19.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 365/124


A BIZOTTSÁG 1362/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. december 18.)

az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott operatív programok egyes módosításainak jóváhagyására vonatkozó egyszerűsített eljárás, valamint az e programok végrehajtásáról szóló éves jelentések formátuma és megjelenése tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésére és 114. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 508/2014/EU rendelet 20. cikke értelmében az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) keretében finanszírozott operatív programok módosítását a Bizottságnak jóvá kell hagynia.

(2)

Az 508/2014/EU rendelet 22. cikkének (2) bekezdése értelmében az operatív programok következőket érintő módosítására irányuló javaslatok benyújtására és jóváhagyására vonatkozó eljárásokat és határidőket egyszerűsíteni kell: a) pénzeszközök átcsoportosítása az uniós prioritások között, amennyiben alacsonyabb összegű finanszírozában való részesülés esetén az átcsoportosított pénzeszközök nem haladják meg az adott uniós prioritásra elkülönített összeg 10 %-át; b) intézkedések vagy releváns művelettípusok, valamint a kapcsolódó információk és mutatók bevezetése vagy visszavonása; c) az intézkedések részleteit érintő változások, beleértve a támogathatósági feltételek változásait is; d) a végrehajtási és ellenőrzési politikára vonatkozó uniós prioritások változásai következtében szükséges módosítások. Az operatív programok említett módosításai nem lehetnek hatással a program átfogó beavatkozási logikájára, a kiválasztott uniós prioritásokra és egyedi célkitűzésekre, valamint az általuk elérendő eredményekre, és ezért nem merülhet fel kétség afelől, hogy összeegyeztethetőek a meglévő szabályokkal és gyakorlatokkal.

(3)

Ezért szabályokat kell meghatározni az operatív programok 508/2014/EU rendelet 22. cikke (2) bekezdésében felsorolt módosításainak jóváhagyására irányuló egyszerűsített eljárásra vonatkozóan. Az eljárásnak köszönhetően a Bizottság rövidebb időn belül tudja jóváhagyni egy adott tagállam operatív programjának az említett típusú módosítására irányuló javaslatait. Tekintettel a szűkös időkeretre, az egyszerűsített eljárás lefolytatásának az a feltétele, hogy az érintett tagállam olyan, részletes információkkal alátámasztott kérelmet nyújtson be, amely lehetővé teszi a Bizottság számára a javasolt módosítások teljes körű értékelését.

(4)

Az 1303/2013/EU rendelet 50. cikke és az 508/2014/EU rendelet 114. cikke értelmében a tagállamoknak 2016 és 2023 között minden egyes év május 31-ig éves jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak operatív programjuk végrehajtásáról.

(5)

A tagállamok által benyújtott éves végrehajtási jelentéseknek a végrehajtási évek, valamint a tagállamok közötti összehasonlítást lehetővé tevő egységes információkat kell tartalmazniuk. A jelentésnek továbbá lehetővé kell tennie az adatok összesítését az ETHA, illetve szükség esetén az összes európai strukturális és beruházási alap szintjén.

(6)

Meg kell határozni az említett éves végrehajtási jelentések formátumára és megjelenésére vonatkozó szabályokat.

(7)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések azonnali alkalmazása érdekében ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Tengerügyi és Halászati Alap Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az operatív programok módosításainak egyszerűsített eljárással való jóváhagyása

(1)   Ha egy tagállam operatív programja olyan módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet nyújt be a Bizottsághoz, amely az 508/2014/EU rendelet 22. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik, kérelmeznie kell a Bizottságtól, hogy az érintett módosítást e cikk alapján egyszerűsített eljárással hagyja jóvá.

(2)   Az egyszerűsített eljárással való jóváhagyás iránti kérelem csak az 508/2014/EU rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében felsorolt módosításokra vonatkozhat.

