30.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/1


A BIZOTTSÁG 1011/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. szeptember 22.)

az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 41. cikke (4) bekezdésére, 102. cikke (1) bekezdésére, 112. cikke (5) bekezdésére, 122. cikke (3) bekezdésére, 124. cikke (7) bekezdésére, 131. cikke (6) bekezdésére és 137. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 184/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) megállapítja a programok előkészítéséhez szükséges rendelkezéseket. Az európai strukturális és beruházási alapokból (a továbbiakban: esb-alapok) finanszírozott programok végrehajtásának biztosítása érdekében további rendelkezéseket szükséges meghatározni az 1303/2013/EU rendelet alkalmazását illetően. Az átfogó kép és az e rendelkezésekhez való hozzáférés elősegítése céljából e rendelkezéseket egyetlen végrehajtási aktusba kell foglalni.

(2)

Az irányító hatóság által a Bizottságnak benyújtott információk, köztük a beruházás megvalósíthatóságára és a nagyprojekt gazdasági életképességére vonatkozó egyértelmű kimutatások következetességének és minőségének biztosítása érdekében olyan szabványos formátumot kell kidolgozni, amely egységes követelményeket határoz meg a kiválasztott nagyprojektekkel kapcsolatos, a Bizottságnak bejelentendő információk szerkezetére és tartalmára vonatkozóan.

(3)

Annak érdekében, hogy az esb-alapok által finanszírozott programok végrehajtását hatékonyabbá és átláthatóbba lehessen tenni, ki kell dolgozni a pénzügyi adatok továbbítására vonatkozó mintát, a kifizetési kérelmek mintáját, az 1303/2013/EU rendelet 41. cikkének (4) bekezdése szerint a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, a Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmekhez csatolt kiegészítő információk benyújtása során használandó mintát, valamint az operatív programok elszámolásaira vonatkozó mintát.

(4)

Ugyanebből a célból ki kell dolgozni az irányító hatóság és adott esetben az igazoló hatóság feladatainak és eljárásainak leírására vonatkozó mintát, valamint a független auditszervezet jelentésére és véleményére vonatkozó mintát is. E mintáknak meg kell határozniuk az elektronikus adatcsere-rendszer minden mezőjének technikai jellemzőit. Mivel e minták képezik majd az 1303/2013/EU rendelet 74. cikkének (4) bekezdésében említett elektronikus adatcsere-rendszer alapját, ezért azt is elő kell írniuk, hogyan kell majd bevinni az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat ebbe az elektronikus információcserére szolgáló rendszerbe.

(5)

Részletes szabályokat kell megállapítani a kedvezményezettek és az irányító hatóság, az igazoló hatóság, az audithatóság és a közreműködő szervezetek közötti elektronikus információcserét támogató rendszerek hatókörére és jellemzőire vonatkozóan annak érdekében, hogy a tagállamok számára biztosítható legyen a jogbiztonság az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (3) bekezdésében jogszabályilag előírt határidőig teljesítendő kötelezettségeiket illetően.

(6)

A kedvezményezettekre nehezedő adminisztratív terhek hatékony, eredményes és kielégítő csökkentése, illetve a hatékony, eredményes és biztonságos elektronikus információcsere biztosítása érdekében az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (3) bekezdésében említett rendszerekre vonatkozóan bizonyos alapvető követelményeket és technikai jellemzőket meg kell határozni.

(7)

Alapelveket és alkalmazandó szabályokat kell megállapítani arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a dokumentumok feltöltéséért és azok bármilyen frissítéséért felelős fél azonosításával kapcsolatos dokumentumokat és adatokat továbbítani a rendszereken keresztül, ideértve a rendszerek működését gátló vis maior esetek bekövetkeztekor alkalmazandó alternatív megoldásokat is.

(8)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által megállapított alapelveket, különösképpen a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet tehát ezen jogokkal és alapelvekkel összhangban kell alkalmazni. A tagállamok által feldolgozott adatok tekintetében a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) alkalmazandó. Az uniós intézmények és szervek által feldolgozott személyes adatok, valamint az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) alkalmazandó.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az európai strukturális és beruházási alapok koordinációs bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

MEGHATÁROZOTT INFORMÁCIÓK BIZOTTSÁGHOZ VALÓ BENYÚJTÁSÁHOZ HASZNÁLANDÓ MINTÁK ÉS FORMÁTUM

1. cikk

A kiválasztott nagyprojektről szóló értesítés formátuma

Az 1303/2013/EU rendelet 102. cikke (1) bekezdésének első albekezdése értelmében az irányító hatóság által a kiválasztott nagyprojektről a Bizottságnak küldött értesítést az e rendelet I. mellékletében megadott formátumban kell elkészíteni.

2. cikk

A pénzügyi adatok továbbítására vonatkozó minta

A tagállamoknak az 1303/2013/EU rendelet 112. cikke szerinti monitoring céljából a pénzügyi adatokat az e rendelet II. mellékletében meghatározott minta használatával kell továbbítaniuk a Bizottságnak.

3. cikk

Az irányító hatóság és az igazoló hatóság feladatainak és eljárásainak leírására vonatkozó minta

(1)   Az irányító hatóság és adott esetben az igazoló hatóság feladatainak és eljárásainak leírását az e rendelet III. mellékletében foglalt minta alapján kell elkészíteni.

(2)   Amennyiben több operatív programra egy közös rendszer vonatkozik, az (1) bekezdésben említett feladatokról és eljárásokról egyetlen leírás készíthető.

4. cikk

A független auditszervezet jelentésének mintája

(1)   A független auditszervezet 1303/2013/EU rendelet 124. cikkének (2) bekezdésében említett auditjelentését az e rendelet IV. mellékletében szereplő mintával összhangban kell elkészíteni.

(2)   Amennyiben több operatív programra egy közös rendszer vonatkozik, az (1) bekezdésben említett auditjelentésből egyetlen változat készíthető.

5. cikk

A független auditszervezet véleményének mintája

(1)   A független auditszervezet 1303/2013/EU rendelet 124. cikkének (2) bekezdésében említett véleményét az e rendelet V. mellékletében szereplő mintával összhangban kell elkészíteni.

(2)   Amennyiben több operatív programra egy közös rendszer vonatkozik, az (1) bekezdésben említett véleményből egyetlen változat készíthető.

6. cikk

A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kiegészítő információkat tartalmazó kifizetési kérelem mintája

Az 1303/2013/EU rendelet 41. cikkének (4) bekezdése és 131. cikkének (6) bekezdésében említett kifizetési kérelmet az e rendelet VI. mellékletében szereplő mintával összhangban kell elkészíteni, és a kérelemnek adott esetben kiegészítő információkat kell tartalmaznia a pénzügyi eszközökről.

7. cikk

Az elszámolásokra vonatkozó minta

Az 1303/2014/EU rendelet 137. cikkének (1) bekezdésében említett elszámolásokat az e rendelet VII. mellékletében meghatározott minta alapján elkészítve kell a Bizottsághoz benyújtani.

II. FEJEZET

A KEDVEZMÉNYEZETTEK ÉS AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGOK, AZ IGAZOLÓ HATÓSÁGOK, AZ AUDITHATÓSÁGOK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK KÖZÖTTI INFORMÁCIÓCSERÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

8. cikk

Az elektronikus adatcsere-rendszerek meghatározása és hatóköre

(1)   Az 1303/2013/EU rendelet 122. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett elektronikus adatcsere-rendszerek olyan mechanizmusok és eszközök, amelyek lehetővé teszik dokumentumok és adatok, köztük az audiovizuális segédanyagok, a szkennelt dokumentumok és az elektronikus adatállományok elektronikus cseréjét.

A dokumentum- és adatcsere magában foglalja az eredményjelentések és a kifizetési kérelmek továbbítását, valamint az irányító hatósági ellenőrzésekkel és az auditokkal kapcsolatos információcserét.

(2)   Az elektronikus adatcsere-rendszereknek lehetővé kell tenniük, hogy a kedvezményezettek minden egyes kifizetési kérelmének az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (5) bekezdése szerinti dokumentumalapú ellenőrzése és az auditok az elektronikus adatcsere-rendszereken keresztül elérhető információkra és dokumentumokra támaszkodjanak, amennyiben az ilyen információk és dokumentumok cseréje az említett rendelet 122. cikkének (3) bekezdése értelmében elektronikus formában történik. A felelős hatóságok papíralapú dokumentumokat kizárólag kivételes esetben, kockázatelemzést követően kérhetnek, és kizárólag akkor, ha a papíralapú dokumentumok az elektronikus adatcsere-rendszerbe feltöltött szkennelt dokumentumok eredeti, hiteles forrásai.

9. cikk

Az elektronikus adatcsere-rendszerek jellemzői

(1)   Az elektronikus adatcsere-rendszerek az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (3) bekezdése, 125. cikke (4) bekezdésének d) pontja, 125. cikkének (8) bekezdése és 140. cikke értelmében biztosítják az adatok biztonságát, sértetlenségét és bizalmas kezelését, valamint a küldő azonosítását.

Az elektronikus adatcsere-rendszereknek a műszaki karbantartás idejét kivéve munkaidőn belül és kívül egyaránt hozzáférhetőnek kell lenniük és üzemelniük kell.

(2)   Amennyiben egy tagállam saját kezdeményezésére elektronikus adatcsere-rendszerek használatára kötelezi a kedvezményezetteket, gondoskodnia kell arról, hogy e rendszerek műszaki jellemzői nem akadályozzák az alapok zavartalan működését, és egyetlen kedvezményezett hozzáférését sem korlátozzák.

Ez a követelmény nem vonatkozik azokra a kedvezményezetteknek fenntartott elektronikus adatcsere-rendszerekre, amelyek használatát a tagállam egy korábbi programozási időszakban tette kötelezővé, és amelyek megfelelnek az e rendeletben foglalt egyéb követelményeknek.

(3)   Az elektronikus adatcsere-rendszereket legalább az alábbi funkciókkal kell ellátni:

a)

interaktív formanyomtatványok és/vagy az eljárások egymást követő lépései során elmentett adatok alapján a rendszer által automatikusan előre kitöltött formanyomtatványok;

b)

adott esetben automatikus számítások;

c)

automatikus beágyazott ellenőrzések, amelyek a lehető legnagyobb mértékben csökkentik a dokumentum- vagy információcsere ismétlődését;

d)

rendszer által generált jelzések a kedvezményezett tájékoztatására, hogy bizonyos műveletek elvégezhetőek-e;

e)

online nyomon követés, amely lehetővé teszi, hogy a kedvezményezett ellenőrizze a projekt aktuális állapotát;

f)

az elektronikus adatcsere-rendszerben feldolgozott valamennyi korábbi adat és dokumentum hozzáférhetővé tétele.

10. cikk

Dokumentumok és adatok továbbítása az elektronikus adatcsere-rendszeren keresztül

(1)   A kedvezményezetteknek és az 1303/2013/EU rendelet 122. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett hatóságoknak a felelősségi körükbe tartozó dokumentumokat és adatokat, valamint azok frissítéseit a tagállam által meghatározott elektronikus formátumban kell bevinniük az elektronikus adatcsere-rendszerekbe.

A tagállam meghatározza az elektronikus adatcsere részletes feltételeit abban az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett dokumentumban, amely az egyes műveletekre vonatkozóan részletezi a támogatás feltételeit.

(2)   Az adatcseréket és ügyleteket az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (5) meghatározott három elektronikus aláírási típus egyikének megfelelő elektronikus aláírással kell ellátni.

(3)   Az elektronikus adatcsere-rendszerekben tárolt információk elektronikus benyújtása időpontjának a kedvezményezettektől az 1303/2013/EU rendelet 122. cikke (3) bekezdése első albekezdésében említett hatóságok felé, valamint fordított irányban történő dokumentum- és adattovábbítás időpontját kell tekinteni.

(4)   Az 1303/2013/EU rendelet 122. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében a dokumentumokat és az adatokat egy adott művelettel kapcsolatosan csak egyszer kell benyújtani az elektronikus adatcsere-rendszeren keresztül az ugyanazon programot végrehajtó összes hatóságnak.

E hatóságoknak jogi, szervezeti, szemantikai és műszaki szinten együtt kell működniük, és biztosítaniuk kell a hatékony kommunikációt, valamint az információk és az ismeretek cseréjét és újbóli felhasználását.

Ez a rendelkezés nem érinti azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a kedvezményezett frissítse a hibás vagy elavult adatokat vagy az olvashatatlan dokumentumokat.

(5)   Az elektronikus adatcsere-rendszerekhez való hozzáférést közvetlenül egy interaktív felhasználói felületen (azaz webalkalmazáson) vagy egy műszaki interfészen keresztül kell biztosítani, amely lehetővé teszi a kedvezményezettek és a tagállamok információs rendszerei közötti automatikus adatszinkronizálást és -továbbítást.

(6)   Az adatok feldolgozásakor az elektronikus adatcsere-rendszereknek garantálniuk kell az egyének személyes adatainak és a jogi személyek üzleti titkainak védelmét a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (6), a 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (7) és az 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (8) összhangban.

