27.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/7


A BIZOTTSÁG 184/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 25.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU rendelet szerint a tagállamok és a Bizottság közötti elektronikus adatcsere-rendszerekre alkalmazandó feltételeinek meghatározásáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatással kapcsolatos beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra elfogadásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013, december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 74. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

E rendelet rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel mindegyik a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés, illetve az európai területi együttműködési célkitűzés alá tartozó operatív programok előkészítéséhez szükséges szempontokkal foglalkozik. Annak érdekében, hogy biztosítsuk ezen, egy időben hatályba léptetendő rendelkezések koherenciáját, és elősegítsük, hogy az Unió valamennyi lakosa átfogóan szemlélhesse őket és könnyen hozzájuk férhessen, célszerű az európai területi együttműködési célkitűzés alapján történő beavatkozási kategóriákra vonatkozó rendelkezéseket ezen végrehajtási aktusba foglalni, mivel az 1303/2013/EU rendelet 150. cikkének (1) bekezdése szerinti létrehozott ESB-alapok koordinációs bizottságával folytatott konzultációval kapcsolatos eljárás megegyezik az ezen végrehajtási aktus hatálya alá tartozó egyéb rendelkezésekkel kapcsolatos eljárással, míg a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzéssel kapcsolatos beavatkozási kategóriák egy másik eljárás hatálya alá tartoznak.

(2)

Az 1303/2013/EU rendelet 74. cikkének (4) bekezdése szerint a tagállam és a Bizottság között minden hivatalos információcsere elektronikus adatcsere-rendszeren keresztül történik. Meg kell tehát határozni, hogy az elektronikus adatcsere-rendszernek milyen feltételeknek kell megfelelnie.

(3)

A tagállamok és a Bizottság közötti információcsere módjait az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (3) bekezdése szerint az a kedvezményezettek és az érintett hatóságok közötti információcsere esetében meghatározott – egy másik végrehajtási aktus hatálya alá tartozó – módoktól eltérőnek kell tekinteni. Az operatív programok végrehajtására vonatkozó információk jobb minőségének, a rendszer hasznossága és az egyszerűsítés garantálása érdekében meg kell határozni a kicserélendő információk formájának és alkalmazási körének alapvető követelményeit.

(4)

Meg kell határozni az alapelveket, valamint a rendszer működésére alkalmazandó szabályokat annak azonosítása tekintetében, hogy melyik fél felelős a dokumentumok feltöltéséért és azok bármilyen frissítéséért.

(5)

A tagállamok és a Bizottság adminisztratív terhei csökkentésének a hatékony és eredményes elektronikus információcsere biztosítása mellett való garantálása érdekében meg kell határozni a rendszer technikai jellemzőit.

(6)

A tagállamoknak és a Bizottságnak lehetőséget kell továbbá adni arra, hogy az adatokat két különböző – meghatározandó módon – kódolják és továbbítsák. Szükség van továbbá az elektronikus adatcsere-rendszer működését gátló vis maior esetekre vonatkozó szabályok megállapítására annak érdekében, hogy mind a tagállamok, mind pedig a Bizottság alternatív módon folytatni tudja az adatcserét.

(7)

A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy az elektronikus adatcsere-rendszeren keresztüli adattovábbítás biztonságosan történjen, lehetővé téve az információ rendelkezésre állását, sértetlenségét, eredetiségét, bizalmas kezelését és letagadhatatlanságát. Ezért meg kell állapítani a biztonságra vonatkozó szabályokat.

(8)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által megállapított alapelveket, különösképpen a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet tehát ezen jogokkal és alapelvekkel összhangban kell alkalmazni. A tagállamok által feldolgozott adatok tekintetében a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) alkalmazandó. Az uniós intézmények és szervek által feldolgozott személyes adatok, valamint az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) alkalmazandó.

(9)

Az 1299/2013/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdése második albekezdése szerint meg kell határozni az európai területi együttműködési célkitűzés alapján történő beavatkozás közös kategóriáit annak érdekében, hogy a tagállamok következetes információkat nyújtsanak be a Bizottsághoz az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) programozott felhasználásáról, valamint az ERFA kategóriánkénti kumulatív elosztásáról és kiadásairól, továbbá a program alkalmazási ideje alatt végrehajtott műveletek számáról. Mindez lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy megfelelő módon tájékoztassa a többi uniós intézményt és az Unió polgárait az ERFA alkalmazásáról.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1303/2013/EU rendelet 150. cikkének (3) bekezdésének első albekezdésével, mivel a szóban forgó rendelet 150. cikkének (1) bekezdése szerinti létrehozott ESB-alapok koordinációs bizottsága véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

Az 1303/2013/EU rendeletet végrehajtó rendelkezései az ESB-alapok vonatkozásában

ELEKTRONIKUS ADATCSERE-RENDSZEREK

(Az 1303/2013/EU rendelet 74. cikke (4) bekezdésének megfelelő felhatalmazás)

1. cikk

Az elektronikus adatcsere-rendszer létrehozása

A Bizottság létrehozza az elektronikus adatcsere-rendszert, amely a tagállamok és a Bizottság közötti valamennyi hivatalos információcserét szolgálja.

