28.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/81


A BIZOTTSÁG 320/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. március 27.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet VIII. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57a. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Horvátország a 73/2009/EK rendelet 57a. cikke (9) bekezdésének megfelelően 2014. január 31-ig értesítette a Bizottságot a 2013-ban aknamentesített és ismét mezőgazdasági célú használatba vett földterület nagyságáról. Az értesítés magában foglalta a 2014. és az azt követő igénylési évekre rendelkezésre álló kapcsolódó költségvetési keretösszegre vonatkozó tájékoztatást is. A 73/2009/EK rendelet 121. cikkében említett növekedési ütemezés alapján a szóban forgó rendelet VIII. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 73/2009/EK rendelet VIII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.


MELLÉKLET

A 73/2009/EK rendelet VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. táblázatban, a 2014. évhez tartozó oszlopban a Horvátországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

(ezer EUR)

 

2014

„Horvátország

114 180”

2.

A 3. táblázatban, a 2014. évhez tartozó oszlopban a Horvátországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

(ezer EUR)

 

2014

„Horvátország

114 180”