15.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 243/54


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. augusztus 14.)

a belső árnyékolókra vonatkozó EN 16433:2014 és EN 16434:2014 európai szabványnak, valamint a hasonló tárgyú EN 13120:2009+A1:2014 európai szabvány egyes rendelkezéseinek a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt általános biztonsági előírások tükrében való megfeleléséről és e szabványok hivatkozási adatainak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/531/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2001/95/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a gyártók kizárólag biztonságos termékeket hozhatnak forgalomba.

(2)

A 2001/95/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében egy terméket a vonatkozó nemzeti szabványok hatálya alá tartozó veszélyek és veszélykategóriák tekintetében biztonságosnak kell tekinteni, ha megfelel az olyan európai szabványokat átvevő önkéntesen alkalmazandó nemzeti szabványoknak, amelyek hivatkozási adatait a Bizottság az irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétette.

(3)

A 2001/95/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében az európai szabványokat az európai szabványügyi szervek állapítják meg a Bizottság megbízása alapján.

(4)

A 2001/95/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottságnak e szabványok hivatkozási adatait közzé kell tennie.

(5)

A Bizottság 2011. július 27-én elfogadta a 2011/477/EU határozatot (2). A határozat úgy rendelkezik, hogy a megfojtódással és a légutak belső elzáródásával kapcsolatos kockázatok miatt az ablakok belső redőnyeit és zsinóros árnyékolóit úgy kell megtervezni, hogy azok eleve biztonságosak legyenek, és a hozzáférhető helyen lévő zsinór(ok), lánc(ok), gyöngylánc(ok), ha vannak ilyenek, ne alkossanak veszélyes hurkot. Ha a termék kialakítása nem zárja ki a veszélyes hurok kialakulásának kockázatát, a terméket a megfojtódás kockázatának minimalizálása érdekében megfelelő biztonsági eszközökkel kell ellátni. Ha vannak biztonsági eszközök, azoknak ellenállónak kell lenniük a kisgyermekek általi működtetéssel szemben. A biztonsági eszközökről nem válhatnak le olyan kisméretű elemek, amelyek a gyermekek légutainak belső elzáródását okozhatják; a biztonsági eszközök nem jelenthetnek kockázatot a gyermekek fizikai sérülése szempontjából, így például nem rendelkezhetnek éles szélekkel vagy kiálló részekkel és nem okozhatják az ujjak beszorulását; továbbá a biztonsági eszközöknek a tartósság és a fáradás (elhasználódás), valamint az időjárási körülmények miatti öregedés szempontjából megfelelő ellenálló képességgel kell rendelkezniük.

(6)

A Bizottság 2012. szeptember 4-én M/505. szám alatt megbízta az európai szabványügyi szerveket olyan európai szabványok kidolgozásával, amelyek kezelnek egyes, a belső redőnyök, a zsinóros ablakárnyékolók és a biztonsági eszközök által a gyermekekre jelentett kockázatokat.

(7)

A Bizottság megbízása nyomán az Európai Szabványügyi Bizottság 2014. február 14-én a belső árnyékolók területén elfogadta az EN 16433:2014 és az EN 16434:2014 jelzetű új, valamint az EN 13120:2009+A1:2014 jelzetű felülvizsgált európai szabványt.

(8)

Az EN 16433 és az EN 16434 szabvány, valamint az EN 13120+A1 szabvány egyes rendelkezései eleget tesznek az M/505. számú megbízásnak, és megfelelnek a 2001/95/EK irányelvben megállapított általános biztonsági előírásnak. E szabványok hivatkozási adatait ezért közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2001/95/EK irányelv alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A következő európai szabványok az általuk kezelt kockázatok tekintetében megfelelnek a 2001/95/EK irányelv általános biztonsági előírásának:

a)

EN 16433:2014 „Belső árnyékolók. Fojtás elleni védelem. Vizsgálati módszerek”;

b)

EN 16434:2014 „Belső árnyékolók. Fojtás elleni védelem. A biztonsági eszközök követelményei és vizsgálati módszerei”; valamint

c)

az EN 13120:2009+A1:2014 „Belső árnyékolók. Teljesítőképességi és biztonsági követelmények” európai szabvány 8.2. szakasza és 15. fejezete.

2. cikk

Az EN 16433:2014 és az EN 16434:2014 szabvány, valamint az EN 13120:2009+A1:2014 európai szabvány 8.2. szakaszának és 15. fejezetének hivatkozási adatait közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

(2)  A Bizottság 2011. július 27-i 2011/477/EU határozata a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a gyermekekre jelentett bizonyos kockázatok kezelése érdekében a belső redőnyökre, zsinóros ablakárnyékolókra, valamint biztonsági eszközökre vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról (HL L 196., 2011.7.28., 21. o.).