16.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/1


A BIZOTTSÁG 972/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. szeptember 11.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseitől eltérő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 11-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Folyékony termék, amely szilánból, MDP monomerből, dimetakrilát műgyantákból, 2-hidroxietil-metakrilátból (HEMA), kopolimerből, töltőanyagból, etanolból, vízből és iniciátorokból áll. Fogászati célú felhasználásra szánták.

A termék előkészíti a fogüregek felületét a tömőanyag megkötésére. Használható a foggyökér deszenzibilizálásához, a dentin zárásához amalgámtömés cementálása előtt, védőbevonatként üvegionomer tömőanyaghoz vagy barázdazáró anyagok kötéséhez.

3006 40 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3. a) és 6. általános szabály, a 30. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 4. f) pontja, valamint a 3006 és a 3006 40 00 KN-kód szövege határozza meg.

Tekintettel objektív jellemzőire, nevezetesen az etanol és a víz jelenlétére, a termék folyékonyabb a hagyományos tömőanyagnál és könnyen bejuttatható a fogba.

Bár a termék ragasztóra hasonlít, primerként használják a fogon, hogy aktiválják a dentin felületét a tömőanyag megkötésére. A termék kezelés közben és után a fogon marad és a fogtömés szerves részévé válik.

Ragasztóként a 3506 vámtarifaszám alá történő besorolás kizárt, mivel a 3006 vámtarifaszám adja a pontosabb meghatározást. Emellett egyes tervezett felhasználási módok (a foggyökér deszenzibilizálása, a dentin zárása és a védőbevonatként történő felhasználás) nem jellemzők a ragasztóra.

A terméket ezért, mint fogászati cementet és más fogászati tömőanyagot, a 3006 40 00 KN-kód alá kell besorolni.