7.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/2


A BIZOTTSÁG 1198/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. augusztus 1.)

az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére, 5a. cikke (1) bekezdésére, 5b. cikke (2) és (3) bekezdésére és 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az 1318/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) módosította az 1217/2009/EK rendeletet annak érdekében, hogy azt hozzáigazítsa az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez. Az e módosításból eredő új jogi keretek működésének biztosítása érdekében szabályokat kell elfogadni felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok útján. Az új szabályoknak az 1217/2009/EK rendelet végrehajtását célzó, a Bizottság által elfogadott, meglévő szabályok helyébe kell lépniük. Hatályon kívül kell ezért helyezni az 1242/2008/EK (3) és az 1291/2009/EU (4) bizottsági rendeletet, valamint a 385/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (5).

(2)

Az 1217/2009/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a mezőgazdasági üzemek jövedelmének meghatározásához és üzleti tevékenységének elemzéséhez szükséges adatokkal kapcsolatos szabályokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló rendeleteket fogadjon el. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusban ennek megfelelően szabályokat kell megállapítani az adatfelvételi terület behatárolását célzó küszöbérték meghatározására, a mezőgazdasági üzemek kiválasztását biztosító tervek kidolgozására, a standard termelési érték referencia-időszakának meghatározására, az általános és a fő gazdaságtípusok meghatározására, valamint a mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapon szereplő, összegyűjtendő számviteli adatok fő csoportjainak és az adatgyűjtés általános szabályainak a meghatározására.

(3)

Az adatfelvételi terület behatárolását célzó küszöbértéknek lehetővé kell tennie az adatfelvételi terület tekintetében reprezentatív adatok felvételét. A küszöbértéknek maximalizálnia kell a haszon/költség arányt, és azt azzal a céllal kell meghatározni, hogy az adatfelvételi terület tartalmazza a piaci orientációval működtetett üzemek közül azokat, amelyek a mezőgazdasági termelési érték, mezőgazdasági terület és mezőgazdasági munkaerő lehető legnagyobb arányát képviselik.

(4)

A kiválasztási tervnek legalább azokat az elemeket tartalmaznia kell, amelyek bemutatják, hogyan kerül kiválasztásra a reprezentatív minta, lehetővé téve, hogy az adatfelvétel megfeleljen a mezőgazdasági számviteli információs hálózat céljainak.

(5)

A standard termelési értékek egy referencia-időszak folyamán mért átlagértékeken alapulnak. Értékeiket a gazdasági folyamatok figyelembevétele céljából rendszeresen frissíteni kell annak érdekében, hogy a tipológia a továbbiakban is értelmesen alkalmazható legyen. A frissítés rendszerességét azokhoz az évekhez indokolt igazítani, amelyekben a gazdaságszerkezeti felmérésekre sor kerül.

(6)

Az általános és fő gazdaságtípusokat úgy kell kialakítani, hogy az üzemekből az aggregáltság kisebb-nagyobb fokán homogén csoportokat lehessen képezni, és az üzemek csoportjainak helyzetét össze lehessen hasonlítani.

(7)

A mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapon szereplő adatoknak lehetővé kell tenniük az adatszolgáltató üzemek helyzetének felmérését termelési tényezőik tekintetében, a mezőgazdasági jövedelem szintjének értékelését, és képet kell adniuk az érintett üzemek műszaki, gazdasági és szociális feltételeiről. E célból meg kell határozni az összegyűjtendő számviteli adatok fő csoportjait és az adatgyűjtés általános szabályait.

(8)

E rendelet szabályait a mezőgazdasági számviteli információs hálózat esetében a 2015-ös számviteli évtől, a gazdaságszerkezeti felmérés esetében pedig a 2016-os felméréssel kezdődően kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet kiegészítő szabályokat állapít meg az 1217/2009/EK rendelet egyes nem alapvető elemeinek vonatkozásában a mezőgazdasági üzemek jövedelmének az Unió mezőgazdasági számviteli információs hálózata révén történő éves megállapítása és üzleti tevékenységének elemzése céljából. E szabályok a következőkre vonatkoznak:

a)

az 1217/2009/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett küszöbérték;

b)

az 1217/2009/EK rendelet 5a. cikkének (1) bekezdésében említett terv;

c)

az 1217/2009/EK rendelet 5b. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszak;

d)

az 1217/2009/EK rendelet 5b. cikkének (3) bekezdésében említett gazdaságtípusok;

e)

az 1217/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett számviteliadat-gyűjtés.

