1.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 95/1


INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS

(2014. március 12.)

az Európai Parlament és a Tanács között a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbításáról és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléséről

(2014/C 95/01)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 14. cikkének (1) bekezdésének rendelkezése szerint az Európai Parlament, a Tanáccsal közösen, ellátja a jogalkotási és költségvetési feladatokat, emellett pedig a Szerződésekben meghatározott feltételek szerint politikai ellenőrzési és konzultatív feladatokat lát el.

(2)

Az EUSZ 13. cikkének (2) bekezdésének rendelkezése szerint az egyes intézmények a Szerződésekben rájuk ruházott hatáskörök határain belül, az ott meghatározott eljárások, feltételek és célok szerint járnak el. Az említett rendelkezés szerint továbbá az intézményeknek jóhiszeműen és kölcsönösen együtt kell működniük egymással. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 295. cikkének értelmében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös megegyezéssel meghatározzák együttműködésük szabályait, és e célból a Szerződéseknek megfelelően kötelező jellegű intézményközi megállapodásokat köthetnek.

(3)

A Szerződések és adott esetben más idevágó rendelkezések előírják, hogy a Tanács – akár különleges jogalkotási eljárás keretében, akár valamilyen egyéb döntéshozatali eljárást alkalmazva – a jogi aktusok elfogadása előtt konzultáljon az Európai Parlamenttel, illetve annak egyetértését kérje. A Szerződések azt is előírják, hogy bizonyos esetekben az Európai Parlamentet tájékoztatni kell egy adott eljárás előrehaladásáról vagy eredményéről, illetve az intézményt be kell vonni bizonyos uniós ügynökségek értékelésébe és ellenőrzésébe.

(4)

Konkrétabban az EUMSZ 218. cikkének (6) bekezdése kimondja, hogy a kizárólag kül- és biztonságpolitikára vonatkozó nemzetközi megállapodások kivételével a Tanács a nemzetközi megállapodások megkötésére vonatkozó határozatokat az Európai Parlament egyetértését követően, illetve az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően fogadhatja el; ennélfogva minden olyan nemzetközi megállapodás, amely nem kizárólag a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozik, ezen intézményközi megállapodás hatálya alá tartozik.

(5)

Az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdése kimondja, hogy az Európai Parlamentet az eljárás minden szakaszában haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell; ezt a rendelkezést alkalmazni kell a közös kül- és biztonságpolitika területén megkötött megállapodásokra is.

(6)

Abban az esetben, ha a Szerződések és – adott esetben – az egyéb vonatkozó rendelkezések végrehajtása szükségessé teszi, hogy az Európai Parlament hozzáféréssel rendelkezzen a tanácsi minősített adatokhoz, a hozzáférést az Európai Parlament és a Tanács között kialakított megfelelő megállapodás keretében kell szabályozni.

(7)

Amennyiben a Tanács úgy dönt, hogy hozzáférést biztosít az Európai Parlament részére a közös kül- és biztonságpolitika területét érintő tanácsi minősített adatokhoz, a Tanács vagy egy erre vonatkozó ad hoc határozatot hoz, vagy alkalmazza az Európai Parlament és a Tanács közötti, az Európai Parlamentnek a biztonság- és védelempolitika területével kapcsolatos tanácsi különleges adatokhoz való hozzáféréséről szóló 2002. november 20-i intézményközi megállapodást (1) (a továbbiakban: a 2002. november 20-i intézményközi megállapodás).

(8)

Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat (2) elfogadásakor a főképviselő által a politikai elszámoltathatóságról tett nyilatkozat (3) kimondja, hogy a főképviselő felülvizsgálja az Európai Parlament képviselőinek a biztonság- és védelempolitika területével kapcsolatos minősített dokumentumokhoz és adatokhoz való hozzáférésére vonatkozó hatályos rendelkezéseket (azaz a 2002. november 20-i intézményközi megállapodást) és szükség esetén javaslatot tesz azok kiigazítására.

