27.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/135


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 660/2014/EU RENDELETE

(2014. május 15.)

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1)

A környezet védelme érdekében az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) követelményeket állapít meg az Unión belüli, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti hulladékszállításokra vonatkozóan. A rendelet rendelkezéseinek betartatásával és a tagállamokban az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok által végzett ellenőrzésekkel kapcsolatban azonban eltérésekre és hiányosságokra derült fény.

(2)

A hulladékszállítmányok ellenőrzését megfelelő módon meg kell tervezni ahhoz, hogy megállapítható legyen, milyen kapacitások szükségesek az ellenőrzésekhez, és eredményesen meg lehessen akadályozni az illegális hulladékszállításokat. Ezért meg kell erősíteni az előírások betartatására és az ellenőrzésekre vonatkozóan az 1013/2006/EK rendelet 50. cikkében foglalt rendelkezéseket, biztosítandó, hogy az ilyen ellenőrzésekre rendszeresen, következetes tervezés alapján kerüljön sor. Ellenőrzési terveket kell kidolgozni az említett rendelkezésekkel összhangban lebonyolított ellenőrzésekhez. Az ellenőrzési terveknek kockázatelemzésen kell alapulniuk, és magukban kell foglalniuk több fontos elemet is, nevezetesen célokat, prioritásokat, az érintett földrajzi terület meghatározását, a tervezett ellenőrzésekre vonatkozó információkat, az ellenőrzésekben részt vevő hatóságokra bízott feladatokat, egy adott tagállamban vagy különböző tagállamokban – illetve adott esetben a tagállamokban és harmadik országokban – az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó megállapodásokat, továbbá az ellenőrök képzésére, valamint az érintett ellenőrzési tervek végrehajtásához szükséges emberi, pénzügyi és egyéb erőforrásokra vonatkozó információkat.

(3)

Az ellenőrzési terveket különálló tervekként vagy más tervek egyértelműen meghatározott részeként lehet elkészíteni.

(4)

Mivel az ellenőrzési tervek a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) hatálya alá tartoznak, azokra alkalmazni kell az említett irányelv rendelkezéseit, beleértve adott esetben a 4. cikkében szereplő kivételeket is.

(5)

Az ellenőrzések eredményét és a meghozott intézkedéseket, a szankciókat is beleértve, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, többek között elektronikus úton az interneten.

(6)

Az Unió tagállamai eltérően szabályozzák a tagállamokban az ellenőrzésekben részt vevő hatóságoknak a szállítmányok jogszerűségét bizonyító dokumentumok bemutatására történő felhívással kapcsolatos hatáskörét és lehetőségét. Az ilyen bizonyítékok vonatkozhatnak többek között arra, hogy az anyag vagy a tárgy az 1013/2006/EK rendelet értelmében hulladéknak minősül-e, vagy hogy a hulladék besorolása helyesen történt-e, és arra, hogy a hulladék szállítása a rendelet 49. cikke szerint, környezetvédelmi szempontból megfelelően működő létesítményekbe történik-e. Az 1013/2006/EK rendelet 50. cikkének ezért lehetővé kell tennie, hogy a tagállamokban az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok előírhassák ilyen bizonyítékok bemutatását. Ilyen bizonyítékok bemutatása előírható egy általános rendelkezés alapján vagy eseti alapon. Amennyiben a bizonyíték bemutatására nem kerül sor vagy az elégtelennek minősül, az érintett anyag vagy tárgy fuvarozását vagy hulladék szállítását illegális szállításnak kell tekinteni és az 1013/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

(7)

Az illegális hulladékszállítmányok gyakran ellenőrizetlen hulladékgyűjtő, hulladékosztályozó és hulladéktároló létesítményekből indulnak ki. A hulladékszállítmányok szisztematikus ellenőrzésének ezért hozzá kell járulnia az ilyen ellenőrizetlen tevékenységek azonosításához és felszámolásához, és ezáltal az 1013/2006/EK rendelet végrehajtásának előmozdításához.

