1.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 315/44


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. október 31.)

a közbeszerzésben hivatkozható univerzális üzleti leírónyelv 2.1. változatának elismeréséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/771/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/1/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (1) első bekezdésére,

az IKT-szabványosítással foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő európai platformmal és az ágazati szakértőkkel folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A szabványosítás fontos szerepet tölt be az „Európa 2020: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című bizottsági közleményben (2) meghatározott „Európa 2020” stratégia támogatásában. Az „Európa 2020” stratégia számos kiemelt kezdeményezése hangsúlyozza az önkéntes szabványosítás fontosságát a termék- vagy szolgáltatáspiacokon a más termékekkel vagy rendszerekkel való összeegyeztethetőség és közös működtethetőség, a technológiafejlesztés előmozdítása és az innováció támogatása érdekében.

(2)

A digitális társadalomban a szabványjellegű dokumentumok az eszközök, az alkalmazások, az adattárak, a szolgáltatások és a hálózatok interoperabilitásának biztosítása tekintetében elengedhetetlenné váltak. „Az európai szabványok stratégiai jövőképe: az európai gazdaság fenntartható növekedésének elősegítése és gyorsítása 2020-ig” című bizottsági közlemény (3) elismeri az információs és kommunikációs technológiai (IKT) szabványosításnak azt a sajátosságát, hogy az IKT-megoldásokat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat gyakran olyan globális IKT-fórumok és -konzorciumok fejlesztik, illetve biztosítják, amelyek vezető IKT-szabványosítási szervezetté váltak.

(3)

Az 1025/2012/EU rendelet az európai szabványosítási keretrendszer korszerűsítésére és javítására törekszik. Olyan rendszert alakít ki, amelynél a Bizottság dönthet a legrelevánsabb és legszélesebb körben elfogadott műszaki előírások kiválasztásáról, amelyeket olyan szervezetek fogadtak el, amelyek nem európai, nemzetközi vagy nemzeti szabványügyi szervezetek. A hardver, szoftver vagy információs technológiai szolgáltatások közbeszerzése során az IKT műszaki előírások teljes körének kihasználása lehetővé teszi az interoperabilitást és a technológiai bezáródás elkerülését a közigazgatásban, valamint ösztönzi a versenyt az interoperábilis IKT-megoldások szolgáltatásainak piacán.

(4)

A közbeszerzésben hivatkozható IKT műszaki előírásoknak meg kell felelniük az 1025/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt követelményeknek. Az említett követelményeknek való megfelelés garantálja a hatóságok számára, hogy az IKT műszaki előírások kidolgozása során érvényesültek a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által a szabványosítás területén elismert következő elvek: a nyitottság, a tisztességes verseny, az objektivitás és a hátrányos megkülönböztetés tilalma.

(5)

A műszaki előírások kiválasztására vonatkozó határozat elfogadására a Bizottság határozatával létrehozott (4), az IKT-szabványosítással foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő európai platformmal folyatott konzultációt, illetve ágazati szakértőkkel való egyéb konzultációkat követően kerülhet sor.

(6)

Az IKT-szabványosítással foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő európai platform 2014. május 22-én az 1025/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt követelmények alapján értékelte az univerzális üzleti leírónyelv 2.1. változatát, és pozitív véleményt nyilvánított a közbeszerzésben való hivatkozhatóságának elismeréséről. Ezt követően a univerzális üzleti leírónyelv 2.1. változatának értékeléséről ágazati szakértőkkel is konzultáltak, akik ugyancsak pozitív vélemény nyilvánítottak a leírónyelv új változatának elismeréséről.

(7)

Az univerzális üzleti leírónyelv 2.1. változatát a strukturált információs szabványok fejlesztési szervezete fejlesztette ki, amely az üzleti dokumentumok szabványos elektronikus bővíthető jelölőnyelvének (XML) jogdíjmentes könyvtára. Az új információs szabvány célja, hogy közvetlenül bekapcsolódjon a létező üzleti, jogi, auditálási és iratkezelési gyakorlatokba, és szabványos üzleti kereten belül – például ISO 15000 (ebXML) – működve olyan teljes szabványalapú infrastruktúrát biztosítson, amely bármilyen méretű vállalkozásra kiterjesztheti a létező elektronikus adatcsererendszerek előnyeit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A strukturált információs szabványok fejlesztési szervezete által kifejlesztett univerzális üzleti leírónyelv 2.1. változata hivatkozható közbeszerzésben.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. október 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(2)  COM(2010) 2020 végleges, 2010. március 3.

(3)  COM(2011) 311 final, 2011. június 1.

(4)  A Bizottság 2011. november 28-i határozata az IKT-szabványosítással foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő európai platform létrehozásáról (HL C 349., 2011.11.30., 4. o.).