(9)

Fontos, hogy az Európai Parlament részt vegyen az Európai Unió és tagállamai érdekeinek védelméhez szükséges, a minősített adatok védelmére vonatkozó titokvédelmi elvek, előírások és szabályok alkalmazásában. Ezenfelül az Európai Parlamentnek módja lesz arra, hogy minősített adatokat bocsásson a Tanács rendelkezésére.

(10)

2011. március 31-én a Tanács elfogadta az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló 2011/292/EU határozatot (4) (a továbbiakban: a Tanács biztonsági szabályzata).

(11)

2011. június 6-án az Európai Parlament Elnöksége határozatot fogadott el a bizalmas információk Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó szabályokról (5) (a továbbiakban: az Európai Parlament biztonsági szabályzata).

(12)

Az uniós intézmények, szervek és hivatalok biztonsági szabályainak együttesen egy olyan átfogó és koherens általános keretet kell alkotnia az Európai Unióban, amelynek célja a minősített adatok védelme, továbbá biztosítaniuk kell az alapelvek és a minimumszabályok egyenértékűségét. Ennek megfelelően az Európai Parlament biztonsági szabályzatában és a Tanács biztonsági szabályzatában megállapított alapelveknek és minimumszabályoknak egyenértékűeknek kell lenniük.

(13)

A minősített adatok tekintetében az Európai Parlament biztonsági szabályzatában megállapított védelmi szintnek egyenértékűnek kell lennie az ilyen adatokra vonatkozóan a Tanács biztonsági szabályzatában meghatározott védelmi szinttel.

(14)

Az Európai Parlament Titkárságának és a Tanács Főtitkárságának érintett szolgálatai szorosan együttműködnek egymással annak érdekében, hogy a minősített adatok védelme a két intézményben azonos szintű legyen.

(15)

E megállapodás nem érinti a következőket: az EUMSZ 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban elfogadott, a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó jelenleg hatályos és jövőbeli szabályok, az EUMSZ 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott, a személyes adtok védelmére vonatkozó szabályok, az EUMSZ 226. cikkének harmadik bekezdésével összhangban elfogadott, az Európai Parlament vizsgálati jogára vonatkozó szabályok, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatalra (OLAF) vonatkozó releváns rendelkezések,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél és hatály

Ez a megállapodás meghatározza a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos azon tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbítására és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezelésére irányadó szabályokat, amelyek relevánsak az Európai Parlament számára hatásköreinek és feladatainak gyakorlása tekintetében. E megállapodás nevezetesen az alábbi területeket érinti:

a)

olyan javaslatok, amelyek különleges jogalkotási eljárás vagy más olyan döntéshozatali eljárás hatálya alá esnek, amelynek keretében az Európai Parlamenttel konzultációt kell folytatni, illetve annak egyetértését kell kérni;

b)

olyan nemzetközi megállapodások, amelyekre vonatkozóan az Európai Parlamenttel az EUMSZ 218. cikkének (6) bekezdése értelmében konzultációt kell folytatni, vagy annak egyetértését kell kérni;

c)

a b) pontban említett nemzetközi megállapodásokra vonatkozó tárgyalási irányelvek;

d)

olyan tevékenységek, értékelő jelentések vagy egyéb dokumentumok, amelyekről az Európai Parlamentet tájékoztatni kell; és

e)

olyan uniós ügynökségek tevékenységeire vonatkozó dokumentumok, amelyek értékelésébe, illetve ellenőrzésébe az Európai Parlamentet be kell vonni.

