20.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/6


A BIZOTTSÁG 524/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. március 12.)

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai által egymás számára rendelkezésre bocsátott információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 50. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai közötti hatékony együttműködés biztosítása érdekében ezen hatóságok felügyeleti hatáskörének megfelelő kétirányú információcserére van szükség. Ebből adódóan meg kell határozni, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai milyen információkat bocsátanak a fogadó tagállam illetékes hatóságainak rendelkezésére az intézményeket és adott esetben fióktelepeik működését illetően, továbbá a fogadó tagállam illetékes hatóságai milyen információkat bocsátanak a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak rendelkezésére a fióktelepeket illetően.

(2)

A székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti információcserét a határokon átnyúló tevékenységet folytató bankcsoportok felügyeletének tágabb összefüggésébe kell helyezni, és adott esetben lehetővé kell tenni az összevont szinten történő információszolgáltatást. Különösen abban az esetben, ha az intézmény legfelső szintű anyavállalata a központi irodája helye szerinti tagállamban található és az érintett illetékes hatóság egyúttal az összevont felügyeletet ellátó hatóság, a fióktelepen keresztül működő intézmény szintjén történő információszolgáltatás helyett lehetőséget kell biztosítani az összevont szinten történő információszolgáltatásra. Ebben az esetben azonban az illetékes hatóság köteles értesíteni a fogadó tagállam illetékes hatóságait arról, hogy az információszolgáltatás összevont szinten történik.

(3)

A székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere nem korlátozódik a 2013/36/EU irányelv 50. cikkében meghatározott információtípusokra, és ebből adódóan az ebben a rendeletben meghatározott információtípusokra. Különösen a 2013/36/EU irányelv 35., 36., 39., 43. és 52. cikke állapít meg külön rendelkezéseket az információcseréről a fióktelepek helyszíni ellenőrzése, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlásáról szóló értesítések, valamint az illetékes hatóságoknak a fióktelepekkel és azok anyavállalataival kapcsolatban hozott intézkedéseik, köztük az óvintézkedések vonatkozásában. Ennek a rendeletnek ezért nem célja meghatározni az e területekre vonatkozó információcsere követelményeit.

(4)

A székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai között megosztandó információkra vonatkozó követelményeket a szabályozási és felügyeleti gyakorlatok uniós szintű harmonizálása érdekében meg kell határozni. Az információknak ki kell terjedniük a 2013/36/EU irányelv 50. cikkében meghatározott valamennyi területre, nevezetesen az irányításra és a tulajdoni viszonyokra – beleértve az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 317. cikkében említettekhez hasonló üzletágakat –, a likviditásra és a likviditási felügyelethez kapcsolódó megállapításokra, a fizetőképességre, a betétbiztosításra, a nagykockázatra, a rendszerkockázatra, az adminisztratív és számviteli eljárásokra, valamint a belső ellenőrzési mechanizmusokra. Az intézmények felügyeletének megkönnyítése céljából a fogadó és a székhely szerinti tagállamok illetékes hatóságainak tájékoztatniuk kell egymást a nemzeti vagy uniós jognak való meg nem felelés eseteiről csakúgy, mint az intézményeket érintő felügyeleti intézkedésekről és szankciókról. Emellett a tőkeáttételt és a vészhelyzetekre való felkészülést illetően további információkat kell bevonni a székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai között megosztandó információk körébe, hogy utóbbiak képesek legyenek hatékonyan felügyelni az intézményeket.

(5)

Amennyiben egy intézmény likviditási stressznek van kitéve vagy ez várhatóan bekövetkezik, a fogadó tagállam illetékes hatóságainak tisztán át kell látniuk a helyzetet, hogy képesek legyenek óvintézkedéseket tenni a 2013/36/EU irányelv 43. cikkében előírt feltételeknek megfelelően. Ennek a rendeletnek ezért egyértelmű szabályokat kell meghatároznia a likviditási stressz esetén a hatóságok között megosztandó információk típusairól. A megosztandó információ meghatározása azért is szükséges, mert a hatóságoknak már előre fel kell készülniük a 2013/36/EU irányelv 114. cikkének (1) bekezdésében említettekhez hasonló vészhelyzetekre.