(7)   Vis maior és különösen az elektronikus adatcsere-rendszer nem megfelelő működése vagy a tartós adatkapcsolat hiánya esetében, az érintett kedvezményezett a szükséges információkat a tagállam által ilyen esetekre meghatározott formában és eszközökkel is benyújthatja az illetékes hatóságoknak. Amint a vis maior oka megszűnik, a tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy az érintett dokumentumok bekerüljenek az elektronikus adatcsere-rendszerekhez kapcsolódó adatbázisba.

A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, a szükséges információk benyújtása dátumának a dokumentumok előírt formában történő elküldésének napját kell tekinteni.

(8)   A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (3) bekezdésében említett elektronikus adatcsere-rendszereket valamennyi kedvezményezett használhassa, ideértve azokat a kedvezményezetteket is, akik az elektronikus adatcsere-rendszer üzembe helyezésének időpontjában olyan folyamatban lévő műveletekben vesznek részt, amelyeket érint az elektronikus adatcsere.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)  A Bizottság 2014. február 25-i 184/2014/EU végrehajtási rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU rendelet szerint a tagállamok és a Bizottság közötti elektronikus adatcsere-rendszerekre alkalmazandó feltételeinek meghatározásáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatással kapcsolatos beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra elfogadásáról (HL L 57., 2014.2.27., 7. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/93/EK irányelve az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről (HL L 13., 2000.1.19., 12. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

(7)  Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 337., 2009.12.18., 11. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).


I. MELLÉKLET

A kiválasztott nagyprojektről szóló értesítés formátuma

ÉRTESÍTÉS A BIZOTTSÁGNAK A KIVÁLASZTOTT NAGYPROJEKTRŐL AZ 1303/2013/EU RENDELET 102. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK ELSŐ ALBEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP/KOHÉZIÓS ALAP

INFRASTRUKTURÁLIS/TERMELŐ BERUHÁZÁS

A projekt megnevezése [„”]

CCI-SZÁM []

A. RÉSZ:

Az 1303/2013/EU rendelet 102. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt információk

A.   A NAGYPROJEKT VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZET

A.1.   A projektről szóló értesítésért felelős hatóság (irányító hatóság vagy közreműködő szervezet)

A.1.1.

Név:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2.

Cím:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3.

Kapcsolattartó személy neve:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4.

Kapcsolattartó személy beosztása:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5.

Telefonszám:

<type='N' input='M'>

A.1.6.

E-mail cím:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   A projekt megvalósításáért felelős szervezet (kedvezményezett  (2) )

A.2.1.

Név:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2.

Cím:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3.

Kapcsolattartó személy neve:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4.

Kapcsolattartó személy beosztása:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5.

Telefonszám:

<type='N' input='M'>

A.2.6.

E-mail cím:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Ez a projekt egy nagyprojekt  (3) egyik szakasza? <type='C' input='M'>

Igen

Nem

Ha igen, adjon leírást a teljes projekt fizikai és pénzügyi céljairól.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Jóváhagyta-e előzőleg a Bizottság e nagyprojekt bármely részét? <type='C' input='M'>

Igen

Nem

Ha igen, adja meg a jóváhagyott nagyprojekt CCI-számát.

<type='S' input='M'>

Ha e projekt olyan nagyprojekt része, amelynek első szakaszát a 2007–2013 közötti időszakban bonyolították le, adjon részletes leírást az előző szakasz fizikai és pénzügyi céljairól, ismertetve az első szakasz végrehajtását is, továbbá erősítse meg, hogy az a céljának megfelelő használatra kész vagy az lesz.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Befejeződött-e a független szakértők által készített minőségvizsgálat, és jelentésük megtalálható-e a B. részben mellékelve? <type='C' input='M'>

Igen

Nem (4)

B.   A BERUHÁZÁSNAK, VALAMINT ANNAK HELYSZÍNÉNEK ÉS ÜTEMTERVÉNEK ISMERTETÉSE, TOVÁBBÁ A NAGYPROJEKT VÁRHATÓ HOZZÁJÁRULÁSA A MEGFELELŐ PRIORITÁSI TENGELY VAGY TENGELYEK EGYEDI CÉLKITŰZÉSEIHEZ

B.1.   A projekttevékenység besorolása  (5)

 

Kód

Összeg

Százalékos arány

B.2.1.

A beavatkozási terület dimenziójának/dimenzióinak kódja(i)

(Többet kell használni, ha az arányos számítás alapján több beavatkozási terület érintett)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

A finanszírozási forma dimenziójának kódja

(Bizonyos esetekben több is releváns lehet – arányos hányadot kell megadni)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

A területi dimenzió kódja

(Bizonyos esetekben több is releváns lehet – arányos hányadot kell megadni)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

A területi végrehajtási mechanizmus kódja

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

A tematikus célkitűzés dimenziójának kódja

(Bizonyos esetekben több is releváns lehet – arányos hányadot kell megadni)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

A gazdasági dimenzió kódja (NACE-kód (6))

(Bizonyos esetekben több is releváns lehet – arányos hányadot kell megadni)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

A hely dimenziójának/dimenzióinak kódja (NUTS III) (7)

(Bizonyos esetekben több is releváns lehet – arányos hányadot kell megadni)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

A beruházás jellege (8) (csak termelő beruházás esetében töltendő ki)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Az érintett termék (9) (csak termelő beruházás esetében töltendő ki)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Operatív program(ok) és prioritási tengely(ek)

B.2.1.   Az operatív program(ok) és a prioritási tengely(ek) azonosítása:

Az operatív program CCI-száma

Az operatív program prioritási tengelye

Társfinanszírozó alap

1. operatív program<type='S' input='S'>

Az 1. operatív program prioritási tengelye<type='S' input='S'>

ERFA/Kohéziós Alap

<type='S' input='S'>

1. operatív program<type='S' input='S'>

Az 1. operatív program prioritási tengelye<type='S' input='S'>

ERFA/Kohéziós Alap

<type='S' input='S'>

2. operatív program<type='S' input='S'>

A 2. operatív program prioritási tengelye<type='S' input='S'>

ERFA/Kohéziós Alap

<type='S' input='S'>

2. operatív program<type='S' input='S'>

A 2. operatív program prioritási tengelye<type='S' input='S'>

ERFA/Kohéziós Alap

<type='S' input='S'>

B.3.   A projekt leírása

a)

Adjon rövid leírást a projektről, annak fő céljairól, valamint a főbb projektelemekről.

Termelő beruházás esetén rövid műszaki leírást is kell adni.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

b)

Jelölje be térképen a projektterületet és a georeferencia-adatokat (10).

c)

Adja meg az alábbiakban a nagyprojekt kidolgozásának és megvalósításának ütemtervét.

 

Kezdés időpontja

(A)

Befejezés időpontja

(B)

1.

Megvalósíthatósági tanulmányok (vagy termelő beruházás esetén üzleti terv):

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Költség-haszon elemzés:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Környezeti hatásvizsgálat:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Tervezési tanulmányok:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

A pályázati felhívás dokumentációjának elkészítése:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

A pályázati eljárás(ok):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Földvásárlás:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Engedély:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Építési szakasz/szerződés:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Operatív szakasz:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

d)

Ismertesse részletesen, hogy a nagyprojekt várhatóan hogyan járul hozzá az operatív program(ok) megfelelő prioritási tengelyének vagy tengelyeinek egyedi célkitűzéseiben foglalt eredménymutatók eléréséhez.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   TELJES KÖLTSÉG ÉS TELJES ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG

C.1.   Töltse ki az alábbi táblázatot az 1303/2013/EU rendelet 101. cikke szerint előírt információbenyújtási formátum alapján.

 

EUR

A projekt teljes költsége

(A)

Nem elszámolható költségek

(B)

Elszámolható költségek

(C)=(A) – (B)

Teljes elszámolható költség százalékos aránya

 

 

Bevitel

Bevitel

Számított

Számított

1

Tervezési díjak

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Földvásárlás

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Építés

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Létesítmény és gépek vagy eszközök

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Váratlan kiadások

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Árkorrekció (ha szükséges)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Közzététel

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Felügyelet az építés során

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Technikai segítségnyújtás

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Részösszeg

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(HÉA)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

ÖSSZESEN

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Adja meg az átváltási árfolyamot és annak forrását (adott esetben).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Adott esetben fűzzön magyarázatot fenti elemekhez.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok betartása

Amennyiben a projekt állami támogatásban részesül, töltse ki az alábbi táblázatot (12).

 

A támogatás összege (EUR) BTE-ben (13)

Az elszámolható költségek teljes összege (EUR) (14)

Támogatási intenzitás (%)

Állami támogatás száma/nyilvántartási száma csoportmentességi támogatás esetén

Jóváhagyott támogatási rendszer vagy jóváhagyott eseti támogatás

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Csoportmentességi szabály alá eső támogatás

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Támogatás az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló határozattal (15) vagy a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelettel (16) összhangban

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Nem alkalmazható

Összes megadott támogatás

<type='N' input='G'>

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

C.3.   A teljes elszámolható költség kiszámítása

Válassza ki a megfelelő lehetőséget, majd az 1303/2013/EU rendelet 101. cikke szerint előírt információbenyújtási formátum alapján adja meg a szükséges információkat.

A potenciális nettó bevétel kiszámításának módja

Csak egy négyzetet jelöljön x-szel

A diszkontált nettó bevétel kiszámítása

<type='C' input='M'>

Átalányszámítási módszer

<type='C' input='M'>

Csökkentett társfinanszírozási arány számításának módszere

<type='C' input='M'>

A diszkontált nettó bevétel kiszámítása (az 1303/2013/EU rendelet 61. cikke (3) bekezdésének b) pontja)

 

 

Érték

1.

Teljes elszámolható költség az 1303/2013/EU rendelet 61. cikkében foglalt követelmények figyelembevétele előtt (EUR-ban, nem diszkontált)

<type='N' input='M'>

2.

A diszkontált nettó bevétel arányos alkalmazása (%) (adott esetben)

<type='N' input='M'>

3.

Teljes elszámolható költség az 1303/2013/EU rendelet 61. cikkében foglalt követelmények figyelembevétele után (EUR-ban, nem diszkontált) = (1)*(2)

Az állami hozzájárulás maximális összegét az állami támogatási szabályok betartásával és (adott esetben) az összes megadott támogatás fent közölt összegének a figyelembevételével kell meghatározni

<type='N' input='M'>

Átalányszámítási módszer és a csökkentett társfinanszírozási arány módszere (az 1303/2013/EU rendelet 61. cikke (3) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése)

 

 

Érték

1.

Teljes elszámolható költség az 1303/2013/EU rendelet 61. cikkében foglalt követelmények figyelembevétele előtt (EUR-ban, nem diszkontált)

<type='N' input='M'>

2.

Az 1303/2013/EU rendelet V. mellékletében vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott nettó bevételi átalány (FR) (%)

<type='N' input='M'>

3.

Teljes elszámolható költség az 1303/2013/EU rendelet 61. cikkében foglalt követelmények figyelembevétele után (EUR-ban, nem diszkontált) = (1)*(1-FR)*

Az állami hozzájárulás maximális összegét az állami támogatási szabályok betartásával és (adott esetben) az összes megadott támogatás fent közölt összegének a figyelembevételével kell meghatározni

* A csökkentett társfinanszírozási arány módszerénél ez a képlet nem alkalmazandó (az átalány a prioritási tengely társfinanszírozási arányában jelenik meg, így az ERFA-ból/Kohéziós Alapból nyújtott finanszírozás alacsonyabb lesz), a teljes elszámolható költség pedig egyenlő az 1. pontban említett összeggel

<type='N' input='M'>

D.   A PÉNZÜGYI TERV, VALAMINT AZ ELÉRT EREDMÉNYEK MONITORINGJÁRA ALKALMAZOTT FIZIKAI ÉS PÉNZÜGYI MUTATÓK, FIGYELEMBE VÉVE AZ AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOKAT

D.1.   Társfinanszírozási források

A beruházási összkiadás finanszírozásának forrása (EUR)

 

amelyből (tájékoztatásul)

Beruházási összköltség

[C.1.12.(A)]

Uniós támogatás

Nemzeti közpénz (vagy azzal egyenértékű)

Nemzeti magánforrás

Egyéb források (részletezze)

 

EBB-/EBA-finanszírozás

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   A Bizottságnak bejelentendő teljes elszámolható kiadás éves terve (az elért eredmények monitoringjára alkalmazott pénzügyi mutató)

Az alábbiakban a Bizottságnak bejelentendő teljes elszámolható kiadást kell megadni EUR-ban kifejezett éves hányadban. Több operatív programból társfinanszírozott nagyprojekt esetében külön-külön minden egyes érintett operatív programra vonatkozóan be kell mutatni az éves tervet. Több prioritási tengely által társfinanszírozott nagyprojekt esetében az éves tervet prioritási tengely szerinti bontásban kell bemutatni.

(EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Teljes elszámolható kiadás

Az 1. operatív program prioritási tengelye

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Az 1. operatív program prioritási tengelye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2. operatív program prioritási tengelye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2. operatív program prioritási tengelye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Kimeneti mutatók  (17) és az elért eredmények monitoringjára alkalmazott egyéb fizikai mutatók

Az alábbi táblázatban sorolja fel a kimeneti mutatókat az operatív program(ok)ban meghatározott közös mutatókkal együtt, valamint az elért eredmények monitoringjára alkalmazott egyéb fizikai mutatókat. Az információ mennyisége attól függ, mennyire összetett a projekt, azonban kizárólag a főbb mutatókat kell ismertetni.

Operatív program és prioritási tengely

A mutató neve

Mértékegység

A nagyprojekt célértéke

Célév

<type='S' input='S'>

Közös:

<type='S' input='S'>

Egyéb:

<type='S' input='M'>

Közös:

<type='S' input='S'>

Egyéb:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Kockázatértékelés

Röviden foglalja össze a projekt sikeres fizikai és pénzügyi megvalósításával összefüggő kockázatokat, és az e kockázatok csökkentésére javasolt intézkedéseket.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   INDULT-E A PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS AZ UNIÓS JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS HIÁNYA MIATT? <type='C' input='M'>

Igen

Nem

Ha igen, részletezze, és indokolja a javasolt uniós hozzájárulást a projekthez e tekintetben:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   A VÁLLALKOZÁST ÁLLT-E KORÁBBAN VAGY ÁLL-E JELENLEG OLYAN ELJÁRÁS (18) ALATT, AMELY AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK VISSZAFIZETTETÉSÉRE IRÁNYUL A TERMELŐ TEVÉKENYSÉGNEK A PROGRAMTERÜLETEN VAGY AZ UNIÓN KÍVÜLRE VALÓ ÁTHELYEZÉSÉT KÖVETŐEN? <TYPE='C' INPUT='M'>

Igen

Nem

Ha igen, részletezze, és indokolja a javasolt uniós hozzájárulást a projekthez e tekintetben:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Emellett termelő beruházások esetében részletezze, hogy a projekt más uniós régiókban várhatóan milyen hatást gyakorol a foglalkoztatottságra, továbbá határozza meg, hogy az alapokból biztosított pénzügyi hozzájárulás nem jár-e az Unión belül már létező létesítményekben jelentős számú munkahely megszűnésével.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

B. RÉSZ:

Független minőségvizsgálati jelentés

A független szakértők kijelentik, hogy:

1.

teljesítették a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 23. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglalt követelményeket;

2.

a projektet az ugyanazon rendelet II. mellékletében meghatározott kritériumokkal összhangban értékelték.

Tagállam

 

Régió és a projekt helyszíne

 

A projekt megnevezése

 

Kedvezményezett

 

Irányító hatóság

 

Független szakértők hivatkozási száma

 


(NÉV és BEOSZTÁS)

Független szakértők

Aláírás:


DÁTUM

 

Erősítse meg, hogy az összes következő feltétel teljesül: a művelet az 1303/2013/EU rendelet 100. cikke értelmében nagyprojektnek minősül; a nagyprojekt ugyanezen rendelet 2. cikkének (14) bekezdése és 65. cikkének (6) bekezdése értelmében nem minősül befejezett műveletnek; a nagyprojekt szerepel a vonatkozó operatív program(ok)ban.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Ismertesse a részleteket

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   A NAGYPROJEKT VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZET ÉS ANNAK KAPACITÁSA

Foglalja össze a nagyprojekt végrehajtásáért felelős szervezettel és annak kapacitásával, többek között a műszaki, jogi, pénzügyi és adminisztratív kapacitásával kapcsolatos lényeges információkat.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   A BERUHÁZÁS ÉS HELYSZÍNÉNEK LEÍRÁSA

Foglalja össze a beruházás és helyszínének leírásával kapcsolatos lényeges információkat.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   RÉSZLETES MAGYARÁZAT ARRÓL, HOGY A PROJEKT MENNYIBEN FELEL MEG AZ ÉRINTETT OPERATÍV PROGRAM(OK) MEGFELELŐ PRIORITÁSI TENGELYEINEK, ÉS E PRIORITÁSI TENGELYEK EGYEDI CÉLKITŰZÉSEINEK ELÉRÉSÉHEZ VALÓ VÁRHATÓ HOZZÁJÁRULÁSÁRÓL, VALAMINT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FEJLŐDÉSHEZ VALÓ VÁRHATÓ HOZZÁJÁRULÁSÁRÓL

Foglalja össze a lényeges információkat a projekt célkitűzéseiről, az érintett operatív program vagy operatív programok megfelelő prioritási tengelyeinek való megfeleléséről, e prioritási tengelyek egyedi célkitűzéseinek és eredményeinek eléréséhez való várható hozzájárulásáról, az operatív program által érintett területnek a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való várható hozzájárulásáról, valamint a kedvezményezett által az infrastruktúra operatív szakaszban való optimális használatának biztosítására tett intézkedésekről.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   TELJES KÖLTSÉG ÉS TELJES ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG

4.1.   Foglalja össze a lényeges információkat a teljes költségről, az elvárt célkitűzések teljesítésének összes költsége és az egységköltségek tekintetében a költségek kiszámításáról, valamint az összes elszámolható költségről az 1303/2013/EU rendelet 61. cikkében foglalt követelmények figyelembevételével.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2.   Ismertesse, hogyan tartják be az állami támogatásra vonatkozó szabályokat, és hogyan vették figyelembe e szabályokat a projekthez való teljes állami hozzájárulás kiszámításakor.

4.2.1.   Közölje, hogy a tagállam vagy a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 23. cikke (1) bekezdésének megfelelően a független szakértők konzultáltak-e a Bizottsággal az állami támogatásokat érintő releváns kérdésekről.

Ha konzultáltak a Bizottsággal, tüntesse fel a konzultáció, illetve a válasz időpontját és hivatkozási számát, továbbá foglalja össze a konzultáció eredményét.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2.   Ha nem konzultáltak a Bizottsággal, adja meg a következő információkat:

Úgy véli-e, hogy ez a projekt állami támogatásban részesül? <type='C' input='M'

Igen

Nem

Ha igen, írja le, hogyan biztosítják az állami támogatásokra vonatkozó szabályok betartását. Ezeket az információkat közölje az állami támogatás összes lehetséges kedvezményezettjére, így infrastruktúrák esetében a tulajdonosra, a kivitelezőkre, az üzemeltetőre és az infrastruktúrahasználókra vonatkozóan.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ha nem, részletesen fejtse ki, miért véli úgy, hogy a támogatás nem minősül állami támogatásnak. Ezeket az információkat közölje az állami támogatás összes lehetséges kedvezményezettjére vonatkozóan (például infrastruktúrák esetében a lehetséges kedvezményezettek a tulajdonos, a kivitelező, az üzemeltető és az infrastruktúrahasználók) (19). Adott esetben jelezze, hogy azért véli úgy, hogy a projekthez nem nyújtanak állami támogatást, i. mert a projekt nem érint gazdasági tevékenységet (így közszolgálati feladatnak minősülő tevékenységet sem), vagy ii. mert a támogatás kedvezményezettje jogszabályban biztosított monopóliummal rendelkezik az adott tevékenység végzésére, és más liberalizált ágazatban nem tevékenykedik (vagy amennyiben más ágazatokban is tevékenykedik, különálló elszámolást vezet).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   AZ ELVÉGZETT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYOK, BELEÉRTVE A VÁLTOZATELEMZÉST, ÉS AZ EREDMÉNYEK

5.1.   Foglalja össze az elvégzett megvalósíthatósági tanulmányokkal és az eredményekkel kapcsolatos lényeges információkat az intézményi, műszaki, környezetvédelmi (beleértve adott esetben az éghajlatváltozást is) és egyéb szempontok figyelembevételével.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2.   Foglalja össze az igényfelméréssel (vagy termelő beruházás esetében az üzleti tervvel) kapcsolatos lényeges információkat.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3.   Foglalja össze a változatelemzéssel és a legjobb lehetőség kiválasztásával kapcsolatos lényeges információkat.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS, BELEÉRTVE EGY PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ELEMZÉST ÉS EGY KOCKÁZATÉRTÉKELÉST

6.1.   Foglalja össze a pénzügyi elemzéssel kapcsolatos lényeges információkat, feltüntetve a pénzügyi elemzés fő mutatóit, azaz a pénzügyi megtérülési rátát (FRR) és a pénzügyi nettó jelenértéket (FNPV), továbbá a nettó bevétel kiszámítását és annak eredményét, a díjstratégiát és (adott esetben) a megfizethetőséget, valamint a pénzügyi életképességet (fenntarthatóságot).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, követi-e a(z) […]/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (20) III. mellékletében és a kapcsolódó útmutatóban ismertetett költség-haszon elemzési módszert, valamint az 1303/2013/EU rendelet 61. cikkében és a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 15–19. cikkében hivatkozott nettóbevétel-számítási módszert, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2.   Foglalja össze a gazdasági elemzéssel kapcsolatos lényeges információkat, feltüntetve a gazdasági elemzés fő mutatóit, azaz az ERR-t és az ENPV-t, továbbá a főbb gazdasági előnyöket és költségeket.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, követi-e a(z) […]/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (20) III. mellékletében és a kapcsolódó útmutatóban ismertetett költség-haszon elemzési módszert, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3.   Foglalja össze a kockázatértékeléssel kapcsolatos lényeges információkat, feltüntetve a főbb azonosított kockázatokat és kockázatcsökkentő intézkedéseket.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, követi-e a(z) […]/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (20) III. mellékletében és a kapcsolódó útmutatóban ismertetett költség-haszon elemzési módszert, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT, FIGYELEMBE VÉVE AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS MÉRSÉKLÉSE ÉS AZ AHHOZ TÖRTÉNŐ ALKALMAZKODÁS SZÜKSÉGLETEIT, VALAMINT A KATASZTRÓFÁKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGET

7.1.   Foglalja össze a környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos lényeges információkat.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2.   Foglalja össze az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, valamint a katasztrófákkal szembeni ellenálló képességgel kapcsolatos lényeges információkat.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   AZ ÖSSZES TERVEZETT PÉNZÜGYI ERŐFORRÁST ÉS AZ ALAPOKBÓL, EBB-TŐL ÉS MÁS FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ, TERVEZETT TÁMOGATÁST TARTALMAZÓ PÉNZÜGYI TERV, AZ ELÉRT EREDMÉNYEK MONITORINGJÁRA ALKALMAZOTT FIZIKAI ÉS PÉNZÜGYI MUTATÓKKAL, FIGYELEMBE VÉVE AZ AZONOSÍTOTT KOCKÁZATOKAT

Foglalja össze a a pénzügyi tervvel kapcsolatos releváns információkat az elért eredmények monitoringjára alkalmazott fizikai és pénzügyi mutatókkal együtt, az azonosított kockázatok figyelembevételével, továbbá összegezze az uniós hozzájárulás kiszámításával, többek között a számítási módszerrel kapcsolatos lényeges információkat is.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   A NAGYPROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMTERVE

Foglalja össze a nagyprojekt megvalósításának ütemtervével (vagy amennyiben a megvalósítás a programozási időszaknál tovább tart, a szakaszával) kapcsolatos lényeges információkat, beleértve a közbeszerzést is.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Nyilatkozzon egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletében a minőségvizsgálatra vonatkozóan előírt kritériumoknak, és indokolja állítását.

 

Tegyen x-et a megfelelő helyre

Nyilatkozzon, és indokolja állítását

Igen

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nem

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

A FÜGGETLEN MINŐSÉGVIZSGÁLAT KÖVETKEZTETÉSEI

 

 

 

 

A projekt kedvezményezettje által e független minőségvizsgálathoz biztosított információk és azoknak a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 23. cikke és II. melléklete szerinti elemzése alapján a független szakértők pozitívan értékelték-e a nagyprojektet, illetve megerősítették-e megvalósíthatóságát és gazdasági életképességét?

 

Igen<type='C' input='M'>

 

Nem<type='C' input='M'>

Tegyen x-et a megfelelő helyre

 

C. RÉSZ:

Az illetékes nemzeti hatóság nyilatkozata

Igazolom, hogy az ebben a nyomtatványban megadott tájékoztatás pontos és megfelelő.

Igazolom, hogy a független minőségvizsgálati jelentés nem vesztette érvényességét a nagyprojektet érintő olyan változások miatt, amelyek a zárójelentés tagállamhoz való benyújtásának és a Bizottság nagyprojektről való értesítésének időpontja között következtek be, és amelyekre a jelentés nem tért ki.

NÉV:

ALÁÍRÁS: (elektronikusan aláírva az SFC-rendszeren keresztül)

SZERVEZET:

(IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG[OK])

DÁTUM:


(1)  A mezők jellemzőinek jelmagyarázata:

 

típus (type): N = Number (szám), D = Date (dátum), S = String (karaktersorozat), C = Checkbox (jelölőnégyzet), P = Percentage (százalékos arány)

 

bevitel (input): M = Manual (manuális), S = Selection (kiválasztás), G = Generated by system (rendszer által generált)

 

maxlength = a maximális karakterszám szóközökkel együtt.

