26.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/11


A BIZOTTSÁG 923/2014/EU RENDELETE

(2014. augusztus 25.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a riboflavin (E 101) és a kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjainak bizonyos élelmiszer-kategóriákban való használata tekintetében történő módosításáról, valamint a 231/2012/EU rendelet mellékletének a riboflavinok (E 101) specifikációja vonatkozásában történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 14. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben használható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és azok felhasználási feltételeit.

(2)

A Bizottság 231/2012/EU rendelete (2) meghatározza az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációit.

(3)

Az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének és specifikációinak naprakésszé tétele az 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárásnak megfelelően, a Bizottság kezdeményezésére vagy kérelemre történhet.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2008. május 22-i szakvéleményében (4) az alumíniumra vonatkozó megengedhető heti bevitel értékének 1 mg/testtömeg kg/hét értékre való csökkentését javasolta. A Hatóság továbbá megállapította, hogy a nagy mennyiségeket fogyasztók, különösen a gyermekek esetében a módosított megengedhető heti bevitel általános túllépésével kell számolni az Unió jelentős részében. A módosított megengedhető heti bevitel túllépésének elkerülése érdekében a 380/2012/EU bizottsági rendelet (5) módosította az alumíniumtartalmú élelmiszer-adalékanyagok, köztük az alumíniumlakkok használati feltételeit és használati mennyiségeit.

(5)

A 380/2012/EU rendelet értelmében az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete B. részének 1. táblázatában felsorolt színezékekből készített alumíniumlakkok 2014. július 31-ig engedélyezettek. 2014. augusztus 1-jétől csak az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete A. részének 3. táblázatában felsorolt színezékekből készített alumíniumlakkok engedélyezettek, és kizárólag olyan élelmiszer-kategóriákban, amelyek esetében az érintett melléklet E. része kifejezetten rendelkezik a lakkokból származó alumínium felső határértékéről.

(6)

2013 folyamán kérelmek érkeztek a Bizottsághoz a riboflavin (E 101) alumíniumlakkjai használatának engedélyezésére és a kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjai használatának kiterjesztésére vonatkozóan, amely azokat az 1331/2008/EK rendelet 4. cikkének megfelelően hozzáférhetővé tette a tagállamok számára. A kérelmek vizsgálata során külön figyelmet fordítottak arra, hogy az esetleges alumíniumexpozíció tekintetében érvényesüljenek a 380/2012/EU rendelet előírásai.

(7)

A színezékek alumíniumlakkjaiban a festék oldhatatlan, és másképp hat, mint a megfelelő festékanyagok esetében (pl. jobb fényhatással, pH-értékkel és hőstabilitással rendelkezik, a festék színe nem ereszt, valamint más színárnyalatot kölcsönöz a festékanyagoknak), alkalmassá téve a lakkot bizonyos egyedi technikai felhasználásokra.

(8)

A riboflavin alumíniumlakkjai használatának engedélyezése alternatívát kínál az olyan, egyéb sárga színezéket tartalmazó alumíniumlakkok terén, amelyek olyan élelmiszerekben használatosak, amelyekben megengedett az alumíniumlakkok használata. A kosnil, a kárminsav és a kárminok alumíniumlakkjainak esetében kérelmezett felhasználási szint alacsony, és a felhasználás kiterjesztése leginkább réspiaci termékeket, illetve gyermekek által nem fogyasztott termékeket érint. A pasztőrözött halikránál/haltejnél a hőkezelés miatt magasabb szint alkalmazására van szükség, mivel csak így biztosítható, hogy a termék megőrzi színét az eltarthatósági idő alatt. A riboflavin alumíniumlakkjainak engedélyezése és a kosnil, kárminsav, kárminok alumíniumlakkjai használatának kiterjesztése várhatóan nem gyakorol jelentős hatást a teljes alumíniumexpozícióra.

(9)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alapján a Bizottság kikéri a hatóság véleményét az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében szereplő élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele érdekében, kivéve, ha a szóban forgó frissítés valószínűsíthetően nem gyakorol hatást az emberi egészségre. Mivel a riboflavin alumíniumlakkjai használatának engedélyezése és a kosnil, kárminsav, kárminok alumíniumlakkjai használatának kiterjesztése az említett jegyzék olyan jellegű frissítését jelenti, amely valószínűsíthetően nem gyakorol hatást az emberi egészségre, nem szükséges kikérni az Hatóság véleményét.

(10)

A 231/2012/EU rendelet melléklete előírja, hogy alumíniumlakkok színezékekben csak ott használhatók, ahol ez kifejezetten fel van tüntetve. A riboflavinok (E 101) alumíniumlakkjainak engedélyezéséhez ezért a színezékek alumíniumlakkjainak használata tekintetében módosítani kell az adott élelmiszer-adalákanyagnak a 231/2012/EU rendelet mellékletében szereplő specifikációit.

