19.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 179/72


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 673/2014 RENDELETE

(2014. június 2.)

a közvetítő testület, valamint annak eljárási szabályzata létrehozásáról

(EKB/2014/26)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1024/2013/EU rendelet 25. cikke (5) bekezdése alapján az Európai Központi Bank (EKB) közvetítő testületet hoz létre, amely az ugyanazon rendeletben létrehozott felügyeleti testület határozattervezetének a Kormányzótanács általi kifogásolásával kapcsolatos, a részt vevő érintett tagállamok illetékes hatóságai közötti nézeteltérések rendezéséért felelős.

(2)

Az 1024/2013/EU rendelet (73) preambulumbekezdése alapján a közvetítő testület létrehozásával és különösen összetételének meghatározásával biztosítani kell azt, hogy a testület a nézeteltéréseket kiegyensúlyozott módon, az Unió egésze érdekeinek megfelelően rendezze.

(3)

A közvetítő testület eljárási szabályzata nem érinti azt az eljárást, amelyben egy euroövezeten kívüli részt vevő tagállam az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (7) bekezdése alapján indoklással ellátott bejelentést tesz az EKB-nak, miszerint nem ért egyet a Kormányzótanácsnak a felügyeleti testület határozattervezetével szembeni kifogásával.

(4)

Mivel a felügyeleti testület alelnöke tagja mind a Kormányzótanácsnak, mind a felügyeleti testületnek, ő a legmegfelelőbb a közvetítő testület elnöki tisztének betöltésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

BEVEZETŐ FEJEZET

1. cikk

Kiegészítő jelleg

Ez a rendelet kiegészíti az Európai Központi Bank eljárási szabályzatát (2). Az ebben a rendeletben használt kifejezések az Európai Központi Bank eljárási szabályzatában meghatározott jelentéssel bírnak.

I. FEJEZET

A KÖZVETÍTŐ TESTÜLET

2. cikk

A testület létrehozása

Az 1024/2013/EU rendelet 25. cikke (5) bekezdésével összhangban a közvetítő testület ezennel megalapításra kerül.

3. cikk

Összetétel

(1)   A közvetítő testület részt vevő tagállamonként egy tagból áll.

(2)   A felügyeleti testület alelnöke, aki a közvetítő testületnek nem tagja, a közvetítő testület elnökeként jár el.

4. cikk

A tagok kinevezése

(1)   A közvetítő testületbe minden részt vevő tagállam egy-egy tagot delegál a Kormányzótanács és a felügyeleti testület tagjai közül. Az elnök elősegíti a Kormányzótanács és a felügyeleti testület tagjai közötti egyensúly megteremtését.

(2)   A közvetítő testület tagjainak megbízatása hatályát veszti, amennyiben tagságuk az őket delegáló szervezetben megszűnik.

(3)   A közvetítő testület tagjaként történő eljárásuk során minden tag az Unió egészének érdekében jár el.

5. cikk

A közvetítő testület ülésein való részvétel

(1)   A (2) bekezdésben foglaltak kivételével a közvetítő testület ülésein csak a közvetítő testület tagjai, elnöke és titkára vehet részt.

(2)   A közvetítő testület meghívására a közvetítő testület egyes ülésein szakértők is részt vehetnek, amennyiben szakértelmükre szükség van.

6. cikk

A közvetítő testület ülései

(1)   Az elnök a közvetítő testület ülését bármikor összehívhatja, ha azt szükségesnek tartja.

(2)   A közvetítő testület az EKB épületében tartja üléseit.

(3)   Az elnök kérésére az üléseket telekonferencia keretében is meg lehet tartani, kivéve, ha legalább három tag kifogást emel ez ellen.

(4)   A közvetítő testület üléseinek jegyzőkönyvét a tagok számára jóváhagyásra a testület következő ülésén (vagy szükség esetén írásbeli eljárás keretében korábban) kell benyújtani, és a jóváhagyást követően azt az elnök írja alá. A jegyzőkönyveket a Kormányzótanács és a felügyeleti testület rendelkezésére kell bocsátani.