(2)  Ha a köz- és magánszféra közötti partnerség művelete esetében a magánszférabeli partnert a művelet jóváhagyása után választják ki, és az 1303/2013/EU rendelet 63. cikkének (2) bekezdésével összhangban javasolják kedvezményezettnek, akkor ennek a szakasznak a műveletet kezdeményező közjogi intézmény (azaz a beszerzést végző hatóság) adatait is tartalmaznia kell.

(3)  Olyan, a 2007–2013 közötti programozási időszakban indított nagyprojekt, amelynek egy vagy több szakaszát az adott programozási időszakban teljesítették, a kérdéses projekt pedig egy, a 2014–2020 közötti programozási időszakban lebonyolítandó és befejezendő szakaszt képvisel, illetve olyan, a 2014–2020 közötti időszakban indított nagyprojekt, amelynek a kérdéses szakasza ebben az időszakban fejeződik be, a következő szakasza pedig ebben vagy a következő programozási időszakban zárul le.

(4)  Az 1303/2013/EU rendelet 103. cikkének hatálya alá tartozó projekteknél nem kell független minőségvizsgálati jelentést benyújtani.

(5)  Eltérő rendelkezés hiányában az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi végrehajtási rendeletre vonatkozó szabályoknak az európai strukturális és beruházási alapokat illetően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás módszerei, az eredményességmérési keretben foglalt mérföldkövek és célok meghatározása, valamint a beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. március 7-i 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete.

(6)  NACE-Rev.2, négy számjegyű kód: az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács módosított 1059/2003/EK rendelete (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.). Használja a legrészletesebb és legmegfelelőbb NUTS III-kódot. Ha a projekt több egyedi NUTS III-szintű területet érint, fontolja meg a NUTS III-kódok vagy magasabb szintű kódok alkalmazását.

(8)  Új építés = 1; bővítés = 2; átállítás/korszerűsítés = 3; helyváltozás = 4; létrehozás átvétellel = 5.

(9)  Kombinált Nómenklatúra (KN): 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(10)  A georeferencia-adatokat vektoros formátumban, sokszögekkel, vonalakkal és/vagy pontokkal adja meg annak érdekében, hogy a projektet lehetőleg alakzatfájl-formátumban lehessen ábrázolni.

(11)  A mezők jellemzőinek jelmagyarázata:

 

típus (type): N = Number (szám), D = Date (dátum), S = String (karaktersorozat), C = Checkbox (jelölőnégyzet), P = Percentage (százalékos arány)

 

bevitel (input): M = Manual (manuális), S = Selection (kiválasztás), G = Generated by system (rendszer által generált)

 

maxlength = a maximális karakterszám szóközökkel együtt

(12)  Ez a kérelem nem helyettesíti a Bizottságnak a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése értelmében küldendő értesítést. Az 1303/2013/EU rendelet alapján a Bizottság nagyprojektről hozott pozitív döntése nem jelenti az állami támogatás jóváhagyását.

(13)  Bruttó támogatási egyenérték (BTE): a támogatásnak az odaítélés pillanatában érvényes leszámítolási kamatlábbal számított diszkontált értéke az elszámolható költségek diszkontált értékének százalékában kifejezve.

(14)  Az állami támogatásra vonatkozó szabályok az elszámolható költségre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznak. Ebben az oszlopban a tagállamoknak fel kell tüntetniük az elszámolható költségek teljes összegét az alkalmazott állami támogatási szabályok alapján.

(15)  A Bizottság 2011. december 20-i határozata az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).

(17)  Az 1303/2013/EU rendelet 102. cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában előírtak szerint.

(18)  Az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy (2) bekezdése értelmében.

(19)  A bizottsági szolgálatok iránymutatást nyújtottak a tagállamoknak hogy megkönnyítsék annak megállapítását, mikor tartalmazhatnak az infrastrukturális beruházások állami támogatást. A bizottsági szolgálatok ehhez elemző táblázatokat dolgoztak ki. Jelenleg kidolgozás alatt áll a támogatás fogalmáról szóló közlemény. A Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy használják az elemző táblázatokat és a jövőben elkészülő közleményt annak alátámasztására, miért vélik úgy, hogy a támogatás nem foglal magában állami támogatást.

(20)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


II. MELLÉKLET

A pénzügyi adatok továbbítására vonatkozó minta (1)

1. táblázat

Pénzügyi információk a prioritási tengely és a program szintjén

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A prioritási tengely pénzügyi juttatása az operatív program alapján

(kivonat az operatív program 18a. táblázatából)

Összesített adatok az operatív program pénzügyi előrehaladásáról

Prioritási tengely

Alap (2)

Régiókategória (3)

Az uniós támogatás számításának alapja*

(Összes elszámolható költség vagy elszámolható közkiadás)

Teljes finanszírozás

(EUR)

Társfinanszírozási arány

(%)

A támogatásra kiválasztott műveletek teljes elszámolható költsége (EUR)

A teljes juttatás kiválasztott műveletekkel fedezett hányada (%)

(7. oszlop/5. oszlop × 100)

A támogatásra kiválasztott műveletek elszámolható közkiadása

(EUR)

A kedvezményezettek által az irányító hatóság felé bejelentett teljes elszámolható kiadás

A teljes juttatás kedvezményezettek által bejelentett teljes elszámolható kiadással fedezett hányada (%)

(10. oszlop/5. oszlop × 100)

A kiválasztott műveletek száma

 

 

Számítás

 

 

Számítás

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. prioritási tengely

ERFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. prioritási tengely

ESZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. prioritási tengely

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (4)

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. prioritási tengely

ESZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (5)

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. prioritási tengely

Kohéziós Alap

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

ERFA

Kevésbé fejlett

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Összesen

ERFA

Átmeneti

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Összesen

ERFA

Fejlettebb

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Összesen

ERFA

Külön juttatás a legkülső és a ritkán lakott északi régióknak

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Összesen

ESZA (6)

Kevésbé fejlett

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Összesen

ESZA (7)

Átmeneti

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Összesen

ESZA (8)

Fejlettebb

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Összesen

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (9)

NA

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Összesen

Kohéziós Alap

NA

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Végösszeg

Összes alap

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


2. táblázat

A január 31-ig továbbított összesített pénzügyi adatok beavatkozási kategóriák szerinti bontásban

Prioritási tengely

A kiadás jellemzői

Besorolási dimenziók

Pénzügyi adatok

 

Alap (10)

Régiókategória

1

Beavatkozási terület

2

Finanszírozási forma

3

Területi dimenzió

4

Területi végrehajtási mechanizmus

5

Tematikus célkitűzés dimenziója

ERFA/Kohéziós Alap

6

ESZA másodlagos téma

7

Gazdasági dimenzió

8

Elhelyezkedés

A támogatásra kiválasztott műveletek teljes elszámolható költsége (EUR)

A támogatásra kiválasztott műveletek elszámolható közkiadása

(EUR)

A kedvezményezettek által az irányító hatóság felé elszámolt teljes elszámolható kiadás

A kiválasztott műveletek száma

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='N' input='M'>


3. táblázat

A tagállam által várhatóan az adott pénzügyi évben és a következő pénzügyi évben benyújtásra kerülő időközi kifizetési kérelmek összegére vonatkozó előrejelzés

Minden programra vonatkozóan, alap és régiókategória szerint a megfelelő helyen kell kitölteni


Alap

Régiókategória

Uniós hozzájárulás

[folyó pénzügyi év]

[következő pénzügyi év]

Január–október

November–december

Január–december

ERFA

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Legkülső és ritkán lakott északi régiók (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ETE

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ESZA

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kohéziós Alap

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  A mezők jellemzőinek jelmagyarázata:

 

típus (type): N = Number (szám), D = Date (dátum), S = String (karaktersorozat), C = Checkbox (jelölőnégyzet), P = Percentage (százalékos arány), B = Boolean (Boole-féle operátor), Cu = Currency (pénznem)

 

bevitel (input): M = Manual (manuális), S = Selection (kiválasztás), G = Generated by system (rendszer által generált).

(2)  Amennyiben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést (az 1304/2013/EU rendelet 18. cikke második albekezdésének c) pontjával összhangban) prioritási tengely részeként programozzák, akkor a vonatkozó információkat a prioritási tengely többi részétől elkülönítve kell közölni.

(3)  Ez nem vonatkozik az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez rendelt eszközökre (azaz az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatásra és a hozzá tartozó ESZA-támogatásra).

(4)  Ez a prioritási tengely az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.

(5)  A prioritási tengely e része az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.

(6)  ESZA-juttatás a hozzá tartozó, ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott támogatás nélkül.

(7)  ESZA-juttatás a hozzá tartozó, ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott támogatás nélkül.

(8)  ESZA-juttatás a hozzá tartozó, ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott támogatás nélkül.

(9)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez biztosított juttatást és hozzá tartozó, ESZA-ból nyújtott támogatást foglalja magában.

(10)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozó adatokat az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatás és a hozzá tartozó ESZA-támogatás szétbontása nélkül, külön kell megadni.

(11)  Itt kizárólag a legkülső és a ritkán lakott északi régióknak nyújtott külön juttatást kell feltüntetni.

(12)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.


III. MELLÉKLET

Az irányító hatóság és az igazoló hatóság feladatainak és eljárásainak leírására vonatkozó minta

1.   ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1.   Az információkat benyújtotta:

tagállam (neve);

a program megnevezése és CCI-száma: (közös irányítási és ellenőrzési rendszer esetén az irányító hatóság/igazoló hatóság hatáskörébe tartozó összes operatív program);

a fő kapcsolattartó szervezet neve és e-mail címe: (a leírásért felelős szervezet).

1.2.   A benyújtott információk a következő időpontban fennálló helyzetre vonatkoznak: (éééé/hh/nn)

1.3.   A rendszer struktúrája (az irányítási és ellenőrzési rendszerbe bevont hatóságok/szervezetek közötti szervezeti kapcsolatot bemutató általános információ és folyamatábra)

1.3.1.   Irányító hatóság (név, cím és kapcsolattartó szervezet az irányító hatóságnál):

Jelezze, hogy az irányító hatóságot az 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (3) bekezdése értelmében egyben igazoló hatóságként is kijelölték-e.

1.3.2.   Igazoló hatóság (név, cím és a kapcsolattartó szervezet az igazoló hatóságnál).

1.3.3.   Közreműködő szervezetek (név, cím és kapcsolattartó szervezet a közreműködő szervezetnél).

1.3.4.   Azokban az esetekben, amelyekre az 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (5) bekezdése vonatkozik, ismertesse, hogyan biztosítják, hogy érvényesüljön a feladatok audithatóság és irányító/igazoló hatóság közötti elkülönítésének elve.

2.   IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

2.1.   Az irányító hatóság és fontosabb feladatai

2.1.1.   Az irányító hatóság jogállása (nemzeti, regionális vagy helyi közjogi szervezet vagy magánjogi szervezet) és a szervezet, amelynek a részét képezi (1).

2.1.2.   Az irányító hatóság által közvetlenül végzett feladatok részletes leírása.

A feladatok elkülönítési módjának leírása azokban az esetekben, amikor az irányító hatóság e feladatán felül az igazoló hatóság feladatait is ellátja.

2.1.3.   Az irányító hatóság által az 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (6) és (7) bekezdése értelmében hivatalosan átruházott feladatok leírása, valamint a közreműködő szervezetek és az átruházási forma azonosítása (hangsúlyozva, hogy az irányító hatóságot továbbra is teljes felelősség terheli az átruházott feladatokért). Hivatkozás a kapcsolódó dokumentumokra (felhatalmazásokat tartalmazó jogi aktusok, megállapodások). Adott esetben az 1299/2013/EU rendelet 23. cikkének (4) bekezdésében említett ellenőrök feladatainak leírása az európai területi együttműködési programokat illetően.

2.1.4.   Az azonosított kockázatok figyelembevételével eredményes és arányos csalásellenes intézkedések alkalmazására szolgáló eljárások leírása, hivatkozással az elvégzett kockázatértékelésre (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (4) bekezdésének c) pontja).

2.2.   Az irányító hatóság szervezete és eljárásai

2.2.1.   Az egységek feladatainak szervezeti ábrája és részletes leírása (beleértve a szükséges szaktudással rendelkező, megfelelő emberi erőforrások elosztására vonatkozó tervet). Ezeknek az információknak azokról a közreműködő szervezetekről is tájékoztatást kell adniuk, amelyekre bizonyos funkciókat ruháztak át.

2.2.2.   Egy olyan keret, amellyel biztosítható, hogy szükség esetén és különösen az irányítási és ellenőrzési rendszer jelentős módosítása esetén megfelelő kockázatkezelési eljárást alkalmazzanak.

2.2.3.   Az alábbi eljárások leírása (amelyet dátummal és hivatkozással ellátva, írásban kell közölni az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek személyzetével):

2.2.3.1.

