29.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/7


A BIZOTTSÁG 821/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 28.)

az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a program-hozzájárulások utalására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok, a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstétel, a műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések technikai jellemzői, valamint az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer tekintetében történő megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 38. cikke (10) bekezdésére, 46. cikke (3) bekezdésére, 115. cikke (4) bekezdésére és 125. cikke (8) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) megállapítja a programok előkészítéséhez szükséges rendelkezéseket. Az európai strukturális és beruházási alapokból (a továbbiakban: esb-alapok) finanszírozott programok végrehajtásának biztosítása érdekében további rendelkezéseket szükséges meghatározni az 1303/2013/EU rendelet alkalmazását illetően. Az átfogó kép és az e rendelkezésekhez való hozzáférés elősegítése céljából e rendelkezéseket egyetlen végrehajtási aktusba kell foglalni.

(2)

Annak érdekében, hogy növekedjen az irányító hatóságok által kezelt különböző forrásokból a pénzügyi eszközök számára az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében szereplő módok egyike révén nyújtott támogatás igénybevétele terén fennálló rugalmasság, tisztázni szükséges, hogy miként történik a program-hozzájárulások utalása és kezelése. Mindenekelőtt tisztázni szükséges azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén egy pénzügyi eszköz egynél több programból vagy ugyanazon a programon belül egynél több prioritási tengelyből vagy intézkedésből is hozzájárulásban részesülhet, illetve azokat a feltételeket, amelyek mellett a pénzügyi eszközökhöz a végső kedvezményezetti szinten nyújtott nemzeti köz- és magán-hozzájárulások nemzeti társfinanszírozási forrásokként figyelembe vehetőek.

(3)

Annak érdekében, hogy az irányító hatóságok következetes és összehasonlítható módon nyújtsák be az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésében előírt információkat, mintát szükséges létrehozni a pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan a Bizottság részére nyújtandó jelentéstételre. A pénzügyi eszközökről szóló jelentéstétel mintája azért is fontos, hogy a Bizottság az adatok alapján összefoglalókat készíthessen a pénzügyi eszközök finanszírozása és végrehajtása terén elért előrehaladásra vonatkozóan.

(4)

Az uniós kohéziós politika területén megvalósuló műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések összehangolt vizuális identitása érdekében meg kell állapítani az uniós jelkép megjelenítésére vonatkozó utasításokat és meg kell határozni a szabványszíneket, valamint az uniós jelkép és a műveletet támogató alapra vagy alapokra való hivatkozás kihelyezésére vonatkozó technikai jellemzőket.

(5)

Az uniós kohéziós politika területén megvalósuló infrastrukturális és építési műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések összehangolt vizuális identitása érdekében meg kell állapítani az olyan infrastrukturális és építési műveletek hirdetőtábláinak és állandó plakettjeinek technikai jellemzőit, amelyek esetében a műveletre közpénzből nyújtott támogatás teljes összege meghaladja az 500 000 EUR-t.

(6)

Az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásában meg kell állapítani az egyes műveletekre vonatkozó, a monitoring, az értékelés, a pénzügyi irányítás, az ellenőrzés és az audit céljából szükséges adatok számítógépes formában történő rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer műszaki specifikációját.

(7)

Az 1303/2013/EU rendelet 122. cikke (3) bekezdése második albekezdésének hatékony végrehajtása érdekében biztosítani szükséges, hogy az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer műszaki specifikációja teljes körű szerkezeti, műszaki és jelentésbeli interoperabilitást biztosítson a hivatkozott rendelet 122. cikkének (3) bekezdésében említett rendszerrel.

(8)

Az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer részletes műszaki specifikációját megfelelően dokumentálni szükséges annak érdekében, hogy biztosítható legyen a jogi követelményeknek való megfelelés ellenőrzési nyomvonala.