2. cikk

Az elektronikus adatcsere-rendszer tartalma

(1)   Az elektronikus adatcsere-rendszer (a továbbiakban: SFC2014) legalább az 1303/2013/EU rendelet, az 1299/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) és a 2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozó tengeri és halászati politikára biztosítandó pénzügyi támogatás feltételeinek megállapításáról szóló jövőbeli uniós jogi aktus (a továbbiakban: az ETHA-rendelet) szerinti mintákban, formátumokban és sablonokban meghatározott információkat tartalmazza.

(2)   Az SFC2014-be beágyazott elektronikus formanyomtatványokban foglalt információk (a továbbiakban: strukturált adatok) nem helyettesíthetők nem strukturált adatokkal, ideértve a hiperlinkek vagy más olyan nem strukturált adattípusok alkalmazását, mint például a csatolt dokumentumok és képek. Amikor egy tagállam ugyanazt az információt strukturált adatok és nem strukturált adatok formájában egyaránt továbbítja, az ellentmondások esetén a strukturált adatok alkalmazandók.

3. cikk

Az SFC2014 működése

(1)   A Bizottság, a tagállamok által a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 59. cikkének (3) bekezdése, az 1303/2013/EU rendelet 123. cikke és az 1305/2013/EK rendelet 65. cikkének (2) bekezdése értelmében kijelölt hatóságok, valamint az ezen hatóságok feladataival megbízott szervek viszik be SFC2014-be és frissítik a továbbításra szánt adatokat, amelyért felelősek.

(2)   A Bizottsághoz továbbított minden információt nem ugyanaz a személy ellenőrzi és nyújtja be, mint aki az adattovábbításkor az adatot bevitte. Az SFC2014-nek vagy az ahhoz automatikusan hozzákapcsolt tagállami irányítási és ellenőrzési információs rendszereknek támogatnia kell a feladatok ilyen elválasztását.

(3)   A tagállamoknak – nemzeti, regionális vagy mindkét szinten – ki kell nevezniük az SFC2014-hez való hozzáférési jogok kezeléséért felelős személyt (vagy személyeket), akinek a következő feladatokat kell ellátni:

a)

azonosítja a hozzáférést kérő felhasználókat, biztosítva, hogy ezek a felhasználók a szervezet alkalmazásában állnak;

b)

tájékoztatja a felhasználókat kötelezettségeikről a rendszer biztonságának megőrzése érdekében;

c)

ellenőrzi, hogy a felhasználók feladatkörük és szervezeti beosztásuk alapján jogosultak-e az általuk igényelt kiváltság mértékére;

d)

kérelmezi a hozzáférési jogok megszüntetését, ha azok már nem szükségesek vagy nem indokoltak;

e)

haladéktalanul jelenti azokat a gyanús eseteket, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a rendszer biztonságát;

f)

az esetleges változások jelentésével folyamatosan biztosítja a felhasználói azonosító adatok pontosságát;

g)

megteszi az adatvédelemmel és az üzleti titokkal kapcsolatosan szükséges óvintézkedéseket az uniós és nemzeti szabályoknak megfelelően;

h)

tájékoztatja a Bizottságot minden olyan változásról, amely hatással van a tagállami hatóságok vagy az SFC2014 felhasználóinak azon képességére, hogy az (1) bekezdésben foglalt feladataikat ellássák, illetve az a)–g) pontokban említett feladatok ellátásával kapcsolatos személyes kapacitásukra.

(4)   Az adatcseréket és ügyleteket kötelező elektronikus aláírással kell ellátni az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) értelmében. A tagállamok és a Bizottság a jogi eljárásokban bizonyító erejűként joghatályosnak és elfogadottnak ismerik el az SCF2014-ben alkalmazott elektronikus aláírást.

Az SFC2014 révén feldolgozott információk tekintetében tiszteletben kell tartani a magánéletnek, az egyének személyes adatainak és a jogi személyek üzleti titkainak védelmét a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (8), a 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (9), az 1995/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (10) és a 45/2001/EK rendelettel összhangban.

