30.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/1


A BIZOTTSÁG 1151/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. június 4.)

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága gyakorlása során bejelentendő információkra irányuló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (5) bekezdésére, 36. cikke (5) bekezdésére, valamint 39. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A hitelintézet által küldött értesítéseknek eléggé részletes információkat kell tartalmazniuk ahhoz, hogy a hitelintézet engedélyezése szerinti tagállam illetékes hatóságai értékelhessék, megfelelő-e a hitelintézet adminisztratív felépítése és pénzügyi helyzete a tevékenységeknek egy másik tagállam területén való tervezett folytatásához, továbbá ahhoz, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai felkészülhessenek a hitelintézet feletti felügyeletre.

(2)

Az eredeti értesítés, az eredeti értesítésben megadott adatok változásával kapcsolatos értesítés és a fióktelep tevékenységének tervezett megszüntetésével kapcsolatos értesítés közötti világos különbségtétel érdekében meg kell határozni néhány itt használt fogalmat.

(3)

Az értesítésekben megadandó információmennyiség ésszerű korlátok között való tartása érdekében csak az eredeti értesítés értékelése szempontjából lényeges információkat kell átadni az illetékes hatóságoknak. Az eredeti értesítésnek tartalmaznia kell a fióktelep és a fióktelepet létrehozni szándékozó hitelintézet azonosítását, valamint a fióktelep hitelintézet által előirányzott üzleti tervének vizsgálatát lehetővé tevő adatokat. Utóbbiaknak ki kell terjedniük a következő három évre szóló pénzügyi előrejelzésekre annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok biztosíthassák, hogy a fióktelep tevékenysége nem veszélyezteti a hitelintézet jövőbeli pénzügyi stabilitását. Az adatoknak ki kell terjedniük továbbá a fióktelep ügyfelei számára biztosított védelem szintjére és alkalmazási körére vonatkozó információkra.

(4)

Ha a hitelintézet a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott egy vagy több befektetési szolgáltatást vagy tevékenységet kíván végezni másik tagállamban, a fióktelep szervezeti felépítésére vonatkozóan is adatokat kell szolgáltatnia a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak. Ezen adatok körében részletezni kell az említett irányelvben meghatározott követelmények teljesítését biztosító belső intézkedéseket, lehetővé téve az illetékes hatóságok számára annak értékelését, hogy a fióktelep szervezeti felépítése megfelelő-e a tervezett befektetési szolgáltatások és tevékenységek végzésére.

(5)

A székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságainak a fióktelep-útlevéllel kapcsolatos értesítés adatainak megváltozásakor – beleértve a fióktelep megszüntetését is – naprakész információkat kell kapniuk annak érdekében, hogy hatáskörükben és felelősségi körükben megalapozott döntéseket hozhassanak.

(6)

E rendeletnek kezelnie kell a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás formájában a fogadó tagállamban végzett tevékenységekre vonatkozó hitelintézeti értesítések kérdését is. Mivel a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás jellegéből kifolyólag a fogadó tagállam illetékes hatóságai gyakran nem rendelkeznek elegendő információval a joghatóságukban végzett tevékenységekre vonatkozóan, részletesen meg kell határozni, milyen adatokra kell kiterjedniük az értesítéseknek.

(7)

E rendelet rendelkezései szorosan összefüggnek egymással, mivel a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlásával kapcsolatos értesítésekkel foglalkoznak. Annak érdekében, hogy biztosítható legyen ezen, egy időben hatályba léptetendő rendelkezések koherenciája, és annak elősegítésére, hogy a betartásukra kötelezett személyek, többek között a nem uniós befektetők átfogóan szemlélhessék őket és könnyen hozzájuk férhessenek, célszerű a 2013/36/EU irányelv által előírt egyes szabályozástechnikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

(8)

E rendelet rendelkezéseit a 926/2014 bizottsági végrehajtási rendelet (3) rendelkezéseivel együtt kell értelmezni.

(9)

Ez a rendelet az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság, EBH) által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(10)

Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2013/36/EU irányelv 35. cikkének (5) bekezdésével, 36. cikkének (5) bekezdésével, valamint 39. cikkének (4) bekezdésével összhangban meghatározza a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlása során bejelentendő információkat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „fióktelep-útlevéllel kapcsolatos értesítés”: azon hitelintézet által a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak a 2013/36/EU irányelv 35. cikkének (1) bekezdésével összhangban küldött értesítés, amely egy másik tagállam területén kíván fióktelepet létesíteni;

2.   „fióktelep adatainak változásával kapcsolatos értesítés”: a hitelintézet által a 2013/36/EU irányelv 36. cikkének (3) bekezdésével összhangban a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai részére az említett irányelv 35. cikke (2) bekezdésének b), c) vagy d) pontja szerinti adatok változásáról küldött értesítés;

3.   „szolgáltatási útlevéllel kapcsolatos értesítés”: azon hitelintézet által a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak a 2013/36/EU irányelv 39. cikkének (1) bekezdésével összhangban küldött értesítés, amely a szolgáltatásnyújtás szabadságát azáltal kívánja gyakorolni, hogy egy másik tagállam területén első alkalommal tevékenységet folytat.