(9)

Az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszernek emellett megfelelő keresőeszközökkel és jelentéstételi funkciókkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy könnyen kinyerhetők és aggregálhatók legyenek a rendszerben a monitoring, az értékelés, a pénzügyi irányítás, az ellenőrzés és az audit céljából tárolt információk.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az európai strukturális és beruházási alapok koordinációs bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

A PROGRAM-HOZZÁJÁRULÁSOK UTALÁSÁRA ÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRŐL SZÓLÓ JELENTÉSTÉTEL

1. cikk

A program-hozzájárulások utalása és kezelése

(Az 1303/2013/EU rendelet 38. cikkének (10) bekezdése)

(1)   Amennyiben egy pénzügyi eszköz egynél több programból vagy ugyanazon a programon belül egynél több prioritási tengelyből vagy intézkedésből is részesül hozzájárulásban, az adott pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet jelentéstétel és audit céljából külön számlát vezet vagy megfelelő számviteli kódot alkalmaz az egyes programokból, prioritási tengelyekből vagy intézkedésekből származó hozzájárulást illetően.

(2)   Amennyiben a pénzügyi eszközökhöz a végső kedvezményezettek szintjén nyújtanak nemzeti köz- és magán-hozzájárulásokat – az alapspecifikus szabályoknak megfelelően –, az e pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek a (3)–(6) bekezdéssel összhangban kezelik a nemzeti társfinanszírozást alkotó, a végső kedvezményezetti szinten nyújtott nemzeti köz- és magán-hozzájárulásokat.

(3)   A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek alátámasztó dokumentumokkal igazolják az alábbiakat:

a)

a köz- vagy magánjogi szervezetekkel kötött, az e szervezetek által a végső kedvezményezetti szinten nemzeti társfinanszírozásként nyújtandó nemzeti köz- és magán-hozzájárulásokról szóló jogi megállapodások;

b)

a nemzeti társfinanszírozást alkotó forrásoknak a végső kedvezményezettek részére történő tényleges átutalása a köz- vagy magánjogi szervezetek által;

c)

a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet felé bejelentett, a nemzeti társfinanszírozást alkotó, köz- vagy magánjogi szervezetek által tett nemzeti köz- és magán-hozzájárulások.

(4)   A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek viselik az általános felelősséget a végső kedvezményezettekbe való beruházásért, beleértve a programokból nyújtott hozzájárulások későbbi, a finanszírozási megállapodásokkal összhangban történő nyomon követését.

(5)   A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek az irányító hatóság felé történő elszámolásuk előtt biztosítják, hogy a nemzeti társfinanszírozást alkotó nemzeti köz- és magán-hozzájárulások elszámolható kiadásokra vonatkoznak.

(6)   A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek a végső kedvezményezett szintjéig terjedő ellenőrzési nyomvonalat tartanak fenn a nemzeti társfinanszírozást alkotó nemzeti köz- és magán-hozzájárulásokat illetően.

2. cikk

Minta a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstételhez

(Az 1303/2013/EU rendelet 46. cikkének (3) bekezdése)

Az irányító hatóságok az 1303/2013/EU rendelet 46. cikkének (1) bekezdésében meghatározott külön jelentéshez az e rendelet I. mellékletében meghatározott mintát használják.

II. FEJEZET

A MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK TECHNIKAI JELLEMZŐI, AZ UNIÓS JELKÉP MEGJELENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS A SZABVÁNYSZÍNEK MEGHATÁROZÁSA

(Az 1303/2013/EU rendelet 115. cikkének (4) bekezdése)

3. cikk

A jelkép megjelenítésére vonatkozó utasítások és a szabványszínek meghatározása

Az uniós jelképet a II. mellékletben meghatározott grafikus szabványoknak megfelelően kell megjeleníteni.

4. cikk

Az uniós jelkép és a műveletet támogató alapra vagy alapokra való hivatkozás kihelyezésére vonatkozó technikai jellemzők

(1)   Az 1303/2013/EU rendelet XII. melléklete 2.2. szakaszának 1. a) pontjában említett uniós jelképet a honlapokra színes változatban kell kihelyezni. Minden más médium esetében, ahol lehet, a színes változat használandó, monokróm változat kizárólag indokolt esetekben alkalmazható.