(5)   A felügyeleti testület titkára a közvetítő testület titkáraként is eljár. Ez utóbbi szerepkörében a titkár támogatást nyújt a közvetítő testület elnökének a közvetítő testület és az eseti bizottság üléseinek előkészítésében, feladatát képezi továbbá az ülések jegyzőkönyvének vezetése is. A titkár támogatást nyújt továbbá a Kormányzótanács titkárának a Kormányzótanács üléseinek előkészítésében azon ügyek tekintetében, amelyekben a közvetítő testület bevonásra került, és feladatát képezi ezen ülések jegyzőkönyve vonatkozó részének vezetése is.

7. cikk

Szavazás

(1)   A közvetítő testület határozatképességéhez tagjai kétharmadának jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén az elnök rendkívüli ülést hívhat össze, amelyen a tagok a határozatképességre való tekintet nélkül szavazhatnak.

(2)   Minden tagnak egy szavazata van. A közvetítő testület a tagjainak egyszerű többségével fogadja el a döntéseit. Szavazategyenlőség esetén a közvetítő testület leghosszabb szolgálati idővel rendelkező tagjának szavazata dönt. Amennyiben a közvetítő testület két vagy több tagja is azonos szolgálati idővel rendelkezik, közülük a legidősebb tag szavazata dönt.

(3)   A közvetítő testület az elnök kezdeményezésére szavaz. Az elnök ezen kívül a közvetítő testület három tagjának kezdeményezésére is szavazási eljárást kezdeményez.

(4)   Az elnök kérésére a határozatok írásbeli eljárás keretében is meghozhatók.

II. FEJEZET

KÖZVETÍTÉS

8. cikk

Közvetítés iránti kérelem

(1)   A monetáris politikai és a felügyeleti feladatok különválasztásának biztosítása érdekében a részt vevő érintett tagállamok azon illetékes hatóságai, amelyeknek a felügyeleti testület határozattervezetének Kormányzótanács általi kifogásolásával kapcsolatban nézeteltérései merülnek fel, ellenvetésük okait megjelölve a kifogás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül közvetítés kezdeményezését kérhetik a felügyeleti testülettől ezen nézeteltérések rendezése érdekében. Ezt valamennyi érintett illetékes hatóság a felügyeleti testülethez benyújtott közvetítés iránti kérelem útján teheti meg, amely kérelemben megjelöli a Kormányzótanács kifogását, és amelyhez csatolja a közvetítés iránti kérelme indokait tartalmazó nyilatkozatát. A titkárság értesíti a felügyeleti testület tagjait a közvetítés iránti kérelmekről.

(2)   A mechanizmusban részt vevő tagállam bármely egyéb olyan illetékes hatósága, amely ugyanazon kifogást érintően eltérő véleményen van, az első közvetítés iránti kérelem kézbesítésétől számított öt munkanapon belül külön kérelmet nyújthat be közvetítés iránt, vagy csatlakozhat egy már benyújtott közvetítés iránti kérelemhez, és kifejtheti eltérő nézetét.

(3)   A felügyeleti testület egy határozattervezetére vonatkozó Kormányzótanácsi kifogás ügyében csak egyszer lehet közvetítői eljárást lefolytatni.

(4)   A mechanizmusban részt vevő, euroövezeten kívüli tagállam azon illetékes hatósága, amely az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (7) bekezdése és az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának (13 g.4) cikke alapján értesíti az EKB-t indokolt egyet nem értéséről, a Kormányzótanács ugyanazon kifogása tekintetében nem kérheti közvetítés lefolytatását az (1) bekezdés alapján.

(5)   Ha a mechanizmusban részt vevő tagállam illetékes hatósága a kifogás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül közvetítés iránti kérelem benyújtását kéri a felügyeleti testülettől, a felügyeleti testület a Kormányzótanács kifogásának kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül közvetítés iránti kérelmet nyújt be a Kormányzótanács titkárságánál. A közvetítés iránti kérelemhez mellékelni kell felügyeleti testület érintett határozattervezetét és a Kormányzótanács érintett kifogását. A közvetítés iránti kérelemről tájékoztatni kell a Kormányzótanács és a felügyeleti testületet tagjait.