4. cikk

Az SFC2014 jellemzői

A hatékony és eredményes elektronikus információcsere biztosítása érdekében az SFC2014 a következő jellemzőkkel rendelkezik:

a)

interaktív formanyomtatványok, vagy a rendszer által a korábban rögzített adatok alapján automatikusan előkészített formanyomtatványok;

b)

automatikus számítás abban az esetben, amikor az csökkenti a felhasználók kódolási tevékenységét;

c)

automatikus beágyazott ellenőrzések a továbbított adatok belső konzisztenciájára, valamint ezen adatoknak az alkalmazandó szabályokkal való összhangjára vonatkozóan;

d)

az SFC2014 felhasználóit figyelmeztető, rendszer által generált jelzések arra vonatkozóan, hogy bizonyos műveletek elvégezhetőek-e vagy sem;

e)

a rendszerbe bevitt információ kezelésének online nyomon követése;

f)

a múltbeli adatok rendelkezésre állása egy operatív programra vonatkozóan bevitt valamennyi információ tekintetében.

5. cikk

Adattovábbítás az SFC2014-en keresztül

(1)   Az SFC2014-hez a tagállamok és a Bizottság vagy közvetlenül egy interaktív felhasználói felületen (azaz webalkalmazáson), vagy egy előzetesen meghatározott protokollt alkalmazó műszaki interfészen (azaz webszolgáltatáson) keresztül férnek hozzá, amely lehetővé teszi a tagállami információs rendszerek és az SFC2014 közötti automatikus szinkronizálást és adattovábbítást.

(2)   A tagállam felől a Bizottság részére, valamint fordított irányban zajló elektronikus adattovábbítás időpontját az érintett dokumentum benyújtási időpontjának kell tekinteni.

(3)   Vis maior esetén – az SFC2014 üzemzavara vagy az SFC2014-gyel való összeköttetés hiánya, amelynek tartama az információk benyújtásának előírt határidejét megelőző egy hétben vagy a december 23. és 31. közötti időszakban meghaladja az egy munkanapot, illetve bármely más időszakban az öt munkanapot – a tagállam és a Bizottság között zajló információcsere az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett minták, formátumok és sablonok révén nyomtatott formában is történhet.

Az elektronikus adatcsere-rendszer üzemzavarának megszűnésekor, a rendszerrel való összeköttetés visszaállításakor vagy a vis maior esetének megszűnésekor az érintett félnek a nyomtatott formában elküldött információkat haladéktalanul be kell vinnie az SFC2014-be.

(4)   A (3) bekezdésben említett esetekben a postai bélyegző dátumát kell az érintett dokumentum benyújtási időpontjának tekinteni.

6. cikk

Az SFC2014-n keresztül továbbított adatok biztonsága

(1)   A Bizottság az SFC2014 részére kialakítja az információtechnológiai biztonságpolitikát (a továbbiakban: SFC IT biztonságpolitika), amely a vonatkozó uniós szabályoknak, különösképpen az Európai Bizottság informatikai rendszereinek biztonságára vonatkozó szabályokról szóló C(2006) 3602 bizottsági határozatnak és végrehajtási szabályainak (11) megfelelően az SFC2014-et használó alkalmazottakra vonatkozik. A Bizottság kijelöli az SFC2014-re alkalmazandó biztonságpolitika meghatározásáért, fenntartásáért és megfelelő alkalmazásának biztosításáért felelős személyt vagy személyeket.

(2)   A tagállamoknak és a Bizottságon kívüli európai intézményeknek, amelyek hozzáférési jogot kaptak az SFC2014-hez, meg kell felelniük az SFC2014 portálon közzétett IT biztonságpolitikai feltételeknek és az SFC2014 keretében a Bizottság által az adattovábbítás biztonsága érdekében végrehajtott intézkedéseknek, különösen az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett műszaki interfész alkalmazására vonatkozóan.

(3)   A tagállamok és a Bizottság végrehajtják az általuk tárolt és az SFC2014 révén továbbított adatok védelme érdekében elfogadott biztonsági intézkedéseket és biztosítják azok hatékonyságát.

(4)   A tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi szintű információbiztonsági politikát fogadnak el, amely kiterjed az SFC2014-hez való hozzáférésre és az e rendszerbe való automatikus adatbevitelre, biztosítva a minimális biztonsági követelményeket. E nemzeti, regionális vagy helyi IT biztonságpolitika hivatkozhat más biztonsági dokumentumokra. Az egyes tagállamok biztosítják, hogy ezen IT biztonságpolitikák az SFC2014-et használó valamennyi hatóságra alkalmazandók.