(2)   Az uniós jelképnek mindig jól láthatónak kell lennie, és azt szembeötlő helyen kell elhelyezni. Elhelyezkedésének és méretének arányban kell állnia a használt anyag vagy dokumentum méretével. Kisméretű reklámtárgyak esetében nem alkalmazandó az alapra való hivatkozás követelménye.

(3)   Amennyiben az uniós jelképet, az Unióra és az adott alapra való hivatkozást honlapra helyezik ki:

a)

az uniós jelképnek és az Unióra való hivatkozásnak – a honlap megjelenésekor – a digitális eszköz megjelenítő felületén anélkül is látszania kell, hogy a használónak le kellene görgetnie az oldalt;

b)

ugyanezen a honlapon az adott alapra való hivatkozást is fel kell tüntetni.

(4)   Az „Európai Unió” nevet mindig teljes egészében ki kell írni. A pénzügyi eszköz nevéből ki kell derülnie, hogy az esb-alapokból részesül támogatásban. Az uniós jelképpel együtt használt betűtípus az alábbiak bármelyike lehet: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Dőlt vagy aláhúzott változat, illetve effekt hozzáadása nem megengedett. A szöveget nem lehet úgy elhelyezni, hogy az bármilyen formában zavarja az uniós jelképet. A használt betűméretnek arányosnak kell lennie a jelkép méretével. A betűszín a háttértől függően reflex kék, fekete vagy fehér.

(5)   Amennyiben az uniós jelképen kívül más logókat is feltüntetnek, az uniós jelképnek legalább ugyanakkora méretűnek (magasságúnak és szélességűnek) kell lennie, mint a többi logó közül a legnagyobb.

5. cikk

Az állandó plakettek, valamint az ideiglenes vagy állandó hirdetőtáblák technikai jellemzői

(1)   Az 1303/2013/EU rendelet XII. melléklete 2.2. szakaszának 4. pontjában említett ideiglenes hirdetőtáblának legalább 25 %-át az e hirdetőtáblán szerepeltetendő következő információknak kell kitenniük: a művelet neve, a művelet fő célkitűzése, az uniós jelkép, az Unióra, valamint az alapra vagy alapokra való hivatkozás.

(2)   Az 1303/2013/EU rendelet XII. melléklete 2.2. szakaszának 5. pontjában említett állandó plakettnek vagy állandó hirdetőtáblának legalább 25 %-át az e plaketten vagy hirdetőtáblán szerepeltetendő következő információknak kell kitenniük: a művelet neve, a művelet által támogatott tevékenység fő célkitűzése, az uniós jelkép, az Unióra, valamint az alapra vagy alapokra való hivatkozás.

III. FEJEZET

AZ ADATOK RÖGZÍTÉSÉRE ÉS TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ RENDSZER

(Az 1303/2013/EU rendelet 125. cikkének (8) bekezdése)

6. cikk

Általános rendelkezések

Az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszernek meg kell felelnie a 7–11. cikkben foglalt műszaki specifikációnak.

7. cikk

Az adatok és dokumentumok, valamint sértetlenségük védelme és megőrzése

(1)   A rendszerhez való hozzáférésnek a különböző felhasználókra előre meghatározott jogosultsági rendszeren kell alapulnia, és feleslegessé válása esetén a felhasználó hozzáférését vissza kell vonni.

(2)   A rendszernek naplóznia kell a dokumentumok és adatok rögzítését, módosítását vagy törlését.

(3)   A rendszer nem teheti lehetővé az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok tartalmának módosítását. Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok hitelességét a dokumentumhoz kapcsolódó, megváltoztathatatlan időbélyegnek kell igazolnia. Az ilyen dokumentumok törlését a (2) bekezdéssel összhangban naplózni kell.

(4)   Az adatokról rendszeres biztonsági másolatot kell készíteni. Biztosítani kell, hogy a fájlok elektronikus adatbázisában szereplő teljes tartalomról készült biztonsági másolat veszélyhelyzet esetén használható legyen.