A monitoringbizottság munkájának támogatására vonatkozó eljárások.

2.2.3.2.

Egy olyan rendszerre vonatkozó eljárások, amely számítógépes formában gyűjti, rögzíti és tárolja az egyes műveletekre vonatkozó, azok monitoringjához, értékeléséhez, pénzügyi irányításához, ellenőrzéséhez és auditjához szükséges adatokat, ideértve adott esetben az egyes résztvevőkre vonatkozó adatokat és szükség esetén az adatok nemenkénti mutatók szerinti bontását.

2.2.3.3.

Az irányító hatóság által az 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (6) és (7) bekezdése értelmében hivatalosan átruházott feladatok végrehajtásának felügyeletére vonatkozó eljárások.

2.2.3.4.

Eljárások a műveletek értékelésére, kiválasztására és jóváhagyására, valamint annak biztosítására, hogy végrehajtásuk teljes időtartama alatt megfeleljenek a vonatkozó szabályoknak (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikkének (3) bekezdése), ideértve azokat az utasításokat és iránymutatásokat, amelyek biztosítják, hogy a műveletek az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (3) bekezdése a) pontjának i. alpontjával összhangban hozzájáruljanak a megfelelő prioritási tengelyek szerinti egyedi célkitűzések és eredmények eléréséhez, továbbá eljárások annak biztosítására, hogy olyan műveleteket nem választanak ki, amelyeket a kedvezményezett finanszírozási kérelmének benyújtása előtt már fizikailag befejeztek vagy teljes körűen végrehajtottak (ideértve azokat a közreműködő szervezetek által alkalmazott eljárásokat is, amelyek esetében a műveletek értékelésének, kiválasztásának és jóváhagyásának átruházására került sor).

2.2.3.5.

Az annak biztosításához szükséges eljárások, hogy a kedvezményezett megkapja az egyes műveletek támogatási feltételeit tartalmazó dokumentumot, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekkel biztosítható, hogy a kedvezményezettek vagy külön elszámolási rendszert vagy megfelelő számviteli szabályzatot tartsanak fenn a művelethez kapcsolódó valamennyi ügylethez.

2.2.3.6.

Eljárások a műveletek ellenőrzésére (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikkének (4)–(7) bekezdésével összhangban), többek között a műveletek uniós szakpolitikákkal (például a partnerségre és a többszintű kormányzásra, a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, a megkülönböztetésmentességre, a hozzáférhetőség fogyatékos személyek számára való biztosítására, a fenntartható fejlődésre, a közbeszerzésekre, az állami támogatásra és a környezetvédelmi szabályokra vonatkozó politikákkal) való összhangjának biztosítására, valamint az ezen ellenőrzéseket végrehajtó hatóságok és szervezetek azonosítására. A leírásnak ki kell terjednie a kedvezményezettek minden egyes visszatérítési kérelmének dokumentumalapú irányító hatósági ellenőrzésére és a műveletek helyszíni irányító hatósági ellenőrzésére, amely elvégezhető szúrópróbaszerűen. Amennyiben az irányító hatósági ellenőrzések végrehajtását átruházták közreműködő szervezetekre, a leírásnak ki kell térnie az eljárásokra, amelyeket a közreműködő szervezetek ezen ellenőrzések elvégzéséhez, az irányító hatóság pedig a közreműködő szervezetekre átruházott feladatok hatékony végrehajtásának felügyeletéhez alkalmaz. Az ellenőrzések gyakoriságának és kiterjedésének arányosnak kell lennie a művelethez rendelt közpénzekből nyújtott támogatás összegével és az ilyen vizsgálatok, valamint az audithatóság által a teljes irányítási és ellenőrzési rendszer vonatkozásában végzett ellenőrzések és audit által kimutatott kockázat mértékével.

2.2.3.7.

Azon eljárások leírása, amelyeket a visszatérítési kérelmek kedvezményezettektől való átvétele, vizsgálata és jóváhagyása során alkalmaznak, és amelyekkel a kedvezményezettek számára a kifizetések engedélyezése, végrehajtása és elszámolása történik az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (3) bekezdése szerint 2016-tól előírt kötelezettségekkel összhangban (ideértve a kifizetési kérelmek feldolgozásának átruházása esetén a közreműködő szervezetek által alkalmazott eljárásokat is), tekintettel a kifizetések kedvezményezetteknek való teljesítésére az 1303/2013/EU rendelet 132. cikkében megjelölt 90 napos határidőre.

2.2.3.8.

A visszafizetési kérelem feldolgozása során az egyes lépéseket végrehajtó hatóságok vagy szervezetek azonosítása, többek között az összes bevont szervezetet felsoroló folyamatábrával.

2.2.3.9.

Annak leírása, hogy az irányító hatóság milyen módon továbbítja az információkat az igazoló hatóság részére, ideértve az észlelt hiányosságokkal és/vagy szabálytalanságokkal (köztük a vélelmezett vagy bizonyított csalással) és uniós vagy nemzeti szervezetek által végzett irányító hatósági ellenőrzések, auditok és vizsgálatok keretében való nyomon követésükkel kapcsolatos információkat is.

2.2.3.10.

Annak leírása, hogy az irányító hatóság milyen módon továbbítja az információkat az audithatóság részére, beleértve az észlelt hiányosságokkal és/vagy szabálytalanságokkal (köztük a vélelmezett vagy bizonyított csalással) és uniós vagy nemzeti szervezetek által végzett irányító hatósági ellenőrzések, auditok és vizsgálatok keretében való nyomon követésükkel kapcsolatos információkat is.

2.2.3.11.

Hivatkozás a tagállam által megállapított és az operatív programra vonatkozó nemzeti elszámoltathatósági szabályokra.

2.2.3.12.

A Bizottságnak benyújtandó éves végrehajtási jelentések és záró végrehajtási jelentések elkészítésére vonatkozó eljárások (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdésének b) pontja), ideértve a teljesítménymutatókkal kapcsolatos megbízható adatok gyűjtésére és bejelentésére szolgáló eljárásokat is (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdésének a) pontja).

2.2.3.13.

A vezetői nyilatkozat elkészítésére vonatkozó eljárások (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (4) bekezdésének e) pontja).

2.2.3.14.

Eljárás a végső auditjelentések és az elvégzett ellenőrzések éves összefoglalójának elkészítésére, ideértve a rendszerekben azonosított hibák és hiányosságok jellegének és mértékének elemzését, valamint a megtett vagy tervezett javító intézkedéseket (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (4) bekezdésének e) pontja).

2.2.3.15.

A személyzet fenti eljárásokról való tájékoztatására szolgáló eljárások, valamint a szervezett/tervezett képzések és a kiadott útmutatások ismertetése (dátum és hivatkozás).

2.2.3.16.

Adott esetben a tagállam által az esb-alapokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálására vonatkozóan megállapított hatékony szabályozás (2) tekintetében fennálló hatáskörrel, szabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos irányító hatósági eljrások leírása az 1303/2013/EU rendelet 74. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben.

2.3.   Auditnyomvonal

2.3.1.   Eljárások a megfelelő auditnyomvonal és archiválási rendszer biztosítására többek között az adatok biztonságára tekintettel, az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (3) bekezdésére figyelemmel, valamint a dokumentumok megfelelőségének igazolására vonatkozó nemzeti szabályokkal összhangban (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (4) bekezdésének d) pontja és a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 25. cikke).

2.3.2.   Az alátámasztó dokumentumok kedvezményezettek/közreműködő szervezetek/irányító hatóságok általi hozzáférhetővé tételére adott utasítások (időpont és hivatkozás):

2.3.2.1.

A dokumentumok megőrzési idejének feltüntetése.

2.3.2.2.

A dokumentumok megőrzésének formája.

2.4.   Szabálytalanságok és visszafizettetés

2.4.1.   Azon eljárás leírása (dátummal és hivatkozással ellátva, írásban közlendő az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek személyzetével), amely a szabálytalanságok (köztük a csalás) bejelentésére és korrekciójára és nyomon követésére, valamint a visszavont és visszafizettetett összegek, a visszafizetendő összegek, a nem visszafizettethető összegek és a valamely közigazgatási jogorvoslati eljárás vagy felfüggesztő hatályú közigazgatási fellebbezés miatt felfüggesztett műveletekben érintett összegek nyilvántartására szolgál.

2.4.2.   Az eljárás leírása (beleértve az alá- és fölérendeltségi viszonyokat is tartalmazó folyamatábrát) annak a kötelezettségnek a teljesítése érdekében, hogy az 1303/2013/EU rendelet 122. cikke (2) bekezdésének megfelelően értesíteni kell a Bizottságot a szabálytalanságokról.

3.   IGAZOLÓ HATÓSÁG

3.1.   Igazoló hatóság és fontosabb feladatai

3.1.1.   Az igazoló hatóság jogállása (nemzeti, regionális vagy helyi közjogi szervezet) és a szervezet, amelynek a részét képezi.

3.1.2.   Az igazoló hatóság által végzett feladatok részletes leírása A feladatok elkülönítési módjának leírása azokban az esetekben, amikor az irányító hatóság e feladatán felül az igazoló hatóság feladatait is ellátja (lásd a 2.1.2. pontot).

3.1.3.   Az igazoló hatóság által az 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (6) bekezdése értelmében hivatalosan átruházott feladatok, valamint a közreműködő szervezetek és az átruházási forma azonosítása. Hivatkozás a kapcsolódó dokumentumokra (felhatalmazásokat tartalmazó jogi aktusok, megállapodások). Azon eljárások leírása, amelyeket a közreműködő szervezetek az átruházott feladatok elvégzéséhez, az igazoló hatóság pedig a közreműködő szervezetekre átruházott feladatok hatékony végrehajtásának felügyeletéhez alkalmaz.

3.2.   Az igazoló hatóság szervezeti felépítése

3.2.1.   Az egységek feladatainak szervezeti ábrája és részletes leírása (beleértve a szükséges szaktudással rendelkező, megfelelő emberi erőforrások elosztására vonatkozó tervet). Ezeknek az információknak azokról a közreműködő szervezetekről is tájékoztatást kell adniuk, amelyekre bizonyos feladatokat átruháztak.

3.2.2.   Az alábbi eljárások leírása, amelyet (dátummal és hivatkozással ellátva) írásban kell közölni az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek személyzetével:

3.2.2.1.

A kifizetési kérelmek elkészítésére és benyújtására vonatkozó eljárások:

Azon intézkedések leírása, amelyek révén az igazoló hatóság hozzáfér a kifizetési kérelmek elkészítéséhez és benyújtásához szükséges, műveletekkel kapcsolatos információkhoz, többek között az irányító hatósági ellenőrzések (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikkével összhangban) és minden vonatkozó audit eredményéhez.

Azon eljárás leírása, amelyet a kifizetési kérelmek elkészítéséhez és Bizottságnak való megküldéséhez alkalmaznak, ideértve az utolsó időközi kifizetési kérelemnek az előző számviteli év végét követő év július 31-ig történő benyújtására szolgáló eljárást is.

3.2.2.2.

A Bizottság részére benyújtandó költségelszámolások igazolásához alapul vett számviteli rendszer leírása (az 1303/2013/EU rendelet 126. cikkének d) pontja):

decentralizált rendszer esetében intézkedések az összesített adatoknak az igazoló hatóság részére történő továbbítására,

a létrehozandó számviteli rendszer és a 4.1. pontban leírt információs rendszer közötti kapcsolat,

más alapokkal közös rendszer esetében az európai strukturális és beruházási alap által támogatott műveletek meghatározása.

3.2.2.3.

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 59. cikkének (5) bekezdésében említett elszámolások elkészítésére szolgáló eljárások leírása (az 1303/2013/EU rendelet 126. cikkének b) pontja). Az elszámolások teljességének, pontosságának és valódiságának, továbbá annak igazolására szolgáló intézkedések, hogy az elszámolásokban feltüntetett kiadások az összes audit eredménye alapján megfelelnek az alkalmazandó jognak (az 1303/2013/EU rendelet 126. cikkének c) pontja).

3.2.2.4.

Adott esetben a tagállam által az esb-alapokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálására vonatkozóan lefektetett hatékony szabályozás (3) tekintetében fennálló hatáskörrel, szabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos igazoló hatósági eljárások leírása az 1303/2013/EU rendelet 74. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben.

3.3.   Visszafizettetések

3.3.1.   A köztámogatás, így többek között az uniós támogatás azonnali visszafizettetésének biztosítására szolgáló rendszer leírása.

3.3.2.   A megfelelő auditnyomvonal biztosítására szolgáló eljárások, amelyek keretében számítógépes formában rögzítik az egyes műveletekre, többek között az 1303/2013/EU rendelet műveletek tartósságáról szóló 71. cikkének alkalmazásából eredő visszafizettetésekre vonatkozó számviteli adatokat, ideértve a visszafizettetett, a visszafizetendő, a kifizetési kérelemből visszavont, a nem visszafizettethető, valamint a valamely közigazgatási jogorvoslati eljárás vagy felfüggesztő hatályú közigazgatási fellebbezés miatt felfüggesztett műveletekben érintett összegeket.