(5)   E nemzeti, regionális vagy helyi IT biztonságpolitika a következőket tartalmazza:

a)

közvetlen felhasználás esetén az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében említett hozzáférési jogok kezeléséért felelős személy vagy személyek által végzett munka IT-biztonsági vonatkozásai;

b)

abban az esetben, ha az SFC2014-hez az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett műszaki interfészen keresztül kapcsolt nemzeti, regionális vagy helyi számítógépes rendszerek esetében a rájuk vonatkozó azon biztonsági intézkedések, amelyek lehetővé teszik az SFC2014 biztonsági követelményeivel való összehangolást.

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában az alábbi szempontokat kell lefedni, szükség szerint:

a)

fizikai biztonság;

b)

az adathordozók és a hozzáférés ellenőrzése;

c)

az adattárolás ellenőrzése;

d)

hozzáférés és jelszóellenőrzés;

e)

nyomon követés;

f)

összekapcsolás az SFC2014-gyel;

g)

hírközlési infrastruktúra;

h)

emberierőforrás-menedzsment a foglalkoztatás előtt, alatt és után;

i)

a biztonsági események kezelése.

(6)   E nemzeti, regionális vagy helyi IT biztonságpolitikát kockázatelemzésre kell alapozni, és a biztonságpolitika által meghatározott intézkedéseknek az azonosított kockázatokkal arányosnak kell lenniük.

(7)   A nemzeti, regionális vagy helyi IT biztonságpolitikát meghatározó dokumentumokat kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

(8)   A tagállamoknak nemzeti és regionális szinten ki kell jelölniük az SFC2014-re alkalmazandó nemzeti, regionális vagy helyi IT biztonságpolitika fenntartásáért és alkalmazásának biztosításáért felelős személyt vagy személyeket. E személy vagy személyek tartanak kapcsolatot a Bizottság által kinevezett és e rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett személlyel vagy személyekkel.

(9)   Mind az SFC IT biztonságpolitikát, mind pedig a vonatkozó nemzeti, regionális vagy helyi IT biztonságpolitikát a technológiai változások, az új veszélyek azonosítása vagy más vonatkozó fejlemények alapján frissíteni kell. Az említett biztonságpolitikákat minden esetben évente felül kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is megfelelő megoldást adjanak.

II.   FEJEZET

Az 1299/2013/EU rendeletet végrehajtó rendelkezések

A BEAVATKOZÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ NÓMENKLATÚRA

(Az 1299/2013/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelő felhatalmazás)

7. cikk

Az európai területi együttműködési célkitűzés alapján történő beavatkozás kategóriái

A beavatkozási kategóriáknak az 1299/2013/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett nómenklatúrája e rendelet mellékletében található.

III.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 259. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1999. december 13-i 1999/93/EK irányelve az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről (HL L 13., 2000.1.19., 12. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv), HL L 201., 2002.07.31., 37. o.

(9)  Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2009/136/EK irányelv (HL L 337., 2009.12.18., 11. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 1995/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(11)  Az Európai Bizottság 2006. augusztus 16-i C(2006) 3602 határozata az Európai Bizottság informatikai rendszereinek biztonságára vonatkozó szabályokról.


MELLÉKLET

Az európai területi együttmőködési cél keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap beavatkozási kategóriáira vonatkozó nómenklatúra

1. TÁBLÁZAT:   KÓDOK A BEAVATKOZÁSI TERÜLET DIMENZIÓJA ALAPJÁN

1.   BEAVATKOZÁSI TERÜLET

I.   Termelő beruházás

001

Általános termelő beruházások a kis- és középvállalkozásokban (kkv-k)

002

Kutatási és innovációs tevékenységek a nagyvállalatokban

003

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz kapcsolódó termelő beruházások nagyvállalatokban

004

A nagyvállalatok és a kkv-k közötti együttműködéshez kapcsolódó termelő beruházás az információs és kommunikációs technológiával (IKT) összefüggő termékek és szolgáltatások, valamint e-kereskedelem továbbfejlesztése és az IKT iránti kereslet fokozása céljából

II.   Alapvető szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúra és a kapcsolódó beruházások:

 

Energetikai infrastruktúra

005

Villamos energia (tárolás és átvitel)

006

Villamos energia (TEN-E tárolás és átvitel)

007

Földgáz

008

Földgáz (transzeurópai hálózatok – E)