(5)   Az elektronikus adattárolót védelemmel kell ellátni bármely, az integritás elvesztését vagy módosulását előidéző veszéllyel szemben. Ennek a védelemnek magában kell foglalnia a nem megfelelő hőmérséklettel és páratartalommal szembeni fizikai védelmet, tűz- és lopásérzékelő rendszereket, valamint megfelelő védelmi rendszereket vírustámadással, hackerekkel és nem engedélyezett hozzáféréssel szemben.

(6)   A rendszernek biztosítania kell az adatok, a formátum és a számítógépes környezet olyan megfelelő időközönként történő migrálását, amely az 1303/2013/EU rendelet 140. cikkének (1) bekezdésében említett időszak végéig garantálja a dokumentumok olvashatóságát és elérhetőségét.

8. cikk

Interoperabilitás

(1)   A rendszernek interoperábilisnak kell lennie az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (3) bekezdésében említett, kedvezményezettekkel folytatott elektronikus adatcsere rendszereivel.

Ahol lehetséges, a rendszernek lehetővé kell tennie a kedvezményezettek által benyújtott adatok valósághűségének és teljességének ellenőrzését biztonságos tárolásukat megelőzően.

(2)   A rendszernek interoperábilisnak kell lennie a 2009/922/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (3) által létrehozott nemzeti interoperabilitási keret és európai interoperabilitási keret alapján kialakított további releváns számítógépes rendszerekkel.

(3)   A rendszernek biztosítania kell a műszaki és jelentésbeli interoperabilitást. A specifikációnak támogatnia kell az adatcsere szabványos formátumait, és biztosítania kell e formátumok felismerhetőségét és cseréjét a különböző rendszerek között.

9. cikk

Keresési és jelentéstételi funkciók

A rendszernek tartalmaznia kell a következőket:

a)

a dokumentumok, az adatok és metaadataik egyszerű kinyerését lehetővé tevő megfelelő keresőeszközök;

b)

előre meghatározott kritériumokon alapuló jelentések létrehozását lehetővé tévő jelentéstételi funkció, különösen a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (4) meghatározott adatokkal kapcsolatban;

c)

a b) pontban említett jelentések mentését, exportálását és nyomtatását elősegítő lehetőség, vagy kapcsolat egy olyan külső alkalmazáshoz, amely biztosítja ezeket a lehetőségeket.

10. cikk

A rendszer dokumentációja

Az irányító hatóság részletes és aktualizált működési és műszaki dokumentációt biztosít a rendszer működését és jellemzőit illetően; e dokumentációnak a program igazgatásáért felelős egyes szervezetek, a Bizottság és az Európai Számvevőszék kérésére hozzáférhetőnek kell lennie.

Az első bekezdésben említett dokumentációnak igazolnia kell az 1303/2013/EU rendeletnek az adott tagállamban történő végrehajtását.

11. cikk

Az információcsere biztonsága

A használt rendszert megfelelő biztonsági intézkedésekkel kell védeni a dokumentumok osztályozását, valamint az információs rendszerek és a személyes adatok védelemét illetően. Az intézkedéseknek meg kell felelniük a nemzetközi szabványoknak és a nemzeti jogi követelményeknek.

Az első bekezdésben említett biztonsági intézkedéseknek védelmet kell biztosítaniuk a hálózatok és átviteli eszközök számára abban az esetben, ha a rendszer más modulokkal és rendszerekkel is együttműködik.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)  A Bizottság 2014. március 7-i 215/2014/EU végrehajtási rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi végrehajtási rendeletre vonatkozó szabályoknak az európai strukturális és beruházási alapokat illetően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás módszerei, az eredményességmérési keretben foglalt mérföldkövek és célok meghatározása, valamint a beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra tekintetében történő megállapításáról (HL L 69., 2014.3.8., 65. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/922/EK határozata az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökről (ISA) (HL L 260., 2009.10.3., 20. o.).

(4)  A Bizottság 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 5. o.).