2. cikk

Küszöbérték

Az 1217/2009/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett küszöbértéknek biztosítania kell, hogy az adatfelvételi terület tartalmazza a piaci orientációval működtetett üzemek közül azokat, amelyek a mezőgazdasági termelési érték, mezőgazdasági terület és mezőgazdasági munkaerő lehető legnagyobb arányát képviselik.

3. cikk

Kiválasztási terv

Az adatszolgáltató üzemek kiválasztására szolgáló, minden egyes tagállam által kidolgozandó, az 1217/2009/EK rendelet 5a. cikkének (1) bekezdésében említett tervnek tartalmaznia kell azokat az elemeket, amelyek reprezentatív számviteli minta kiválasztását biztosítják az adatfelvételi terület vonatkozásában. Konkrétabban, a tervnek

a)

a legfrissebb statisztikai forrásokon kell alapulnia;

b)

ismertetnie kell az adatfelvételi terület az 1217/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt felosztás és az 1217/2009/EK rendelet 5b. cikkének (1) bekezdésében említett gazdaságtípus és gazdasági méretosztály szerinti rétegezésére irányuló eljárást;

c)

meg kell adnia az adatfelvételi területhez tartozó üzemeknek az 1217/2009/EK rendelet 5b. cikke (1) bekezdésében említett gazdaságtípus és gazdasági méretosztály szerinti bontását legalább a fő gazdaságtípusok szerint;

d)

meg kell jelölnie az egyes rétegek tekintetében választott kiválasztási arány meghatározására szolgáló statisztikai módszereket, az adatszolgáltató üzemek kiválasztására szolgáló eljárásokat és az egyes elfogadott rétegekhez kiválasztandó adatszolgáltató üzemek számát.

4. cikk

Standard termelési érték referencia-időszaka

Az 1217/2009/EK rendelet 5b. cikke (2) bekezdésében említetteknek megfelelően az N. évi standard termelési értékeknek a gazdaságszerkezeti felmérés céljaira való kiszámítása során a referencia-időszak az N–5-től az N–1-ig terjedő egymást követő öt év.

A standard termelési értékeket az első bekezdésben meghatározott ötéves referencia-időszakra számított átlagos alapadatokból kell megállapítani, és azokra „N–3 standard termelési érték” néven kell hivatkozni. A gazdasági folyamatok figyelembevétele érdekében ezen N–3 standard termelési értékek frissítését legalább minden olyan alkalommal el kell végezni, amikor az uniós gazdaságszerkezeti felmérésre sor kerül.

5. cikk

Általános és fő gazdaságtípusok

Az 1217/2009/EK rendelet 5b. cikkének (3) bekezdésében említett általános és fő gazdaságtípusokat és a köztük lévő megfeleltetéseket e rendelet I. melléklete határozza meg.

6. cikk

Mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap

Az összegyűjtendő számviteli adatok fő csoportjait és az adatgyűjtés általános szabályait, melyeket az 1217/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése említ, e rendelet II. melléklete határozza meg.

7. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1242/2008/EK rendelet, az 1291/2009/EU rendelet és a 385/2012/EU végrehajtási rendelet 2015. január 1-jével hatályát veszti.

A mezőgazdasági számviteli információs hálózat tekintetében azonban az első bekezdésben említett rendeletek a 2015-ös számviteli évet megelőző számviteli évek vonatkozásában továbbra is alkalmazandók.

Az 1242/2008/EK rendelet a 2013. évi felmérésig alkalmazandó az uniós gazdaságszerkezeti felmérésekre.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendeletet a mezőgazdasági számviteli információs hálózat esetében a 2015-ös számviteli évtől, az uniós gazdaságszerkezeti felmérések esetében pedig a 2016-os felméréssel kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 328., 2009.12.15., 27. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 1318/2013/EU rendelete az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 340., 2013.12.17., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2008. december 8-i 1242/2008/EK rendelete a mezőgazdasági gazdaságok közösségi tipológiájának létrehozásáról (HL L 335., 2008.12.13., 3. o.).

(4)  A Bizottság 2009. december 18-i 1291/2009/EU rendelete a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról (HL L 347., 2009.12.24., 14. o.).

(5)  A Bizottság 2012. április 30-i 385/2012/EU végrehajtási rendelete a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására és üzleti tevékenységük elemzésére használandó mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapról (HL L 127., 2012.5.15., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Általános és fő gazdaságtípusok, valamint a köztük lévő megfeleltetések

Általános gazdaságtípus

Megnevezés

Fő gazdaságtípus

Megnevezés

1.

Szakosodott szántóföldi növénytermesztés

15.

Szakosodott gabona-, olajosmag- és fehérjenövény-termesztés

16.

