18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/18


A BIZOTTSÁG 1230/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. november 17.)

a réz-bilizinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

A réz-bilizinát engedélyezésére az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó réz-bilizinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2014. július 3-i véleményében (2) megállapította, hogy – a javasolt felhasználási feltételek mellett – a réz-bilizinát nincs káros hatással sem az állatok és az emberek egészségére, sem a környezetre, és valamennyi állatfaj esetében hatékony rézforrásnak tekinthető. A Hatóság szerint nem szükséges elrendelni a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A réz-bilizinát értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyag használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „nyomelemek vegyületei” funkcionális csoportba tartozó anyag takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal (2014); 12(7):3796.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

Az elem (Cu) tartalma (mg/kg) a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: nyomelemek vegyületei

3b411

Réz-bilizinát

Az adalékanyag jellemzése

Por vagy granulátum ≥ 14,5 % réz- és ≥ 84,0 % lizintartalommal.

A hatóanyag jellemzése

Az L-lizinát-HCl réz-kelátja

Kémiai képlet: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

CAS-szám: 53383-24-7

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyagban található lizintartalom kimutatására:

Ioncserés kromatográfiás módszer, oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel és kolorimetriás vagy fotometriás detektálással – EN ISO 17180.

A takarmány-adalékanyag és az előkeverékek teljes réztartalmának mennyiségi meghatározása:

Az EN 15510 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES),

vagy

Az EN 15621 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Az takarmány-alapanyagok és az összetett takarmány összréztartalmának a kimutatása:

Atomabszorpciós spektrometria (AAS) – a 152/2009/EK bizottsági rendelet vagy

Az EN 15510 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES) vagy

Az EN 15621 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Valamennyi állatfaj

Szarvasmarhák:

Szarvasmarhák a kérődzés megkezdése előtt: 15 (összesen),

Egyéb szarvasmarhafélék: 35 (összesen).

Juhok: 15 (összesen).

Malacok 12 hetes korig: 170 (összesen).

Rákfélék: 50 (összesen).

Egyéb állatok: 25 (összesen).

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

A felhasználók biztonsága érdekében: az anyag kezelésekor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

3.

A címkén az alábbi szöveget kell feltüntetni:

Juhok takarmányozására, amennyiben a réztartalom a takarmányban meghaladja a 10 mg/kg-ot:

„E takarmány réztartalma egyes juhfajták esetében mérgezést okozhat.”

Szarvasmarhának a kérődzés megkezdése után adandó takarmány esetében, amennyiben a takarmányban a réztartalom nem éri el a 20 mg/kg-ot:

„E takarmányban lévő réztartalom rézhiányt okozhat azon állomány esetében, amely magas molibdén- vagy kéntartalmú füvet legel.”

„A takarmány összeállításakor figyelembe kell venni az adalékanyag lizintartalmát.”

2024. december 8.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports