9.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 4/67


A BIZOTTSÁG 2014/12/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2013. október 18.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv tiltja az ólom használatát a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekben.

(2)

A mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfokban erős vibráció lép fel. Kutatások során kimutatták, hogy a vibrációérzékenység tekintetében tesztelt ólommentes forraszanyagok erős vibráció mellett hajlamosabbak az idő előtti meghibásodásra, mint az ónt/ólmot tartalmazó kapcsolódási felületek. A berendezések használatának sajátos feltételei és geometriai korlátai leszűkítik az olyan mechanikus megoldások alkalmazhatóságát, amelyek megszüntetnék vagy megfelelően mérsékelnék az intenzív vibráció hatásait.

(3)

Az ólom helyettesítése vagy kivonása jelenleg műszakilag és tudományosan sem kivitelezhető. Átmeneti mentességre van szükség annak érdekében, hogy a gyártóknak elegendő időt lehessen biztosítani az alkalmas ólommentes anyagok feltárását és a megfelelő tervek kidolgozását célzó kutatáshoz.

(4)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv IV. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb az annak hatálybalépésétől számított hatodik hónap utolsó napjáig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.


MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv IV. melléklete az alábbi 32. ponttal egészül ki:

„32.

A mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom. 2019. december 31-én lejár.”