I. MELLÉKLET

Minta a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstételhez

Sorszám

Minden egyes pénzügyi eszköz esetében előírt információk

I.   Azon program és azon prioritás vagy intézkedés azonosítása, amelyből az esb-alapokból származó támogatást nyújtották (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének a) pontja)

1

Az esb-alapok hatálya alá tartozó program keretében a pénzügyi eszközt – az alapok alapját is beleértve – támogató prioritási tengelyek vagy intézkedések

1.1

Az esb-alap hatálya alá tartozó program keretében a pénzügyi eszközt támogató egyes prioritási tengelyek vagy intézkedések azonosítója (szám és elnevezés)

2

A prioritási tengely vagy intézkedés keretében a pénzügyi eszközt támogató esb-alap(ok) elnevezése

3

Az 1303/2013/EU rendelet 9. cikkének első bekezdésében említett, a pénzügyi eszköz által támogatott tematikus célkitűzés(ek)

4

A pénzügyi eszközhöz hozzájárulást nyújtó, az esb-alap hatálya alá tartozó egyéb programok

4.1

A pénzügyi eszközhöz hozzájárulást nyújtó, az esb-alap hatálya alá tartozó egyéb programok CCI-száma

II.   A pénzügyi eszköz és a végrehajtási intézkedések leírása (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének b) pontja)

5

A pénzügyi eszköz elnevezése

6

A pénzügyi eszköz hivatalos címe/székhelye (ország, város)

7

Végrehajtási intézkedések

7.1

Az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, uniós szinten létrehozott és a Bizottság által közvetlenül vagy közvetve irányított, az esb-alapok hatálya alá tartozó program-hozzájárulásokból támogatott pénzügyi eszköz

7.1.1

Az uniós szintű pénzügyi eszköz elnevezése

7.2

Nemzeti, regionális, transznacionális vagy határokon átnyúló szinten létrehozott, az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett irányító hatóság által vagy felelősségi körében irányított és a 38. cikk (4) bekezdésének a), b) és c) pontja értelmében az esb-alapok hatálya alá tartozó program-hozzájárulásokból támogatott pénzügyi eszköz

8

A pénzügyi eszköz típusa

8.1

Egyedi vagy sztenderd szabályoknak és feltételeknek megfelelő pénzügyi eszköz

8.2

Alapok alapján keresztül vagy alapok alapja nélkül szervezett pénzügyi eszköz

8.2.1

A pénzügyi eszközök végrehajtása érdekében létrehozott alapok alapjának neve

9

A pénzügyi eszköz által biztosított terméktípusok: hitel, mikrohitel, garancia, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-beruházás, egyéb pénzügyi termék, illetve az 1303/2013/EU rendelet 37. cikkének (7) bekezdése értelmében a pénzügyi eszközzel ötvözött egyéb támogatás

9.1

Az egyéb pénzügyi termék leírása

9.2

Az 1303/2013/EU rendelet 37. cikkének (7) bekezdése értelmében a pénzügyi eszközzel ötvözött egyéb támogatás: vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás

10

Az 1303/2013/EU rendelet 38. cikkének (6) bekezdése szerinti pénzügyi eszköz jogállása (kizárólag a 38. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett pénzügyi eszközök esetében): a végrehajtási feladatokkal megbízott szervezetek által azok saját nevében és az irányító hatóság nevében nyitott vagyonkezelői számla vagy a valamely pénzintézetnél elkülönített finanszírozási egység

III.   A pénzügyi eszközöket végrehajtó, az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 38. cikke (4) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti szervezetek és az 1303/2013/EU rendelet 38. cikkének (5) bekezdése szerinti pénzügyi közvetítők azonosítása (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének c) pontja)

11

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet

11.1

Az 1303/2013/EU rendelet 38. cikkének (4) bekezdése szerinti, végrehajtási feladatokkal megbízott szervezet típusa: pénzügyi eszközöket végrehajtó, meglévő vagy újonnan létrehozott jogalanyok, az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap, olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amelyben valamely tagállam tulajdonos, valamely tagállamban létrehozott pénzügyi intézmény, amelynek célja a közérdek állami hatóság felügyelete melletti megvalósítása, közjogi vagy magánjogi szerv, illetve a végrehajtási feladatait közvetlenül ellátó irányító hatóság (kizárólag hitel vagy garancia esetén)