(3)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az érintett tagállam által az (1) bekezdés alapján benyújtott módosításra vonatkozó adatszolgáltatás hiányos, minden szükséges további információt megkér. A (4) és (5) bekezdésben meghatározott időtartam azt a Bizottság által a tagállammal közölt időpontot követő napon kezdődik, amikor a Bizottság megkapja a tagállamtól azt a teljes körű kérelmet, amelyben a tagállam kéri, hogy a Bizottság hagyja jóvá operatív programjának módosítását.

(4)   Amennyiben a Bizottság az egyszerűsített eljárással való jóváhagyás iránti kérelem kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül nem küld a tagállamnak észrevételt, úgy kell tekinteni, hogy a Bizottság jóváhagyta az operatív program módosítását.

(5)   Amennyiben a Bizottság az egyszerűsített eljárással való jóváhagyás iránti kérelem kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül megküldi észrevételeit a tagállamnak, az operatív program módosítását az 1303/2013/EU rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében és az 508/2014/EU rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárás szerint kell jóváhagyni.

2. cikk

Az éves végrehajtási jelentések formátuma és megjelenése

Az 1303/2013/EU rendelet 50. cikkében és az 508/2014/EU rendelet 114. cikkének (2) bekezdésében meghatározott éves végrehajtási jelentés tartalmának meg kell felelnie az e rendelet mellékletében megállapított mintának.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 149., 2014.5.20., 1. o.


MELLÉKLET

Minta az ETHA éves végrehajtási jelentéshez

A. rész – Évente benyújtandó jelentés

1.   1. Az éves végrehajtási jelentés azonosítása

CCI

<1.1 type = ”S” input = ”S”>  (1)

Cím

<1.2 type = ”S” input = ”G”>

Verzió

<1.3 type = ”N” input = ”G”>

Tárgyév

<1.4 type = ”D” maxlength = ”4” input = ”M”>

A jelentés monitoringbizottság általi jóváhagyásának időpontja

(ETHA 113. cikk d) pont)

<1.5 type = ”D” input=”M”>

2.   Áttekintés az operatív program végrehajtásáról (1303/2013/EU rendelet 50. cikk (2) bekezdés)

Legfontosabb információk az operatív program végrehajtásáról az érintett évre vonatkozóan, többek között a pénzügyi eszközök, a pénzügyi adatokra és a mutatókra vonatkoztatva.

<2.1 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;7000&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

3.   Az Uniós prioritások végrehajtása

3.1.   Áttekintés a végrehajtásról (1303/2013/EU rendelet 50. cikk (2) bekezdés)

Tömör és általános kommentár az uniós prioritások és a technikai segítségnyújtás végrehajtásáról az érintett év(ek) vonatkozásában, hivatkozással a legfontosabb fejleményekre, a jelentős problémákra és az azok megoldása érdekében tett lépesekre.

Uniós prioritás

A prioritás végrehajtásával kapcsolatos legfontosabb információk, hivatkozással a legfontosabb fejleményekre, a jelentős problémákra és az azok megoldása érdekében tett lépesekre

Az uniós prioritás címe <3.1 type = ”S” input = ”G”>

<3.1 type = ”S” maxlength = ”7000” input = ”M”>

 

 

3.2.   Az ETHA-val kapcsolatos eredmény-, kimeneti és pénzügyi mutatók (1303/2013/EU rendelet 50. cikk (2) bekezdés)

Az eredmény-, kimeneti és pénzügyi mutatókkal kapcsolatos adatok, valamint az eredményesség-mérési keretben foglalt mérföldkövek és célok meghatározása az 1–3. táblázat felhasználásával.

1. TÁBLÁZAT

ETHA eredménymutatók (az operatív program referenciatáblázata, 3.2. sablon)

Az alábbi táblázatot minden uniós prioritás esetében ki kell tölteni.

