4.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 317/28


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1142/2014/EU, EURATOM RENDELETE

(2014. október 22.)

a 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai politikai pártok finanszírozása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 322. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel a Számvevőszék véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az európai szintű politikai pártok az Unión belüli integráció fontos tényezői.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikke, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 12. cikke (2) bekezdése megállapítja: az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánításához.

(3)

2003. november 4-én az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendeletet (3).

(4)

Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet alkalmazásáról szóló, 2011. április 6-i állásfoglalásában (4) az Európai Parlament a szerzett tapasztalatok alapján számos módosítást javasolt az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok finanszírozására vonatkozóan.

(5)

2014. október 22-én az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 2004/2003/EK rendeletet hatályon kívül helyező és többek között az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozására vonatkozóan – különösen a finanszírozási feltételek, a finanszírozás odaítélése és elosztása, az adományok és hozzájárulások, az európai parlamenti választási kampányok finanszírozása, a visszatéríthető kiadások, a finanszírozási tilalom, a számvitel, a beszámolás és az auditálás, a végrehajtás és ellenőrzés, a szankciók, az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság, az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője, valamint a tagállamok közötti együttműködés és az átláthatóság tekintetében – új szabályokat megállapító 1141/2014/EU, Euratom rendeletet (5).

(6)

A 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) szabályokat kell tartalmaznia az Unió általános költségvetéséből az európai politikai pártoknak az 1141/2014/EU, Euratom rendelet értelmében juttatott hozzájárulásokról. Ezen szabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy az európai szintű politikai pártok nagyobb rugalmassággal rendelkezzenek az említett hozzájárulások felhasználására vonatkozó határidők tekintetében, mivel tevékenységük természete ezt kívánja meg.

(7)

A költségvetési rendelet 125. cikkének (6) bekezdése szerinti pénzügyi támogatási rendszer, melynek keretében az európai politikai pártoknak vissza nem térítendő működési támogatást nyújtanak, nem felel meg e pártok sajátos igényeinek, különösen az éves munkaprogram benyújtásának kötelezettsége vonatkozásában, ilyen előírás ugyanis nem létezik a tagállamok jogszabályaiban. Az európai politikai pártoknak nyújtott pénzügyi támogatásnak ezért egy egyedi hozzájárulás formáját kell öltenie, azért, hogy megfeleljen az európai politikai pártok sajátos igényeinek. Azonban tekintve, hogy az európai politikai alapítványok továbbra is a költségvetési rendelet vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, a költségvetési rendelet 125. cikkének (6) bekezdésében jelenleg előírt, 3 hónapra korlátozott átvitelnek alkalmazhatónak kell lenni rájuk is.

(8)

Jóllehet a pénzügyi támogatás nyújtásához nincs szükség éves munkaprogramra, azonban az európai politikai pártoknak utólag igazolniuk kell az uniós források körültekintő felhasználását. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek mindenekelőtt azt kell ellenőriznie, hogy a forrásokat a hozzájárulási felhívásban leírt visszatéríthető kiadások kifizetésére használták-e fel az e rendeletben megállapított határidőkön belül. Az európai politikai pártoknak juttatott hozzájárulásokat az odaítélésük pénzügyi évét követő pénzügyi év végéig kell elkölteni; ezen időpontot követően az el nem költött forrásokat az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő visszafizetteti.

(9)

Az európai politikai pártok működési költségeinek finanszírozására nyújtott uniós forrásokat az 1141/2014/EU, Euratom rendeletben meghatározott céloktól eltérő célokra nem lehet felhasználni, különösen nem olyan más intézmények közvetlen vagy közvetett finanszírozására, mint a nemzeti politikai pártok. A hozzájárulásokat az európai politikai pártoknak a jelenlegi és jövőbeli kiadások bizonyos százalékának kifizetésére kell használniuk, nem pedig a hozzájárulás iránti kérelmük benyújtása előtt felmerült kiadások vagy adósságok kifizetésére.

(10)

A hozzájárulások odaítélését is egyszerűsíteni kell, és hozzá kell igazítani azt az európai politikai pártok sajátosságaihoz, különösen a kiválasztási feltételek megszüntetése, főszabályként egyszeri teljes előfinanszírozási kifizetés megteremtése, valamint egyösszegű átalányok, átalányfinanszírozás és egységköltség alapú finanszírozás alkalmazásának lehetővé tétele révén.

(11)

Az Unió általános költségvetéséből származó hozzájárulásokat fel kell függeszteni, csökkenteni kell vagy meg kell szüntetni, ha az európai politikai párt megszegi az 1141/2014/EU, Euratom rendeletben meghatározott kötelezettségeket.