11.1.1

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet neve

11.1.2

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet hivatalos címe/székhelye (ország, város)

12

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet kiválasztása során alkalmazott eljárás: közbeszerzés vagy egyéb eljárás

12.1

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet kiválasztása során alkalmazott egyéb eljárás leírása

13

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezettel kötött finanszírozási megállapodás aláírásának dátuma

IV.   A pénzügyi eszköz számára kifizetett program-hozzájárulás teljes összege prioritásonként vagy intézkedésenként, valamint a felmerült irányítási költségek vagy kifizetett irányítási díjak (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontja)

14

A finanszírozási megállapodásban lekötött program-hozzájárulások teljes összege (EUR)

14.1

ebből az esb-alapokból nyújtott hozzájárulások (EUR)

15

A pénzügyi eszköz számára kifizetett program-hozzájárulások teljes összege (EUR)

15.1

ebből az esb-alapokból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.1.1

ebből az ERFA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.1.2

ebből a Kohéziós Alapból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.1.3

ebből az ESZA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.1.4

ebből az EMVA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.1.5

ebből az ETHA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.2

ebből a nemzeti társfinanszírozás teljes összege (EUR)

15.2.1

ebből a nemzeti közfinanszírozás teljes összege (EUR)

15.2.2

ebből a nemzeti magánfinanszírozás teljes összege (EUR)

16

A pénzügyi eszköz számára az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében kifizetett program-hozzájárulások teljes összege (1) (EUR)

17

A program-hozzájárulásokból kifizetett irányítási költségek és díjak teljes összege (EUR)

17.1

ebből alapdíjazás (EUR)

17.2

ebből teljesítményalapú díjazás (EUR)

18

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikkének (2) bekezdése szerinti tőkésített irányítási költségek és díjak (csak a zárójelentés tekintetében releváns) (EUR)

19

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti tőkésített kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás (csak a zárójelentés tekintetében releváns) (EUR)

20

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikkének (3) bekezdése szerint a végső kedvezményezetteknek nyújtott folyamatos finanszírozásra kifizetett program-hozzájárulások összege (csak a zárójelentés tekintetében releváns) (EUR)

21

Az 1303/2013/EU rendelet 37. cikkének (10) bekezdése szerint a pénzügyi eszköz számára teljesített föld- és/vagy ingatlan-hozzájárulások (csak a zárójelentés tekintetében releváns) (EUR)

V.   A végső kedvezményezetteknek vagy a végső kedvezményezettek javára a végső kedvezményezettbe történő beruházások számára nyújtott vagy garanciaszerződésben lekötött teljes támogatási összeg azon programonként és prioritásonként vagy intézkedésenként, amelyből az esb-alapokból származó támogatást nyújtották (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének e) pontja)

22

A pénzügyi eszköz által felkínált egyes pénzügyi termékek neve

23

A pénzügyi termékre vonatkozó finanszírozási megállapodás aláírásának dátuma

24

A végső kedvezményezettekkel hitel, garancia, saját tőke, kvázi-sajáttőke vagy egyéb pénzügyi termék nyújtásáról szóló szerződés formájában lekötött program-hozzájárulás teljes összege (EUR)

24.1

ebből az esb-alapokból nyújtott hozzájárulások teljes összege (EUR)

25

A végső kedvezményezetteknek hitel, mikrohitel, saját tőke vagy egyéb termék formájában nyújtott, illetve garancia esetében a végső kedvezményezett számára folyósított hitel céljára lekötött program-hozzájárulások termékenkénti teljes összege (EUR)

25.1

ebből az esb-alapokból nyújtott hozzájárulások teljes összege (EUR)