009

Megújuló energia: szél

010

Megújuló energia: napenergia

011

Megújuló energia: biomassza

012

Egyéb megújuló energia (ideértve a víz-, geotermikus- és tengeri energiát), valamint a megújuló energia-integráció (ideértve a tárolást, illetve a power-to-gas, valamint megújuló hidrogén-rendszerekhez kapcsolódó infrastruktúrát)

013

A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs projektek és támogatási intézkedések

014

A meglévő lakásállomány energiahatékony felújítása, demonstrációs projektek és támogatási intézkedések

015

Alacsony és közepes feszültségű intelligens energiaelosztó-rendszerek (ideértve az intelligens energiahálózatokat és IKT-rendszereket)

016

Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés és távfűtés

 

Környezeti infrastruktúra

017

Háztartási hulladékok kezelése (ideértve a minimalizálásra, a szelektálásra és az újrahasznosításra irányuló intézkedéseket)

018

Háztartási hulladékok kezelése (ideértve a mechanikai, biológiai kezelést, a hőkezelést, az égetést és a hulladéklerakással kapcsolatos intézkedéseket)

019

Kereskedelmi, ipari vagy veszélyes hulladékok kezelése

020

Ivóvíz biztosítása (kinyerési, kezelési, tárolási és elosztási infrastruktúra)

021

Vízgazdálkodás és az ivóvízkészletek védelme (ideértve a vízgyűjtő-gazdálkodást, a vízellátást, az éghajlatváltozáshoz való különleges alkalmazkodási intézkedéseket, a távfogyasztásmérést, a díjszabási rendszereket és a szivárgás visszaszorítását)

022

A szennyvíz kezelése

023

Az üvegházhatású gázokkibocsátásának csökkentésére és/vagy elkerülésére irányuló környezetvédelmi intézkedések (ideértve a metángáz kezelését és tárolását és a komposztálást)

 

Közlekedési infrastruktúra

024

Vasút (TEN-T törzshálózat)

025

Vasút (TEN-T átfogó)

026

Egyéb vasutak

027

Mozgó vasúti tárgyi eszközök

028

TEN-T autópályák és utak – törzshálózat (új építésű)

029

TEN-T autópályák és utak – átfogó hálózat (új építésű)

030

Másodrendű útkapcsolat a TEN-T úthálózathoz és csomópontokhoz (új építésű)

031

Egyéb országos és regionális utak (új építésű)

032

Helyi úthálózat (új építésű)

033

TEN-T felújított vagy javított út

034

Egyéb felújított vagy javított út (autópálya, nemzeti, regionális vagy helyi)

035

Multimodális közlekedés (TEN – T)

036

Multimodális közlekedés

037

Repülőterek (TEN-T) (1)

038

Egyéb repülőterek (1)

039

Tengeri kikötők (TEN-T)

040

Egyéb tengeri kikötők

041

Belvízi utak és kikötők (TEN-T)

042

Belvízi utak (regionális és helyi)

 

Fenntartható közlekedés

043

A tiszta városi közlekedési infrastruktúra és annak elősegítése (ideértve a berendezéseket és a járműveket)

044

Intelligens szállítási rendszerek (ideértve a igénykezelés, az úthasználatidíj-rendszerek t, az IT monitoring, ellenőrzési és információs rendszerek bevezetését)

 

Információs és kommunikációs technológiák (TEN-ICT) infrastruktúrája

045

IKT: Gerinc-/felhordóhálózat

046

IKT: Nagysebességű szélessávú hálózat (hozzáférés/helyi hurok; >/= 30 Mbps)

047

IKT: Rendkívül nagysebességű szélessávú hálózat (hozzáférés/helyi hurok; >/= 100 Mbps)

048

IKT: Az IKT-infrastruktúra egyéb típusai/nagyméretű számítógépes erőforrások/berendezések (ideértve az e-infrastruktúrát, az adatközpontokat és szenzorokat; valamint az egyéb infrastruktúrába, például kutatási létesítményekbe, környezeti és szociális infrastruktúrába beépült típusokat)

III.   Szociális, egészségügyi és oktatási infrastruktúra és a kapcsolódó beruházás

049

A felsőoktatáshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra

050

A szakképzéshez, képzéshez és a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra

051

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra (alapfokú és általános középfokú oktatás)

052

A koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz kapcsolódó infrastruktúra

053

Egészségügyi infrastruktúra

054

Lakás-infrastruktúra

055

A regionális és helyi fejlesztésekhez hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúra

IV.   Endogén potenciál fejlesztése:

 

Kutatás, fejlesztés és innováció

056

Infrastruktúrára, kapacitásokra és berendezésekre irányuló beruházások a kkv-kban, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban

057

Infrastruktúrára, kapacitásokra és berendezésekre irányuló beruházások a nagyvállalatokban, a kutatási és innovációs tevékenységekkel közvetlen kapcsolatban

058

Kutatási és innovációs infrastruktúra (állami)

059

Kutatási és innovációs infrastruktúra (magánszférabeli, ideértve a tudományos parkokat)

060

Kutatási és innovációs tevékenységek az állami kutatóközpontokban és kompetenciaközpontokban, ideértve a hálózatépítést

061

Kutatási és innovációs tevékenységek a magán-kutatóközpontokban, ideértve a hálózatépítést

062

Technológiatranszfer és az egyetemek-vállalatok közötti együttműködés, amelynek előnyeiből elsősorban a kkv-k részesülnek

063

Klaszterek és üzleti hálózatok támogatása, amelynek előnyeiből elsősorban a kkv-k részesülnek

064

Kutatási és innovációs folyamatok a kkv-kben (ideértve az utalvány alapú programokat, a folyamat-, a tervezési és a szolgáltatás-innovációt, valamint a szociális innovációt)

065

Kutatási és innovációs infrastruktúra, folyamatok, technológiatranszfer és együttműködés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességre összpontosító vállalkozások között

 

Vállalkozásfejlesztés

066

Fejlett kisegítő szolgáltatások a kkv-k és kkv-csoportok számára (ideértve a menedzsment-, marketing- és tervezési szolgáltatásokat)

067

Kkv-vállalkozásfejlesztés, a vállalkozói készség és inkubáció támogatása (ideértve a hasznosító (spin-off) és induló (spin-out) vállalkozásokat)

068

Energia-hatékonysági és demonstrációs projektek a kkv-kben és támogatási intézkedések

069

A környezetbarát gyártási eljárások és forráshatékonyság támogatása a kkv-kben

070

Az energiahatékonyság előmozdítása a nagyvállalkozásokban

071

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességhez hozzájáruló szolgáltatások nyújtására szakosodott vállalkozások fejlesztése és támogatása (ideértve az e szolgáltatásokhoz nyújtott támogatást is)

072

Vállalati infrastruktúra a kkv-k számára (ideértve az ipari parkokat és telephelyeket)

073

A szociális vállalatok támogatása (kkv-k)

074

Turisztikai eszközök fejlesztése és támogatása a kkv-kben

075

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése és támogatása a kkv-kben vagy a kkv-k részére

076

Kulturális és kreatív javak fejlesztése és támogatása a kkv-kben

077

Kulturális és kreatív szolgáltatások fejlesztése és támogatása a kkv-kben vagy a kkv-k részére

 

Információs és kommunikációs technológia (IKT) – keresletserkentés, alkalmazások és szolgáltatások

078

Elektronikus kormányzati szolgáltatások és alkalmazások (ideértve az elektronikus közbeszerzést, a közigazgatási reformot támogató IKT-intézkedéseket, a kiberbiztonsággal, az adatvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket, az e-igazságszolgáltatást és az e-demokráciát)

079

A közszféra információihoz való hozzáférés (ideértve a nyitott adatokat, az e-kultúrát, a digitális könyvtárakat, az e-tartalmat és e-turizmust)

080

Az e-inklúzióval, e-hozzáféréssel, e-tanulással és e-oktatással kapcsolatos szolgáltatások és alkalmazások, digitális jártasság

081

Az aktív és egészséges idősödés kihívásaira választ adó IKT-megoldások és e-egészségügyi szolgáltatások és alkalmazások (ideértve az e-ápolást és a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését)

082

IKT-szolgáltatások és -alkalmazások a kkv-k számára (ideértve az e-kereskedelmet, az e-üzletvitelt és a hálózatos üzleti folyamatokat), az élő laboratóriumokat, az internetes vállalkozókat és az IKT-vállalkozások indítását

 

Környezet

083

Levegőminőségi intézkedések

084

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC).