(6)   Ha a mechanizmusban részt vevő, euroövezeten kívüli tagállam azon illetékes hatósága, amely az (1) bekezdés alapján a felügyeleti testület határozattervezete ellen a Kormányzótanács által emelt kifogást érintően közvetítést kérelmezett, az 1024/2013/EU rendelet 7. cikke (7) bekezdése szerint értesíti az EKB-t indokolt egyet nem értéséről ugyanazon Kormányzótanácsi kifogással kapcsolatban, közvetítés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni.

9. cikk

Eseti bizottság

(1)   Amennyiben egy közvetítés iránti kérelem a 8. cikk (5) bekezdésével összhangban benyújtásra kerül, a közvetítő testület elnöke haladéktalanul továbbítja azt közvetítő testület tagjainak.

(2)   A közvetítő testület valamennyi, a 8. cikk (5) bekezdésével összhangban benyújtásra került közvetítés iránti kérelem esetében annak benyújtását követő öt munkanapon belül felállít egy eseti bizottságot, és tájékoztatja a közvetítő testület tagjait annak összetételéről.

(3)   Az eseti bizottság a közvetítő testület elnökéből – aki az eseti bizottság elnökeként jár el – és a közvetítő testület által kinevezett további négy közvetítő testületi tagból áll. A közvetítő testület törekszik a Kormányzótanács és a felügyeleti testület tagjai közötti egyensúly megteremtésére. Az eseti bizottságnak nem lehet tagja a mechanizmusban részt vevő azon tagállam által kinevezett tag, amelynek illetékes hatósága a 8. cikk (1) bekezdése alapján eltérő nézetet fejezett ki, vagy egy részt vevő azon tagállam által kinevezett tag, amely illetékes hatósága a 8. cikk (2) bekezdése alapján csatlakozott egy már benyújtott közvetítés iránti kérelemhez.

(4)   A közvetítés iránti kérelemnek a közvetítő testület általi kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül az eseti bizottság véleménytervezetet nyújt be a közvetítő testület elnökéhez, amely elemzést tartalmaz arról, hogy a közvetítés iránti kérelem elfogadható-e, és jogilag megalapozott-e. Sürgős esetben az eseti bizottság az elnök által megállapított rövidebb határidő alatt alkot véleménytervezetet.

(5)   Az elnök a véleménytervezetet haladéktalanul megküldi a közvetítő testületnek, és összehívja annak ülését.

III. FEJEZET

DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS

10. cikk

Közvetítés

(1)   A közvetítő testület megtárgyalja az eseti bizottság véleménytervezetét, és a közvetítés iránti kérelem kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül megküldi véleményét a felügyeleti testületnek és a Kormányzótanácsnak. Sürgős esetben a közvetítő testület az elnök által megállapított rövidebb határidőn belül alkot véleményt.

(2)   A véleményt írásban kell megalkotni, és tartalmaznia kell az annak alapjául szolgáló indokokat.

(3)   A közvetítő testület véleménye a felügyeleti testületet és a Kormányzótanácsot nem köti.

11. cikk

Új határozattervezet készítése

(1)   A véleménynek a közvetítő testület által történő megalkotása után a felügyeleti testület, miután a véleményt megfontolta, a közvetítő testület véleményének megküldésétől számított 10 munkanapon belül új határozattervezetet nyújthat be a Kormányzótanácsnak.

(2)   Sürgős esetben a felügyeleti testület a felügyeleti testület elnöke által megállapított rövidebb határidőn belül új határozattervezetet nyújthat be.

(3)   A (2) bekezdés alapján benyújtott új határozattervezetre vonatkozó Kormányzótanácsi kifogással szemben közvetítés iránti kérelemmel élni nem lehet.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Titoktartás és szakmai titoktartás

(1)   A közvetítő testület ülésein elhangzottak titkosak. A Kormányzótanács azonban felhatalmazhatja az EKB elnökét a tanácskozások eredményének nyilvánosságra hozatalára.

(2)   A közvetítő testület által készített, vagy a birtokában lévő dokumentumok az EKB dokumentumainak minősülnek, és azokat az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 23.3. cikkével összhangban kell minősíteni és kezelni.

13. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. június 2-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozat (HL L 80., 2004.3.18., 33. o.).