1.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 192/38


A BIZOTTSÁG 724/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 26.)

az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében előírt adattovábbításra vonatkozó adatcsereszabványról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 549/2013/EU rendelet 3. cikke (2) bekezdéséből következik, hogy a tagállamok a Bizottság által meghatározott adatcsereszabványnak és egyéb gyakorlati eljárásoknak megfelelően továbbítják a Bizottságnak az ebben a rendeletben előírt adatokat és metaadatokat.

(2)

Az 549/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó statisztikához kapcsolódó adatok cseréjére és továbbítására vonatkozó egységes szabvány alkalmazása számottevő mértékben hozzájárulna az üzleti folyamatok integrációjához e statisztikai területen.

(3)

Az adatok és metaadatok cseréjével és megosztásával kapcsolatos statisztikai és technikai szabványokra vonatkozó statisztikai adat- és metaadatcsere (SDMX) kezdeményezést a Nemzetközi Fizetések Bankja, az Európai Központi Bank, a Bizottság (Eurostat), a Nemzetközi Valutaalap, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az ENSZ és a Világbank indította útjára. A hivatalos statisztika cseréje tekintetében az SDMX statisztikai és technikai szabványokat bocsát rendelkezésre, egyebek mellett az SDMX jelölőnyelvet (SDMX Markup Language), XML szintaxis alkalmazásával („SDMX-ML-formátum”). Az e szabványnak megfelelően kialakított adatformátumot és adatszerkezeti meghatározást ezért be kell vezetni. Az új formátumra való átállás elősegítése érdekében a rendelet hatálybalépését követő első két évben a Bizottság olyan sablonokat bocsát a tagállamok rendelkezésére, amelyek SDMX-konvertálóeszközként használhatók.

(4)

A Bizottságnak rendelkezésre kell bocsátania az SDMX adatszerkezeti meghatározásokkal kapcsolatos részletes dokumentációt és iránymutatást a végrehajtásuk vonatkozásában.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Adattovábbításra vonatkozó szabvány

A tagállamok SDMX adatszerkezeti meghatározások alkalmazásával rendelkezésre bocsátják az 549/2013/EU rendelet által előírt adatokat.

2. cikk

Az adatformátumra vonatkozó technikai követelmények

A tagállamok SDMX-ML-formátumban bocsátják rendelkezésre az adatokat és metaadatokat.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 174., 2013.6.26., 1. o.