18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/28


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. november 14.)

a 2010/470/EU és a 2010/472/EU határozatnak a juh- és kecskefélék embrióinak Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára irányadó, a súrlókórra vonatkozó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2014) 8339. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/802/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermájuk, petesejtjeik és embrióik Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1), különösen annak 11. cikke (3) bekezdésének harmadik francia bekezdésére, 17. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 18. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére, valamint 19. cikke bevezető mondatára és b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2010/470/EU bizottsági határozat (2) IV. mellékletének A. része tartalmazza a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok 2010. augusztus 31-e után gyűjtött vagy előállított petesejt- és embriószállítmányainak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminták meghatározását.

(2)

A 2010/472/EU bizottsági határozat (3) IV. mellékletének 2. része tartalmazza a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unióba történő behozatalához előírt állat-egészségügyi bizonyítvány mintáját.

(3)

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) szabályokat állapít meg a szarvasmarha-, juh- és kecskeféléknél előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE-k) megelőzése, az ellenük való védekezés és a felszámolásuk tekintetében. Az említett rendelet VIII. mellékletének A. fejezete megállapítja az élő állatok, spermájuk és embrióik Unión belüli kereskedelmére vonatkozó feltételeket. Emellett a rendelet IX. melléklete meghatározza az élő állatok, embrióik, petesejtjeik és állati eredetű termékek harmadik országból az Unióba történő behozatalára vonatkozó feltételeket.

(4)

Az új tudományos eredményeket figyelembe véve a 630/2013/EU bizottsági rendelet módosította a 999/2001/EK rendeletet (5). Ezeket a súrlókórra vonatkozó módosításokat tükrözte 2014. december 31-ig tartó átmeneti időszakkal a 2013/470/EU bizottsági végrehajtási határozat (6) a 2010/470/EU határozat IV. mellékletének A. részében megállapított, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákban, továbbá a 2010/472/EU határozat IV. mellékletének 2. részében megállapított, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak az Unióba történő behozatalához előírt állat-egészségügyi bizonyítványmintákban.

(5)

A klasszikus súrlókór juhfélék in vivo körülmények között nyert embrióinak átültetése révén történő terjedésének kockázatáról szóló, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2013. január 24-én elfogadott tudományos szakvéleménnyel összhangban, amelyben az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy a klasszikus súrlókór juhfélékből származó homozigóta, illetve heterozigóta ARR embriók beültetése útján történő átvitelének kockázata elhanyagolhatónak tekinthető, feltéve, hogy az embrióátültetésre az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) vonatkozó ajánlásainak és eljárásainak megfelelően kerül sor, a 999/2001/EC rendelet vonatkozó előírásait módosította az 1148/2014/EU bizottsági rendelet (7).

(6)

A 2010/470/EU határozat IV. mellékletének A. részében meghatározott, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákat, valamint a 2010/472/EU határozat IV. mellékletének 2. részében meghatározott, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unióba történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákat ezért az 1148/2014/EU rendelettel módosított 999/2001/EK rendeletben megállapított követelmények figyelembevétele érdekében módosítani kell.

(7)

Ezen kívül a 2010/470/EU határozat IV. mellékletének A. részében meghatározott, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákon a félreértések elkerülése érdekében módosítani kell a 999/2001/EC rendeletre vonatkozó egyes hivatkozásokat.

(8)

Továbbá a 2010/472/EU határozat IV. mellékletének 2. részében meghatározott, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unióba történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákon pontosabb fogalmazás szükséges annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az epizootikus haemorrhagiás betegséget (EHD) kiszűrő vizsgálati módszerek a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok nőivarú donorjaira vonatkoznak.

(9)

A 2010/470/EU és a 2010/472/EU határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/470/EU határozat IV. melléklete e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2010/472/EU határozat IV. melléklete e határozat II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ezt a határozatot 2015. január 1-től kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 14-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(2)  A Bizottság 2010. augusztus 26-i 2010/470/EU határozata a ló-, juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak, valamint a sertésfélékhez tartozó állatok petesejtjeinek és embrióinak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminták meghatározásáról (HL L 228., 2010.8.31., 15. o.).

(3)  A Bizottság 2010. augusztus 26-i 2010/472/EU határozata a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak Unióba történő behozataláról (HL L 228., 2010.8.31., 74. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2013. június 28-i 630/2013/EU rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (HL L 179., 2013.6.29., 60. o.).

(6)  A Bizottság 2013. szeptember 20-i 2013/470/EU végrehajtási határozata a 2010/470/EU és a 2010/472/EU határozatnak a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára irányadó, a súrlókórra vonatkozó egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 252., 2013.9.24., 32. o.).

(7)  A Bizottság 2014. október 28-i 1148/2014/EU rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., VII., VIII., IX. és X. mellékletének módosításáról (HL L 308., 2014.10.29., 66. o.).


I. MELLÉKLET

A 2010/470/EU irányelv IV. mellékletében az A. rész helyébe a következő szöveg lép:

„A. RÉSZ

IVA. egészségügyi bizonyítványminta a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok 2010. augusztus 31-étkövetően a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően gyűjtött, illetve előállított, és egy a petesejtek vagy embriók származási helye szerinti, engedélyezett embriógyűjtő vagy embrió-előállító munkacsoport által feladott petesejt- és embriószállítmányainak Unión belüli kereskedelméhez

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

A 2010/472/EU határozat IV. mellékletében a 2. rész helyébe a következő szöveg lép:

„2. RÉSZ

Egészségügyi bizonyítványminta juh- és kecskefékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak behozatalához

Image

Image

Image

Image

Image