Uniós prioritás (Az uniós prioritás címe <3.2.1 type = ”S” input = ”G”>)

Egyedi célkitűzés

Eredménymutató

Mértékegység

Célérték (2023)

Éves érték

Összesített érték

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Az egyedi célkitűzés címe <3.2.1 type = ”S” input = ”G”>

Az eredménymutató neve <3.2.1 type = ”S” input = ”G”>

<3.2.1 type = ”S” input = ”G”>

<3.2.1 type = ”N” input = ”G”>

<3.2.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.1 type = ”S” input = ”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. TÁBLÁZAT

ETHA kimeneti mutatók (az operatív program referenciatáblázata, 3.3. és 7.1. sablon)

Az alábbi táblázatot az érintett uniós prioritáshoz tartozó, kiválasztott egyedi célkitűzések mindegyike esetében ki kell tölteni.

Az uniós prioritás (Az uniós prioritás címe <3.2.2 type = ”S” input = ”G”>)

Egyedi célkitűzés (Az egyedi célkitűzés címe <3.2.2 type = ”S” input = ”G”>)

Kiválasztott releváns intézkedés

Tematikus célkitűzés

Kimeneti mutatók

Összesített érték

Mutató

Az eredményesség-mérési keretben figyelembe véve

Mérföldkő (2018)

Célérték (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Az intézkedés címe <3.2.2 type = ”S” input = ”G”>

<3.2.2 type = ”S” input = ”G”>

A mutató neve <3.2.2 type = ”S” input = ”G”>

<3.2.2 type = ”B” input = ”G”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”G”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”G”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.2 type = ”S” input = ”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. TÁBLÁZAT

ETHA pénzügyi mutatók (az operatív program referenciatáblázata, 7.1. sablon)

Uniós prioritás

Pénzügyi mutatók

Összesített érték

Mutató

Mérföldkő (2018)

Célérték (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Az uniós prioritás címe <3.2.3 type = ”S” input = ”G”>

A mutató neve <3.2.3 type = ”S” input = ”G”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”G”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”G”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.3 type = ”N” input = ”M”>

<3.2.3 type = ”S” input = ”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Pénzügyi adatok

4. TÁBLÁZAT

ETHA pénzügyi adatok (az operatív program referenciatáblázata, 8.2., 8.3. és 9.2. sablon)

Uniós prioritás

Kiválasztott egyedi célkitűzés

Tematikus célkitűzés

Intézkedés

Közpénzből nyújtott hozzájárulás összesen

(EUR)

ETHA-hozzájárulás

(EUR)

Az ETHA-hozzájárulás éghajlatváltozással kapcsolatos része

(EUR)

ETHA társfinanszírozási arány

(%)

A támogatásra kiválasztott műveletek teljes elszámolható költsége

(EUR)

A támogatásra kiválasztott műveletekhez közpénzből nyújtott hozzájárulás összesen

(EUR)

A teljes juttatás kiválasztott műveletekkel fedezett hányada

(%)

A támogatásra kiválasztott műveletek éghajlatváltozással kapcsolatos hozzájárulása

(EUR)

A kedvezményezettek által az irányító hatóság felé bejelentett teljes elszámolható kiadás

(EUR)

A kedvezményezettek által az irányító hatóság felé bejelentett teljes elszámolható közkiadás

(EUR)

A kedvezményezettek által bejelentett teljes elszámolható közkiadás hányada a teljes juttatásból

(%)

A kedvezményezettek által az irányító hatóság felé bejelentett teljes elszámolható közkiadás éghajlatváltozással kapcsolatos hozzájárulása

(EUR)

A kiválasztott műveletek száma

1.

Környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása

Az egyedi célkitűzés címe <3.3.1 type = ”S” input = ”G”>

<3.3.1 type = ”S” input = ”G”>

Az intézkedés címe <3.3.1 type = ”S” input = ”G”>

<3.3.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.1 type = ”N” input = ”G”>

<3.3.1 type = ”P” input = ”G”>

<3.3.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.1 type = ”P” input = ”M”>

<3.3.1 type = ”N” input = ”G”>

<3.3.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.1 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.1 type = ”P” input = ”M”>

<3.3.1 type = ”N” input = ”G”>

<3.3.1 type = ”N” input = ”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

A KHP végrehajtásának előmozdítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Az integrált tengerpolitika végrehajtásának előmozdítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikai segítségnyújtás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. TÁBLÁZAT

A programterületen kívül végrehajtott műveletek költsége (1303/2013/EU rendelet 70. cikk)

Uniós prioritás

A kedvezményezettek által az irányító hatóság felé bejelentett, a programterületen kívül végrehajtott műveletekkel összefüggésben felmerült, az ETHA keretében elszámolható költségek

(EUR)

A teljes pénzügyi juttatás részesedése a prioritási tengelyhez

(%)

1.

Környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása

<3.3.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.2 type = ”P” input = ”G”>

2.

A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása

<3.3.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.2 type = ”P” input = ”G”>

3.

A KHP végrehajtásának előmozdítása

<3.3.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.2 type = ”P” input = ”G”>

4.

A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése

<3.3.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.2 type = ”P” input = ”G”>

5.

A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása

<3.3.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.2 type = ”P” input = ”G”>

6.

Az integrált tengerpolitika végrehajtásának előmozdítása

<3.3.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.2 type = ”P” input = ”G”>

Technikai segítségnyújtás

<3.3.2 type = ”N” input = ”M”>

<3.3.2 type = ”P” input = ”G”>

OPERATÍV PROGRAM ÖSSZESEN

<3.3.2 type = ”N” input = ”G”>

<3.3.2 type = ”P” input = ”G”>

4.   A program teljesítését befolyásoló problémák és a hozott korrekciós intézkedések

4.1.   Az előzetes feltételrendszer teljesítése érdekében hozott intézkedések (1303/2013/EU rendelet 50. cikk (4) bekezdés)

A tagállamoknak tájékoztatást kell nyújtaniuk az operatív program elfogadásakor még nem teljesült előzetes feltételrendszerekről.

Az egyedi előzetes feltételrendszerek teljesítése érdekében hozott intézkedések állása a tervezett, valamint a partnerségi megállapodásban és az operatív programban meghatározott intézkedéseket és ütemtervet illetően. (csak a 2016-ban és 2017-ben benyújtandó jelentésekre alkalmazandó)

6. TÁBLÁZAT

Az alkalmazandó ETHA-specifikus előzetes feltételrendszerek teljesítése érdekében hozott intézkedések

A nem vagy csak részben teljesült tematikus előzetes feltételrendszerek

Nem teljesült kritériumok

Meghozandó intézkedés

Határidő

(dátum)

A teljesítésért felelős szervek

Az intézkedés a határidőn belül megvalósult

(I/N)

A kritériumok teljesültek

(I/N)

A fennmaradó intézkedések teljes végrehajtásának várható időpontja

Megjegyzések

A tematikus előzetes feltételrendszer neve <4.1.1 type = ”S” input = ”S”>

A kritérium neve <4.1.1 type = ”S” input = ”S”>

<4.1.1 type = ”S” maxlength = ”1000” input = ”M”>

<4.1.1 type = ”D” maxlength = ”10” input = ”M”>

<4.1.1 type = ”S” maxlength = ”500” input = ”M”>

<4.1.1 type = ”B” input = ”S”>

<4.1.1 type = ”B” input = ”S”>

<4.1.1 type = ”D” input = ”M”>

<4.1.1 type = ”S” maxlength = ”1000” input = ”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   A program teljesítését befolyásoló problémák és a hozott korrekciós intézkedések (1303/2013/EU rendelet 50. cikk (2) bekezdés)

<4.2.1 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;7000&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

5.   Súlyos jogsértésekre és orvosló intézkedésekre vonatkozó információk (508/2014/EU rendelet 114. cikk (2) bekezdés)

A 10. cikk (1) bekezdésében említett súlyos jogsértés, valamint a tartóssági feltételek be nem tartása esetén hozott intézkedésekre, és a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott orvosló intézkedésekre vonatkozó információk.

<5.1 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;7000&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

6.   A 41. cikk (8) bekezdésének való megfelelés érdekében hozott intézkedésekre vonatkozó információk (508/2014/EU rendelet 114. cikk (2) bekezdés)

A 41. cikk (8) bekezdésében meghatározott rendelkezés (a kisüzemi part menti halászati szektornak nyújtott köztámogatás során 60 %-ig elsőbbség biztosítása) terén elérendő eredmények érdekében hozott intézkedések összefoglalása, beleértve a kisüzemi part menti halászatnak a 41. cikk (2) bekezdése szerinti intézkedés keretében finanszírozott műveleteken belül képviselt tényleges részarányára vonatkozó adatokat.

<6.1 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;7000&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

7.   A kedvezményezettekkel kapcsolatos adatok közzététele érdekében hozott intézkedésekre vonatkozó információk (508/2014/EU rendelet 114. cikk (2) bekezdés)

A meghozott intézkedések összefoglalása az ETHA-rendelet V. mellékletével összhangban, különös tekintettel a nemzeti szabályozásra, többek között a természetes személyekkel kapcsolatos adatok közzétételére vonatkozóan alkalmazandó korlátozásokra.

<7.1 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;7000&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

8.   Az értékelési tervvel és az értékelések összefoglalójával kapcsolatos tevékenységek (508/2014/EU rendelet 114. cikk (2) bekezdés, 1303/2013/EU rendelet 50. cikk (2) bekezdés)

Az értékelési terv végrehajtásával kapcsolatban végzett tevékenységek összefoglalása, beleértve az értékelés során tett megállapítások nyomon követését.

A programok valamennyi értékelésére vonatkozóan az előző pénzügyi év során rendelkezésre bocsátott megállapítások összefoglalása, hivatkozva a felhasznált értékelési jelentések címére és referencia-időszakára.

Ezenkívül itt kell megadni az 1303/2013/EU rendelet 54. cikkének (4) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott értékelések elérhetőségét.

<8.1 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;17500&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

9.   Lakossági összefoglaló (1303/2013/EU rendelet 50. cikk (9) bekezdés)

Az éves végrehajtási jelentés tartalmáról lakossági összefoglalót kell közzétenni.

[Az éves végrehajtási jelentés tartalmáról lakossági összefoglalót kell közzétenni, és a jelentés mellékleteként külön fájlként feltölteni. Javasolt formátum: külön fájlként feltölteni az SFC2014 rendszerbe; nem strukturált adatok, nincs karakterszám-korlátozás.]

10.   Jelentés a pénzügyi eszközök végrehajtásáról (1303/2013/EU rendelet 46. cikk (1) bekezdés)

Amennyiben az irányító hatóság pénzügyi eszközök felhasználása mellett dönt, az éves végrehajtási jelentés mellékleteként külön jelentést kell küldenie a Bizottságnak a pénzügyi eszközöket magában foglaló műveletekről, az 1303/2013/EU rendelet 46. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban foglalt mintát használva.

B. rész – A 2017-ben, 2019-ben és az 1303/2013/EU rendelet 138. cikkének (1) bekezdésében említett határidőig benyújtott jelentések (az A. részen kívül)

11.   Az Operatív Program végrehajtásának értékelése (1303/2013/EU rendelet 50. cikk (4) bekezdés)

Minden egyes uniós prioritásra vonatkozóan értékelést kell készíteni az A. részben megadott információkról és adatokról, valamint a program célkitűzéseinek megvalósításában elért eredményekről (belefoglalva az értékelések megállapításait és ajánlásait)

Uniós prioritás

Az adatok és a program célkitűzéseinek megvalósításában elért eredmények értékelése

Az uniós prioritás címe <11.1 type = ”S” input = ”G”>

<11.1 type = ”S” maxlength = ”7000” input = ”M”>

 

 

 

 

Minden egyes uniós prioritásra vonatkozóan annak értékelése, hogy a mérföldkövek és célok elérése felé tett lépések elegendőek lesznek-e megvalósításukhoz, adott esetben a meghozott vagy tervezett orvosló intézkedések feltüntetésével.