(12)

Az egyszerre mind a költségvetési rendeleten, mind az 1141/2014/EU, Euratom rendeleten alapuló szankciókat koherens módon kell kiszabni, és tiszteletben kell tartaniuk a ne bis in idem elvét. Az 1141/2014/EU, Euratom rendelettel összhangban a költségvetési rendeletben előírt közigazgatási és/vagy pénzügyi szankciók nem alkalmazandók azon esetek valamelyikében, amelyre vonatkozóan az 1141/2014/EU, Euratom rendelet alapján már kiszabtak szankciókat.

(13)

A költségvetési rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 966/2012/EU, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 121. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„j)

a második rész VIII. címében említett, európai politikai pártoknak juttatott hozzájárulások.”

2.

A 125. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (3) bekezdés második albekezdését el kell hagyni.

b)

A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Ha egy az 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) értelmében vett európai politikai alapítvány annak a pénzügyi évnek a végén, amelyben vissza nem térítendő működési támogatásban részesült, bevételi többletet ér el, az e cikk (4) bekezdésben foglalt nonprofit elvtől eltérően ezen többlet egy része az adott éves összes bevétel 25 %-áig átvihető a következő évre azzal a feltétellel, hogy azt e következő év első negyedévének vége előtt felhasználják.

3.

A második rész a következő címmel egészül ki:

„VIII.   CÍM

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKNAK JUTTATOTT HOZZÁJÁRULÁSOK

204a. cikk

Általános rendelkezések

(1)   E rendelet alkalmazásában európai politikai pártoknak az 1141/2014/EU, Euratom rendelettel összhangban ilyenként nyilvántartásba vett szervezetek tekintendők.

(2)   Az 1141/2014/EU, Euratom rendelettel összhangban a költségvetésből közvetlen pénzügyi hozzájárulás nyújtható az európai politikai pártok számára tekintettel arra, hogy elősegítik az európai politikai tudatosság kialakítását és az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánítását.

204b. cikk

Elvek

(1)   A hozzájárulásokat csak az európai politikai párt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó működési költségeknek az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 17. cikke (4) bekezdésében meghatározott százaléka visszatérítéséhez lehet felhasználni, az említett rendelet 17. cikke (5) bekezdésében és 21. cikkében megállapítottak szerint.

(2)   A hozzájárulások felhasználhatók az európai politikai pártok által kötött szerződésekkel kapcsolatos kiadások visszatérítésére, feltéve, ha odaítélésükkor nem állt fenn összeférhetetlenség.

(3)   A hozzájárulások nem használhatók fel az európai politikai párt bármely egyéni tagjának vagy alkalmazottjának készpénzben vagy természetben történő közvetlen vagy közvetett személyes előnyszerzésére. A hozzájárulások nem használhatók fel harmadik felek, különösen nemzeti politikai pártok vagy európai, illetve nemzeti szintű politikai alapítványok tevékenységeinek közvetlen vagy közvetett finanszírozására, öltse az vissza nem térítendő támogatások, adományok, kölcsönök vagy bármely hasonló megállapodás formáját. A hozzájárulások nem használhatók fel az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 22. cikkében kizárt célokra.

(4)   A hozzájárulásoknak meg kell felelniük az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvének az 1141/2014/EU, Euratom rendeletben megállapított feltételeknek megfelelően.

(5)   A hozzájárulásokat az Európai Parlament ítéli oda éves alapon, és azokat e rendelet 35. cikke (2) bekezdésének, és az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 32. cikke (1) bekezdésének megfelelően közzé kell tenni.

(6)   A hozzájárulásban részesülő európai politikai pártok nem kaphatnak közvetlenül vagy közvetve egyéb forrásokat a költségvetésből. Különösen az európai parlamenti képviselőcsoportok költségvetéséből származó adományok tiltottak. Egy kiadási tétel semmilyen körülmények között sem finanszírozható kétszer a költségvetésből.

204c. cikk

Költségvetési vonatkozások

A hozzájárulásokat a költségvetés Európai Parlamentre vonatkozó szakaszából fizetik ki. Közvetlenül az Európai Parlament költségvetéséből kell fedezni az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 23. cikkében említett, külső auditot végző független testületekre vagy szakértőkre elkülönített előirányzatokat.

204d. cikk

Hozzájárulási felhívás

(1)   A hozzájárulásokat évenkénti, legalább az Európai Parlament honlapján közzétett hozzájárulási felhívás keretében ítélik oda.