(6)

A fogadó tagállamokban működő fióktelepek közötti méretbeli, összetettségbeli és jelentőségbeli különbségekből adódóan az információcsere során fontos az arányosság elvének alkalmazása. Ennek érdekében kiterjedtebb információcserének kell megvalósulnia a székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai között, amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságai a 2013/36/EU irányelv 51. cikkével összhangban jelentősnek minősülő fióktelepért felelősek.

(7)

Annak biztosítása érdekében, hogy a releváns információ cseréje ésszerű korlátok között történjen, és elkerüljék az olyan helyzeteket, mikor a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai kötelesek a fogadó tagállamok valamennyi illetékes hatóságának információt szolgáltatni az intézményről – függetlenül az információ természetétől és jelentőségétől –, bizonyos esetekben csupán az adott fióktelep vonatkozásában releváns információkat kell továbbítani, és kizárólag az adott fióktelep felügyeletét ellátó illetékes hatóságok számára. Hasonló megfontolásból a székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságainak bizonyos területeken csak a meg nem felelést alátámasztó információkat kell egymás rendelkezésére bocsátaniuk, tehát amennyiben az intézmény eleget tesz a nemzeti és az uniós jognak, nem kerül sor információcserére.

(8)

E rendeletnek kezelnie kell a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás formájában végzett tevékenységekre vonatkozó információcsere kérdését is. A határokon átnyúló szolgáltatások természetéből fakadóan a fogadó tagállamok a területükön végzett tevékenységeket illetően információhiánnyal néznek szembe, ezért elengedhetetlen részletesen meghatározni a pénzügyi stabilitás megőrzése és az engedélyezési feltételek nyomon követése és különösen az intézmény által nyújtott szolgáltatások bejelentésekkel való összhangjának nyomon követése érdekében megosztandó információkat. Ez a rendelet az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság – EBH) által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(9)

Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet meghatározza azokat az információkat, amelyeket a fogadó és a székhely szerinti tagállamok illetékes hatóságai egymás rendelkezésére bocsátanak a 2013/36/EU irányelv 50. cikkével összhangban.

(2)   Előírja a fióktelepen keresztül vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságát gyakorolva a központi irodájuk helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban vagy tagállamokban működő intézményeket illetően rendelkezésre bocsátandó információkra vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Összevont szintű információ

Amennyiben az intézmény legfelső szintű anyavállalata a központi irodája helye szerinti tagállamban található, és az intézmény székhely szerinti tagállamának illetékes hatósága egyúttal az összevont felügyeletet ellátó hatóság, ez az illetékes hatóság – adott esetben az 575/2013/EU rendeletben és a 2013/36/EU rendeletben előírt követelményekkel összhangban – az adott intézményt illetően összevont szinten szolgáltat információt, és tájékoztatja a fogadó tagállamok illetékes hatóságait az összevont szinten történő információszolgáltatásról.

II. FEJEZET

A FIÓKTELEPEN KERESZTÜL MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE

3. cikk

Az irányításra és a tulajdoni viszonyokra vonatkozó információ

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a fogadó tagállam illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátják az intézmény szervezeti felépítését, beleértve üzletágait és a csoporton belüli szervezetekkel való kapcsolatát.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott információn kívül a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a fogadó tagállamnak a 2013/36/EU irányelv 51. cikkében említett jelentős fióktelep felügyeletét ellátó illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátják az intézményre vonatkozó következő információt:

a)

a vezetőtestület és a felső vezetés szerkezete, beleértve a fióktelep felügyeletére vonatkozó felelősség megosztását;

b)

a befolyásoló részesedéssel rendelkező részvényesek vagy tagok jegyzéke a hitelintézet által a 2013/36/EU irányelv 26. cikkének (1) bekezdésével összhangban nyújtott tájékoztatás alapján.

4. cikk

A likviditásra és a felügyeleti megállapításokra vonatkozó információ

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a fogadó tagállam illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátják a következő információt:

a)

az intézmény likviditásikockázat-kezelésében fennálló jelentős hiányosságok, amelyek az illetékes hatóságok előtt ismertek és befolyásolhatják a fióktelepeket, az ilyen hiányosságok kapcsán végrehajtott felügyeleti intézkedések, valamint az ezen felügyeleti intézkedéseknek való intézményi megfelelés mértéke;

b)

a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által végzett átfogó értékelés az intézmény kockázati profiljáról és kockázatkezeléséről, különösen a fióktelep vonatkozásában;

c)