3.3.3.   A visszafizettetett vagy a bejelentendő kiadásokból visszavonandó összegek levonására szolgáló intézkedések.

4.   INFORMÁCIÓS RENDSZER

4.1.   Az alábbi célokat szolgáló információs rendszerek leírása folyamatábrával együtt (központi vagy közös hálózati rendszer, illetve decentralizált rendszer a rendszerek közötti kapcsolatokkal együtt):

4.1.1.

Az egyes műveletekre vonatkozó, azok monitoringjához, értékeléséhez, pénzügyi irányításához, ellenőrzéséhez és auditjához szükséges adatok – ideértve adott esetben az egyes résztvevőkre vonatkozó adatokat és szükség esetén az adatok nemenkénti mutatók szerinti bontását – számítógépes formában történő gyűjtése, rögzítése és tárolása az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdésének d) pontjában és a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 24. cikkében előírtaknak megfelelően.

4.1.2.

Az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdése e) pontjában foglaltak szerint annak biztosítása, hogy az előző pontban leírt adatokat összegyűjtsék, rögzítsék és tárolják a rendszerben, és hogy a mutatókra vonatkozó adatokat nemek szerinti bontásban is elérhetővé tegyék, amennyiben ezt az 1304/2013/EU rendelet I. és II. melléklete megkívánja.

4.1.3.

Az 1303/2013/EU rendelet 126. cikkének d) pontjában és 137. cikkének b) pontjában előírtak szerint annak biztosítása, hogy rendelkezésre álljon egy olyan rendszer, amely számítógépes formában nyilvántartásba veszi és tárolja az egyes műveletekhez kapcsolódó számviteli adatokat, és amely kiterjed a kifizetési kérelmekhez és a beszámolókhoz szükséges összes adatra, beleértve az egy művelethez vagy operatív programhoz kapcsolódó hozzájárulás részben vagy egészben történő megszüntetése következtében visszafizetendő, visszafizetett, nem visszafizettethető, valamint visszavont összegekre vonatkozó adatokat.

4.1.4.

A Bizottsághoz bejelentett kiadások és a kedvezményezetteknek közpénzekből nyújtott hozzájárulás számítógépes számviteli nyilvántartása az 1303/2013/EU rendelet 126. cikkének g) pontjában foglaltak szerint.

4.1.5.

A művelethez nyújtott hozzájárulás részben vagy egészben történő megszüntetése következtében visszafizetendő, valamint visszavont összegek nyilvántartása az 1303/2013/EU rendelet 126. cikkének h) pontjában foglaltak szerint.

4.1.6.

Nyilvántartás vezetése a valamely közigazgatási jogorvoslati eljárás vagy felfüggesztő hatályú közigazgatási fellebbezés miatt felfüggesztett műveletekben érintett összegekről.

4.1.7.

Annak feltüntetése, hogy a rendszerek üzemelnek-e, és képesek-e a fenti adatok megbízható rögzítésére.

4.2.   Az informatikai rendszerek biztonságának ellenőrzésére szolgáló eljárások leírása.

4.3.   Az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezések végrehajtására vonatkozóan az aktuális helyzet leírása.


(1)  Az 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (3) bekezdése szerint azokban az esetekben, amikor az irányító és az igazoló hatóság ugyanazon szervezeten belül van, az irányító hatóságnak közigazgatási hatóságnak vagy szervnek kell lennie.

(2)  Hivatkozás arra a dokumentumra vagy nemzeti jogszabályra, amelyben a tagállam ezt a hatékony szabályozást megállapította.

(3)  Hivatkozás arra a dokumentumra vagy nemzeti jogszabályra, amelyben a tagállam ezt a hatékony szabályozást megállapította.


IV. MELLÉKLET

A független auditszervezet jelentésének mintája az 1303/2013/EU rendelet 124. cikke (2) bekezdése szerint

1.   Bevezetés

1.1.   Azonosítsa a jelentés célkitűzését, vagyis azon értékelés eredményének bemutatását, amely azt vizsgálja, hogy az irányító hatóság és a igazoló hatóság teljesíti-e a belső ellenőrzési környezettel, a kockázatkezeléssel, az irányítási és kontrolltevékenységekkel és a monitoringgal kapcsolatosan az 1303/2013/EU rendelet XIII. mellékletében foglalt kijelölési kritériumokat, annak érdekében, hogy ez alapján formáljon véleményt a kijelölési kritériumoknak való megfelelésükről.

1.2.   Azonosítsa a jelentés hatókörét, azaz a tárgyát képező szervezetet vagy szervezeteket, nevezetesen az irányító hatóságot és az igazoló hatóságot (és adott esetben e hatóságok átruházott feladatait), továbbá azt, hogy e hatóságok teljesítik-e a belső ellenőrzési környezettel, a kockázatkezeléssel, az irányítási és kontrolltevékenységekkel és a monitoringgal kapcsolatosan az 1303/2013/EU rendelet XIII. mellékletében foglalt kijelölési kritériumokat, hivatkozva azokra a konkrét alapokra és programokra is, amelyeket a jelentés érint.

1.3.   Tüntesse fel, mely szervezet készítette a jelentést („független auditszervezet”), és jelezze, hogy e szervezet a jelentésben érintett operatív program(ok) audithatósága-e.

1.4.   Ismertesse, hogyan biztosítják a független auditszervezet irányító és igazoló hatóságtól való működési függetlenségét (lásd az 1303/2013/EU rendelet 124. cikkének (2) bekezdését). Adott esetben közölje, hogyan biztosítják a független auditszervezetnek (az 1299/2013/EU rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében előírt) közös titkárságtól való függetlenségét.

2.   Munkamódszer és a munka hatóköre

2.1.   Közölje az audit időszakát és időkeretét (az időpont, amikor a független auditszervezet megkapta az irányító hatóság és adott esetben az igazoló hatóság feladatainak és eljárásainak végleges leírását, az audit kezdetének és végének időpontja, valamint a hozzárendelt erőforrások).

2.2.   Ismertesse, hogy adott esetben, az 1303/2013/EU rendelet 124. cikkének (2) bekezdésével összhangban milyen mértékben támaszkodtak az előző, 2007–2013 közötti programozási időszakra vonatkozó auditanyagra.

2.3.   Közölje egyrészt, hogy milyen mértékben támaszkodtak más szervezetek által készített auditanyagra, másrészt, hogy milyen minőség-ellenőrzést végeztek ezen az auditanyagon annak megfelelőségét illetően.

2.4.   Ismertesse, hogy az 1303/2013/EU rendelet 124. cikkének (2) bekezdésével összhangban hogyan értékelték a (tagállam) által kijelölt irányító és az igazoló hatóság által a belső ellenőrzési környezettel, a kockázatkezeléssel, az irányítási és kontrolltevékenységekkel és a monitoringgal kapcsolatosan az 1303/2013/EU rendelet XIII. mellékletében foglalt kritériumok teljesítését, többek között az alábbiakra kitérve:

2.4.1.

Az irányító hatóság vagy adott esetben az igazoló hatóság feladatairól és eljárásairól az e rendelet III. mellékletében meghatározott minta alapján készített leírás vizsgálata.

2.4.2.

A rendszerrel kapcsolatos egyéb dokumentumok vizsgálata; jelezze, hogy felülvizsgáltak-e törvényeket, miniszteri rendeleteket, körleveleket, belső eljárásokról szóló vagy egyéb kézikönyveket, iránymutatásokat, illetve ellenőrzőlistákat.

2.4.3.

A főbb szervezetek (ideértve adott esetben a közreműködő szervezeteket is) személyzetének meghallgatása. Adjon leírást a kiválasztási módszerről és kritériumokról, az érintett témakörökről, a meghallgatások számáról, valamint a meghallgatottak személyéről.

2.4.4.

Az információs rendszerekre vonatkozó leírás és eljárások felülvizsgálata különös figyelmet fordítva az 1303/2013/EU rendelet XIII. mellékletében meghatározott követelményekre, továbbá annak ellenőrzése, hogy e rendszerek üzemelnek-e, és a következők biztosítására alakították-e ki őket: i. megfelelő auditnyomvonal; ii. a személyes adatok védelme; iii. az adatok sértetlensége, hozzáférhetősége és eredetisége; iv. megbízható, pontos és teljes tájékoztatás az operatív program végrehajtásáról (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban); egyes műveletekre vonatkozó, azok monitoringjához, értékeléséhez, pénzügyi irányításához, ellenőrzéséhez és auditjához szükséges adatok (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontjával összhangban); valamint a kifizetési kérelmek és elszámolások elkészítéséhez szükséges adatok (az 1303/2013/EU rendelet 126. cikkének d), g) és h) pontjában előírtak szerint).

2.4.5.

Amennyiben az irányító vagy az igazoló hatóság feladatokat ruházott át más szervezetekre, számoljon be az auditról, amelyet annak ellenőrzésére végeztek, hogy az irányító, illetve az igazoló hatóság felmérte-e az átruházott feladatok végrehajtásához e szervezeteknél rendelkezésre álló kapacitást, és megfelelő eljárásokkal rendelkezik-e e közreműködő szervezetek felügyeletéhez, továbbá ismertessen minden egyéb vonatkozó auditot.

2.5.   Jelezze, ha e jelentés kiadása előtt egymásnak ellentmondó eljárások végrehajtását észlelte, és nevezze meg az érintett hatóságokat/szervezeteket.

2.6.   Erősítse meg, hogy az auditot a nemzetközileg elfogadott auditstandardok figyelembevételével végezték el.

2.7.   Közölje, ha az audit hatóköre bármilyen módon korlátozott (1) volt, különösen akkor, ha ez a független auditszervezet véleményét is befolyásolta.

3.   Az értékelés eredményei az egyes hatóságok/rendszerek esetében

3.1.   A táblázatot mindegyik hatóságra/rendszerre vonatkozóan töltse ki:

CCI-szám vagy -rendszer (CCI-számok csoportja)

Érintett hatóság (irányító vagy igazoló hatóság)

A leírás teljessége és pontossága (I/N)

Következtetés (fenntartás nélküli, fenntartásos, elutasító)

Érintett kijelölési kritériumok

Az érintett feladatok és eljárások leírásának szakasza

Hiányosságok

Érintett prioritások

Ajánlások/javító intézkedések

A javító intézkedések végrehajtására az érintett hatósággal egyeztetett időkeret

CCI-szám x

Irányító hatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazoló hatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszer y

Irányító hatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazoló hatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Ismertesse az azon területeken végzett értékelés eredményeit, amelyeket a fenti táblázat teljesen nem fed le, ideértve a teljesség igénye nélkül az alábbiakat:

3.2.1.

A 966/2012/EU, Euratom rendelet (2) 59. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett elszámolások elkészítésére szolgáló eljárások (az 1303/2013/EU rendelet 126. cikkének b) pontja);

3.2.2.

A beszámolók teljességének, pontosságának és hitelességének, valamint annak az igazolására tett intézkedések, hogy a beszámolókban szereplő kiadások megfelelnek az alkalmazandó jognak, és az operatív programra alkalmazandó kritériumokkal összhangban finanszírozásra kiválasztott, valamint az alkalmazandó jognak megfelelő műveletek tekintetében merültek fel (az 1303/2013/EU rendelet 126. cikkének c) pontja);

3.2.3.

Az azonosított kockázatok figyelembevételével eredményes és arányos csalásellenes intézkedések alkalmazására szolgáló eljárások (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (4) bekezdésének c) pontja).

3.2.4.

Az annak biztosítására szolgáló keret, hogy szükség esetén és különösen az irányítási és ellenőrzési rendszer jelentős módosítása esetén megfelelő kockázatkezelési eljárást alkalmazzanak (az 1303/2013/EU rendelet XIII. mellékletének 2. pontja);

3.2.5.

A vezetői nyilatkozatnak, valamint a végső auditok, ellenőrzések és megállapított gyengeségek éves összefoglalójának az elkészítésére irányuló intézkedések (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (4) bekezdésének e) pontja).

3.2.6.

Az egyes műveletekre vonatkozó, azok monitoringjához, értékeléséhez, pénzügyi irányításához, ellenőrzéséhez és auditjához szükséges adatok – ideértve a mutatókkal és a kimenetekkel kapcsolatos adatokat is – számítógépes formában történő gyűjtésére, rögzítésére és tárolására irányuló intézkedések (az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontja);

3.2.7.

A feladatok közreműködő szervezetekre történő ruházása esetén azon keret, amely révén biztosítható azok feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása, az átruházott feladatok elvégzésére vonatkozó képesség ellenőrzése és a jelentéstételi eljárások megléte (az 1303/2013/EU rendelet XIII. melléklete 1. pontjának ii. alpontja).