(2)   Egy adott európai politikai párt évente csak egy hozzájárulásban részesülhet.

(3)   Bármely európai politikai párt csak akkor kaphat hozzájárulást, ha a hozzájárulási felhívásban meghatározott feltételek alapján finanszírozást kér.

(4)   A hozzájárulási felhívás meghatározza a kérelmező által teljesítendő jogosultsági feltételeket, valamint a kizárásra vonatkozó feltételeket.

(5)   A hozzájárulási felhívás legalább a hozzájárulás révén visszatéríthető kiadások jellegét meghatározza.

(6)   A hozzájárulási felhívásban tervezett költségvetés benyújtását kell előírni.

204e. cikk

Odaítélési eljárás

(1)   A hozzájárulás iránti kérelmeket kellő időben, írásban – beleértve adott esetben a biztonságos elektronikus formátumot is – kell benyújtani.

(2)   Nem ítélhető oda hozzájárulás azon kérelmezők részére, akik az odaítélési eljárás idején a 106. cikk (1) bekezdésében, a 107. cikkben és a 109. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett helyzetek egyikében vannak, és azok számára, akiket a kizárt kérelmezőket tartalmazó, 108. cikkben említett központi adatbázisban tartanak nyilván.

(3)   A kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a (2) bekezdésben említett helyzetek egyike sem vonatkozik rájuk.

(4)   A hozzájárulások odaítélésére a hozzájárulási felhívásban meghatározottaknak megfelelően hozzájárulási megállapodás vagy határozat útján kerül sor.

(5)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőt egy bizottság segítheti a hozzájárulási megállapodás vagy határozat értékelésében és létrehozatalában, illetve meghozatalában. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő, kellő figyelmet fordítva az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elveire, megállapítja az említett bizottság összetételére, kinevezésére és működésére vonatkozó szabályokat, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó szabályokat.

204f. cikk

Értékelési eljárás

(1)   A kérelmeket az 1141/2014/EU, Euratom rendeletben meghatározott odaítélési feltételek alapján kell kiválasztani a jogosultsági és kizárási feltételeknek megfelelő kérelmek közül.

(2)   A jogosultsági feltételek határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a kérelmező az 1141/2014/EU, Euratom rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően hozzájárulást kaphat.

(3)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő kérelemre vonatkozó határozata legalább az alábbi információkat tünteti fel:

a)

a hozzájárulás tárgya és teljes összege;

b)

a kiválasztott kérelmezők neve és az elfogadott összegek;

c)

az elutasított kérelmezők neve és az elutasítás oka.

(4)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő írásban tájékoztatja a kérelmezőket a kérelmükre vonatkozó határozatról. Amennyiben a finanszírozás iránti kérelmet elutasítják, illetve a kért összegek egy részét vagy egészét nem ítélik oda, az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő közli a kérelem elutasításának vagy a kért összegek oda nem ítélésének indokait, hivatkozással különösen az (1) és (2) bekezdésben említett jogosultsági és odaítélési feltételekre. Amennyiben a kérelmet elutasítják, az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő tájékoztatja a kérelmezőt a rendelkezésre álló közigazgatási és/vagy bírósági jogorvoslati lehetőségről, az e rendelet 97. cikkében előírtak szerint.

204g. cikk

A hozzájárulások formája

(1)   A hozzájárulások a következő formákat ölthetik:

a)

a ténylegesen felmerült visszatéríthető kiadások bizonyos arányának visszatérítése;

b)

egységköltségek alapján történő visszatérítés;

c)

egyösszegű átalányok;

d)

átalányfinanszírozás;

e)

az a)–d) pontokban említettek kombinációja.

(2)   Csak azokat a kiadásokat lehet visszatéríteni, amelyek a hozzájárulási felhívásban meghatározott feltételeket teljesítő kiadások, és amelyek nem a kérelem benyújtása előtti időpontban merültek fel.

204h. cikk

A hozzájárulásra vonatkozó szabályok

(1)   Egységköltség alapú finanszírozás esetében a visszatéríthető kiadások összes vagy bizonyos kategóriáira egységenként előre egyértelműen meghatározott összeget alkalmaznak.

(2)   Az egyösszegű átalányok az európai politikai párt egyedi tevékenységének folytatásához szükséges bizonyos kiadásokat fedezik. Az egyösszegű átalányok csak a hozzájárulások egyéb formáival együtt alkalmazhatók.