Szántóföldi növények termesztése

2.

Szakosodott kertészet

21.

Szakosodott növényházi kertészet

22.

Szakosodott szabadföldi kertészet

23.

Egyéb kertészet

3.

Szakosodott ültetvénytermesztés

35.

Szakosodott szőlészet

36.

Gyümölcsök és citrusfélék szakosodott termesztése

37.

Szakosodott olajbogyó-termesztés

38.

Különféle ültetvények vegyesen

4.

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok szakosodott tartása

45.

Szakosodott tejtermelés

46.

Szakosodott marhatartás – nevelés és hizlalás

47.

Szarvasmarha – tejtermelés, nevelés és hizlalás vegyesen

48.

Juh, kecske és egyéb legeltetett állatok tartása

5.

Abrakfogyasztó állatok szakosodott tartása

51.

Szakosodott sertéstartás

52.

Szakosodott baromfitartás

53.

Abrakfogyasztó állatok tartása vegyesen

6.

Vegyes növénytermesztés

61.

Vegyes növénytermesztés

7.

Vegyes állattartó gazdaságok

73.

Vegyes állatállomány, főként tömegtakarmány-fogyasztó állatok

74.

Vegyes állatállomány, főként abrakfogyasztó állatok

8.

Növénytermesztés és állattartás vegyesen

83.

Szántóföldi növények – tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány vegyesen

84.

Különféle növények és állatok vegyesen

9.

Osztályba nem sorolt gazdaságok

90.

Osztályba nem sorolt gazdaságok


II. MELLÉKLET

Mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap – az összegyűjtendő számviteli adatok fő csoportjai

A mezőgazdasági üzemre vonatkozó általános információk, pl. az üzem elhelyezkedése, státusa, típusa és besorolása.

A tulajdonviszony jellege: az üzem által hasznosított mezőgazdasági terület tulajdonlásának típusára vonatkozó összefoglaló adatok.

Munkaerő: az üzem foglalkoztatási profiljára vonatkozó adatok, pl. a gazdaságban dolgozó személyek száma, a munkaidő, a munkavégzés típusa.

Eszközök: a számviteli év során az üzem működéséhez használt eszközökre vonatkozó adatok, kategóriák szerinti bontásban.

Kvóták és egyéb jogok: a számviteli év során az üzem működésével kapcsolatos kvótákra és egyéb jogokra vonatkozó adatok.

Tartozások: a számviteli évben az üzem tartozásaira vonatkozó adatok.

Hozzáadottérték-adó (héa): az üzemre alkalmazott héarendszer alkalmazásával kapcsolatos adatok.

Ráfordítások: az üzem működésével kapcsolatos, a számviteli évben az üzem kibocsátásának előállításához szükséges ráfordításokra vonatkozó adatok, pl. közvetlen és általános költségek.

Növénykultúrák: az üzem által előállított és felhasznált növénykultúrákra vonatkozó adatok.

Állattenyésztés: az üzem által előállított és felhasznált állatállományra vonatkozó adatok.

Állati termékek és szolgáltatások: az üzem által előállított és felhasznált állati termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adatok.

A mezőgazdasági üzemhez közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemtermelő tevékenységek: az üzemhez közvetlenül kapcsolódó és az üzemre gazdasági hatást gyakorló, mezőgazdasági tevékenységen kívüli olyan tevékenységekre vonatkozó adatok, amelyek során az üzem erőforrásait (földterület, épületek, gépek, mezőgazdasági termékek stb.) vagy termékeit használják fel.

Támogatások: a számviteli év során az üzem által kapott támogatásokra vonatkozó adatok.

Mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap – az adatgyűjtés általános szabályai

a)

A 1217/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett, 12 egymást követő hónapból álló számviteli év vége a december 31-e és június 30-a közötti időszakra esik, a határnapokat is beleértve.

b)

A mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapon szereplő adatok a számviteli év folyamán szisztematikusan és rendszeresen vezetett könyvelés tételein alapulnak.

c)

A mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapon szereplő adatokat pénzértéken (euróban vagy nemzeti pénzegységben), fizikai súly-, űr-, területmértékben és létszámban, illetve más megfelelő egységben vagy adatban kell kifejezni.

d)

A pénzben kifejezett számviteli adatok héa nélkül értendőek.

e)

A pénzben kifejezett számviteli adatokat a támogatások figyelembevétele nélkül kell megadni. A támogatások külön nyilvántartás tárgyát képezik. A támogatások alatt a közalapokból származó, konkrét bevétellel járó valamennyi közvetlen támogatási formát kell érteni.