(8)

Annak érdekében, hogy a tagállamok számára kellő idő álljon rendelkezésre arra, hogy felkészüljenek az e rendelet által módosított 1013/2006/EK rendelet 50. cikkében előírt intézkedések alkalmazására, helyénvaló, hogy az első ellenőrzési tervek elfogadására 2017. január 1. előtt kerüljön sor.

(9)

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében az 1013/2006/EK rendelet alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. és 291. cikkével.

(10)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az 1013/2006/EK rendelet egyes nem alapvető fontosságú elemeinek a módosítása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(11)

Az 1013/2006/EK rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) foglaltak szerint kell gyakorolni.

(12)

Az 1013/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1013/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő pontokkal egészül ki:

„7a.

»újrahasználat«: a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 3. cikkének 13. pontjában meghatározottak szerinti újrahasználat;

35a.   »ellenőrzés«: olyan intézkedések, amelyeket a résztvevő hatóság az arról való megbizonyosodás érdekében hajt végre, hogy valamely létesítmény, vállalkozás, közvetítő, kereskedő, hulladékszállítmány vagy a hozzá kapcsolódó hasznosítás vagy ártalmatlanítás megfelel-e az ebben a rendeletben megállapított vonatkozó követelményeknek.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).”"

2.

A 26. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az érintett illetékes hatóságok és a bejelentő közötti megállapodástól függően, az (1) bekezdésben felsorolt információkat és dokumentumokat az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (8) összhangban elektronikus aláírással vagy elektronikus hitelesítéssel ellátva, elektronikus adatátvitel formájában vagy egy hasonló, ugyanilyen biztonsági szintet képviselő elektronikus hitelesítési rendszer segítségével is be lehet nyújtani vagy ki lehet cserélni.

Az első albekezdés végrehajtásának megkönnyítése érdekében a Bizottság – amennyiben lehetséges – végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben megállapítja a dokumentumok és információk benyújtására irányuló elektronikus adatcsere gyakorlati megvalósítására vonatkozó műszaki és szervezeti követelményeket. A Bizottság figyelembe vesz minden releváns nemzetközi előírást, és biztosítja, hogy a követelmények összhangban álljanak az 1999/93/EK irányelvvel vagy legalább azzal abban foglalttal azonos szintű biztonságot nyújtsanak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 59a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/93/EK irányelve az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről (HL L 13., 2000.1.19., 12. o.).”"

3.

Az 50. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok az e rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezésekben rendelkeznek többek között a létesítményeknek, vállalkozásoknak, közvetítőknek és kereskedőknek a 2008/98/EK irányelv 34. cikke szerinti ellenőrzéséről, és a hulladékszállítás és az ahhoz kapcsolódó hasznosítás vagy ártalmatlanítás ellenőrzéséről.”;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A tagállamok biztosítják, hogy 2017. január 1-ig teljes földrajzi területük tekintetében legalább egy terv kidolgozása történjen meg a (2) bekezdés szerint elvégzendő ellenőrzésekre vonatkozóan, különállóan vagy más tervek egyértelműen meghatározott részeként (a továbbiakban: az ellenőrzési terv). Az ellenőrzési terveknek olyan kockázatelemzésen kell alapulniuk, amely kiterjed konkrét hulladékáramokra és illegális szállítmányok forrásaira, valamint figyelembe vesz – amennyiben rendelkezésre állnak, illetve adott esetben – hírszerzésen alapuló adatokat, például a rendészeti vagy vámigazgatási hatóságok által végzett vizsgálatokból és bűnügyi tevékenységek elemzéséből származó adatokat. A kockázatelemzésnek többek között arra kell irányulnia, hogy meghatározza a szükséges intézkedések minimális számát, beleértve a létesítmények, vállalkozások, közvetítők, kereskedők, hulladékszállítmányok vagy a hozzájuk kapcsolódó hasznosítás vagy ártalmatlanítás fizikai ellenőrzését is. Az ellenőrzési terveknek magukban kell foglalniuk a következő elemeket:

