28.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/41


A BIZOTTSÁG 574/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. február 21.)

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat elkészítése során használt minta tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 60. cikke e) pontjára,

mivel:

(1)

A 305/2011/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése arra kötelezi a gyártókat, hogy az építési termékek forgalomba hozatalakor nyilatkozatot állítsanak ki a termék teljesítményéről, amennyiben az harmonizált szabvány által szabályozott építési termék, vagy megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek. A 305/2011/EU rendelet 6. cikkének (4) bekezdése értelmében a nyilatkozatot az említett rendelet III. mellékletében szereplő mintát használva kell elkészíteni.

(2)

A 305/2011/EU rendelet 60. cikke e) pontjának megfelelően a Bizottság felhatalmazással rendelkezik a 305/2011/EU rendelet III. mellékletének a műszaki fejlődést figyelembe vevő kiigazítására.

(3)

A 305/2011/EU rendelet III. mellékletében szereplő mintát ki kell igazítani a műszaki fejlődés figyelembevétele, a különböző építési termékek és a gyártók esetében szükséges rugalmasság lehetővé tétele, valamint a teljesítménynyilatkozat egyszerűsítése érdekében.

(4)

Ezen túlmenően a III. melléklet végrehajtásának gyakorlati tapasztalata azt mutatja, hogy a gyártóknak további utasításokra van szükségük az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatoknak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elkészítéséhez. Ilyen utasítások biztosítanák a III. melléklet harmonizált és helyes alkalmazását is.

(5)

A gyártó számára a teljesítménynyilatkozat készítése tekintetében bizonyos rugalmasságot kell biztosítani, amennyiben a gyártó egyértelmű és következetes módon megadja a 305/2011/EU rendelet 6. cikkében előírt alapvető információkat.

(6)

A teljesítménynyilakozatban szereplő terméknek teljesítményszintjei vagy -osztályai tekintetében történő egyértelmű azonosítása érdekében a gyártónak a 305/2011/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi azonosító kód révén minden egyes termék esetében meg kell adnia az adott terméktípust és a teljesítményszinteket vagy -osztályokat.

(7)

A 305/2011/EU rendelet 11. cikke (4) bekezdésének a célja az építési termékek azonosításának és nyomon követhetőségének a típus-, tétel- vagy sorozatszám gyártó általi feltüntetésével történő lehetővé tétele. Ez a cél nem a teljesítménynyilatkozattal valósul meg, amelyet ezért az abban meghatározott terméktípusnak megfelelő valamennyi termék esetében használni kell. Ezért nem kell előírni a 11. cikk (4) bekezdésében kért információnak a teljesítménynyilatkozatban történő feltüntetését.

(8)

A bejelentett szervek megfelelő azonosítása esetén a tanúsítások, vizsgálatok, számítások vagy kiadott értékelő jelentések felsorolása megterhelő és időigényes lehet, a teljesítményértékelésben szereplő termék felhasználói számára azonban nem nyújt valódi hozzáadott értéket. A gyártó ezért nem kötelezhető arra, hogy e felsorolásokat a teljesítménynyilatkozatban feltüntesse.

(9)

A teljes európai építőipari ágazat hatékonyságának és versenyképességének fokozása érdekében minél hamarabb lehetővé kell tenni, hogy a teljesítménynyilatkozatokat kiállító gyártók, ha úgy kívánják, élhessenek a nyilatkozatok kiállítását megkönnyítő egyszerűsítés és utasítások nyújtotta előnyökkel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 305/2011/EU rendelet III. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kibocsátott, a 305/2011/EU rendelet 6. cikkének és III. mellékletének megfelelő teljesítménynyilatkozatok a rendeletnek megfelelőnek tekintendők.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma:

1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

2.

Felhasználás célja(i):

3.

Gyártó:

4.

A meghatalmazott képviselő:

5.

Az AVCP-rendszer(ek):

6a.

Harmonizált szabvány:

Bejelentett szerv(ek):

6b.

Az európai értékelési dokumentum:

Európai műszaki értékelés:

A műszaki értékelést végző szerv:

Bejelentett szerv(ek):

7.

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

8.