(3)   Átalányfinanszírozás esetében a visszatéríthető kiadások bizonyos kategóriáira előre egyértelműen meghatározott százalékos rátát alkalmaznak.

(4)   Amennyiben egyösszegű átalányok, átalányfinanszírozás vagy egységköltségek alkalmazására kerül sor, azokat a hozzájárulási felhívásban meg kell határozni, szükség szerint feltüntetve összegüket és arányukat. A hozzájárulási felhívásnak tartalmaznia kell az egyösszegű átalányok, az átalányfinanszírozás vagy az egységköltségek meghatározására vonatkozó módszerek leírását, amelyeknek olyan objektív eszközökön kell alapulniuk, mint statisztikai adatok, az európai politikai pártokra vonatkozó hitelesített vagy auditálható korábbi adatok, vagy azok szokásos költségelszámolási gyakorlatai. A hozzájárulási megállapodásnak vagy határozatnak olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek lehetővé teszik annak ellenőrzését, hogy betartották-e az egyösszegű átalányok, az átalányfinanszírozás vagy az egységköltség alapú finanszírozás odaítélésére vonatkozó feltételeket.

204i. cikk

Előfinanszírozás

A hozzájárulásokat egy összegben, egyetlen előfinanszírozási kifizetés útján kell kifizetni, kivéve, ha az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő megfelelően indokolt esetben másképpen határoz.

204j. cikk

Biztosítékok

Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő – amennyiben indokoltnak és arányosnak tartja – csak akkor követelhet – eseti alapon és kockázatelemzés elvégzését követően –előzetes biztosítéknyújtást az európai politikai párttól az előfinanszírozási kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi kockázatok korlátozása érdekében, ha a kockázatelemzés alapján az európai politikai pártot az a közvetlen veszély fenyegeti, hogy az e rendelet 106. cikke (1) bekezdésének a) és d) pontjában leírt helyzet valamelyikébe kerül, vagy ha az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 6. cikke alapján létrehozott, az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság (a továbbiakban: a hatóság) határozatát az említett rendelet 10. cikke (4) bekezdésének megfelelően közölték az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

Az e rendelet 134. cikkében foglalt, a vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozási garanciájáról szóló rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók azokra a biztosítékokra, amelyekre az e cikk első bekezdésében felsorolt helyzetekben lehet szükség az európai politikai pártoknak történő előfinanszírozási kifizetések esetében.

204k. cikk

A hozzájárulások felhasználása

(1)   A hozzájárulásokat a 204b. cikknek megfelelően kell felhasználni.

(2)   A hozzájárulás bármely olyan részét, amelyet nem használtak fel abban a pénzügyi évben, amelyre az adott hozzájárulást nyújtották (n év), bármely olyan visszatéríthető kiadásra kell felhasználni, amely az n+1. év december 31-ig merül fel. A hozzájárulás azon fennmaradó részét, amelyet ezen határidőn belül nem használtak fel, az első rész IV. címe 5. fejezetének megfelelően vissza kell fizettetni.

(3)   Az európai politikai pártok tiszteletben tartják az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 17. cikke (4) bekezdésében megállapított legmagasabb társfinanszírozási arányt. Az előző évről fennmaradó hozzájárulások összegét nem lehet azon rész finanszírozására fordítani, amelyet az európai politikai pártoknak saját forrásból kell finanszírozniuk. Harmadik felek hozzájárulásai a közös eseményekhez nem sorolhatók az európai politikai párt saját forrásai közé.

(4)   Az európai politikai pártoknak a hozzájárulás azon részét, amelyet nem használtak fel abban a pénzügyi évben, amelyre az adott hozzájárulást nyújtották, fel kell használniuk, mielőtt felhasználnák az említett évet követően odaítélt hozzájárulásokat.

(5)   Az előfinanszírozási kifizetések után keletkező kamatok a hozzájárulás részének tekintendők.

204l. cikk

Beszámolás a hozzájárulások felhasználásáról

(1)   Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 23. cikkével összhangban az európai politikai párt jóváhagyásra benyújtja az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a hozzájárulás felhasználásáról szóló éves jelentését és az éves pénzügyi kimutatásait.

(2)   Az e rendelet 66. cikke (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentést az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő az e cikk (1) bekezdésében említett éves jelentés és éves pénzügyi kimutatások alapján készíti el. Ezen jelentés elkészítéséhez más bizonylatok is felhasználhatók.