(11)

Az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletét és a 231/2012/EU rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 231/2012/EU rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  A Bizottság 2012. március 9-i 231/2012/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1331/2008/EK rendelete az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról (HL L 354., 2008.12.31., 1. o.).

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) on Safety of aluminium from dietary intake (Az élelmiszer-adalékanyagokkal és élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal foglalkozó testület szakvéleménye az étrendi bevitelből származó alumínium biztonságosságáról. The EFSA Journal (2008) 754, 1. o.).

(5)  A Bizottság 2012. május 3-i 380/2012/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének alumíniumtartalmú élelmiszer-adalékok használati feltételeinek és használati mennyiségeinek tekintetében történő módosításáról (HL L 119., 2012.5.4., 14. o.).


I. MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

Az A. rész 3. táblázata az E 100 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

„E 101

Riboflavin”

(2)

Az E. rész a következőképpen módosul:

a)

a 01.7.2. kategóriában (Érlelt sajt):

i.

az E 120 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

125

(83)

kizárólag: vörös márványsajt”

ii.

a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

 

 

„(83):

A kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 3,2 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.”

b)

A 08.1.2 kategóriában (Előkészített hús, a 853/2004/EK rendeletben meghatározottak szerint):

i.

az E 120 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

100

(66)

kizárólag: legalább 6 % gabonát tartalmazó breakfast sausages, burger meat a húsba kevert legalább 4 %-os zöldség-, illetve gabonatartalommal (ezekben a termékben a hús úgy van darálva, hogy az izom- és zsírszövetek teljesen szétroncsolódjanak, és így a rostok a zsírral emulziót képezzenek – ez adja a termék jellegzetes megjelenését), merguez típusú termékek, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici és pljeskavice

ii.

a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

 

 

„(66):

A kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.”

c)

A 09.2 kategóriában (Feldolgozott hal és halászati termékek, ideértve a rákféléket és puhatestűeket is):

i.

a III. csoportra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

500

(84)

kizárólag: surimi és hasonló termékek, valamint lazachelyettesítők”

ii.

az E 120 adalékanyagra vonatkozó első bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

100

(35) (85)

kizárólag: halpástétom és rákpástétom”

iii.

a következő lábjegyzetek kerülnek beillesztésre:

 

 

„(84):

A kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 4 mg/kg. Ettől a szabálytól eltérve, kizárólag a lazachelyettesítők esetében a felső határérték 5,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.

 

 

(85):

A kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke kizárólag halpástétomok esetében 2 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.”

d)

A 09.3 kategóriában (Halikra, haltej):

i.

a III. csoportra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

300

(86)

kivéve a tokhalikra (kaviár)”

ii.

a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

 

 

„(86):

A kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 3 mg/kg. Ettől a szabálytól eltérve, kizárólag a pasztőrözött húskészítmények esetében a felső határérték 50 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.”

e)

A 14.2.6 kategóriában (Szeszes italok, a 110/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint):

i.

a III. csoportra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

200

(87)

kivéve: a 110/2008/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében és II. mellékletének 1–14. pontjában felsorolt kereskedelmi megnevezésekben meghatározott szeszes italok, kivonatolással és lepárlással nyert párlatok (előtte a gyümölcs nevével), Geist (a gyümölcs vagy a felhasznált nyersanyag nevével), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino vagy Maraskino és Mistrà”

ii.

a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

 

 

„(87):

A kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.”

f)

A 14.2.7.1 kategóriában (Ízesített borok):

i.

az E 120 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

100

(26) (27) (87)

kizárólag: americano, bitter vino

ii.

a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

 

 

„(87):

A kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.”

g)

A 14.2.7.2 kategóriában (Ízesített boralapú italok):

i.

az E 120 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

100

(28) (87)

kizárólag: bitter soda

ii.

a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

 

 

„(87):

A kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.”

h)

A 14.2.7.3 kategóriában (Ízesített boralapú koktélok):

i.

a III. csoportra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

200

(87)”

 

ii.

a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

 

 

„(87):

A kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.”

i.

A 14.2.8 kategóriában (Egyéb alkoholtartalmú italok, beleértve az alkoholtartalmú és alkoholmentes italok keverékeit és a 15 %-nál kevesebb alkoholt tartalmazó szeszes italokat is):

i.

a III. csoportra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

200

(87)

kizárólag: 15 %-nál kisebb alkoholtartalmú alkoholos italok, valamint nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe és aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe”

ii.

a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

 

 

„(87):

A kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.”


II. MELLÉKLET

A 231/2012/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

(1)

Az E 101 (i) RIBOFLAVIN adalékanyagra vonatkozó bejegyzés végén a szöveg a következő mondattal egészül ki:

„E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.”

(2)

Az E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSZFÁT adalékanyagra vonatkozó bejegyzés végén a szöveg a következő mondattal egészül ki:

„E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.”