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

 

[név]

 

[hely] helységben [kibocsátás dátuma] -án/én

 

[aláírás]

A teljesítménynyilatkozatok kiállítására vonatkozó rendelkezések

1.   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az alábbi útmutatás célja, hogy segítse a gyártókat a teljesítménynyilatkozat 305/2011/EU rendelet szerint történő kiállításában, az e mellékletben szereplő mintát (a továbbiakban: minta) követve.

Az utasítások nem részei a gyártók által kiadandó teljesítménynyilatkozatoknak és azok nem csatolandók e teljesítménynyilatkozatokhoz.

A teljesítménynyilatkozatok kiállításakor a gyártó feladata:

1.

a minta szögletes zárójelbe nem helyezett szövegeinek és címsorainak újbóli megadása;

2.

az üresen hagyott helyek és a szögletes zárójelek felváltása a szükséges információ beszúrásával.

A gyártók a teljesítménynyilatkozatba belefoglalhatják az arra a honlapra való hivatkozást, ahol a teljesítménynyilatkozat másolatát a 305/2011/EU rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően közzétették. Ezt a 8. pont után lehet beilleszteni, vagy pedig bármely olyan helyre, ahol nem befolyásolja a kötelező információk olvashatóságát és egyértelműségét.

2.   RUGALMASSÁG

Feltéve, hogy a teljesítménynyilatkozat kiállításához a 305/2011/EU rendelet 6. cikkében előírt kötelező információk egyértelmű, teljes és következetes módon vannak megadva, megengedett:

1.

a mintától eltérő forma használata;

2.

a minta pontjainak összevonása, azok együttes bemutatása révén;

3.

a minta pontjainak eltérő sorrendben való bemutatása, vagy egy vagy több táblázat használata;

4.

a minta egyes olyan pontjainak elhagyása, amelyek azon termék vonatkozásában nem relevánsak, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiállították. Ez mindenekelőtt azért indokolt, mert a teljesítménynyilatkozat mindig vagy a harmonizált szabvány, vagy pedig a termékre kiadott európai műszaki értékelés alapján készül, tehát a másik alternatíva nem releváns. Ezek az elhagyott szövegrészek érinthetik a meghatalmazott képviselővel vagy a megfelelő műszaki dokumentáció és az egyedi műszaki dokumentáció használatával kapcsolatos pontokat is;

5.

a pontok számozás nélkül történő bemutatása.

Ha egy gyártó egy terméktípus különféle változatait lefedő teljesítménynyilatkozatot kíván kiadni, minden termékvariáció esetében legalább a következő elemek külön történő és egyértelmű felsorolása szükséges: a teljesítménynyilatkozat száma, az 1. pontban meghatározott azonosító kód és a 7. pontban szereplő, nyilatkozatban rögzített teljesítmény(ek).

3.   UTASÍTÁSOK A FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A minta pontja

Utasítás

A teljesítménynyilatkozat száma

Ez a teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU rendelet 9. cikke (2) bekezdésében említett hivatkozási száma.

A számot a gyártó határozhatja meg.

Ez a szám megegyezhet a terméktípusnak a minta 1. pontjában meghatározott egyedi azonosító kódjával.

1. pont

A 305/2011/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett terméktípus egyedi azonosító kódja.

A 305/2011/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében a CE jelölést követő, a gyártó által meghatározott egyedi azonosító kód a terméktípushoz, ennek következtében pedig az építési termékek teljesítményszintjeihez vagy -osztályaihoz kapcsolódik, az azok vonatkozásában készített teljesítménynyilatkozatban jelzetteknek megfelelően. Ezen túlmenően lehetővé kell tenni, hogy az építési termékek vevői, különösen a végfelhasználók egyértelműen azonosítani tudják az adott termék teljesítményszintjeit vagy -osztályait. Ezért minden építési termék esetében, amelynek vonatkozásában teljesítménynyilatkozat készült, a gyártónak az egyedi azonosító kód révén – amely így a 305/2011/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett hivatkozásként működik – meg kell adnia az adott terméktípust és a teljesítményszinteket vagy -osztályokat.

2. pont

Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetésének vagy rendeltetéseinek felsorolása az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően.

3. pont

A 305/2011/EU rendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfelelően a gyártók feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe.