az intézményre vonatkozó arányszámok, amelyek likviditási és stabil forrásellátottsági helyzetét mutatják nemzeti vagy uniós szinten az intézmény székhelye szerinti tagállam pénznemében, illetve az intézmény szempontjából jelentős minden egyéb pénznemben;

d)

az intézmény likviditási tartalékainak összetevői;

e)

az intézmények eszközterhelésének mértéke;

f)

az intézmény hitel/betét aránya;

g)

az illetékes hatóságok vagy a kijelölt hatóság által kötelező erejű követelmények, iránymutatások, ajánlások, figyelmeztetések vagy egyebek formájában végrehajtott makroprudenciális politikai intézkedések részeként az intézményre vonatkozó belföldi likviditási arányok, beleértve az ilyen arányok meghatározását;

h)

a 2013/36/EU irányelv 105. cikkével összhangban alkalmazott egyedi likviditási követelmények;

i)

az intézmény fióktelepei számára történő vagy az általuk kezdeményezett készpénz- és biztosítéktranszferek kapcsán felmerülő bármely akadály.

(2)   Amennyiben az illetékes hatóságok az 575/2013/EU rendelet 8. cikkével összhangban teljes egészében vagy részben eltekintettek a szóban forgó rendelet hatodik részének az intézményre való alkalmazásától, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai az (1) bekezdésben említett információt szubkonszolidált szinten vagy e rendelet 2. cikkével összhangban összevont szinten bocsátják rendelkezésre.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott információn kívül a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a fogadó tagállamnak a jelentős fióktelep felügyeletét ellátó illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátják a következő információt:

a)

az intézmény likviditási és finanszírozási politikája, beleértve a fióktelepekre vonatkozó finanszírozási megoldások, a csoporton belüli támogatási megállapodások, valamint a központosított számla-összevezetésre vonatkozó eljárások leírását;

b)

az intézmény likviditási és finanszírozási vészhelyzeti tervei, beleértve a feltételezett stresszhelyzeti forgatókönyvekre vonatkozó információkat.

5. cikk

A fizetőképességre vonatkozó információ

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a fogadó tagállam illetékes hatóságait arról, hogy az intézmény megfelel-e a következő követelményeknek:

a)

az 575/2013/EU rendelet 92. cikkében előírt szavatolótőke-követelmények, figyelembe véve az említett rendelet 458. cikkével összhangban végrehajtott vagy elismert intézkedéseket, és adott esetben figyelembe véve az említett rendelet tizedik részében meghatározott átmeneti rendelkezéseket;

b)

a 2013/36/EU irányelv 104. cikkével összhangban bevezetett további szavatolótőke-követelmények;

c)

a 2013/36/EU irányelv VII. címének 4. fejezetében előírt tőkepuffer-követelmények.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott információn kívül a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a fogadó tagállamnak a szavatolótőke-követelmények hatálya alá tartozó intézmény jelentős fióktelepének felügyeletét ellátó illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátják a következő információt:

a)

az intézmény elsődleges alapvetőtőke-megfelelési mutatója az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében;

b)

az intézmény alapvetőtőke-megfelelési mutatója az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében;

c)

az intézmény teljestőke-megfelelési mutatója az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében;

d)

az intézmény teljes kockázati kitettségértéke az 575/2013/EU rendelet 92. cikkének (3) bekezdése értelmében;

e)

a székhely szerinti tagállamban alkalmazandó szavatolótőke-követelmények az 575/2013/EU rendelet 92. cikkével összhangban, figyelembe véve a szóban forgó rendelet 458. cikkével összhangban végrehajtott vagy elismert intézkedéseket, és adott esetben figyelembe véve a szóban forgó rendelet tizedik részében meghatározott átmeneti rendelkezéseket;

f)

az intézmény által a 2013/36/EU irányelv 129. cikkével összhangban tartandó tőkefenntartási puffer szintje;

g)

az intézmény által a 2013/36/EU irányelv 130. cikkével összhangban tartandó intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer szintje;

h)

az intézmény által a 2013/36/EU irányelv 133. cikkével összhangban tartandó rendszerkockázati tőkepuffer szintje;

i)

az intézmény által a 2013/36/EU irányelv 131. cikkének (4) és (5) bekezdésével összhangban tartandó, a rendszerszinten jelentős globális intézményekre vonatkozó tőkepuffer vagy az egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer szintje;

j)

a 2013/36/EU irányelv 104. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban bevezetett szavatolótőke-követelmények és az intézmény fizetőképességét illetően a szóban forgó cikkel összhangban bevezetett egyéb követelmények szintje.