2. cikk

A „minősített adat” fogalmának meghatározása

E megállapodás alkalmazásában a „minősített adat” az alábbiak valamelyikét vagy mindegyikét jelenti:

a)

az Európai Parlament biztonsági szabályzatában és a Tanács biztonsági szabályzatában meghatározott, az alábbi biztonsági minősítési jelölések valamelyikével ellátott „EU-minősített adat”:

RESTREINT UE/EU RESTRICTED,

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL,

SECRET UE/EU SECRET,

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;

b)

a tagállamok által a Tanács rendelkezésére bocsátott minősített adat, amelynek nemzeti biztonsági minősítési jelölése megfelel az EU-minősített adatok esetében használt, az a) pontban felsorolt biztonsági minősítési jelölések valamelyikének;

c)

harmadik államok vagy nemzetközi szervezetek által az Európai Unió rendelkezésére bocsátott minősített adat, amelynek biztonsági minősítési jelölése megfelel az EU-minősített adatok esetében használt, az a) pontban felsorolt biztonsági minősítési jelölések valamelyikének, a vonatkozó információbiztonsági megállapodásokban vagy igazgatási megállapodásokban előírtak szerint.

3. cikk

A minősített adatok védelme

(1)   Az Európai Parlament – biztonsági szabályzatával és e megállapodással összhangban – védi a Tanács által a rendelkezésére bocsátott minősített adatokat.

(2)   Mivel az Európai Parlament és a Tanács biztonsági szabályzatában a minősített adatok védelme vonatkozásában meghatározott alapelvek és minimumszabályok között egyenértékűséget kell fenntartani, az Európai Parlament gondoskodik arról, hogy az épületeiben a minősített adatok tekintetében alkalmazott biztonsági intézkedések egyenértékűek legyenek a tanácsi épületekben az ilyen adatoknak biztosított védelmi szinttel. Az Európai Parlament és a Tanács érintett szolgálatai ennek érdekében szorosan együttműködnek egymással.

(3)   A Tanács által az Európai Parlament rendelkezésére bocsátott minősített adatok tekintetében a Parlament megfelelő intézkedéseket hoz annak biztosítása érdekében, hogy:

a)

azokat kizárólag arra a célra használják fel, amelyre a hozzáférést megadták;

b)

azokon a személyeken kívül, akik a 4. és az 5. cikkel összhangban hozzáférést kaptak, más ne férhessen hozzájuk, és azok ne kerüljenek nyilvánosságra;

c)

a Tanács előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azokat ne adják át más uniós intézmények, szervek vagy hivatalok, illetve tagállamok, harmadik államok vagy nemzetközi szervezetek részére.

(4)   A más uniós intézményektől, szervektől vagy hivataloktól, illetve tagállamoktól, harmadik államoktól vagy nemzetközi szervezetektől származó minősített adatokhoz a Tanács kizárólag a kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján biztosíthat hozzáférést az Európai Parlament számára.

4. cikk

Személyzeti biztonság

(1)   A minősített adatokhoz az 5. cikk (4) bekezdésével összhangban hozzáférést kell biztosítani az Európai Parlament képviselőinek.

(2)   Amennyiben az érintett adatok CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET vagy TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, vagy ezekkel egyenértékű minősítési szinttel rendelkeznek, hozzáférés kizárólag az Európai Parlament elnöke által felhatalmazott azon képviselőknek adható, akik:

a)

átestek az Európai Parlament biztonsági szabályzatának megfelelő biztonsági ellenőrzésen; vagy

b)

valamely illetékes nemzeti hatóságtól értesítést kaptak arról, hogy a nemzeti jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban, feladatkörüknél fogva e hozzáférésre megfelelő felhatalmazást kaptak.

Az első bekezdés sérelme nélkül, amennyiben az érintett adatok CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy azzal egyenértékű minősítési szinttel rendelkeznek, hozzáférés adható az 5. cikk (4) bekezdésével összhangban meghatározott azon európai parlamenti képviselőknek is, akik az Európai Parlament biztonsági szabályzatával összhangban hivatalos, aláírásukkal hitelesített nyilatkozatot tesznek arról, hogy ezeket az adatokat nem teszik hozzáférhetővé mások számára. A Tanácsot tájékoztatni kell arról, hogy kik azok az európai parlamenti képviselők, akik ezen albekezdés alapján hozzáférést kaptak.