204m. cikk

Az egyenleg kifizetése

(1)   A hozzájárulás összege csak akkor válik véglegessé, miután az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő jóváhagyta a 204l. cikk (1) bekezdésében említett éves jelentést és éves pénzügyi kimutatásokat. Az éves jelentés és az éves pénzügyi kimutatások jóváhagyása nem zárja ki a hatóság későbbi vizsgálatait.

(2)   Az előfinanszírozásból el nem költött összeg egészen addig nem végleges, amíg az európai politikai párt a hozzájárulási felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő, visszatéríthető kiadások kifizetésére fel nem használja.

(3)   Amennyiben az európai politikai párt a hozzájárulás felhasználásához kapcsolódó kötelezettségeinek nem tesz eleget, foganatosítani kell a hozzájárulások felfüggesztését, csökkentését vagy megszüntetését, miután az európai politikai párt lehetőséget kapott észrevételei benyújtására.

(4)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő az egyenleg kifizetése előtt megvizsgálja, hogy az európai politikai párt az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 7. cikkében említett nyilvántartásban még mindig szerepel-e, továbbá nem alkalmazták-e rá az említett rendelet 27. cikkében megállapított szankciók valamelyikét a kifizetés időpontja és a hozzájárulás folyósítása pénzügyi évének vége között.

(5)   Amennyiben az európai politikai párt már nem szerepel a szóban forgó 1141/2014/EU, Euratom rendelet 7. cikkében szereplő nyilvántartásban vagy az említett rendelet 27. cikkében leírt szankciók valamelyikét alkalmazták rá, az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő a hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos hibák, szabálytalanságok, csalás vagy más kötelezettségszegés súlyosságától függően felfüggesztheti, csökkentheti vagy megszüntetheti a hozzájárulásokat, és visszafizettetheti a hozzájárulási megállapodás vagy határozat szerint jogtalanul kifizetett összegeket, miután az európai politikai párt lehetőséget kapott észrevételei benyújtására.

204n. cikk

Ellenőrzés és szankciók

(1)   Minden hozzájárulási megállapodásnak vagy határozatnak kifejezetten rendelkeznie kell arról, hogy az Európai Parlament, az Európai Csalás Elleni Hivatal és a Számvevőszék valamennyi, az uniós forrásból részesülő európai politikai párt, vállalkozó és alvállalkozó felett gyakorolja a dokumentumok alapján és helyszínen történő ellenőrzési hatáskörét.

(2)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási és pénzügyi szankciókkal sújthatja a kérelmezőket, e rendelet 109. cikkével és az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 27. cikkével összhangban.

(3)   A (2) bekezdésben említett szankciókkal sújthatók azok az európai politikai pártok is, amelyek a hozzájárulás iránti kérelem benyújtása idején, vagy miután megkapták a hozzájárulást, hamis nyilatkozatot tettek az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő által kért adatok benyújtása során, illetve elmulasztották a kért adatok benyújtását.

204o. cikk

Nyilvántartások megőrzése

(1)   Az európai politikai pártok a 204l. cikk (1) bekezdésében említett éves jelentés és éves pénzügyi kimutatások benyújtását követően öt évig megőrzik a hozzájárulásra vonatkozó összes nyilvántartást és bizonylatot.

(2)   Az auditokkal, fellebbezésekkel, jogvitákkal vagy igényrendezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat az ezen auditok, fellebbezések, jogviták vagy igényrendezések lezárultáig kell megőrizni.

204p. cikk

Külső auditot végző testületek vagy szakértők kiválasztása

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 23. cikkében említett, külső auditot végző független testületek vagy szakértők kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik. Szerződésük időtartama nem lehet hosszabb 5 évnél. Két egymást követő megbízatási időtartam után úgy kell tekinteni, hogy összeférhetetlenség áll fenn, amely negatívan befolyásolhatja az audit végrehajtását.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. január 1-től kell alkalmazni. A 966/2012/EU, Euratom rendelet 125. cikke (3) bekezdésének második albekezdése és 125. cikkének (6) bekezdése az ezen rendelet 1. cikkében szereplő módosításokat megelőző szövegezésben az európai szintű politikai pártok finanszírozásával kapcsolatban hozott aktusok és tett kötelezettségvállalások tekintetében 2017. december 31-ig továbbra is alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2014. október 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

B. DELLA VEDOVA


(1)  HL C 4., 2014.1.8., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament 2014. április 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. szeptember 29-i határozata.

(3)  HL L 297., 2003.11.15., 1. o.

(4)  HL C 296. E, 2012.10.2., 46. o.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1141/2014/EU, Euratom rendelete (2014. október 22.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1141/2014/EU, Euratom rendelete (2014. október 22.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).”