3. cikk

A fióktelep-útlevéllel kapcsolatos értesítés

(1)   A fióktelep-útlevéllel kapcsolatos értesítésnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

a hitelintézet neve és címe, valamint a fióktelep központi ügyvezetésének tervezett helye;

b)

a (2) bekezdésben meghatározott üzleti terv.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett üzleti terv az alábbi elemekből áll:

a)

a folytatni kívánt tevékenységfajták, az alábbi információkra kiterjedően:

i.

a fióktelep fő célkitűzései és üzleti stratégiája, valamint annak ismertetése, hogy a fióktelep milyen módon járul hozzá az intézmény és adott esetben a csoport stratégiájának megvalósításához;

ii.

a 2013/36/EU irányelv I. melléklete szerinti, a hitelintézet által a fogadó tagállamban folytatni kívánt tevékenységek felsorolása;

iii.

a fogadó tagállamban folytatni kívánt fő tevékenységek, valamint azok tervezett kezdő napjának megjelölése;

iv.

a megcélzott ügyfelek és partnerek leírása;

b)

a fióktelep szervezeti felépítése az alábbi információkra kiterjedően:

i.

a fióktelep szervezeti felépítésének leírása, ideértve a funkcionális és hatósági adatszolgáltatási folyamatokat, valamint a fióktelep helyét és szerepét az intézmény és adott esetben a csoport vállalati struktúrájában;

ii.

a fióktelep vállalatirányítási rendszerének és belső kontrollmechanizmusainak leírása az alábbi információkra kiterjedően:

a fióktelep kockázatkezelési eljárásai, valamint az intézmény és adott esetben a csoport likviditásikockázat-kezelésének részletes bemutatása,

a fióktelep tevékenységére és különösen hitelezési tevékenységére alkalmazandó korlátozások,

a fióktelep belső ellenőrzési rendszerének részletes bemutatása, a rendszerért felelős személy és adott esetben a külső könyvvizsgáló adatainak megadásával,

a fióktelep pénzmosás elleni szabályai, a szabályok betartatásával megbízott személy adatainak megadásával,

a fióktelep által végzett, az intézmény engedélye által lefedett tevékenységekkel kapcsolatos kiszervezés és egyéb, harmadik felekkel kötött megállapodások ellenőrzése;

iii.

amennyiben a fióktelep a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott befektetési szolgáltatások és tevékenységek közül várhatóan egyet vagy többet végez majd, a következők leírása:

az ügyfélpénz és -eszközök védelmét szolgáló intézkedések,

a 2004/39/EK irányelv 19., 21., 22., 25., 27. és 28. cikkében meghatározott kötelezettségeknek, valamint az azok alapján a fogadó tagállam érintett illetékes hatóságai által elfogadott intézkedéseknek való megfelelést biztosító szabályok,

belső magatartási szabályzat, a saját számlás kereskedés ellenőrzésére is kiterjedően,

a fióktelep befektetési szolgáltatásaival és tevékenységeivel kapcsolatos panaszok kezeléséért felelős személy adatai,

a fióktelep befektetési szolgáltatásaival és tevékenységeivel kapcsolatos szabályok betartatásával megbízott személy adatai;

c)

a fióktelep vezetéséért felelős személyek szakmai tapasztalatának részletes ismertetése;

d)

az alábbiakra kiterjedő egyéb információk:

i.

hároméves időszakra szóló, a mérlegre és az eredménykimutatásra vonatkozó előrejelzéseket tartalmazó pénzügyi terv;

ii.

azon uniós betétbiztosítási és befektetővédelmi rendszerek neve és elérhetőségei, amelyeknek az intézmény tagja és amelyek a fióktelep tevékenységeire és szolgáltatásaira kiterjednek, a befektetővédelmi rendszerek nyújtotta maximális fedezet megjelölésével;

iii.

a fióktelep informatikai intézkedései.

4. cikk

A fióktelep adatainak változásával kapcsolatos értesítés és a fióktelep tevékenységének megszüntetésével kapcsolatos értesítés

(1)   A fióktelep adatainak változásával kapcsolatos értesítést – amennyiben az nem a fióktelep tevékenységének tervezett megszüntetésével van összefüggésben – abban az esetben kell megküldeni, ha a 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott, de a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában meghatározottakra ki nem terjedő információkban a hitelintézet előző értesítése óta, vagy ha az információkat előzőleg nem közölték, e rendelet hatálybalépése óta változás történt.

(2)   A fióktelep tevékenységének a hitelintézet által tervezett megszüntetésére vonatkozó értesítésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

a fióktelep tevékenységének megszüntetésére irányuló eljárásért felelős személyek neve és elérhetőségei;

b)

a tervezett megszüntetés várható ütemezése, valamint az eljárás során abban végrehajtott lényeges módosítások;

c)

a fióktelep ügyfeleivel meglévő üzleti jogviszony megszüntetésének menetével kapcsolatos tájékoztatás.

5. cikk

A szolgáltatási útlevéllel kapcsolatos értesítés

A szolgáltatási útlevéllel kapcsolatos értesítésnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

a 2013/36/EU irányelv I. melléklete szerinti, a hitelintézet által a fogadó tagállamban első alkalommal folytatni kívánt tevékenységek felsorolása;

b)

a fogadó tagállamban a hitelintézet által folytatni kívánt fő tevékenységek;

c)

megfelelő esetben az egyes szolgáltatási fő tevékenységek tervezett kezdő napja.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 338. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2014. augusztus 27-i 926/2014/EU végrehajtási rendelete a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlásával kapcsolatos, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti értesítés során alkalmazandó egységes táblákat, mintadokumentumokat és eljárásokat meghatározó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról EGT-vonatkozású szöveg (HL L 254., 2014.8.28., 2. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).