11.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 40/8


A TANÁCS 124/2014/EU RENDELETE

(2014. február 10.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság által előterjesztett együttes javaslatra,

mivel:

(1)

A 36/2012/EU tanácsi rendelet (2) hatályba lépteti a 2013/255/KKBP határozatban rögzített legtöbb intézkedést.

(2)

2014. február 10-én a Tanács elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot (3) módosító 2014/74/KKBP határozatot.

(3)

További eltérést kell biztosítani a pénzeszközök befagyasztásától a 36/2012/EU rendeletben, hogy fel lehessen szabadítani szíriai állami tulajdonú szervezetek vagy a Szíriai Központi Bank pénzeszközeit vagy gazdasági erőforrásait annak érdekében, hogy a Szíriai Arab Köztársaság nevében kifizetéseket teljesítsenek a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) számára az OPCW ellenőrző látogatásaival és a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan.

(4)

Az említett intézkedés a Szerződés hatálya alá tartozik, ezért a végrehajtásához uniós szintű jogszabály szükséges, különösen az intézkedéseknek a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazása biztosítása céljából.

(5)

A 36/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet 16. cikk első bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„i)

kizárólag a II. és a IIa. mellékletben felsorolt szíriai állami szervezetek vagy a Szíriai Központi Bank által a Szíriai Arab Köztársaság nevében az OPCW számára az OPCW ellenőrző látogatásaival és a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre, ezen belül mindenekelőtt az OPCW különleges alapja számára a szíriai vegyi fegyvereknek a Szíriai Arab Köztársaság területén kívül történő teljes körű megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó kifizetések fedezésére szolgálnak.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(2)  A Tanács 2012. január 18-i 36/2012/EU rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 16., 2012.1.19., 1. o.).

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 63. oldalát.