1.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/6


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. december 1.)

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott, a schengeni vívmányoknak nem részét képező, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó uniós jogi aktusokban való részvételi szándékára vonatkozó bejelentésről

(2014/858/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Tekintettel az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyvre és különösen annak az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 4. cikkével, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 331. cikkének (1) bekezdésével együtt értelmezett 10. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 36. számú jegyzőkönyv 10. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi az Egyesült Királyságnak, hogy a 36. jegyzőkönyv 10. cikkének (3) bekezdésében említett ötéves átmeneti időszak lejárta előtt legkésőbb hat hónappal bejelentse a Tanácsnak, hogy a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott uniós jogi aktusok tekintetében nem fogadja el a Bizottságnak és a Bíróságnak a 36. jegyzőkönyv 10. cikkének (1) bekezdésében említett hatásköreit.

(2)

A Tanács elnökének küldött, 2014. július 24-én kelt levélben az Egyesült Királyság élt a fenti lehetőséggel, és bejelentette, hogy nem fogadja el a Bizottság és a Bíróság említett hatásköreit, aminek következményeként a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területére vonatkozó jogi aktusok 2014. december 1-jétől nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra.

(3)

A 36. jegyzőkönyv 10. cikkének (5) bekezdése lehetővé teszi az Egyesült Királyságnak, hogy bejelentse azon jogi aktusokban való részvételi szándékát, amelyeknek az alkalmazása rá nézve megszűnt.

(4)

A Tanács elnökének küldött levélben az Egyesült Királyság élt ezzel a lehetőséggel, és bejelentette, hogy 2014. december 1-jétől részt kíván venni egyes fent említett jogi aktusokban.

(5)

A schengeni vívmányoknak nem részét képező, érintett jogi aktusok tekintetében a 36. jegyzőkönyv 10. cikkének (5) bekezdése az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyvre hivatkozik, amelynek 4. cikke az EUMSZ 331. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárásra hivatkozik. Ez utóbbi rendelkezés szerint a Bizottság megerősíti a részvételi szándékát bejelentő tagállam részvételét, és adott esetben megállapítja, hogy a részvételi feltételek teljesültek.

(6)

A 36. jegyzőkönyv 10. cikke (5) bekezdésének utolsó mondata szerint az Unió intézményeinek és az Egyesült Királyságnak arra kell törekedniük, hogy a lehető legnagyobb mértékben helyreállítsák az Egyesült Királyságnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség terén elért uniós vívmányok alkalmazásában való részvételét úgy, hogy az komolyabban ne hátráltassa az említett vívmányok különböző elemeinek gyakorlati érvényesülését, és tiszteletben tartsa azok összhangját.

(7)

A 36. jegyzőkönyv 10. cikke (5) bekezdésének utolsó mondatában szereplő feltételek az e határozat mellékletében felsorolt, az Egyesült Királyság által bejelentett jogi aktusok tekintetében teljesülnek.

(8)

Az Egyesült Királyságnak az e határozat mellékletében felsorolt jogi aktusokban való részvételét tehát meg kell erősíteni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Egyesült Királyságnak az e határozat mellékletében felsorolt jogi aktusokban való részvétele e határozat hatálybalépésével megerősítést nyer.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat 2014. december 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


MELLÉKLET

1.

Az 1997. december 5-i 97/827/IB együttes fellépés a szervezett bűnözés elleni nemzetközi kötelezettségvállalások nemzeti szintű alkalmazásának és végrehajtásának értékelésére szolgáló mechanizmus létrehozásáról (HL L 344., 1997.12.15., 7. o.)

2.

A Tanács 1997. december 18-i jogi aktusa az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény kidolgozásáról (HL C 24., 1998.1.23., 1. o.)

3.

Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján a Tanács által elfogadott 1998. december 3-i 98/700/IB együttes fellépés az Európai Képarchiváló Rendszer (FADO) felállításáról (HL L 333., 1998.12.9., 4. o.)

4.

A Tanács 2000. május 29-i 2000/375/IB határozata az Interneten megjelenő gyermek-pornográfia elleni küzdelemről (HL L 138., 2000.6.9., 1. o.)

