4.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/41


A BIZOTTSÁG 593/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 3.)

az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke (1) bekezdése szerinti értesítés formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai kockázatitőke-alapokról szóló, 2013. április 17-i 345/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 345/2013/EU rendelet 16. cikkének (1) bekezdése előírja az európai kockázatitőke-alap letelepedés szerinti tagállamának hatáskörrel rendelkező hatósága számára, hogy a minősített kockázatitőkealap-kezelők „útlevelével” kapcsolatos fejleményekről értesítenie kell a fogadó tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait és az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot (ESMA). A 345/2013/EU rendelet 21. cikkének (3) bekezdése azt is előírja a letelepedés szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága számára, hogy tájékoztatnia kell a fogadó tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait a minősített kockázatitőkealap-kezelőnek a nyilvántartásból történő törléséről.

(2)

Figyelembe véve, hogy az ESMA még nem dolgozott ki az értesítéshez használandó saját IT-eszközt, a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti és az ESMA felé történő ilyen típusú értesítés továbbításának legmegfelelőbb formátuma az e-mail. Az ESMA-nak ezért létre kell hoznia a megfelelő e-mail címek jegyzékét és azt valamennyi hatáskörrel rendelkező hatóság tudomására kell hoznia.

(3)

Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(4)

Az értesítés formátumának korlátozott alkalmazási köre és hatása miatt, valamint figyelembe véve, hogy csak a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kell használniuk a meghatározott specifikus formátumot, az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt az értesítés formátumának bevezetésével kapcsolatosan. Az ESMA kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét (2),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet meghatározza a hatáskörrel rendelkező hatóságok között és az ESMA felé továbbított, a 345/2013/EU rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében és 21. cikkének (3) bekezdésében meghatározott fejleményekkel kapcsolatos felügyeleti információkról szóló értesítés formátumát.

2. cikk

Az értesítés formátuma

Az európai kockázatitőke-alap letelepedés szerinti tagállamának hatáskörrel rendelkező hatósága az e rendelet mellékletében meghatározott formanyomtatványt kitöltve, e-mailben értesíti a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát és az ESMA-t a 345/2013/EU rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében és a 21. cikkének (3) bekezdésében meghatározott fejleményekről.

3. cikk

Az e-mail címek jegyzéke

Az egyes hatáskörrel rendelkező hatóságok továbbítják az ESMA felé a felügyeleti információkról szóló értesítésre szolgáló releváns e-mail címeket.

Az ESMA valamennyi hatáskörrel rendelkező hatóság tudomására hozza a megfelelő e-mail címek jegyzékét, beleértve az ESMA releváns e-mail címét.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 115., 2013.4.25., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)


MELLÉKLET

Értesítés európai kockázatitőke-alap (EuVECA) kezelőjének nyilvántartásba vételéről vagy a már bejelentett adatok frissítése

Image