085

A biodiverzitás védelme és javítása, természetvédelem és zöld infrastruktúra

086

A Natura 2000 területek védelme, helyreállítása és fenntartható felhasználása

087

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok megelőzése és kezelése, pl. erózió, tűz, árvíz, vihar és szárazság, ideértve a társadalmi tudatosság fokozását, a polgári védelmet és a katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat

088

Kockázat-megelőzés és a nem az éghajlattal kapcsolatos természeti kockázatok (pl. földrengések), valamint az emberi tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok (pl. technológiai balesetek) kezelése, ideértve a társadalmi tudatosság fokozását, a polgári védelmet és a katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat

089

Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja

090

Kerékpárutak és gyalogutak

091

A természeti területek turisztikai potenciáljának fejlesztése és támogatása

092

A közvagyon részét képező turisztikai eszközök védelme, fejlesztése és támogatása

093

Az közvagyon részét képező turisztikai szolgáltatások fejlesztése és támogatása

094

Az közvagyon részét képező kulturális javak és örökség védelme, fejlesztése és támogatása

095

Az közvagyon részét képező kulturális szolgáltatások és örökség fejlesztése és támogatása

 

Egyéb

096

A közigazgatás intézményi kapacitása és az ERFA végrehajtásához vagy az ESZA intézményi kapacitási kezdeményezéseit támogató intézkedésekhez kapcsolódó közszolgáltatások

097

Közösségi irányítású, helyi fejlesztési kezdeményezések városi és vidéki területeken

098

A legkülső régiók: a megközelítési nehézségeknek és a területi széttagozódásnak tulajdonítható bármilyen külön költség megtérítése

099

A legkülső régiók: különleges intézkedések a piac méretéből adódó tényezők miatti külön költségek megtérítésére

100

A legkülső régiók: támogatás az éghajlati viszonyokból és a domborzati nehézségekből adódó külön költségek megtérítésére

101

Keresztfinanszírozás az ERFA keretében (a művelet ERFA-részének és a közvetlenül ahhoz kapcsolódó részének kielégítő végrehajtásához szükséges ESZA-típusú tevékenységek támogatása)

V.   A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása:

102

A munkakeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése, ideértve a tartósan munkanélküli és a munkaerőpiactól távol eső személyeket, a helyi foglalkoztatást érintő kezdeményezések és a munkaerő mobilitásának támogatása révén

103

A fiataloknak a munkaerőpiacra történő fenntartható integrációja, különösen azoké, akik nem vesznek részt a foglalkoztatásban, az oktatásban vagy a képzésben, ideértve a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginális helyzetű közösségekből származó fiatalokat, többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén

104

Önfoglalkoztatás, vállalkozás és vállalatalapítás, ideértve az innovatív mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat

105

A férfiak és nők közötti egyenlőség valamennyi területen, ideértve a foglalkoztatottságot, a szakmai előrelépést, a munka és a magánélet összeegyeztetését, valamint az egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás előmozdítását

106

A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók változásokhoz való alkalmazkodása

107

Aktív és egészséges időskor

108

A munkaerő-piaci intézmények, pl. a köz- és magánszférabeli munkaügyi hivatalok modernizálása és a munkaerő-piaci szükségletek összehangolásának javítása, egyebek mellett olyan intézkedések révén, amelyek ösztönzik a munkaerő transznacionális mobilitását, mobilitási rendszerek, valamint az intézmények és a kapcsolódó érdekelt felek közötti eredményesebb együttműködés révén

VI.   A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és bárminemű megkülönböztetés elleni fellépés:

109

Aktív befogadás, ideértve az esélyegyenlőség előmozdítását és az aktív részvételt, valamint a foglalkoztatottság javítása

110

A társadalom peremére szorult közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja

111

A megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az esélyegyenlőség előmozdítása

112

Megfizethető, fenntartható és magas színvonalú szolgáltatásokhoz, egyebek mellett egészségügyi ellátáshoz és általános érdekű szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

113

A szociális vállalkozás, valamint a szociális vállalkozásokba és a szociális és szolidáris gazdaságba történő szakmai integráció ösztönzése valamennyi személy munkához való hozzáférésének érdekében

114

Közösségi irányítású, helyi fejlesztési kezdeményezések

VII.   Az oktatásba, a képzésbe és a szakképzésbe történő beruházás a készségek és az egész életen át tartó tanulás céljából:

115

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba és képzésbe való visszatérést ösztönző (formális, informális és nem formális) tanulási útvonalakat is

116

A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára

117

Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási útvonalak előmozdítása, többek között a karriertanácsadás és a megszerzett képességek megerősítése révén

118

Az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átállás megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előzetes felmérésén alapuló mechanizmusok révén, a szakmai életút rugalmasabbá tétele, munkaalapú tanulási rendszerek többek között a duális tanulási rendszerek és a gyakornoki képzések létrehozása és továbbfejlesztése

VIII.   A közhatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatás:

119

Azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása

120

Az oktatással, az egész életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó szakpolitikák, valamint a foglalkoztatási és szociálpolitika kidolgozásában érintett valamennyi érdekelt kapacitásának kiépítése többek között a nemzeti, regionális és helyi szintű reformok ösztönzését célzó ágazati és területi paktumok révén