a)

az ellenőrzések céljai és prioritásai, beleértve annak leírását is, hogy a prioritásokat hogyan határozták meg;

b)

az ellenőrzési terv hatálya alá tartozó földrajzi terület;

c)

a tervezett ellenőrzésekre, köztük a fizikai ellenőrzésekre vonatkozó információk;

d)

az ellenőrzésekben részt vevő egyes hatóságokra bízott feladatok;

e)

az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó megállapodások;

f)

az ellenőröknek az ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdéseket érintő képzéseire vonatkozó információk; valamint

g)

az adott ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges emberi, pénzügyi és egyéb erőforrásokra vonatkozó információk.

Az ellenőrzési tervet legalább háromévente felül kell vizsgálni, és adott esetben aktualizálni kell. A felülvizsgálat keretében értékelni kell, hogy milyen mértékben teljesültek az adott ellenőrzési terv célkitűzései, illetőleg kerültek végrehajtásra más elemei.”;

c)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A hulladékszállítmányok ellenőrzésére különösen az alábbiak szerint kerülhet sor:

a)

a kiindulási ponton, a termelő, a birtokos vagy a bejelentő jelenlétében;

b)

a rendeltetési ponton, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletet és a végleges ártalmatlanítást vagy hasznosítást is beleértve, a címzett vagy a létesítmény jelenlétében;

c)

az Unió határain; és/vagy

d)

az Unión belüli szállítás közben.”;

d)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A szállítmányok ellenőrzéseinek magukban kell foglalniuk a dokumentumok ellenőrzését, az azonosító ellenőrzését, és adott esetben a hulladék fizikai vizsgálatát.”;

e)

a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(4a)   Az arról való megbizonyosodás érdekében, hogy a közúti, vasúti, légi, tengeri vagy belvízi fuvarozás keretében szállított anyag vagy tárgy nem hulladék, az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok – a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) sérelme nélkül – megkövetelhetik az érintett anyagot vagy tárgyat a birtokló vagy annak szállítását szervező természetes vagy jogi személytől, hogy nyújtson be igazoló dokumentumokat:

a)

az érintett anyag vagy tárgy származására és rendeltetési helyére vonatkozóan; valamint

b)

arra vonatkozóan, hogy az nem hulladék és adott esetben többek között a működési igazolására vonatkozóan.

Az első albekezdés alkalmazásának érdekében meg kell bizonyosodni továbbá az érintett anyagnak vagy a tárgynak a szállítás, a be- és a kirakodás során bekövetkező sérüléssel szembeni védelméről, például a megfelelő csomagolásról és a raktérben való megfelelő elhelyezésről.

(4b)   Az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok megállapíthatják, hogy az érintett anyag vagy tárgy hulladék, amennyiben

a (4a) bekezdésben említett vagy más uniós jogszabályban előírt, az anyag vagy a tárgy nem hulladék voltát igazoló dokumentumot nem nyújtották be a hatóságok által meghatározott határidő leteltéig, vagy

az érintett hatóságok a rendelkezésükre álló bizonyítékokat és információkat nem tartják elégségeseknek az említett megállapítás megtételéhez vagy az érintett hatóságok a (4a) bekezdés második albekezdésében említett sérülés elleni védelmet nem tartják megfelelőnek.

Ezen körülmények fennállása esetén az érintett anyag vagy tárgy, illetve hulladék szállítását illegális szállításnak kell tekinteni. Következésképpen azt a 24. és 25. cikknek megfelelően kell kezelni, és az ellenőrzésekben részt vevő hatóságoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell arról azon ország illetékes hatóságát, ahol az ellenőrzésre sor került.