(3)   Amennyiben az 575/2013/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásától ugyanezen rendelet 7., 10. vagy 15. cikkével összhangban eltekintettek, vagy a 2013/36/EU rendelet 10. és 12. cikkében, illetve 13. cikkének (1) bekezdésében előírt követelmények alkalmazásától a 2013/36/EU rendelet 21. cikkével összhangban eltekintettek, vagy az intézmény engedélyt kapott az 575/2013/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett eljárás alkalmazására, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a (2) bekezdésben említett információt szubkonszolidált szinten vagy e rendelet 2. cikkével összhangban összevont szinten bocsátják rendelkezésre.

6. cikk

A betétbiztosítási rendszerekre vonatkozó információ

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a fogadó tagállam illetékes hatóságait annak a betétbiztosítási rendszernek a nevéről, amelyhez a 94/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban az intézmény tartozik.

(2)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a fogadó tagállam illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátják az (1) bekezdésben említett betétbiztosítási rendszerre vonatkozó következő információt:

a)

a betétbiztosítási rendszer egy jogosult betétesre jutó maximális fedezete;

b)

a fedezet mértéke és a fedezett betétek típusa;

c)

a fedezetből való bármilyen kivonás, beleértve a termékeket és a betétesek típusát;

d)

a betétbiztosítási rendszer finanszírozási megoldásai, különös tekintettel a rendszer előzetes vagy utólagos finanszírozására, illetve a rendszer nagyságára;

e)

a rendszer üzemeltetőjének elérhetőségei.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott információt minden egyes érintett betétbiztosítási rendszer vonatkozásában csupán egyszer bocsátják a fogadó tagállam illetékes hatóságainak rendelkezésére. Amennyiben a rendelkezésre bocsátott információ megváltozik, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai naprakész információt szolgáltatnak a fogadó tagállam illetékes hatóságainak.

7. cikk

A nagykockázat-vállalások korlátozására vonatkozó információ

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai információt szolgáltatnak a fogadó tagállam illetékes hatóságainak minden olyan helyzetről, amely tekintetében a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai megállapították, hogy az intézmény nem felelt meg a nagykockázat-vállalásokra vonatkozóan alkalmazandó korlátozásoknak és az 575/2013/EU rendelet negyedik részében előírt követelményeknek. A rendelkezésre bocsátandó információ részletezi a helyzetet és a bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedéseket.

8. cikk

Az intézmény jelentette rendszerkockázatra vonatkozó információ

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a fogadó tagállam illetékes hatóságait, amennyiben az intézmény a 2013/36/EU irányelv 131. cikkének (1) bekezdésével összhangban rendszerszinten jelentős globális intézménynek vagy egyéb rendszerszinten jelentős intézménynek minősül. Amennyiben az intézmény rendszerszinten jelentős globális intézménynek minősül, a rendelkezésre bocsátott információnak tartalmaznia kell azt az alkategóriát, amelybe az intézményt sorolták.

9. cikk

Az adminisztratív és számviteli eljárásokra vonatkozó információ

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai információt szolgáltatnak a fogadó tagállam illetékes hatóságainak minden olyan helyzetről, amikor a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai megállapították, hogy az intézmény nem felelt meg az alkalmazandó számviteli normáknak és eljárásoknak, amelyek az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban rá vonatkoznak. A rendelkezésre bocsátandó információ részletezi a helyzetet és a bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedéseket.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott információ csupán egy adott fióktelep vonatkozásában releváns, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai csak az adott fióktelep helye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára bocsátja rendelkezésre az információt.

10. cikk

A belső ellenőrzési mechanizmusokra vonatkozó információ

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai információt szolgáltatnak a fogadó tagállam illetékes hatóságainak minden olyan helyzetről, amely tekintetében a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai megállapították, hogy az intézmény nem felelt meg a belső ellenőrzési rendszerekre vonatkozó követelményeknek, köztük az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv szerinti kockázatkezelési, kockázat-ellenőrzési és belső ellenőrzési rendelkezéseknek. A rendelkezésre bocsátandó információ részletezi a helyzetet és a bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedéseket.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott információ csupán egy adott fióktelep vonatkozásában releváns, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai csak az adott fióktelep helye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára bocsátja rendelkezésre az információt.