4. pont

Ezt a pontot csak akkor kell felvenni és kitölteni, ha meghatalmazott képviselőt jelöltek ki. Ebben az esetben a 305/2011/EU rendelet 12. cikke (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kijelölt meghatalmazott képviselő nevét és értesítési címét kell megadni.

5. pont

Az építési termékeknek a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében előírt, a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszere(i) számának megadása. Amennyiben több rendszer van, mindegyikről nyilatkozni kell.

6a. és 6b. pont

Mivel a gyártó vagy a harmonizált szabványon alapuló vagy pedig a termékre kiadott európai műszaki értékelésen alapuló teljesítménynyilatkozatot állíthat ki, ez a két különböző, a 6a. és a 6b. pontban bemutatott eset alternatívaként kezelendő, amelyek közül csak egyiket lehet a telejsítménynyilatkozatban alkalmazni és kitölteni.

A 6a. ponthoz tartozó esetben, amikor a teljesítmény harmonizált szabványon alapul, az alábbiakat kell megadni:

a)

a harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásának dátuma (keltezéssel ellátott hivatkozás); valamint

b)

a bejelentett szerv(ek) azonosító száma.

A bejelentett szerv(ek) nevének megadásakor lényeges, hogy a név az eredeti nyelven, más nyelvre való fordítás nélkül legyen megadva.

A 6b. pont esetében, amikor a teljesítménynyilatkozat a termékre kiadott európai műszaki értékelésen alapul, az alábbiakat kell megadni:

a)

az európai értékelési dokumentum száma és kibocsátásának dátuma;

b)

az európai műszaki értékelés száma és kibocsátásának dátuma;

c)

a műszaki értékelést végző szerv neve; valamint

d)

a bejelentett szerv(ek) azonosító száma.

7. pont

E pont értelmében a teljesítménynyilatkozatban fel kell tüntetni az alábbiakat:

a)

a 2. pontban feltüntetett egy vagy több rendeltetés vonatkozásában a szóban forgó harmonizált műszaki előírások szerinti alapvető jellemzők felsorolása; valamint

b)

minden alapvető jellemző esetében a nyilatkozatban rögzített teljesítményszintek vagy -osztályok szerint, vagy leírás útján, e jellemzőhöz kapcsolódóan, vagy olyan jellemzők tekintetében, amelyekre nincs nyilatkozat, az NPD (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) betűk által.

Ebben a pontban egy olyan táblázatot is lehet használni, amely minden lényeges termékjellemző vonatkozásában bemutatja a harmonizált műszaki előírások és a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek közötti kapcsolatokat, valamint minden lényeges termékjellemzővel kapcsolatos teljesítményt.

A teljesítményről világos és egyértelmű módon kell nyilatkozni. A teljesítményt ezért nem lehet a teljesítménynyilatkozatban kizárólag a vevők által alkalmazandó számítási képlet megadásával meghatározni. Továbbá a teljesítménynyilatkozatban a referenciadokumentumokban bemutatott teljesítményszinteket és -osztályokat kell bemutatni, amelyeket azonban nem lehet egyedül a teljesítménynyilatkozatban e dokumentumokhoz megadott hivatkozásokkal kifejezni.

Különösen azonban az építési termékek szerkezeti viselkedése fejezhető ki a megfelelő gyártási dokumentációk vagy a szerkezeti tervezési számításokra való utalás révén. Ebben az esetben a vonatkozó dokumentumokat a teljesítménynyilatkozathoz kell csatolni.

8. pont

Ezt a pontot a teljesítménynyilatkozatba csak akkor kell felvenni és csak akkor kell kitölteni, ha a 305/2011/EU rendelet 36–38. cikke szerint a megfelelő műszaki dokumentációt és/vagy az egyedi műszaki dokumentációt használják azon követelmények azonosítására, amelyeknek a termék megfelel.

Ilyen esetben e pont értelmében a teljesítménynyilatkozatban fel kell tüntetni az alábbiakat:

a)

az alkalmazott egyedi és/vagy megfelelő műszaki dokumentáció hivatkozási száma; valamint

b)

azok a követelmények, amelyeknek a termék megfelel.

Aláírás

A szögletes zárójelben lévő részek kitöltése a szükséges információval és aláírás.”