19.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 365/70


A BIZOTTSÁG 1353/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. december 15.)

az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1156/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2011/16/EU irányelv előírja, hogy az adózás területén folytatott információcsere során formanyomtatványokat és számítógépes formátumokat kell alkalmazni.

(2)

A megkeresésre történő információcsere, a spontán információcsere, az értesítések és az információkról adott visszajelzés során használt formanyomtatványoknak meg kell felelniük az 1156/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) I–IV. mellékletében foglaltaknak.

(3)

Számítógépes formátumot kell használni az egyes meghatározott jövedelem- és tőkekategóriákra vonatkozó kötelező automatikus információcsere esetében, mely a 2003/48/EK tanácsi irányelv (3) 9. cikke szerinti meglévő számítógépes formátumon alapszik.

(4)

Az 1156/2012/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A módosításokat 2015. január 1-jétől kell alkalmazni, mivel a 2011/16/EU irányelv 29. cikkének (1) bekezdése szerint az irányelv kötelező automatikus információcserére vonatkozó 8. cikkének teljesítéséhez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket a tagállamok e naptól léptetik hatályba.

(6)

Az e rendeletben előirányzott intézkedések összhangban állnak az adóügyi közigazgatási együttműködéssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1156/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő 1a. cikkel egészül ki:

„1a. cikk

A 2011/16/EU irányelv 8. cikke (1) bekezdése alapján történő kötelező automatikus információcsere során használandó számítógépes formátum megfelel az e rendelet V. mellékletében foglaltaknak.”

2.

Az 1156/2012/EU rendelet az e rendelet mellékletében foglaltak szerinti V. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2015. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 64., 2011.3.11., 1. o.

(2)  A Bizottság 2012. december 6-i 1156/2012/EU végrehajtási rendelete az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 335., 2012.12.7., 42. o.).

(3)  A Tanács 2003. június 3-i 2003/48/EK irányelve a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról (HL L 157., 2003.6.26., 38. o.).


MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

Az 1a. cikkben említett számítógépes formátum

A 2011/16/EU irányelv 8. cikke alapján történő kötelező automatikus információcsere során használt számítógépes formátum megfelel a következő faszerkezetnek, és tartalmazza a következő elemcsoportokat (1):

a)

az általános üzenet tekintetében:

Image

b)

munkaviszonyból származó jövedelemre és vezető tisztségviselők tiszteletdíjára vonatkozó információközlés üzenettörzse esetében:

Image

c)

a nyugdíjakra vonatkozó információközlés üzenettörzse esetében:

Image

d)

az életbiztosítási termékekre vonatkozó információközlés üzenettörzse esetében:

Image

e)

ingatlan tulajdonjogára és ingatlanból származó jövedelemre vonatkozó információközlés üzenettörzse esetében:

Image

f)

azon kategóriák üzenettörzse esetében, amelyek vonatkozásában nincs szükség információközlésre:

Image

g)

valamely specifikus kategóriára vonatkozó információközlés nyugtázásának üzenettörzse esetében:

Image

(1)  Egy adott eset vonatkozásában mindamellett csak a ténylegesen rendelkezésre álló és alkalmazandó mezőket kell megjeleníteni a számítógépes formátumban.