11. cikk

A tőkeáttételre vonatkozó információ

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai információt szolgáltatnak a fogadó tagállam illetékes hatóságainak minden olyan helyzetről, amely tekintetében a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai megállapították, hogy az intézmény nem felelt meg az 575/2013/EU rendelet hetedik része szerinti tőkeáttételi mutatókra vonatkozó követelményeknek, adott esetben figyelembe véve a szóban forgó rendelet 499. cikkében szereplő átmeneti rendelkezéseket. A rendelkezésre bocsátandó információ részletezi a helyzetet és a bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedéseket.

(2)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a fogadó tagállam illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátják az intézmény által az 575/2013/EU rendelet 451. cikkével összhangban a tőkeáttételi mutatójára és a túlzott tőkeáttételi kockázat kezelésére használt eljárásaira vonatkozóan nyújtott valamennyi információt.

12. cikk

Az általános meg nem felelésre vonatkozó információ

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai információt szolgáltatnak a fogadó tagállam illetékes hatóságainak minden olyan helyzetről, amely tekintetében a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai megállapították, hogy az intézmény nem felelt meg az intézmények prudenciális felügyeletére vagy piaci magatartási felügyeletére vonatkozó, az e rendelet 3–11. cikkében említett követelményektől eltérő, nemzeti vagy uniós jogszabályoknak vagy követelményeknek, köztük az 575/2013/EU rendeletben és a 2013/36/EU rendeletben előírt követelményeknek. A rendelkezésre bocsátandó információ részletezi a helyzetet és a bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedéseket.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott információ csupán egy adott fióktelep vonatkozásában releváns, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai csak az adott fióktelep helye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára bocsátja rendelkezésre az információt.

13. cikk

Beszámolás a felügyeleti intézkedésekről és szankciókról

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a fogadó tagállam illetékes hatóságait az intézményre kiszabott vagy alkalmazott, a fióktelep működését befolyásoló következő szankciókról és intézkedésekről:

a)

a 2013/36/EU irányelv 64–67. cikke értelmében kiszabott közigazgatási szankciók vagy egyéb alkalmazott közigazgatási intézkedések;

b)

a 2013/36/EU irányelv 104. vagy 105. cikke értelmében bevezetett felügyeleti intézkedések;

c)

az 575/2013/EU rendelet vagy a 2013/36/EU irányelvet átültető nemzeti rendelkezések megsértése nyomán bevezetett büntetőjogi szankciók.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott információ csupán egy adott fióktelep vonatkozásában releváns, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai csak az adott fióktelep helye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára kötelesek rendelkezésre bocsátani az információt.

14. cikk

A vészhelyzetekre való felkészülésre vonatkozó információ

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai és a fogadó tagállam illetékes hatóságai kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják a vészhelyzetekre való felkészülésre vonatkozó információt. Különösen a következőkről tájékoztatják egymást:

a)

az illetékes hatóságon belül a vészhelyzetek kezeléséért felelős, vészhelyzet esetén értesítendő személyek elérhetősége;

b)

a vészhelyzetben alkalmazandó kommunikációs eljárások.

15. cikk

A fogadó tagállam hatóságai által szolgáltatott információ

A fogadó tagállam illetékes hatóságai a 2013/36/EU irányelv 52. cikkének (3) bekezdése szerinti fióktelepi vizsgálatokat követő információcserére vonatkozó követelmények sérelme nélkül a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak rendelkezésére bocsátják a következő információt:

a)

minden olyan helyzet leírása, amely tekintetében az illetékes hatóságok megállapították, hogy az intézmény nem felelt meg az intézmények prudenciális felügyeletére vagy piaci magatartási felügyeletére vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályoknak vagy követelményeknek, köztük az 575/2013/EU rendeletben, valamint a 2013/36/EU irányelvet átültető nemzeti rendelkezésekben előírt követelményeknek, egyúttal a meg nem felelés nyomán bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedések ismertetése;

b)

azon feltételeknek való bármilyen meg nem felelés leírása, amelyeket a fióktelep fogadó tagállamban végzett tevékenységei során a közjó érdekében be kell tartani;

c)

a fióktelep vagy tevékenységei jelentette bármilyen rendszerszintű kockázat megállapítása a fogadó tagállamban, beleértve a fióktelep tevékenysége felfüggesztésének vagy megszüntetésének várható következményeire vonatkozó hatásvizsgálatot a következők tekintetében:

i.

rendszerszintű likviditás;

ii.

fizetési rendszerek;

iii.

klíring- és elszámolási rendszerek;

d)

a fióktelep piaci részesedése, amennyiben az meghaladja a fogadó tagállam teljes piacának 2 %-át, a következő kategóriák egyikében:

i.

betétek;

ii.

kölcsönök;

e)

a fióktelep számára történő vagy az általa kezdeményezett készpénz- és biztosítéktranszferek kapcsán felmerülő bármely akadály.

