16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/47


A BIZOTTSÁG 772/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 14.)

az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében támogatott műveletek összes támogatható kiadására közpénzből nyújtott támogatások intenzitási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyedzéséről szóló 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 95. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 508/2014/EU rendelet 95. cikkének (1) bekezdése meghatározza az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) keretében közpénzből nyújtott támogatás esetében az adott művelet összes támogatható kiadásaira alkalmazandó, támogatási intenzitására vonatkozó általános szabályait.

(2)

Ettől eltérve, a 95. cikk (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy közpénzből nyújtott támogatás esetében az 508/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti, egyes művelettípusokra vonatkozó kiegészítő intenzitási százalékpontok alkalmazandók. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a közös halászati politika reformjának fenntarthatósága ne kerüljön veszélybe, az 508/2014/EU rendelet 94. cikke (3) bekezdésének c) pontja és 69. cikkének (2) bekezdése az ETHA keretében nyújtott támogatást – csökkentett mértékű társfinanszírozási arányok meghatározásával – a műveletek bizonyos típusaira korlátozza. Ugyanezt a logikát tükrözik a támogatási intenzitás kiegészítő százalékpontjainak az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt különféle mértékei is. Az 508/2014/EU rendelet I. melléklete bizonyos feltételeinek teljesülése ezért a közpénzből nyújtott támogatási intenzitás százalékpontjainak növelését vagy csökkentését eredményezi.

(3)

Ezért biztosítani kell, hogy a támogatási intenzitás pótlólagos százalékpontjainak felhalmozódása – az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében a műveletek vonatkozásában meghatározott több feltétel teljesülése esetén – ne veszélyeztesse a közös halászati politika céljait, és a halászati és akvakultúra ágazatban ne vezessen túlkompenzációhoz vagy a piaci szabályok túlzott mértékű torzulásához.

(4)

Ezért amennyiben az adott művelet megfelel az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott, a százalékpontok további növelését lehetővé tevő feltételeknek, a tagállamok a közpénzből nyújtott támogatási intenzitás növelt mértékét alkalmazhatják. Amennyiben azonban az adott művelet esetében az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott, a százalékpontok többféle mértékű növelését lehetővé tevő feltétel közül egynél több teljesül, a legnagyobb mértékű növelést kell alkalmazni. Akkor pedig, ha az adott művelet esetében az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott, a százalékpontok többféle mértékű csökkentését lehetővé tevő feltételek közül teljesül egynél több, a legnagyobb mértékű csökkentést kell alkalmazni.

(5)

Végül pedig a műveletek adott típusaira vonatkozó százalékpontok az 508/2014/EU rendelet I. mellékletének megfelelő csökkentési kötelezettségének teljesítése érdekében, amennyiben az adott művelet esetében az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott több feltétel teljesüléséből adódóan a százalékpontok esetében egyidejűleg egynél több növelés és csökkentés alkalmazható, a lehetséges növeléseket figyelmen kívül kell hagyni, és csak a legnagyobb mértékű csökkentés alkalmazható.

(6)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések azonnali alkalmazása érdekében ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A közpénzből nyújtott támogatás meghatározott intenzitása

Az 508/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott, az adott művelethez kapcsolódó többféle feltétel teljesülése esetén a közpénzből nyújtott támogatási intenzitásnak az említett mellékletben előírt különböző mértékű kiegészítő százalékos növelése és csökkentése az alábbiaknak megfelelően alkalmazható:

a)

amennyiben az 508/2014/EU rendelet I. melléklete többféle százalékpontos növelés alkalmazását teszi lehetővé, közülük csak a legnagyobb mértékű növelés alkalmazható;

b)

amennyiben az 508/2014/EU rendelet I. melléklete többféle százalékpontos csökkentés alkalmazását teszi lehetővé, közülük csak a legnagyobb mértékű csökkentés alkalmazható;

c)

amennyiben az 508/2014/EU rendelet I. mellékletének megfelelően az adott művelet esetében a százalékpontok további, egy- vagy többféle mértékű növelése, és ezzel egyidejűleg a százalékpontok egy- vagy többféle mértékű csökkentése alkalmazható, a legnagyobb mértékű csökkentést kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 149., 2014.5.20., 1–66. o.