(4c)   Az arról való megbizonyosodás érdekében, hogy a hulladékszállítmány megfelel e rendelet előírásainak, az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok kötelezhetik a bejelentőt, a szállítást szervező személyt, a birtokost, a fuvarozót, a címzettet és a hulladékot átvevő létesítményt, hogy a hatóságok által meghatározott határidőn belül nyújtsanak be részükre releváns igazoló dokumentumokat.

Az arról való megbizonyosodás érdekében, hogy a 18. cikk szerinti általános tájékoztatási kötelezettség hatálya alá tartozó hulladékszállítás a 49. cikk szerinti hasznosítási műveletek célját szolgálja, az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok megkövetelhetik a szállítást szervező személytől, hogy nyújtson be a hasznosítást megelőző műveletet vagy a végleges hasznosítást végző létesítmény által kiállított és – szükség esetén – a rendeltetési hely illetékes hatósága által jóváhagyott megfelelő igazoló dokumentumot.

(4d)   Amennyiben a (4c) bekezdésben említett igazoló dokumentumot nem nyújtják be az ellenőrzésekben részt vevő hatóságoknak az általuk meghatározott időpontig vagy az érintett hatóságok a rendelkezésükre álló bizonyítékokat és információkat nem tartják elégségesnek az említett megállapítás megtételéhez, az érintett szállítást illegális szállításnak kell tekinteni. Következésképpen az ilyen eseteket a 24. és 25. cikknek megfelelően kell kezelni, és az ellenőrzésekben részt vevő hatóságoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell arról azon ország illetékes hatóságát, ahol az ellenőrzésre sor került.

(4e)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 2015. július 18-ig a Kombinált Nómenklatúrának a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (10) meghatározott kódjai és az e rendelet III., IIIA., IIIB., IV., IVA. és V. mellékletében foglalt hulladék közötti előzetes megfelelési táblázatot fogad el. A Bizottság naprakészen tartja a megfelelési táblázatot, hogy abban szerepeljenek az említett nómenklatúrában és a mellékletek tételeiben bekövetkező változások, valamint a Harmonizált Rendszer szerinti nómenklatúra minden olyan új, hulladékkal kapcsolatos kódja, amelyet a Vámigazgatások Világszervezete esetleg elfogad.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 59a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 2012/19/EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.)."

(10)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).”;"

f)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A tagállamok két- és többoldalúan együttműködnek egymással az illegális szállítások megelőzésének és felderítésének megkönnyítése érdekében. Kicserélik egymással a hulladékszállítmányokra, a hulladékáramokra, az üzemeltetőkre és a létesítményekre vonatkozó információkat, és már létező struktúrákon belül – mindenekelőtt a rendelet 54. cikkének megfelelően kijelölt megbízottak hálózatán keresztül – megosztják a végrehajtási intézkedésekkel, többek között az e cikk (2a) bekezdése szerint elvégzett kockázatértékeléssel kapcsolatos tapasztalataikat és ismereteiket.”

4.

Az 51. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Minden egyes naptári év vége előtt a tagállamok jelentést készítenek az előző naptári évről a IX. melléklet szerinti kiegészítő jelentési kérdőív alapján is, és azt megküldik a Bizottság részére. Az említett jelentésnek a Bizottság részére való megküldésétől számított egy hónapon belül a tagállamok nyilvánosan elérhetővé teszik – többek között elektronikus úton az interneten – a jelentésnek a 24. cikkhez, valamint az 50. cikk (1), (2) és (2a) bekezdéséhez kapcsolódó részét, a IX. melléklet 5. táblázatát is beleértve”, a tagállamok által megfelelőnek tartott indokolással együtt. A Bizottság összeállítja a tagállamok IX. melléklet 50. cikk (1), (2) és (2a) bekezdéséhez kapcsolódó szakaszában említett hiperlinkjeinek a listáját, és azt weboldalán nyilvánosan elérhetővé teszi.”