Uniós prioritás

Annak értékelése, hogy a mérföldkövek és célok elérése felé tett lépések elegendőek lesznek-e megvalósításukhoz, adott esetben a meghozott vagy tervezett orvosló intézkedések feltüntetésével.

Az uniós prioritás címe <11.2 type = ”S” input = ”G”>

<11.2 type = ”S” maxlength = ”7000” input = ”M”>

 

 

 

 

12.   Horizontális elvek a végrehajtásban (1303/2013/EU rendelet 50. cikk (4) bekezdés)

Az 1303/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott partnerség és többszintű kormányzás elvének figyelembevételét célzó egyedi intézkedések végrehajtásának értékelése, különös tekintettel a partnereknek a program végrehajtásában betöltött szerepére.

<12.1 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;7000&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

Az 1303/2013/EU rendelet 7. cikkében meghatározott elvek: a nemek közötti egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalma előmozdításának figyelembevételét célzó egyedi intézkedések végrehajtásának értékelése, beleértve a fogyatékossággal élő személyek számára való akadálymentességet, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesülésének érdekében hozott intézkedéseket az operatív program szintjén.

<12.2 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;3500&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

Az 1303/2013/EU rendelet 8. cikkében meghatározott fenntartható fejlődés elvének figyelembevételét célzó egyedi intézkedések végrehajtásának értékelése, beleértve a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében hozott intézkedések összefoglalását.

<12.3 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;3500&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

13.   Jelentés az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekre felhasznált támogatásról (1303/2013/EU rendelet 50. cikk (4) bekezdés)

A számadatok kiszámítása automatikusan történik, és azok bekerülnek a pénzügyi adatokat tartalmazó 4. táblába. Az adott értékeket el lehet látni magyarázattal, különösen, ha a tényleges adatok alacsonyabbak a tervezetteknél.

<13.1 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;3500&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

C. rész – A 2019-ben és az 1303/2013/EU rendelet 138. cikkének (1) bekezdésében említett határidőig benyújtott jelentések (az A. és B. részen kívül)

14.   Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés (1303/2013/EU rendelet 50. cikk (5) bekezdés)

Információ és értékelés arról, hogyan járul hozzá az operatív program az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.

<13.1 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;17500&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

15.   A program teljesítését befolyásoló problémák – eredményesség-mérési keret (1303/2013/EU rendelet 50. cikk (2) bekezdés)

Amennyiben az eredményesség-mérési keretben meghatározott mérföldkövek és célok tekintetében az értékelés azt mutatja, hogy egyes mérföldköveket és célokat nem sikerült teljesíteni, a tagállamoknak a 2019. évi jelentésben (mérföldkő) és az 1303/2013/EU rendelet 138. cikkének (1) bekezdésében említett határidőig benyújtandó jelentésben (célok) fel kell tüntetniük a mögöttes okokat.

<14.1 type = &#x201D;S&#x201D; maxlength = &#x201D;7000&#x201D; input = &#x201D;M&#x201D;>

(1)  A mezőkben előforduló karakterek jelmagyarázata:

 

típus (type): N = szám, D = dátum, S = karaktersorozat, C = jelölőnégyzet, P = százalékos arány, B = Boole-féle operátor

 

bevitel (input): M = manuális, S = kiválasztás, G = rendszer által generált

 

„maxlength” = maximális karakterszám szóközökkel