(1)  A hatókör korlátozása: Az auditor munkájának hatókörét a jogalany bizonyos esetekben korlátozhatja (például akkor, ha a megbízás feltételei értelmében az auditor nem olyan auditeljárást folytat le, amilyet egyébként szükségesnek tart). A hatókör korlátozását a körülmények is előidézhetik. Akkor is előfordulhat, ha az auditor elégtelennek találja a jogalany számviteli nyilvántartását, vagy nem tudja elvégezni a szükségesnek ítélt auditeljárást.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).


V. MELLÉKLET

Az 1303/2013/EU rendelet XIII. mellékletében meghatározott kijelölési kritériumok irányító hatóság és igazoló hatóság általi teljesítéséről szóló független auditszervezeti vélemény mintája

Címzett: (tagállami hatóság/szervezet)

BEVEZETÉS

Alulírott, [az 1303/2013/EU rendelet 124. cikkének (2) bekezdése szerinti független auditszervezet neve] képviseletében, [az operatív program(ok) neve, CCI-száma] program(ok)hoz (a továbbiakban: a program(ok)) való kijelölés 1303/2013/EU rendelet XIII. mellékletében foglalt kritériumainak irányító hatóság és igazoló hatóság általi teljesítése értékelésének eredményeit tartalmazó jelentés és vélemény kidolgozásáért felelős, az irányító és az igazoló hatóságtól funkcionálisan független szervezetként vizsgálatot végeztem az említett rendelet 124. cikkének (2) bekezdése alapján.

A VIZSGÁLAT HATÓKÖRE

A vizsgálat az irányító hatóságra, az igazoló hatóságra és (adott esetben) az e hatóságok által átruházott feladatokra terjedt ki a mellékelt jelentés (e rendelet IV. melléklete) 1. szakaszának megfelelően.

A vizsgálat terjedelméről és hatóköréről a mellékelt jelentés 2. szakasza nyújt tájékoztatást. Az e jelentésben ismertetett egyéb szempontok mellett a vizsgálat az irányító hatóság és adott esetben az igazoló hatóság feladatainak és eljárásainak leírásán alapult, amelyet [a leírás elkészítéséért felelős szervezet(ek) neve] készített saját felelősségi körében, és amelyet [éééé/hh/nn] napon [a leírást benyújtó szervezet(ek) neve] nyújtott be számára.

Az [irányító hatóság vagy igazoló hatóság] irányítási és ellenőrzési rendszerének (1) …-t érintő részével kapcsolatosan megállapítottam, hogy a rendszer lényegében változatlan az előző programozási időszakhoz képest, és az említett időszakban az 1083/2006/EK rendelet (2) vagy az 1198/2006/EK tanácsi rendelet (3) vonatkozó rendelkezéseivel összhangban végzett audit alapján bizonyíthatóan hatékonyan működött. Ezért további audit nélkül megállapítom, hogy a vonatkozó kritériumok teljesülnek.

VÉLEMÉNY

(Fenntartás nélküli vélemény)

A fent említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a program(ok)hoz kijelölt irányító hatóság, illetve igazoló hatóság teljesíti a belső ellenőrzési környezettel, a kockázatkezeléssel, az irányítási és kontrolltevékenységekkel és a monitoringgal kapcsolatosan az 1303/2013/EU rendelet XIII. mellékletében foglalt kijelölési kritériumokat.

Vagy

(Fenntartásos vélemény)

A fent említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a program(ok)hoz kijelölt irányító hatóság, illetve igazoló hatóság teljesíti a belső ellenőrzési környezettel, a kockázatkezeléssel, az irányítási és kontrolltevékenységekkel és a monitoringgal kapcsolatosan az 1303/2013/EU rendelet XIII. mellékletében foglalt kijelölési kritériumokat, a következők kivételével (4)

Indokaim, amelyek miatt e hatóság(ok) nem felel(nek) meg a kijelölési kritérium(ok)nak, valamint ennek jelentőségéről szóló értékelésem (5):

Vagy

(Elutasító vélemény)

A fent említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a program(ok)hoz kijelölt irányító hatóság, illetve igazoló hatóság nem teljesíti a belső ellenőrzési környezettel, a kockázatkezeléssel, az irányítási és kontrolltevékenységekkel és a monitoringgal kapcsolatosan az 1303/2013/EU rendelet XIII. mellékletében foglalt kijelölési kritériumokat.

Ez az elutasító vélemény az alábbiakon alapul:

 (6)

Figyelemfelhívó megjegyzés (szükség esetén használandó)

[A független auditszervezet a nemzetközileg elfogadott auditstandardoknak megfelelően figyelemfelhívó megjegyzést is közölhet, amely nem befolyásolja a véleményét.]

Dátum

Aláírás


(1)  Ez a bekezdés az 1303/2013/EU rendelet 124. cikkének (2) bekezdésével összhangban csak adott esetben használható.

(2)  A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

(3)  A Tanács 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelete az Európai Halászati Alapról (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

(4)  Tüntesse fel az érintett hatóságo(ka)t, továbbá azt, hogy az(ok) mely kijelölési kritériumokat nem teljesíti(k).

(5)  Jelölje meg az egyes hatóságok és kijelölési kritériumok esetében rögzített fenntartás(ok) okát vagy okait.

(6)  Valamennyi hatóság, illetve valamennyi szempont tekintetében jelölje meg az elutasító vélemény okát/okait.


VI. MELLÉKLET

A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kiegészítő információkat tartalmazó kifizetési kérelem mintája

KIFIZETÉSI KÉRELEM

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Érintett alap  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Bizottsági hivatkozási szám (CCI-szám):

<type='S' input='S'>

Az operatív program megnevezése:

<type='S' input='G'>

A Bizottság határozata:

<type='S' input='G'>

A Bizottság határozatának kelte:

<type='D' input='G'>

A kifizetési kérelem száma:

<type='N' input='G'>

A kifizetési kérelem benyújtásának dátuma:

<type='D' input='G'>

Nemzeti hivatkozási szám (nem kötelező):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Adja meg a kifizetési kérelem típusát:

Az 1303/2013/EU rendelet 131. cikke szerinti időközi kifizetési kérelem

<radio button>

Az 1303/2013/EU rendelet 135. cikkének (2) bekezdése szerinti utolsó időközi kifizetési kérelem

<radio button>

Az 1303/2013/EU rendelet 135. cikke értelmében e kifizetési kérelem a következő számviteli időszakra vonatkozik:

Kezdő időpont: (3)

<type='D' input='G'>

Záró időpont:

<type='D' input='G'>

Az igazoló hatóság elszámolásaiban feltüntetett kiadások prioritás és régiókategória szerinti bontásban

(Ideértve a pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulásokat [az 1303/2013/EU rendelet 41. cikke] és az állami támogatásokkal kapcsolatban fizetett előlegeket [az 1303/2013/EU rendelet 131. cikkének (5) bekezdése])

Prioritás

A számítás alapja (elszámolható közkiadások vagy teljes elszámolható költség)

A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege

A műveletek végrehajtása során felmerült közkiadások teljes összege

(A)

(B)

(C)

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Részösszegek

 

 

 

Kevésbé fejlett régiók

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Átmeneti régiók

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Fejlettebb régiók

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Végösszeg

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

Prioritás

A számítás alapja (elszámolható közkiadások vagy teljes elszámolható költség) (6)

A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege

A műveletek végrehajtása során felmerült közkiadások teljes összege

(A)

(B)

(C)

1. prioritás

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

Végösszeg

 

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

IGAZOLÁS

E kifizetési kérelem jóváhagyásával az igazoló hatóság igazolja, hogy az 1303/2013/EU rendelet 126. cikke a), d), e), f), g) és h) pontjában előírt követelmények teljesülnek, ezért kéri az alábbiakban megadott összegek kifizetését.

Az igazoló hatóság képviseletében:

<type='S' input='G'>

KIFIZETÉSI KÉRELEM

ALAP

ÖSSZEGEK

Kevésbé fejlett régiók

Átmeneti régiók

Fejlettebb régiók

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (7)

<type='Cu' input='G'>

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

ALAP

ÖSSZEG

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A kifizetést a következő bankszámlára kell teljesíteni:

Kijelölt szervezet

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Bank

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN)

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Számlatulajdonos (ha nem ugyanaz, mint a kijelölt szervezet)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Ha egy program több alapot is érint, mindegyikre vonatkozóan külön kifizetési kérelmet kell benyújtani. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez kapcsolódó kiadások bejelentése az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásától függetlenül (célzott operatív program, meghatározott prioritási tengely vagy prioritási tengely része) mindig ESZA-kifizetési kérelem keretében történik, ezért e kiadások az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást is magában foglalják.

(2)  Jelmagyarázat:

 

típus (type): N = Number (szám), D = Date (dátum), S = String (karaktersorozat), C = Checkbox (jelölőnégyzet), P = Percentage (százalékos arány), B = Boolean (Boole-féle operátor), Cu = Currency (pénznem)

 

bevitel (input): M = Manual (manuális), S = Selection (kiválasztás), G = Generated by system (rendszer által generált)

(3)  A számviteli év első napja, az informatikai rendszer automatikusan kódolja.

(4)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

(5)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása célzott prioritáson keresztül történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

(6)  Az ETHA esetében a társfinanszírozás csak az „Teljes elszámolható közkiadásra” vonatkozik. Ezért az ETHA esetében a számítás alapja e mintában automatikusan „Közkiadás”-ra módosul.

(7)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.

1. függelék

Tájékoztatás az 1303/2013/EU rendelet 41. cikke szerint a pénzügyi eszközökhöz nyújtott és a kifizetési kérelmekben feltüntetett program-hozzájárulásokról (a program indulásától összesítve) (1)

 

A kifizetési kérelmekben szereplő, a pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti elszámolható kiadásként kifizetett összegek (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Prioritás (5)

A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összege

A megfelelő közkiadások összege

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti elszámolható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében lekötött program-hozzájárulások teljes összege (2)

A megfelelő közkiadások összege

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Részösszegek

 

 

 

 

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

 

A kifizetési kérelmekben szereplő, a pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti elszámolható kiadásként kifizetett összegek (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritás

A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összege

A megfelelő közkiadások összege

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti elszámolható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében lekötött program-hozzájárulások teljes összege (8)

A megfelelő közkiadások összege

1. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  A negyedéves költségnyilatkozatban feltüntetett EMVA-ra vonatkozóan.

(2)  Lezáráskor az elszámolható kiadásoknak meg kell felelniük az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1), (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek.

(3)  Megjegyzendő, hogy a (B) és a (D) oszlopban szereplő értékek az EMVA specifikus jellege miatt megegyeznek az (A), illetve a (C) oszlopban szereplő értékekkel.

(4)  Megjegyzendő, hogy a (B) és a (D) oszlopban szereplő értékek az EMVA specifikus jellege miatt megegyeznek az (A), illetve a (C) oszlopban szereplő értékekkel.

(5)  Az EMVA-intézkedés kódjára vonatkozóan.

(6)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.

(7)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása célzott prioritáson keresztül történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.

(8)  Lezáráskor az elszámolható kiadásoknak meg kell felelniük az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1), (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek.

2. függelék

Állami támogatással kapcsolatban fizetett (az 1303/2013/EU rendelet 131. cikkének (5) bekezdése) és a kifizetési kérelmekben feltüntetett előlegek (a program indulásától összesítve)

Prioritás

Az operatív programból előlegként kifizetett teljes összeg (1)

A kedvezményezettek által az előleg kifizetésétől számított három éven belül kifizetett kiadások által fedezett összeg

Az az összeg, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le

(A)

(B)

(C)

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Részösszegek

 

 

 

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

Prioritás

Az operatív programból előlegként kifizetett teljes összeg (4)

A kedvezményezettek által az előleg kifizetésétől számított 3 éven belül kifizetett kiadások által fedezett összeg

Az az összeg, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a 3 éves időszak még nem telt le

(A)

(B)

(C)

1. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Ez az összeg szerepel a kifizetési kérelem „A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege” oszlopában. Mivel az állami támogatás a jellegénél fogva közkiadás, ez a teljes összeg megegyezik a közkiadással.

(2)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.

(3)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása célzott prioritáson keresztül történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.

(4)  Ez az összeg szerepel a kifizetési kérelem „A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege” oszlopában. Mivel az állami támogatás a jellegénél fogva közkiadás, ez a teljes összeg megegyezik a közkiadással.


VII. MELLÉKLET

Az elszámolásokra vonatkozó minta

ELSZÁMOLÁSOK A KÖVETKEZŐ SZÁMVITELI IDŐSZAKBAN:

<type='D' – type='D' input='S'>

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Érintett alap  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Bizottsági hivatkozási szám (CCI-szám):

<type='S' input='S'>

Az operatív program megnevezése:

<type='S' input='G'>

A Bizottság határozata:

<type='S' input='G'>

A Bizottság határozatának kelte:

<type='D' input='G'>

Az elszámolások változata:

<type='S' input='G'>

Az elszámolások benyújtásának dátuma:

<type='D' input='G'>

Nemzeti hivatkozási szám (nem kötelező):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

IGAZOLÁS

Az igazoló hatóság igazolja, hogy:

1.

az elszámolások teljesek, pontosak és hitelesek, és az azokban szereplő kiadások megfelelnek az alkalmazandó jognak, és az operatív programra alkalmazandó kritériumokkal összhangban finanszírozásra kiválasztott, valamint az alkalmazandó jognak megfelelő műveletek tekintetében merültek fel;

2.

az egyes alapokra vonatkozó rendeleteknek, az 966/2012/EU, Euratom rendelet 59. cikke (5) bekezdésének és az 1303/2013/EU rendelet 126. cikke d) és f) pontjának a rendelkezései teljesülnek;

3.

az 1303/2013/EU rendelet 140. cikkének a dokumentumok elérhetőségére vonatkozó rendelkezései teljesülnek.