5.

Az 58. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„58. cikk

A mellékletek módosításai

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők módosítása céljából:

a)

az IA., az IB., az IC., a II., a III., a IIIA., a IIIB., a IV., az V., a VI. és a VII. melléklet, a Bázeli Egyezményben és az OECD-határozat alapján elfogadott változtatások figyelembevétele érdekében;

b)

az V. melléklet, hogy tükrözze a 2008/98/EK tanácsi irányelv 7. cikkének megfelelően a hulladékok jegyzékével kapcsolatban elfogadott változásokat;

c)

a VIII. melléklet, hogy tükrözze a megfelelő nemzetközi egyezmények és megállapodások értelmében hozott határozatokat.”

6.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„58a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)   A Bizottság 58. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. július 17-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást szemben legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 58. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)   Az 58. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”.

7.

Az 59. cikket el kell hagyni.

8.

Az 59a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„59a. cikk

A bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 2008/98/EK irányelv 39. cikkével létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.”;

9.

A 60. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A Bizottság 2020. december 31-ig – többek között az 51. cikknek megfelelően készített jelentések figyelembevételével – elvégzi e rendelet felülvizsgálatát, és annak eredményéről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, jelentéséhez pedig szükség esetén jogalkotási javaslatot mellékel. E felülvizsgálat során a Bizottság mérlegeli különösen az 50. cikk (2a) bekezdésének a hatékonyságát az illegális hulladékszállítás elleni küzdelem szempontjából, figyelembe véve környezeti, társadalmi és gazdasági aspektusokat is.”

10.

A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 50. cikk (2) bekezdéséhez kapcsolódó szakasz helyébe a következő lép:

„Összefoglaló információk az 50. cikk (2) bekezdése értelmében elvégzett ellenőrzések eredményéről, többek között a következők:

a létesítmények, vállalkozások, közvetítők és kereskedők tekintetében hulladékszállítmányokkal kapcsolatban elvégzett ellenőrzések száma, a fizikai ellenőrzéseket is beleértve:

a hulladékszállítmányok ellenőrzéseinek száma, a fizikai ellenőrzéseket is beleértve:

a létesítmények, vállalkozások, közvetítők és kereskedők tekintetében elvégzett ellenőrzések során a hulladékszállítmányokkal kapcsolatban feltételezett szabálytalanságok száma:

a megállapított, feltételezett illegális szállítások száma az ellenőrzések alatt:

További megjegyzések:”;

b)

a szöveg a következő, az 50. cikk (2a) bekezdésével kapcsolatos szakasszal egészül ki:

50. cikk, (2a) bekezdés

Az ellenőrzési terv(ek)re vonatkozó információk:

Az ellenőrzési tervek száma a földrajzi terület egészére vonatkozóan:

Az ellenőrzési terv(ek) elfogadásának napja és hatályának időtartama:

Az ellenőrzési terv(ek) legutóbbi felülvizsgálatának dátuma:

Az ellenőrzésekben részt vevő hatóságok és az e hatóságok közötti együttműködés:

Annak feltüntetése, hogy az aggályokat vagy szabálytalanságokat mely szerveknél vagy személyeknél lehet bejelenteni.”;

c)

a szöveg a következő, az 50. cikk (2) és (2a) bekezdésével kapcsolatos szakasszal egészül ki:

„Az a link, amelyen a tagállamok által – az 51. cikk (2) bekezdéssel összhangban – az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé tett információk elektronikus úton elérhetők:”

11.

A IX. melléklet 5. táblázatában, az utolsó oszlop címsora helyébe a következő szöveg lép:

„Meghozott intézkedések, beleértve a kiszabott szankciókat is”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

A második bekezdés ellenére az 1. cikk 4. pontját 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. május 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(3)  Az Európai Parlament 2014. április 17-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. május 6-i határozata.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról (HL L 190., 2006.7.12., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).