IX.   Technikai segítségnyújtás:

121

Előkészítés, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés

122

Értékelés és tanulmányok

123

Tájékoztatás és kommunikáció


2. TÁBLÁZAT:   KÓDOK A FINANSZÍROZÁS FORMÁJÁNAK DIMENZIÓJA ALAPJÁN

2.   FINANSZÍROZÁSI FORMA

01

Vissza nem térítendő támogatás

02

Visszatérítendő támogatás

03

Támogatás pénzügyi eszközökkel: kockázati tőke vagy azzal egyenértékű tőke révén

04

Támogatás pénzügyi eszközökkel: hitel vagy azzal egyenértékű eszköz révén

05

Támogatás pénzügyi eszközökkel: kezességvállalás vagy azzal egyenértékű eszköz révén

06

Támogatás pénzügyi eszközökkel: kamattámogatás, garanciadíj-támogatás, technikai támogatás vagy azzal egyenértékű támogatás révén

07

Jutalom


3. TÁBLÁZAT:   KÓDOK A TERÜLETI DIMENZIÓ ALAPJÁN

3.   TERÜLET TÍPUSA

01

Nagyméretű városi területek (sűrűn lakott > 50 000 fős lakosság)

02

Kisméretű városi területek (közepes népsűrűség > 5 000 fős lakosság)

03

Vidéki területek (ritkán lakott)

04

Makro-regionális együttműködési terület

05

Együttműködés a nemzeti és regionális programterületek terén nemzeti összefüggésben

06

ESZA transznacionális együttműködés

07

Nem alkalmazandó


4. TÁBLÁZAT:   KÓDOK A TERÜLETI VÉGREHAJTÁSI MECHANIZMUSOK DIMENZIÓ ALAPJÁN

4.   TERÜLETI VÉGREHAJTÁSI MECHANIZMUSOK

01

Integrált területi beruházás – városi

02

A fenntartható városfejlesztés egyéb integrált megközelítései

03

Integrált területi beruházás – egyéb

04

A fenntartható vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései

05

A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései

06

Közösségi irányítású, helyi fejlesztési kezdeményezések

07

Nem alkalmazandó


5. TÁBLÁZAT:   KÓDOK A TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS DIMENZIÓ ALAPJÁN

5.   TEMATIKUS CÉLKITŰZÉS (ERFA és a Kohéziós Alap)

01

A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése

02

Az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;

03

A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése

04

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

05

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmodítása

06

A környezet megóvása és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

07

A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontoságú hálózati infrastruktúrákban

08

A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása

09

A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányosmegkülönböztetés elleni küzdelem

10

Az oktatásba és a képzésbe, többek között és szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében

11

A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás

12

Nem alkalmazható (csak technikai segítségnyújtás)


6.   TÁBLÁZAT: KÓDOK AZ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIMENZIÓJA ALAPJÁN

6.   GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG

01

Mezőgazdaság és erdészet

02

Halászat, halgazdálkodás

03

Élelmiszer, ital gyártása

04

Textíliák és textilipari termékek előállítása

05

Járműgyártás

06

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

07

Egyéb, nem meghatározott gyártási tevékenység

08

Építőipar

09

Bányászat és fejtés (ideértve az energiatermelő anyagok bányászatát)

10

Villamosenergia-, gáz-, gőz-,forróvízellátás és légkondicionálás

11

Vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, hulladékgazdálkodás és kármentesítés

12

Szállítás és raktározás

13

Tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, ideértve a távközlést, a tájékoztatási tevékenységeket, a számítógépes programozást, a tanácsadást és a kapcsolódó tevékenységeket

14

Nagy- és kiskereskedelem

15

Turizmus, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

16

Pénzügyi és biztosítási tevékenység

17

Ingatlannal, bérlettel kapcsolatos és üzleti tevékenységek

18

Közigazgatás

19

Oktatás

20

Humán-egészségügyi ellátás

21

Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások

22

A környezetvédelemhez és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó tevékenységek

23

Művészet, szórakozás, kreatív iparágak és szabadidős tevékenységek

24

Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások


7.   TÁBLÁZAT: KÓDOK AZ ELHELYEZKEDÉS DIMENZIÓJA ALAPJÁN

7.   HELY (2)

Kód

Elhelyezkedés

 

A régió vagy terület kódja, ahol a műveletet végrehajtják az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS) szerint (2)


(1)  A környezetvédelemmel kapcsolatos beruházásokra korlátozva vagy a kedvezőtlen környezeti hatásának enyhítéséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kíséretében

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).