(3)   A minősített adatokhoz való hozzáférés azt követően adható meg, hogy az európai parlamenti képviselőket tájékoztatták az ilyen adatoknak az Európai Parlament biztonsági szabályzatával összhangban történő védelmével kapcsolatos kötelezettségeikről, és a képviselők tudomásul vették ezeket a kötelezettségeiket, továbbá tájékoztatták őket e védelmet biztosító eszközökről.

(4)   A minősített adatokhoz való hozzáférés kizárólag az Európai Parlament tisztviselői és politikai csoportoknak dolgozó egyéb parlamenti alkalmazottak részére adható:

a)

akiket az 5. cikk (4) bekezdésével összhangban meghatározott illetékes parlamenti szerv vagy tisztségviselő előzetesen olyan személyként jelölt meg, akinek rendelkeznie kell a szükséges információkkal;

b)

akik az Európai Parlament biztonsági szabályzatával összhangban átestek a megfelelő szintű biztonsági ellenőrzésen, amennyiben az adatok CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET vagy TR ÈS SECRET UE/EU TOP SECRET szintű, illetve azzal egyenértékű minősítési szinttel rendelkeznek; valamint

c)

akik tájékoztatást és írásbeli útmutatást kaptak az ilyen adatok védelmével kapcsolatos kötelezettségeikről és e védelmet biztosító eszközökről, továbbá nyilatkozatot írtak alá, amelyben elismerik a szóban forgó útmutatás kézhezvételét és vállalják, hogy az Európai Parlament biztonsági szabályzatával összhangban ezen útmutatás szerint járnak el.

5. cikk

A minősített adatokhoz való hozzáférés megadását célzó eljárás

(1)   A Tanács – amennyiben az a Szerződések értelmében vagy a Szerződések alapján elfogadott jogi aktusok értelmében jogi kötelezettsége – hozzáférést biztosít az Európai Parlament számára az 1. cikkben említett minősített adatokhoz. A (3) bekezdésben említett parlamenti szervek vagy tisztségviselők is benyújthatnak ilyen adatokhoz való hozzáférésre irányuló írásbeli kérést.

(2)   A Tanács az 1. cikkben említett minősített adatokhoz egyéb esetekben is hozzáférést biztosíthat az Európai Parlament számára, akár saját kezdeményezésére, akár a (3) bekezdésben említett parlamenti szervek vagy tisztségviselők valamelyikének írásbeli kérésére.

(3)   Az alábbi parlamenti szervek vagy tisztségviselők nyújthatnak be írásbeli kérést a Tanácshoz:

a)

az elnök;

b)

az Elnökök Értekezlete;

c)

az Elnökség;

d)

az érintett bizottság(ok) elnöke;

e)

az érintett előadó(k).

Más képviselők részéről érkező kéréseket az első albekezdésben említett parlamenti szerveken vagy tisztségviselőkön keresztül kell benyújtani.

A Tanács haladéktalanul válaszol ezekre a kérésekre.

(4)   Amennyiben a Tanácsnak jogi kötelezettsége, hogy az Európai Parlament számára hozzáférést biztosítson a minősített adatokhoz, vagy amennyiben úgy dönt, hogy minősített adataihoz hozzáférést biztosít az Európai Parlamentnek, az adatok továbbítását megelőzően a (3) bekezdésben felsorolt releváns szervekkel vagy tisztségviselővel együtt írásban meghatározza a következőket:

a)

hogy a hozzáférés megadható-e az alábbiak közül egy vagy több személy részére:

i.

az elnök;

ii.

az Elnökök Értekezlete;

iii.

az Elnökség;

iv.

az érintett bizottság(ok) elnöke;

v.

az érintett előadó(k);

vi.

az érintett bizottság(ok) valamennyi tagja vagy egyes tagjai; és

b)

az ilyen adatok védelme érdekében a kezelésükkel kapcsolatos konkrét szabályokat.

