21.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 52/1


A BIZOTTSÁG 157/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. október 30.)

az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére, összefüggésben 60. cikkének b) pontjával,

mivel:

(1)

A 305/2011/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése arra kötelezi a gyártókat, hogy az építési termékek forgalomba hozatalakor nyilatkozatot állítsanak ki a termék teljesítményéről, amennyiben az harmonizált szabvány által szabályozott építési termék, vagy megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek. A termékhez a teljesítménynyilatkozat egy példányát vagy nyomtatott, vagy elektronikus formában mellékelni kell.

(2)

A 305/2011/EU rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 60. cikkének b) pontja a Bizottságra ruházza a valamely weboldalon közzétett teljesítménynyilatkozatok elektronikus feldolgozására vonatkozó feltételek meghatározásának jogát. A teljesítménynyilatkozatok online közzétételének említett feltételei megengedik az új információs technológiák használatát, és ezáltal csökkentik az építési termékek gyártóira és az egész építőipari ágazatra háruló költségeket.

(3)

Tekintettel arra, hogy az építési termékek vevőinek, különösen a mikrovállalkozásoknak és az építkezéseken internet-hozzáférés nélkül dolgozó vállalkozóknak különleges igényeik lehetnek, nem célszerű, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi aktus eltérést tegyen lehetővé a 305/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésétől.

(4)

Annak érdekében, hogy könnyen felismerhető legyen, hogy az egyes elektronikus formában közzétett teljesítménynyilatkozatok mely termékekhez tartoznak, a gyártók kötelesek minden általuk forgalomba hozott terméket, illetve minden azonos termékekből álló tételt egy adott teljesítménynyilatkozathoz kapcsolni, mégpedig úgy, hogy a 305/2011/EU rendelet III. mellékletének megfelelően megadják a teljesítménynyilatkozatban a terméktípus egyedi azonosító kódját.

(5)

A teljesítménynyilatkozatok kiállításával járó adminisztratív terhek megkönnyítése és a nyilatkozatokban megadott információk megbízhatóságának folyamatos biztosítása érdekében az elektronikus formátumú teljesítménynyilatkozat módosítása a nyilatkozat online közzétételét követően nem megengedett; a nyilatkozatnak az építési termék forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig vagy a 305/2011/EU rendelet 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján meghatározott egyéb időszak végéig hozzáférhetőnek kell maradnia.

(6)

A weboldalt, amelyen a teljesítménynyilatkozatot közzéteszik, folyamatosan ellenőrizni kell és karban kell tartani annak érdekében, hogy az oldal lehetőség szerint mindig hozzáférhető legyen, és műszaki hiba miatt ne váljon elérhetetlenné.

(7)

A weboldalt, amelyen a teljesítménynyilatkozatot közzéteszik, díjmentesen hozzáférhetővé kell tenni az építési termékek vevői számára. Az építési termékek vevőivel közölni kell a weboldal és az elektronikus formában közzétett teljesítménynyilatkozat elérési módját.

(8)

A teljes európai építőipari ágazat hatékonyságának és versenyképességének fokozása érdekében minél hamarabb lehetővé kell tenni, hogy a teljesítménynyilatkozatokat kiállító gazdasági szereplők, ha úgy kívánják, élhessenek a nyilatkozatok kiállítását megkönnyítő új információs technológiák nyújtotta előnyökkel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A gazdasági szereplők a 305/2011/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett teljesítménynyilatkozatot – a 305/2011/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésétől eltérve – weboldalon is közzétehetik, amennyiben a következő feltételek mindegyikét teljesítik:

a)

gondoskodnak arról, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalma ne változzon, miután közzétették az adott weboldalon;

b)

gondoskodnak azon weboldal folyamatos ellenőrzéséről és karbantartásáról, amelyen az építési termékekről kiállított teljesítménynyilatkozatokat közzétették, annak érdekében, hogy mind a weboldal, mind a teljesítménynyilatkozatok folyamatosan elérhetők legyenek az építési termékek vevői számára;

c)

gondoskodnak arról, hogy a teljesítménynyilatkozathoz az építési termékek vevői díjmentesen hozzáférhessenek az építési termék forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig vagy a 305/2011/EU rendelet 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján alkalmazandó egyéb időszak végéig;

d)

tájékoztatják az építési termékek vevőit mind a weboldal, mind az építési termékekről kiállított és a szóban forgó weboldalon elektronikus formában közzétett teljesítménynyilatkozatok elérési módjáról.

(2)   A gyártók a terméktípus egyedi azonosító kódjának megadásával kötelesek minden általuk forgalomba hozott terméket, illetve minden azonos termékekből álló tételt egy adott teljesítménynyilatkozathoz kapcsolni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.