3.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/10


A BIZOTTSÁG 939/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. szeptember 2.)

a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 14. cikkében említett tanúsítványok meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 2013. június 12-i 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1)

A 606/2013/EU rendelet megfelelő alkalmazásához két tanúsítványt meg kell határozni.

(2)

A 606/2013/EU rendelet az Egyesült Királyságra és Írországra nézve kötelező, ezért jelen rendelet is kötelező rájuk nézve.

(3)

A 606/2013/EU rendelet Dániára nézve nem kötelező, ezért jelen rendelet sem kötelező rá nézve.

(4)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 606/2013/EU rendelettel létrehozott, a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 606/2013/EU rendelet 5. cikkében említett tanúsítvány alkalmazásához használatos formanyomtatványt I. formanyomtatványként az I. melléklet határozza meg.

(2)   A 606/2013/EU rendelet 14. cikkében említett tanúsítvány alkalmazásához használatos formanyomtatványt II. formanyomtatványként a II. melléklet határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2015. január 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban a Szerződéseknek megfelelően.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 181., 2013.6.29., 4. o.


I. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

Image

Image

Image