25.1.1

ebből az ERFA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

25.1.2

ebből a Kohéziós Alapból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

25.1.3

ebből az ESZA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

25.1.4

ebből az EMVA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

25.1.5

ebből az ETHA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

25.2

ebből a nemzeti állami társfinanszírozás teljes összege (EUR)

25.3

ebből a nemzeti magán-társfinanszírozás teljes összege (EUR)

26

Az aláírt garanciaszerződések kapcsán a végső kedvezményezetteknek ténylegesen folyósított hitelek teljes összege (EUR)

27

A végső kedvezményezettekkel aláírt, hitelre, garanciára, saját tőkére, kvázi-sajáttőkére vagy más pénzügyi termékre vonatkozó szerződések száma (termékenként)

28

A végső kedvezményezettekbe hitel, garancia, saját tőke, kvázi-sajáttőke vagy más pénzügyi termék formájában teljesített beruházások száma (termékenként)

29

A pénzügyi termék által támogatott végső kedvezményezettek teljes száma

29.1

ebből nagyvállalatok

29.2

ebből kkv-k

29.2.1

ebből mikrovállalkozások

29.3

ebből egyéni kedvezményezettek

29.4

ebből egyéb típusú támogatott végső kedvezményezettek

29.4.1

az egyéb típusú támogatott végső kedvezményezettek leírása

VI.   A pénzügyi eszköz teljesítménye, beleértve létrehozásának és a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek (beleértve az alapok alapját végrehajtó szervezetet) kiválasztásának előrehaladását (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének f) pontja)

30

Az előzetes értékelés elkészítésének dátuma

31

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek kiválasztása

31.1

már megindított kiválasztási eljárások száma

31.2

már aláírt finanszírozási megállapodások száma

32

A pénzügyi eszköz még működött-e a jelentéstételi év végén?

32.1

Ha a pénzügyi eszköz a jelentéstételi év végén már nem működött, megszüntetésének időpontja

33

A folyósításra került, azonban vissza nem fizetett összes hitelek száma, illetve a kiadott garanciákból származó összes, a hitel-visszafizetés elmulasztása miatt lehívott garanciák száma

34

A folyósításra került, azonban vissza nem fizetett összes hitelek összege (EUR), illetve a kiadott garanciákból származó összes, a hitel-visszafizetés elmulasztása miatt lehívott garanciák összege (EUR)

VII.   Az esb-alapokból pénzügyi eszközök számára fizetett támogatás kamata és más nyeresége, amelyet a 43. és 44. cikkben említett beruházásokból a pénzügyi eszközök számára visszafizettek, valamint a tőkeberuházások értéke az előző évekhez képest (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének g) és i) pontja)

35

Az esb-alapokból a pénzügyi eszköz számára teljesített kifizetésekből származó kamatok és más nyereségek (EUR)

36

A pénzügyi eszköznek az esb-alapokból nyújtott támogatással összefüggésben a jelentéstételi év végéig visszafizetett összegek (EUR)

36.1

ebből tőkeösszeg-visszafizetés (EUR)

36.2

ebből nyereség, más jövedelem vagy hozam (EUR)

37

A pénzügyi eszköznek az esb-alapokból nyújtott támogatással összefüggésben visszafizetett, majd újrafelhasznált források összege (EUR)

37.1

ebből az esb-alapokból a pénzügyi eszköz részére nyújtott támogatáshoz kiegészítő forrásokat biztosító vagy a végső kedvezményezett szintjén társberuházóként fellépő magánbefektetők vagy piacgazdasági elven működő, közszférához tartozó befektetők számára folyósított kedvezményes javadalmazás céljára kifizetett összegek (EUR)

37.2

ebből a pénzügyi eszköz felmerült irányítási költségeinek visszatérítésére és irányítási díjainak kifizetésére felhasznált összegek (EUR)

VIII.   A pénzügyi eszköz általi beruházások nyomán várt multiplikátorhatás megvalósításában elért előrehaladás, illetve a beruházások és a részvételek értéke (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének h) pontja)

38

A pénzügyi eszköz által az esb-alapokon kívüli forrásokból bevont egyéb hozzájárulások teljes összege (EUR)

