24.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 218/1


A BIZOTTSÁG 796/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 23.)

a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 501/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

Az 501/2008/EK bizottsági rendelet (2) szabályozza a 3/2008/EK rendelet 6. cikke szerinti programok kidolgozását, kiválasztását, végrehajtását, finanszírozását és ellenőrzését.

(2)

A mezőgazdasági termékek promóciójára vonatkozó uniós politika 2015. december 1-jén bevezetni tervezett reformjára való tekintettel felül kell vizsgálni az 501/2008/EK rendelet 8. és 11. cikkében a programok benyújtására vonatkozóan megállapított határidőket. Az új határidők megállapítása lehetőséget ad az érintett szakmai és szakmaközi szervezetek számára arra, hogy megismerjék a promóciós politika reformja nyomán 2016-tól a programok benyújtásának gyakoriságára vonatkozóan alkalmazandó új szabályokat.

(3)

A 501/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 501/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)

A 8. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az Uniónak az ágazatra nézve reprezentatív szakmai vagy szakmaközi szervezetei (a továbbiakban: javaslattevő szervezetek) legkésőbb február 28-ig a tagállam elé terjesztik programjaikat.”

b)

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A programok kiválasztása a Bizottság által

(1)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak a 9. cikk (1) bekezdésében említett jegyzéket, amelynek, ha a végrehajtó szervezetek kiválasztása a 8. cikk (3) bekezdésével összhangban már megtörtént, a kiválasztott végrehajtó szervezetek jegyzékét is tartalmaznia kell, valamint a programok egy-egy példányát. Az említett dokumentumokat elektronikus és postai úton egyaránt el kell küldeni, és a Bizottsághoz legkésőbb április 30-án be kell érkezniük.

Több tagállamot érintő programok esetében ezt az értesítést az érintett tagállamok közös megegyezéssel teszik meg.

(2)   A Bizottság legkésőbb július 15-ig értesíti az érintett tagállamokat, ha valamely benyújtott programról azt állapítja meg, hogy az teljesen vagy részben összeegyeztethetetlen:

a)

az uniós szabályozással; vagy

b)

a belső piacot illetően az irányvonalakkal; vagy

c)

a harmadik országokat illetően a 9. cikk (2) bekezdése szerinti szempontokkal.

(3)   A 3/2008/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően a tagállamok az e cikk (2) bekezdésében említett értesítés kézhezvételét követően 55 naptári napon belül benyújtják a Bizottságnak a felülvizsgált programokat.

A felülvizsgált programok ellenőrzése után a Bizottság a 3/2008/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárással legkésőbb november 30-ig határoz arról, hogy mely programokhoz képes társfinanszírozást nyújtani.

(4)   A javaslattevő szervezet(ek) felel(nek) a kiválasztott program megfelelő végrehajtásáért és igazgatásáért.”

2. cikk

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit a 3/2008/EK rendelet alapján 2015-ben és azt követően benyújtandó programjavaslatokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 3., 2008.1.5., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. június 5-i 501/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, HL L 147., 2008.6.6., 3. o.