5.

A Tanács 2000. október 17-i 2000/641/IB határozata az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezménnyel (Europol-egyezmény), az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezménnyel és a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménnyel (Schengeni Egyezmény) létrehozott közös adatvédelmi ellenőrző hatóságok titkárságának létrehozásáról (HL L 271., 2000.10.24., 1. o.)

6.

A Tanács 2000. október 17-i 2000/642/IB határozata a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről (HL L 271., 2000.10.24., 4. o.)

7.

A Tanács 2002. február 28-i 2002/187/IB határozata a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról (HL L 63., 2002.3.6., 1. o.)

8.

A Tanács 2002. április 25-i 2002/348/IB határozata a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról (HL L 121., 2002.5.8., 1. o.)

9.

A Tanács 2002. június 13-i 2002/465/IB kerethatározata a közös nyomozócsoportokról (HL L 162., 2002.6.20., 1. o.)

10.

Tanács 2002. június 13-i 2002/584/IB kerethatározata az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.)

11.

A Tanács 2003. június 18-i 2003/659/IB határozata a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló 2002/187/IB határozat módosításáról (HL L 245., 2003.9.29., 44. o.)

12.

A Tanács 2005. február 24-i 2005/214/IB kerethatározata a kölcsönös elismerés elvének a pénzügyi szankciókat elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról (HL L 76., 2005.3.22., 16. o.)

13.

A Tanács 2006. október 6-i 2006/783/IB kerethatározata a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról (HL L 328., 2006.11.24., 59. o.)

14.

A Tanács 2006. december 18-i 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről (HL L 386., 2006.12.29., 89. o.)

15.

A Tanács 2007. június 12-i 2007/412/IB határozata a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló 2002/348/IB határozat módosításáról (HL L 155., 2007.6.15., 76. o.)

16.

A Tanács 2007. december 6-i 2007/845/IB határozata a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről (HL L 332., 2007.12.18., 103. o.)

17.

A Tanács 2008. július 24-i 2008/675/IB kerethatározata az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről (HL L 220., 2008.8.15., 32. o.)

18.

A Tanács 2008. november 27-i 2008/909/IB kerethatározata a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról (HL L 327., 2008.12.5., 27. o.)

19.

A Tanács 2008. december 16-i 2008/976/IB határozata az Európai Igazságügyi Hálózatról (HL L 348., 2008.12.24., 130. o.)

20.

A Tanács 2008. december 16-i 2009/426/IB határozata az Eurojust megerősítéséről és az Eurojust létrehozásáról a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából szóló 2002/187/IB határozat módosításáról (HL L 138., 2009.6.4., 14. o.)

21.

A Tanács 2009. február 26-i 2009/299/IB kerethatározata a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében (HL L 81., 2009.3.27., 24. o.)

22.

A Tanács 2009. február 26-i 2009/315/IB kerethatározata a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról (HL L 93., 2009.4.7., 23. o.)

23.

A Tanács 2009. április 6-i 2009/316/IB határozata a 2009/315/IB kerethatározat 11. cikke alkalmazásában az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról (HL L 93., 2009.4.7., 33. o.)

24.

A Tanács 2009. április 6-i 2009/371/IB határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., 2009.5.15., 37. o.)

25.

A Tanács 2009. október 23-i 2009/829/IB kerethatározata a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról (HL L 294., 2009.11.11., 20. o.)

26.

A Tanács 2009. november 30-i 2009/917/IB határozata az információs technológia vámügyi alkalmazásáról (HL L 323., 2009.12.10., 20. o.)

27.

A Tanács 2009. november 30-i 2009/934/IB határozata az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek közt a személyes adatok és minősített adatok cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 6. o.)

28.

A Tanács 2009. november 30-i 2009/936/IB határozata az Europol elemzési munkafájljaira vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 14. o.)

29.

A Tanács 2009. november 30-i 2009/968/IB határozata az Europol-információk titoktartási szabályzatának elfogadásáról (HL L 332., 2009.12.17., 17. o.)