12.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/14


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 756/2014/EU RENDELETE

(2014. július 8.)

a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 1072/2013/EU rendelet (EKB/2013/34) módosításáról

(EKB/2014/30)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 6. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank 1072/2013/EU (EKB/2013/34) rendelete (2)2013. november 27-én lépett hatályba, és az 2015. január 1-től kezdődően irányadó a monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k) kamatláb-adataira vonatkozó adatszolgáltatási követelményekre.

(2)

A 1072/2013/EU (EKB/2013/34) rendelet az újratárgyalt hitelek nagyságrendje vonatkozásában elkülönült adatszolgáltatási követelményt ír elő, és ezzel párhuzamosan az EKB/2014/15 (3) iránymutatás II. melléklete 13. részének 4. pontja szintén előírja az újratárgyalt hitelek kamatlábára vonatkozó adatok szolgáltatását.

(3)

Szükségessé vált a 1072/2013/EU (EKB/2013/34) rendeletben foglalt újratárgyalt hitelek hatályát az EKB/2014/15 iránymutatással összhangba hozni, ezáltal biztosítva az azon adatszolgáltatási időszak alatt történt hitel-újratárgyalások megfelelő rögzítését, amelyben a hitel folyósításra került, csakúgy, mint az újratárgyalt hitelek nagyságrendjére vonatkozó pontos adatok szolgáltatását azon hitelek esetében, amelyeket még nem hívtak le teljes mértékben, azaz a részletekben felvett hitelek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítás

A 1072/2013/EU (EKB/2013/34) rendelet I. melléklete 2. része IV. szakaszának 22. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„22.

A háztartásnak vagy nem pénzügyi vállalatnak nyújtott újratárgyalt hitelekre vonatkozó új szerződések nagyságrendjének az MPI-kamatláb statisztikák során történő elkülönített adatszolgáltatása vonatkozásában az újratárgyalt hitelek a megújuló hitelek, a folyószámlahitelek és a hitelkártya-tartozások kivételével azokra az új hitelekre vonatkoznak, amelyek nyújtására már sor került, de amelyek az újratárgyalás időpontjában még nem kerültek visszafizetésre.”

2. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. július 8-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(2)  Az Európai Központi Bank 2013. szeptember 24-i 1072/2013/EU rendelete a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/20013/34) (HL L 297., 2013.11.7., 51. o.).

(3)  Az 2014. április 4-i EKB/2014/15 iránymutatás a monetáris és pénzügyi statisztikákról (elfogadva 2014. április 4-én, elérhető az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu). A Hivatalos Lapban még nem hirdették ki.