3.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 196/21


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. július 2.)

a Dél-Afrikából származó bizonyos citrusfélék tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról

(az értesítés a C(2014) 4191. számú dokumentummal történt)

(2014/422/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1)

A Guignardia citricarpa Kiely (valamennyi, a citrusfélékre patogén törzse) a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A.I.c) pontjának 11. alpontjában olyan károsító szervezetként szerepel, melynek előfordulása nem ismert az Unióban. 2011 óta – a Nemzetközi Botanikai Kongresszus gombákra vonatkozó új nevezéktani kódexének elfogadását követően – az említett organizmusra Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa néven hivatkoznak (a továbbiakban: szóban forgó organizmus).

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2014. február 21-én kórokozóra vonatkozó kockázatfelmérést (2) tett közzé a szóban forgó organizmusról. Az említett felmérés fényében megállapították, hogy a szóban forgó organizmusra a 2000/29/EK irányelvben előírt azon követelmények, melyek a szóban forgó organizmustól mentesként elismert területeken kívülről származó citrusfélék Unióba történő behozatalára vonatkoznak, nem elegendőek ahhoz, hogy megvédjék az Uniót az említett organizmus behurcolásától. Mivel az elmúlt években nagy számban és ismétlődő jelleggel tartóztattak fel Dél-Afrikából származó, a szóban forgó organizmussal fertőzött citrusféléket, olyan szigorúbb intézkedések haladéktalan bevezetésére van szükség, amelyek fokozottabb védelmet biztosítanak az Unió számára az említett organizmus behurcolása ellen. Mivel a fenti esetek közül többször is a Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia” gyümölcs volt érintett, az ilyen gyümölcsöket helyénvaló – a valamennyi citrusfélére vonatkozó intézkedéseken felül – olyan vizsgálatnak is alávetni, amely a látens fertőzés kiszűrésére irányul.

(3)

Ugyanakkor a Hatóság meglehetősen csekélynek értékelte annak valószínűségét, hogy a szóban forgó organizmus a Citrus latifolia Tanaka gyümölcs révén kerüljön be az Unió területére. Ezért helyénvaló a Citrus latifolia Tanaka gyümölcsöt kizárni az e határozatban előírt intézkedések hatálya alól.

(4)

A Dél-Afrikából származó, a szóban forgó organizmus által fertőzött citrusfélék szállítmányainak feltartóztatása esetén a Bizottság értékeli majd, hogy a fertőzött gyümölcs bejutásának hátterében a Dél-Afrikában eszközölt hatósági nyomonkövetési és tanúsítási eljárások hiányosságai állnak-e. Amennyiben egyazon éven belül többször is a nyomonkövetési és tanúsítási eljárások hiányosságai miatt van szükség a szállítmányok feltartóztatására, a Bizottság a hatodik feltartóztatás bejelentése előtt felülvizsgálja ezt a határozatot.

(5)

Az egyértelműség érdekében a 2013/754/EU bizottsági végrehajtási határozatot (3) helyénvaló hatályon kívül helyezni.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedéseket 2014. július 24-től kell alkalmazni annak érdekében, hogy a gazdasági szereplőknek elegendő idejük legyen alkalmazkodni az új követelményekhez.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Citrusfélék Unióba történő behozatala

A 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének A.I. szakaszában szereplő 16.1., 16.2., 16.3. és 16.5. pont sérelme nélkül, valamint a 16.4. c) és d) ponttól eltérve a Dél-Afrikából származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik, kivéve a Citrus aurantium L. és a Citrus latifolia Tanaka gyümölcs (a továbbiakban: a szóban forgó gyümölcsök) Unióba történő behozatala kizárólag akkor lehetséges, ha azok megfelelnek az e határozat mellékletében szereplő követelményeknek.

2. cikk

Jelentéstételi kötelezettségek

Az importáló tagállam köteles a Bizottság és a többi tagállam részére minden év december 31-e előtt jelentést benyújtani, amely a megelőző importidőszak során az Unióba az e határozatnak megfelelően behozott, szóban forgó gyümölcsök mennyiségéről közöl adatokat. A jelentésben szerepelnie kell a melléklet 2. pontjában említett vizsgálatok eredményeinek.

3. cikk

Értesítések

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot, a többi tagállamot és Dél-Afrikát a szóban forgó organizmus megerősített észleléséről.

4. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2013/754/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

5. cikk

Az alkalmazás kezdete

Ezt a határozatot 2014. július 24-től kell alkalmazni.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 2-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  EFSA PLH testület (EFSA növény-egészségügyi) tudományos testület), 2014. Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the EU territory with identification and evaluation of risk reduction options (Tudományos szakvélemény a Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) EU területén fennálló kockázatáról, valamint a kockázatcsökkentési lehetőségek azonosításáról és értékeléséről). EFSA Journal 2014;12(2):3557, 243 o. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557

(3)  A Bizottság 2013. december 11-i 2013/754/EU végrehajtási határozata a Dél-Afrikában előforduló Guignardia citricarpa Kiely (valamennyi, a citrusfélékre patogén törzse) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (HL L 334., 2013.12.13., 44. o.).


MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZÓBAN FORGÓ GYÜMÖLCSÖK BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.   A szóban forgó gyümölcsökre vonatkozó követelmények

1.1.

A szóban forgó gyümölcsöket a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában szereplő első albekezdésben említett növény-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely a „Kiegészítő nyilatkozat” címszó alatt az alábbi kijelentéseket tartalmazza:

a)

a szóban forgó gyümölcsök olyan termőhelyről származnak, amelyet a szóban forgó organizmus ellen a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta, az arra megfelelő időpontban kezeltek;

b)

a termőhelyen a tenyészidőszak alatt hatósági vizsgálatra került sor, amely a szóban forgó gyümölcsök tekintetében nem mutatta ki a szóban forgó organizmus tüneteit a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta;

c)

az érkezés és a csomagoló létesítményben történő csomagolás közötti időszakon belül mintavételre került sor, melynek keretében minden 30 tonnás tételből vagy egy ilyen tétel egy részéből fajtánként legalább 600 gyümölcsöt választottak ki, arra törekedve, hogy a kiválasztás lehetőség szerint a szóban forgó organizmus valamely lehetséges tünete alapján történjen; a mintába felvett és tüneteket mutató minden gyümölcsöt megvizsgáltak, és a szóban forgó organizmustól mentesnek találtak;

1.2.

A Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia” esetében a növény-egészségügyi bizonyítványnak a „Kiegészítő nyilatkozat” címszó alatt azt a kijelentést is tartalmaznia kell, hogy sor került egy 30 tonnás mintának vagy a minta egy részének látens fertőzés tekintetében történő vizsgálatára, melynek során azt a szóban forgó organizmustól mentesnek találták.

1.3.

A szóban forgó gyümölcsök teljes körű nyomonkövethetőségét az alábbi módon kell biztosítani:

a)

a termőhelyet, a csomagoló létesítményeket, az exportőröket és a szóban forgó gyümölcsök kezelésében részt vevő bármely más gazdasági szereplőt hivatalosan nyilvántartásba kell venni az említett célból;

b)

a betakarítást megelőző és követő kezelésekről részletes információkat kell őrizni;

c)

a termőhelyről az Unióba történő export beléptetési pontjáig történő szállítás során a szóban forgó gyümölcsöket a Dél-Afrikai Nemzeti Növényvédelmi Szervezet (National Plant Protection Organisation of South Africa) felügyelete alatt kiadott, olyan dokumentációs rendszer részét képező dokumentumnak kell kísérnie, amelyről Dél-Afrika tájékoztatást tett hozzáférhetővé a Bizottság részére.

2.   Az Unió területén végzett vizsgálatokra vonatkozó követelmények

2.1.

A szóban forgó gyümölcsöket a belépési ponton vagy a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően megállapított célállomás helyszínén szemrevételezéssel meg kell vizsgálni. Az említett vizsgálatok elvégzéséhez a szóban forgó gyümölcsök minden 30 tonnás tételéből vagy egy ilyen tétel egy részéből fajtánként legalább 200 gyümölcsöt kell a szóban forgó organizmus valamely lehetséges tünete alapján kiválasztani.

2.2.

Ha a 2.1. pontban említett vizsgálatok során észlelik a szóban forgó organizmus tüneteit, a szóban forgó organizmus jelenlétét a tüneteket mutató gyümölcsök vizsgálata révén meg kell erősíteni vagy ki kell zárni. Ha a szóban forgó organizmus jelenléte megerősítést nyer, a mintavétel forrásául szolgáló tételt az alábbi intézkedéseknek kell alávetni:

i.

az Unióba történő behozatal megtagadása;

ii.

nem feldolgozás útján történő megsemmisítés.


(1)  A Bizottság 2004. október 7-i 2004/103/EK irányelve a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).