38.1

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezettel kötött finanszírozási megállapodásban lekötött, esb-alapokon kívüli egyéb hozzájárulások teljes összege (EUR)

38.2

Az esb-alapokon kívüli forrásokból a pénzügyi eszköz számára kifizetett egyéb hozzájárulások teljes összege (EUR)

38.2.1

ebből állami hozzájárulások (EUR)

38.2.2

ebből magán-hozzájárulások (EUR)

38.3

A végső kedvezményezettek szintjén mobilizált, az esb-alapokon kívüli egyéb hozzájárulások teljes összege (EUR)

38.3.1

ebből állami hozzájárulások (EUR)

38.3.2

ebből magán-hozzájárulások (EUR)

39

A finanszírozási megállapodás alapján várt és tényleges multiplikátorhatás

39.1

A finanszírozási megállapodás alapján a hitel, mikrohitel, garancia, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-beruházás, illetve egyéb pénzügyi termék tekintetében várt multiplikátorhatás (termékenként)

39.2

A jelentéstételi év végéig a hitel, mikrohitel, garancia, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-beruházás, illetve egyéb pénzügyi termék tekintetében megvalósult tényleges multiplikátorhatás (termékenként)

40

Beruházások és részvételek értéke az előző évekhez képest (EUR)

IX.   A pénzügyi eszköz hozzájárulása az érintett prioritás vagy intézkedés mutatóinak eléréséhez (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének j) pontja)

41

Azon kimeneti mutató (kódszám és név), amelyhez a pénzügyi eszköz hozzájárul

41.1

A kimeneti mutatóra vonatkozó célérték

41.2

A pénzügyi eszköz által elért, a kimeneti mutatóra vonatkozó célértékhez viszonyított érték


(1)  Azaz az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre allokált egyedi források és az azokat kiegészítő esb-támogatás összege.


II. MELLÉKLET

Az uniós jelkép megjelenítésére vonatkozó grafikus szabványok és a szabványszínek meghatározása

A JELKÉP LEÍRÁSA

Az égszínkék háttér előtt tizenkét aranyszínű csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma rögzítve van, a tizenkettő a tökéletesség és az egység jelképe.

HERALDIKAI LEÍRÁS

Azúrkék mezőben 12 aranysárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze.

MÉRTANI LEÍRÁS

Image

A jelkép kék színű, téglalap alakú zászló, melynek hossza magasságának másfélszerese. A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra, egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az ágak csúcsai egy-egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, melynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok egyenként élükre állított pozícióban állnak, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján található órajelölések helyét foglalják el. Számuk nem változik.

SZABVÁNYSZÍNEK

A jelkép a következő színeket tartalmazza:

a téglalap alapszíne PANTONE REFLEX BLUE;

a csillagoké PANTONE YELLOW.

NÉGYSZÍNNYOMÁS

Négyszínnyomás használata esetén a két szabványszínt a négyszínnyomás négy színének használatával lehet előállítani.

A PANTONE YELLOW szín a „Process Yellow” elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető.

A PANTONE REFLEX BLUE pedig 100 % „Process Cyan” és 80 % „Process Magenta” keverésével állítható elő.

INTERNET

A webskálán a PANTONE REFLEX BLUE megfelelője az RGB: 0/51/153 elnevezésű színárnyalat (hexadecimálisan: 003399), a PANTONE YELLOW megfelelője pedig az RGB: 255/204/0 elnevezésű szín (hexadecimálisan: FFCC00).

ELŐÁLLÍTÁS MONOKRÓM ELJÁRÁSSAL

Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot feketével keretezzük be, és helyezzük el benne a fehér alapon fekete csillagokat.

Image

Ha csak kék színnel dolgozunk (Reflex Blue-val), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használjuk, míg a csillagok fehér negatívok legyenek.

Image

ELŐÁLLÍTÁS SZÍNES HÁTTÉRREL

Ha elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel dolgozzunk, akkor helyezzünk fehér keretet a téglalap köré, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e.

Image