6. cikk

A minősített adatok nyilvántartásba vétele, tárolása,az azokba való betekintés és azok megvitatása az Európai Parlamentben

(1)   A Tanács által az Európai Parlament rendelkezésére bocsátott – CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET vagy TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET szintű, vagy azzal egyenértékű minősítési szintű – minősített adatokat:

a)

biztonsági okokból – életciklusuk rögzítése érdekében, valamint azért, hogy mindenkor nyomon követhetők legyenek – nyilvántartásba kell venni;

b)

olyan biztonságos helyen kell tárolni, amely a fizikai biztonság tekintetében megfelel a Tanács biztonsági szabályzatában és az Európai Parlament biztonsági szabályzatában megállapított minimumszabályoknak, amelyeknek egyenértékűeknek kell lenniük; és

c)

a megfelelő európai parlamenti képviselők, az Európai Parlament tisztviselői, és a 4. cikk (4) bekezdésében és az 5. cikk (4) bekezdésében említett politikai csoportoknak dolgozó egyéb parlamenti alkalmazottak kizárólag az Európai Parlament épületeiben kialakított, biztonságos olvasóteremben tekinthetik meg. Ebben az esetben a következő feltételeknek kell teljesülniük:

i.

az adatok semmilyen módon nem másolhatók le, így nem fénymásolhatók és nem készíthető róluk fényképfelvétel;

ii.

a dokumentumokról nem készíthetők jegyzetek; és

iii.

az olvasóterembe semmilyen elektronikus kommunikációs eszköz nem vihető be.

(2)   A Tanács által az Európai Parlament rendelkezésére bocsátott – RESTREINT UE/EU RESTRICTED vagy azzal egyenértékű minősítési szintű – minősített adatokat az Európai Parlament biztonsági szabályzatával összhangban kell kezelni és tárolni, és az Európai Parlamentnek gondoskodnia kell arról, hogy az általa biztosított védelem szintje egyenértékű legyen a Tanács biztonsági szabályzatában az ilyen minősített adatoknak biztosított védelmi szinttel.

Az e megállapodás hatálybalépését követő tizenkét hónap során a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítési szintű, vagy azzal egyenértékű minősítési szinttel rendelkező adatokat – az első albekezdésben foglaltak ellenére – az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell kezelni és tárolni. Az ezekhez a minősített adatokhoz való hozzáférésre a 4. cikk (4) bekezdésének a) és c) pontjában, valamint az 5. cikk (4) bekezdésében szereplő rendelkezések az irányadók.

(3)   A minősített adat kizárólag olyan kommunikációs és információs rendszereken keresztül kezelhető, amelyeket megfelelően – a Tanács biztonsági szabályzatában foglaltakkal egyenértékű előírásokkal összhangban – akkreditáltak vagy jóváhagytak.

(4)   Az Európai Parlamenten belüli címzettekkel szóban közölt minősített adatokra az írásos formában szereplő minősített adatokkal azonos szintű védelem alkalmazandó.

(5)   E cikk (1) bekezdésének c) pontjától eltérően a Tanács által az Európai Parlament részére átadott, legfeljebb CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy azzal egyenértékű minősítési szinttel rendelkező adatokról zárt ülésen vita folytatható, amelyen kizárólag azon európai parlamenti képviselők, az Európai Parlament tisztviselői és valamely politikai csoportnak dolgozó azon egyéb parlamenti alkalmazottak vehetnek részt, akik a 4. cikk (4) és az 5. cikk (4) bekezdésével összhangban az adatokhoz hozzáférést kaptak. A következő feltételeknek kell teljesülniük:

a dokumentumokat az ülés elején ki kell osztani, majd az ülés végén össze kell gyűjteni,

a dokumentumok semmilyen módon nem másolhatók, így nem fénymásolhatók és nem készülhet róluk fényképfelvétel,

a dokumentumokról nem készíthetők jegyzetek,

az ülésterembe semmilyen elektronikus kommunikációs eszköz nem vihető be, és

az ülésről készült jegyzőkönyv nem tartalmazhat utalást a minősített adatokat érintő napirendi pont megbeszélésére.