Az igazoló hatóság képviseletében:

<type='S' input='G'>


(1)  Ha egy program több alapot is érint, mindegyikre vonatkozóan külön elszámolást kell benyújtani. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés esetében az éves elszámolásokon az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást is fel kell tüntetni.

(2)  Jelmagyarázat:

 

típus (type): N = Number (szám), D = Date (dátum), S = String (karaktersorozat), C = Checkbox (jelölőnégyzet), P = Percentage (százalékos arány), B = Boolean (Boole-féle operátor), Cu = Currency (pénznem)

 

bevitel (input): M = Manual (manuális), S = Selection (kiválasztás), G = Generated by system (rendszer által generált)

1. függelék

Az igazoló hatóság elszámolási rendszereiben rögzített összegek – az 1303/2013/EU rendelet 137. cikke (1) bekezdésének a) pontja

Prioritás

A Bizottság számára benyújtott kifizetési kérelmekben feltüntetett és az igazoló hatóság elszámolási rendszerében rögzített elszámolható közkiadások teljes összege

A műveletek végrehajtása során felmerült, megfelelő közkiadások teljes összege

Az 1303/2013/EU rendelet 132. cikkének (1) bekezdése értelmében a kedvezményezettek számára teljesített megfelelő kifizetések teljes összege

(A)

(B)

(C)

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Részösszegek

 

 

 

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

Prioritás

A Bizottság számára benyújtott kifizetési kérelmekben feltüntetett és az igazoló hatóság elszámolási rendszerében rögzített elszámolható közkiadások teljes összege

A műveletek végrehajtása során felmerült, megfelelő közkiadások teljes összege

Az 1303/2013/EU rendelet 132. cikkének (1) bekezdése értelmében a kedvezményezettek számára teljesített megfelelő kifizetések teljes összege

(A)

(B)

(C)

1. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint. A kifizetések ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a (C) oszlopban lévő, hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalják magukban.

(2)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása célzott prioritáson keresztül történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint. A kifizetések ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a (C) oszlopban lévő, hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalják magukban.

2. függelék

A számviteli év során visszavont és visszatérített összegek – az 1303/2013/EU rendelet 137. cikke (1) bekezdésének b) pontja

Prioritás

VISSZAVONÁSOK

VISSZATÉRÍTÉSEK (1)

A kifizetési kérelmekben feltüntetett kiadások teljes elszámolható összege

Megfelelő közkiadások

A kifizetési kérelmekben feltüntetett kiadások teljes elszámolható összege

Megfelelő közkiadások

 

(A)

(B)

(C)

(D)

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Részösszegek

 

 

 

 

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

VÉGÖSSZEG

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A számviteli év során visszavont és visszatérített összegek a megfelelő kiadásról szóló nyilatkozat számviteli éve szerinti bontásban

A 2015. június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

A … június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

Prioritás

VISSZAVONÁSOK

VISSZATÉRÍTÉSEK (4)

 

A kifizetési kérelmekben feltüntetett kiadások teljes elszámolható összege

Megfelelő közkiadások

A kifizetési kérelmekben feltüntetett kiadások teljes elszámolható összege

Megfelelő közkiadások

 

(A)

(B)

(C)

(D)

1. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

VÉGÖSSZEG

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A számviteli év során visszavont és visszatérített összegek a megfelelő kiadásról szóló nyilatkozat számviteli éve szerinti bontásban

A 2015. június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

A … június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke értelmében végrehajtott visszatérítések nélkül (lásd a 4. függeléket).

(2)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

(3)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása célzott prioritáson keresztül történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

(4)  Az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke értelmében végrehajtott visszatérítések nélkül (lásd a 4. függeléket).

3. függelék

A számviteli év végén visszatérítendő összegek – az 1303/2013/EU rendelet 137. cikke (1) bekezdésének b) pontja

Prioritás

A kiadások teljes elszámolható összege (1)

Megfelelő közkiadások

(A)

(B)

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Részösszegek

 

 

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

VÉGÖSSZEG

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A számviteli év végén visszatérítendő összegek a megfelelő kiadásról szóló nyilatkozat számviteli éve szerinti bontásban

A 2015. június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

A … június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

Prioritás

A kiadások teljes elszámolható összege (4)

Megfelelő közkiadások

(A)

(B)

1. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

VÉGÖSSZEG

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A számviteli év végén visszatérítendő összegek a megfelelő kiadásról szóló nyilatkozat számviteli éve szerinti bontásban

A 2015. június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

A … június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke értelmében visszatérítendő kiadással együtt.

(2)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

(3)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása célzott prioritáson keresztül történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

(4)  Az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke értelmében visszatérítendő kiadással együtt.

4. függelék

A számviteli év során az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke szerint végrehajtott visszatérítések – az 1303/2013/EU rendelet 137. cikke (1) bekezdésének b) pontja

Prioritás

VISSZATÉRÍTÉSEK

A kiadások teljes elszámolható összege

Megfelelő közkiadások

(A)

(B)

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Részösszegek

 

 

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

VÉGÖSSZEG

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

A számviteli év során és visszatérített összegek a megfelelő kiadásról szóló nyilatkozat számviteli éve szerinti bontásban

A 2015. június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

A … június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

Prioritás

VISSZATÉRÍTÉSEK

A kiadások teljes elszámolható összege

Megfelelő közkiadások

(A)

(B)

1. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

VÉGÖSSZEG

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A számviteli év során és visszatérített összegek a megfelelő kiadásról szóló nyilatkozat számviteli éve szerinti bontásban

A 2015. június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

A … június 30-án véget érő számviteli év tekintetében (összesen)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveleteken elvégzett auditok eredményeképpen korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

(2)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása célzott prioritáson keresztül történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

5. függelék

A számviteli év végén nem visszatéríthető összegek – az 1303/2013/EU rendelet 137. cikke (1) bekezdésének b) pontja

Prioritás

NEM VISSZATÉRÍTHETŐ ÖSSZEGEK

A kiadások teljes elszámolható összege (1)

Megfelelő közkiadások

Megjegyzések (kötelező)

(A)

(B)

(C)

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

4. prioritás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Részösszegek

 

 

 

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

VÉGÖSSZEG

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

Prioritás

NEM VISSZATÉRÍTHETŐ ÖSSZEGEK

 

A kiadások teljes elszámolható összege (4)

Megfelelő közkiadások

Megjegyzések (kötelező)

(A)

(B)

1. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

2. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

3. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

VÉGÖSSZEG

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke értelmében nem visszatéríthető közkiadással együtt.

(2)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

(3)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása célzott prioritáson keresztül történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

(4)  Az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke értelmében nem visszatéríthető közkiadással együtt.

6. függelék

Az 1303/2013/EU rendelet 41. cikke szerinti pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások (a program indulásától összesítve) – az 1303/2013/EU rendelet 137. cikke (1) bekezdésének c) pontja

 

A kifizetési kérelmekben szereplő, a pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti elszámolható kiadásként kifizetett összegek (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritás

A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összege

A megfelelő közkiadások összege

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti elszámolható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében lekötött program-hozzájárulások teljes összege (2)

A megfelelő közkiadások összege

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Részösszegek

 

 

 

 

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

 

A kifizetési kérelmekben szereplő, a pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti elszámolható kiadásként kifizetett összegek (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritás

A pénzügyi eszközökhöz nyújtott program-hozzájárulások teljes összege

A megfelelő közkiadások összege

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti elszámolható kiadásként ténylegesen kifizetett, illetve garanciák esetében lekötött program-hozzájárulások teljes összege (5)

A megfelelő közkiadások összege

1. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Lezáráskor az elszámolható kiadásoknak meg kell felelniük az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1), (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek.

(2)  Lezáráskor az elszámolható kiadásoknak meg kell felelniük az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1), (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek.

(3)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.

(4)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.

(5)  Lezáráskor az elszámolható kiadásoknak meg kell felelniük az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1), (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek.

7. függelék

Az 1303/2013/EU rendelet 131. cikkének (5) bekezdése szerint állami támogatással kapcsolatban fizetett előlegek (a program indulásától összesítve) – az 1303/2013/EU rendelet 137. cikke (1) bekezdésének c) pontja

Prioritás

Az operatív programból előlegként kifizetett teljes összeg (1)

A kedvezményezettek által az előleg kifizetésétől számított 3 éven belül kifizetett kiadások által fedezett összeg

Az az összeg, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a 3 éves időszak még nem telt le

(A)

(B)

(C)

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Részösszegek

 

 

 

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

Prioritás

Az operatív programból előlegként kifizetett teljes összeg (4)

A kedvezményezettek által az előleg kifizetésétől számított három éven belül kifizetett kiadások által fedezett összeg

Az az összeg, amelyet nem fedeznek a kedvezményezettek által kifizetett kiadások, és amelyekre vonatkozóan a hároméves időszak még nem telt le

(A)

(B)

(C)

1. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritás

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Ez az összeg szerepel a kifizetési kérelem „A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege” oszlopában. Mivel az állami támogatás a jellegénél fogva közkiadás, ez a teljes összeg megegyezik a közkiadással.

(2)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.

(3)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása célzott prioritáson keresztül történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez nyújtott külön juttatást és a hozzá tartozó ESZA-támogatást foglalja magában.

(4)  Ez az összeg szerepel a kifizetési kérelem „A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege” oszlopában. Mivel az állami támogatás a jellegénél fogva közkiadás, ez a teljes összeg megegyezik a közkiadással.

8. függelék

A kiadások egyeztetése – az 1303/2013/EU rendelet 137. cikke (1) bekezdésének d) pontja

Prioritás

A Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmekben feltüntetett összes elszámolható kiadás  (1)

Az 1303/2013/EU rendelet 137. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban bejelentett kiadások  (2)

Különbség  (3)

Megjegyzések (különbség esetén kötelező)

A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege

A műveletek végrehajtása során felmerült közkiadások teljes összege

A Bizottság számára benyújtott kifizetési kérelmekben feltüntetett és az igazoló hatóság elszámolási rendszerében rögzített elszámolható közkiadások teljes összege

A műveletek végrehajtása során felmerült, megfelelő közkiadások teljes összege

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

1. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés  (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2. prioritás

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

3. prioritás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Részösszegek

 

 

 

 

 

 

 

Kevésbé fejlett régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Átmeneti régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Fejlettebb régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Legkülső és ritkán lakott északi régiók

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveletek tekintetében elvégzett auditok eredményeképpen a folyószámlákon korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

A minta a CCI-szám alapján automatikusan kiigazításra kerül. Például a régiókategóriákat nem tartalmazó programok (Kohéziós Alap, ETE, ETHA, ENI és az IPA ETE-hez való hozzájárulásai, adott esetben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célzott operatív programja technikai segítségnyújtás nélkül) esetében a táblázat az alábbiakat tartalmazza:

Prioritás

A Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmekben feltüntetett összes elszámolható kiadás  (6)

Az 1303/2013/EU rendelet 137. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti bejelentett kiadások  (7)

Különbség  (8)

Megjegyzések (különbség esetén kötelező)

A kedvezményezetteknél felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes összege

A műveletek végrehajtása során felmerült közkiadások teljes összege

A Bizottság számára benyújtott kifizetési kérelmekben feltüntetett és az igazoló hatóság elszámolási rendszerében rögzített elszámolható közkiadások teljes összege

A műveletek végrehajtása során felmerült, megfelelő közkiadások teljes összege

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

1. prioritás

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2. prioritás

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Végösszeg

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Ebből az 1303/2013/EU rendelet 127. cikkének (1) bekezdése szerint a műveletek tekintetében elvégzett auditok eredményeképpen a folyószámlákon korrigált összegek

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  A rendszer automatikusan kitölti az 1303/2013/EU rendelet 135. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtott utolsó időközi kifizetési kérelem alapján.

(2)  A rendszer automatikusan kitölti az I. függelék alapján.

(3)  A rendszer automatikusan kiszámolja.

(4)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása prioritás részeként történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

(5)  Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítása célzott prioritáson keresztül történik az 1304/2013/EU rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint.

(6)  A rendszer automatikusan kitölti az 1303/2013/EU rendelet 135. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtott utolsó időközi kifizetési kérelem alapján.

(7)  A rendszer automatikusan kitölti az I. függelék alapján.

(8)  A rendszer automatikusan kiszámolja.