19.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/6


A BIZOTTSÁG 895/2014/EU RENDELETE

(2014. augusztus 14.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. és 131. cikkére,

mivel:

(1)

A formaldehid – anilinnel alkotott oligomer reakciótermékek (technikai MDA) – esetében az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(2)

Az arzénsav esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1A. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(3)

A bisz(2-metoxietil)-éter (diglim) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(4)

Az 1,2-diklór-etán (EDC) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(5)

A 2,2′-diklór-4,4′-metilén-dianilin (MOCA) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(6)

A dikróm-trisz(kromát) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(7)

A stroncium-kromát esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1 B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(8)

A kálium-hidroxi-oktaoxo-dicinkát-dikromát esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1A. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(9)

A pentacink-kromát-oktahidroxid esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1A. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg.

(10)

Ezeket az anyagokat az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították és felvették az anyagok jelöltlistájára. A fenti anyagoknak az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvételét az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) az említett rendelet 58. cikkének megfelelően megfogalmazott, 2013. január 17-i ajánlásában (3) prioritásként határozta meg. Ezért a fenti anyagokat indokolt felvenni az említett mellékletbe.

(11)

Az N,N-dimetil-acetamid (DMAC) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket utóbbi rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg. A fenti anyagot az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján szintén azonosították és felvették a javasolt anyagok jelöltlistájára, továbbá az említett rendelet XIV. mellékletébe történő felvételét az Ügynökség az említett rendelet 58. cikkének megfelelően megfogalmazott, 2013. január 17-i ajánlásában prioritásként határozta meg. A DMAC-t az N-metil-2-pirrolidonhoz (NMP) hasonló lényegi tulajdonságok jellemzik, és mindkét anyag a másik lehetséges alternatív anyagának tekinthető bizonyos fontos felhasználásaik tekintetében. Jelenleg az NMP elnevezésű vegyi anyag az 1907/2006/EK rendelet 69. cikkének megfelelő korlátozási eljárás tárgyát képezi. Tekintettel a két anyag között mind lényegi tulajdonságaik, mind ipari alkalmazásuk tekintetében fennálló hasonlóságokra, valamint a két anyagra vonatkozó következetes szabályozási megközelítés biztosítása érdekében a Bizottság helyénvalónak ítéli, hogy elhalassza a DMAC-nak a XIV. mellékletbe történő felvételére vonatkozó határozathozatalt.

(12)

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében meg kell határozni az említett rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. és ii. alpontjában említett, kérelem benyújtására vonatkozó végső határidőt és lejárati időt.

(13)

Az Ügynökség 2013. január 17-én közzétett ajánlásában az e rendelet mellékletében felsorolt minden egyes anyagra vonatkozóan meghatározta az 1907/2006/EK rendelet 58. cikkének (1) bekezdése c) pontja ii. alpontjában említett azon határidőket, ameddig be kell érkezniük a kérelmeknek, amennyiben a kérelmező folytatni kívánja az anyag felhasználását vagy bizonyos felhasználások céljából az anyag forgalomba hozatalát. E határidőket az engedélyezés iránti kérelem összeállításához szükséges becsült időt és a különböző anyagokra vonatkozóan rendelkezésre álló, valamint az 1907/2006/EK rendelet 58. cikkének (4) bekezdése szerint folytatott nyilvános konzultáció során kapott információkat figyelembe véve határozták meg. Azt is figyelembe vették az említett rendelet 58. cikkének (3) bekezdésének megfelelően, hogy az Ügynökség az 1907/2006/EK rendelet által előírt határidőn belül hány kérelmet tud feldolgozni.

(14)

A dikróm-trisz(kromát), a stroncium-kromát, a kálium-hidroxi-oktaoxo-dicinkát-dikromát és a pentacink-kromát-oktahidroxid tekintetében, amelyek mind króm(VI)-vegyületek, az Ügynökség azt javasolta, hogy a kérelmek benyújtásának határidejét az e rendelet hatálybalépése után 24 hónapban határozzák meg. A Bizottság azonban úgy véli, hogy az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletének 16–22. bejegyzésében szereplő hét króm(VI)-vegyület esetében használt megközelítés követése érdekében a kérelmek benyújtásának határidejét az e rendelet hatálybalépésétől számított 35 hónapban kell meghatározni.

(15)

Az e rendelet mellékletében felsorolt anyagok mindegyikének esetében az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett időpontot az említett rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában említett időpontot követő 18 hónapban kell meghatározni.

(16)

Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése e) pontjának az 58. cikk (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezései előírják, hogy egyes felhasználásokra vagy felhasználási kategóriákra mentesség állapítható meg, amennyiben a kockázatok megfelelő ellenőrzésére az emberi egészség, illetve a környezet védelmét biztosító egyéb uniós jogszabályokban előírt minimumkövetelmények vannak hatályban. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt e rendelkezések alapján mentességet megállapítani.

(17)

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt mentességet megállapítani a termék- és folyamatorientált kutatásra és fejlesztésre.

(18)

A rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt továbbá felülvizsgálati időszakot megállapítani egyes felhasználásokra.

(19)

Ezért az 1907/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(20)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletének táblázata a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Bejegyzés száma

Anyag

Lényegi tulajdonság az 57. cikk szerint

Átmeneti intézkedések

Mentesség (felhasználási kategóriák)

Felülvizsgálati időszak

Kérelem benyújtásának határideje (1)

Lejárati idő (2)

„23.

Formaldehid – anilinnel alkotott oligomer reakciótermékek (technikai MDA)

EK-szám: 500-036-1

CAS-szám: 25214-70-4

Rákkeltő

(1B. kategória)

2016. február 22.

2017. augusztus 22.

24.

Arzénsav

EK-szám: 231-901-9

CAS-szám: 7778-39-4

Rákkeltő

(1A. kategória)

2016. február 22.

2017. augusztus 22.

25.

Bisz(2-metoxietil)-éter (diglim)

EK-szám: 203-924-4

CAS-szám: 111-96-6

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2016. február 22.

2017. augusztus 22.

26.

1,2-diklór-etán (EDC)

EK-szám: 203-458-1

CAS-szám: 107-06-2

Rákkeltő

(1B. kategória)

2016. május 22.

2017. november 22.

27.

2,2′-diklór-4,4′-metilén-dianilin (MOCA)

EK-szám: 202-918-9

CAS-szám: 101-14-4

Rákkeltő

(1B. kategória)

2016. május 22.

2017. november 22.

28.

Dikróm-trisz(kromát)

EK-szám: 246-356-2

CAS-szám: 24613-89-6

Rákkeltő

(1B. kategória)

2017. július 22.

2019. január 22.

29.

Stroncium-kromát

EK-szám: 232-142-6

CAS-szám: 7789-06-2

Rákkeltő

(1B. kategória)

2017. július 22.

2019. január 22.

30.

Kálium-hidroxi-oktaoxo-dicinkát-dikromát

EK-szám: 234-329-8

CAS-szám: 11103-86-9

Rákkeltő

(1A. kategória)

2017. július 22.

2019. január 22.

31.

Pentacink-kromát-oktahidroxid

EK-szám: 256-418-0

CAS-szám: 49663-84-5

Rákkeltő

(1A. kategória)

2017. július 22.

2019. január 22.

—”


(1)  Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában szereplő adat.

(2)  Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában szereplő adat.