18.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 42/43


Helyesbítés a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról szóló, 2014. december 18-i 1357/2014/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 365., 2014. december 19. )

A 96. oldalon, a mellékletben, a 9. táblázat alatt az utolsó bekezdés

szövege:

„Vizsgálati módszerek

Az alkalmazandó módszerek megtalálhatók a 440/2008/EK tanácsi rendeletben (1) és a CEN egyéb, kapcsolódó feljegyzéseiben vagy más, nemzetközileg elismert vizsgálati módszerekben és útmutatásokban.”

helyesen:

„Vizsgálati módszerek

Az alkalmazandó módszerek megtalálhatók a 440/2008/EK bizottsági rendeletben (1) és a CEN egyéb, kapcsolódó feljegyzéseiben vagy más, nemzetközileg elismert vizsgálati módszerekben és útmutatásokban.”

A 96. oldalon, a mellékletben az (1) lábjegyzet

szövege:

„A Tanács 2008. május 30-i 440/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 142., 2008.5.31., 1. o.).”

helyesen:

„A Bizottság 2008. május 30-i 440/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 142., 2008.5.31., 1. o.).”