III. FEJEZET

A HATÁROKON ÁTNYÚLÓAN TEVÉKENYKEDŐ SZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE

16. cikk

A határokon átnyúlóan tevékenykedő szolgáltatókra vonatkozó információ

Amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságai tájékoztatást kérnek a területükön működő, tevékenységét szolgáltatásnyújtás formájában végző intézménnyel kapcsolatban, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai rendelkezésre bocsátják a következő információt:

a)

minden olyan helyzet, amely tekintetében a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai megállapították, hogy az intézmény nem felelt meg az intézmények prudenciális felügyeletére vagy piaci magatartási felügyeletére vonatkozó nemzeti vagy uniós jogszabályoknak vagy követelményeknek, köztük az 575/2013/EU rendeletben, valamint a 2013/36/EU irányelvet átültető nemzeti rendelkezésekben előírt követelményeknek, egyúttal a meg nem felelés nyomán bevezetett vagy tervezett felügyeleti intézkedések ismertetése;

b)

a fogadó tagállam lakosaitól származó betétek volumene;

c)

a fogadó tagállam lakosainak nyújtott kölcsönök volumene;

d)

a 2013/36/EU irányelv I. mellékletében felsorolt, az intézmény által bejelentett, a fogadó tagállamban szolgáltatásnyújtás formájában végezni kívánt tevékenységekkel kapcsolatban:

i.

az intézmény által végzett tevékenységek formája;

ii.

az intézmény fogadó tagállamban végzett tevékenysége szempontjából legjelentősebb tevékenységek;

iii.

megerősítés arról, hogy az intézmény gyakorolja az intézmény által a 2013/36/EU irányelv 39. cikke értelmében tett bejelentésben alapvető üzleti tevékenységként meghatározott tevékenységeket.

IV. FEJEZET

A FIÓKTELEPEN KERESZTÜL MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE AZ INTÉZMÉNYT VAGY MAGÁT A FIÓKTELEPET BEFOLYÁSOLÓ LIKVIDITÁSI STRESSZ ESETÉN

17. cikk

Az információcsere tárgyköre likviditási stressz esetén

(1)   Amennyiben a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai úgy vélik, hogy az intézmény tekintetében likviditási stressz alakult ki, vagy kialakulása ésszerűen várható, haladéktalanul tájékoztatják a fogadó tagállam illetékes hatóságait, és rendelkezésükre bocsátják a (3) bekezdésben meghatározott információt.

(2)   Amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságai úgy vélik, hogy az adott tagállamban letelepedett fióktelep tekintetében likviditási stressz alakult ki, vagy kialakulása ésszerűen várható, haladéktalanul tájékoztatják a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait, és rendelkezésükre bocsátják a (3) bekezdésben meghatározott információt.

(3)   Az illetékes hatóságok rendelkezésre bocsátják a következő információt:

a)

a kialakult helyzet leírása, beleértve a stresszhelyzet kiváltó okát, a likviditási stressz intézményre gyakorolt várható hatását és a csoporton belüli ügyleteket érintő fejleményeket;

b)

az illetékes hatóságok, illetve az intézmény által bevezetett vagy tervezett intézkedések ismertetése, beleértve az illetékes hatóságok által a likviditási stressz enyhítése érdekében az intézmény számára előírt bármilyen követelményeket;

c)

a likviditási stressz rendszerszintű következményeire vonatkozó értékelés eredményei;

d)

a likviditásra vonatkozó, a 4. cikk (1) bekezdésének c)–h) pontjában meghatározott, rendelkezésre álló legfrissebb mennyiségi információ.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 338. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176 ., 2013.6.27., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i 94/19/EK irányelve a betétbiztosítási rendszerekről (HL L 135., 1994.5.31., 5. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 19-i 1606/2002/EK rendelete a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).