27.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/76


A BIZOTTSÁG 568/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. február 18.)

a 305/2011/EU európai parlamenti és bizottsági rendelet V. mellékletének az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 60. cikke e) pontjára,

mivel:

(1)

A 305/2011/EU rendelet 28. cikke értelmében az építési termékek teljesítménye állandóságának az alapvető jellemzőik tekintetében való értékelését és ellenőrzését a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében meghatározott rendszereknek megfelelően kell elvégezni.

(2)

Az V. mellékletet több okból is ki kell igazítani: a technológiai haladás figyelembevétele érdekében, azon termékek különleges esetére vonatkozóan, amelyekre európai műszaki értékeléseket állítottak ki, valamint a mellékletben használt leírásoknak és fogalmaknak az V. melléklet alkalmazása során nyert gyakorlati tapasztalatok szerinti érthetőbbé, pontosabbá és következetesebbé tétele céljából.

(3)

A rendelettervezet elfogadása megkönnyítené a gyártók tevékenységét és azon bejelentett szervek működését, amelyek felhatalmazást kaptak arra, hogy harmadik félként az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat lássanak el, valamint csökkennének az adminisztratív terhek és könnyebb lenne értelmezni a 305/2011/EU rendeletet, ami végeredményben a teljes európai építőipari ágazat versenyképességére kedvező hatással lenne.

(4)

A 305/2011/EU rendeletből az következik, hogy a gyártó feladata, hogy meghatározza az általa forgalomba hozni kívánt termékek típusát. Ugyanebben az összefüggésben a 305/2011/EU rendelet mögöttes logikája nem előfeltételezi a terméktanúsítás létezését, de a bejelentett szervek csak olyan építési termékek teljesítményének értékeléséért felelnek, amelyek teljesítményének állandóságáról tanúsítványt kell kiállítani. A hatásköröknek a gyártó és a bejelentett szervek közötti ezen elosztását az V. mellékletnek jobban vissza kell adnia, anélkül, hogy ez a szereplők feladatkörének megváltoztatását vonná maga után.

(5)

Mivel az üzemi gyártás bejelentett szervek általi folyamatos felügyelete nem lehetséges, és a gyakorlatban a mai napig nem valósult meg, inkább a felügyelet folytatólagos jellegére kell utalni.

(6)

Azon építési termékek esetében, amelyek nem, vagy nem teljes mértékben képezik harmonizált szabvány tárgyát, az európai műszaki értékelést valamely, műszaki értékelést végző szerv is kiállíthatja. A 305/2011/EU rendelet 2. cikkének 13. pontja értelmében az európai műszaki értékelés már magában foglalja a szóban forgó építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői vonatkozásában végzett értékelését. Ezen értékelési folyamat megfelelőségének további ellenőrzése nem jelentene semmilyen többletértéket, és csak szükségtelen költségekkel terhelné a gyártókat. A vállalkozások már kértek európai műszaki értékeléseket, és jogbiztonságra van szükségük a harmadik félként az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésével és ellenőrzésével kapcsolatban elvégzendő feladatok tekintetében.

(7)

Ki kell igazítani továbbá a különféle típusú bejelentett szervek tevékenységeinek leírását és elnevezéseiket, hogy azok jobban megfeleljenek a jelenlegi gyakorlatnak.

(8)

A 305/2011/EU rendelet V. mellékletének 3. szakaszában említett „zajelnyelés” fogalmát műszaki szempontból ki kell igazítani, hogy az értékelés tárgyát képező alapvető jellemzők leírása pontosabb legyen, és jobban megfeleljen az idevágó harmonizált műszaki előírásokban használt fogalmaknak.

(9)

A zökkenőmentes átmenet érdekében lehetővé kell tenni, hogy a gyártók továbbra is használhassák azokat a tanúsítványokat és egyéb dokumentumokat, amelyeket a bejelentett szervek e rendelet hatálybalépése előtt a 305/2011/EU rendelet V. mellékletének megfelelően állítottak ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 305/2011/EU rendelet V. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

A bejelentett szervek által e rendelet hatálybalépése előtt a 305/2011/EU rendelet V. mellékletének megfelelően kiállított tanúsítványokat és egyéb dokumentumokat ennek a rendeletnek megfelelőnek kell tekinteni.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 18-án.

a Bizottság részéről

elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.


MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE

1.   A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZEREK

A gyártó elkészíti a teljesítménynyilatkozatot, és meghatározza a terméktípust a teljesítményállandóságnak a következő rendszerek szerint elvégzett értékelése és ellenőrzése alapján:

1.1.   1+. rendszer:

a)

A gyártó végzi:

i.

az üzemi gyártásellenőrzést;

ii.

a gyártó üzemben a gyártó által vett minták meghatározott vizsgálati terv szerint történő további vizsgálatát.

b)

A bejelentett terméktanúsító szerv az építési termék teljesítményének állandóságára vonatkozó tanúsítvány kiállításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről, illetve visszavonásáról az általa elvégzett alábbi értékelések és ellenőrzések eredménye alapján határoz:

i.

az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok (többek között mintavétel), számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;

ii.

a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;

iii.

az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése;

iv.

a gyártó üzemben vagy a gyártó raktárhelyiségeiben vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata a bejelentett terméktanúsító szerv által.

1.2.   1. rendszer

a)

A gyártó végzi:

i.

az üzemi gyártásellenőrzést;

ii.

a gyártó üzemben a gyártó által vett minták meghatározott vizsgálati terv szerint történő további vizsgálatát.

b)

A bejelentett terméktanúsító szerv az építési termék teljesítményének állandóságára vonatkozó tanúsítvány kiállításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről, illetve visszavonásáról az általa elvégzett alábbi értékelések és ellenőrzések eredménye alapján határoz:

i.

az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok (többek között mintavétel), számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;

ii.

a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;

iii.

az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése.

1.3.   2+. rendszer:

a)

A gyártó végzi:

i.

az építési termék teljesítményének értékelését vizsgálatok (többek között mintavétel), számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a szóban forgó termék leíró dokumentációja alapján;

ii.

az üzemi gyártásellenőrzést;

iii.

a gyártó üzemben a gyártó által vett minták meghatározott vizsgálati terv szerint történő vizsgálatát.

b)

A bejelentett üzemi gyártásellenőrző tanúsító szerv az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának kiállításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről, illetve visszavonásáról az általa elvégzett alábbi értékelések és ellenőrzések eredménye alapján határoz:

i.

a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;

ii.

az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése.

1.4.   3. rendszer

a)

A gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést;

b)

a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a teljesítmény értékelését vizsgálatok (többek között a gyártó által végrehajtott mintavétel), számítások, táblázatba foglalt értékek vagy az építési termék leíró dokumentációja alapján.

1.5.   4. rendszer

a)

A gyártó végzi:

i.

az építési termék teljesítményének értékelését vizsgálatok, számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a szóban forgó termék leíró dokumentációja alapján;

ii.

az üzemi gyártásellenőrzést.

b)

A bejelentett szerveknek ebben az esetben nincsen feladatuk.

1.6.   Azok az építési termékek, amelyekre európai műszaki értékelést állítottak ki

Az 1+., az 1. és a 3. rendszerben feladatokat ellátó bejelentett szervek, csakúgy, mint a 2+. és a 4. rendszerben feladatokat ellátó gyártók a szóban forgó építési termék vonatkozásában kiállított európai műszaki értékelést a termék teljesítményértékelésének tekintik. Ezért a bejelentett szerveknek és a gyártóknak nem kell elvégezniük az 1.1. b) i., az 1.2. b) i., az 1.3. a) i., az 1.4. b), illetve az 1.5. a) i. pontban említett feladatokat.

2.   A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBE ÉS ELLENŐRZÉSÉBE BEVONT SZERVEK

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont, bejelentett szervek funkcióját illetően különbséget kell tenni a következők között:

(1)

terméktanúsító szerv: a VII. fejezet szerint a teljesítményállandóság tanúsításának céljára bejelentett szerv;

(2)

üzemi gyártásellenőrző tanúsító szerv: a VII. fejezet szerint az üzemi gyártásellenőrzés tanúsításának céljára bejelentett szerv;

(3)

laboratórium: a VII. fejezet szerint az építési termékek teljesítményének mérésére, vizsgálatára, tesztelésére, kiszámítására vagy más módon történő ellenőrzésére bejelentett szerv.

3.   HORIZONTÁLIS BEJELENTÉSEK: OLYAN ALAPVETŐ JELLEMZŐK, AMELYEK ESETÉBEN NEM KÖTELEZŐ A VONATKOZÓ HARMONIZÁLT MŰSZAKI ELŐÍRÁSRA VALÓ HIVATKOZÁS

1.

Tűzzel szembeni viselkedés.

2.

Tűzállóság.

3.

Kültéri tűzzel szembeni viselkedés.

4.

Akusztikai teljesítmény.

5.

Veszélyes anyagok kibocsátása.”