(6)   Amennyiben az üléseken SECRET UE/EU SECRET vagy TRES SECRET UE/EU TOP SECRET minősítési szinttel, vagy azzal egyenértékű minősítési szinttel rendelkező adatok megvitatására van szükség, az Európai Parlament és a Tanács eseti alapon külön szabályokban állapodik meg.

7. cikk

A biztonsági szabályok megsértése, a minősített adatok elvesztésevagy illetéktelen tudomására jutása

(1)   Amennyiben bebizonyosodik vagy felmerül annak gyanúja, hogy valamely, a Tanács részéről az Európai Parlament rendelkezésére bocsátott minősített adat elveszett vagy illetéktelen tudomására jutott, az Európai Parlament főtitkára erről haladéktalanul tájékoztatja a Tanács főtitkárát. Az Európai Parlament főtitkára tájékoztatja a Tanács főtitkárát az ez ügyben végzett kivizsgálás eredményéről és az ilyen esetek újbóli előfordulásának megelőzése érdekében hozott intézkedésekről. Európai parlamenti képviselő érintettsége esetén az Európai Parlament elnöke az Európai Parlament főtitkárával együtt jár el.

(2)   Azon európai parlamenti képviselőre, aki megsérti az Európai Parlament biztonsági szabályzatában, illetve az e megállapodásban megállapított rendelkezéseket, az Európai Parlament eljárási szabályzatának 9. cikke (2) bekezdésében és 152–154. cikkében megállapított intézkedések és szankciók szabhatók ki.

(3)   Azon európai parlamenti tisztviselőre vagy valamely politikai csoport számára dolgozó egyéb parlamenti alkalmazottra, aki megsérti az Európai Parlament biztonsági szabályzatában, illetve az e megállapodásban megállapított rendelkezéseket, a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletben (6) megállapított, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában, illetve az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiben megállapított szankciók szabhatók ki.

(4)   A minősített adatok elvesztéséért vagy illetéktelenek tudomására jutásáért felelős személy a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések szerint fegyelmi és/vagy jogi eljárás alá vonható.

8. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Az Európai Parlament, illetve a Tanács meghozza a maga részéről szükséges intézkedéseket e megállapodás végrehajtásának biztosítása érdekében. E célból együttműködést folytatnak, különösen olyan látogatások szervezése révén, amelyek arra irányulnak, hogy nyomon kövessék e megállapodás biztonsági–műszaki aspektusainak végrehajtását.

(2)   A minősített adatok védelme vonatkozásában meghatározott alapelvek és minimumszabályok egyenértékűsége fenntartásának biztosítása érdekében az Európai Parlament Titkárságának és a Tanács Főtitkárságának megfelelő szolgálatai konzultálnak egymással, mielőtt a két intézmény bármelyike megváltoztatná saját biztonsági szabályzatát.

(3)   A minősített adatokat azt követően kell e megállapodás alapján az Európai Parlament rendelkezésére bocsátani, hogy a Tanács – az Európai Parlamenttel együtt – megállapította, hogy megvalósult az egyenértékűség egyrészt az Európai Parlament és a Tanács biztonsági szabályzatában szereplő, a minősített adatok védelme vonatkozásában meghatározott alapelvek és minimumszabályok között, másrészt pedig a minősített adatoknak az Európai Parlament és a Tanács épületeiben biztosított védelmi szintjei között.

(4)   Ez a megállapodás – a végrehajtása során szerzett tapasztalatokra figyelemmel – a két intézmény bármelyikének kérésére felülvizsgálható.

(5)   Ez a megállapodás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben és Strasbourgban, 2014. március 12-én.

Az Európai Parlament részéről

Az elnök

Image

A Tanács részéről

Az elnök

Image


(1)  HL C 298., 2002.11.30., 1. o.

(2)  HL L 201., 2010.8.3., 30. o.

(3)  HL C 210., 2010.8.3., 1. o.

(4)  HL L 141., 2011.5.27., 17. o.

(5)  HL C 190., 2011.6.30., 2. o.

(6)  HL L 56., 1968.3.4., 1.o.