13.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/45


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. június 5.)

a textiltermékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2014) 3677. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/350/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkére érdemesek azok a termékek, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kismértékben károsítják a környezetet.

(2)

A 66/2010/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait termékcsoportonként kell megállapítani.

(3)

A 2009/567/EK bizottsági határozat (2) a textiltermékek vonatkozásában megállapítja a 2014. június 30-ig hatályos ökológiai kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket.

(4)

E termékcsoport piacának legújabb fejleményeire, valamint a határozat hatálybalépése óta eltelt időszakban végbement innovációra figyelemmel indokolt módosítani a kérdéses csoportba tartozó termékek körét, és felülvizsgálni az ökológiai kritériumokat.

(5)

A kritériumok célja azon termékek azonosítása, amelyek életciklusuk során kevesebb környezeti kárt okoznak, és konkrét fejlesztéseknek köszönhetően környezeti szempontból fenntartható mezőgazdasági és erdészeti gyakorlatból származnak, az erőforrások és az energia hatékonyabb felhasználásával, tisztább, kevésbé szennyező eljárásokkal, kevesebb veszélyes anyag felhasználásával készültek, tervezésüknél és kialakításuknál fontos szempont volt a minőség és a tartósság. A textiltermékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok az említett szempontokat veszik alapul, és az e szempontok tekintetében jobban teljesítő termékek lehetnek az ökocímkére érdemesek. Mindezek miatt indokolt a „textilek” termékcsoportra vonatkozóan uniós ökocímke-kritériumokat megállapítani.

(6)

E termékcsoport innovációs ciklusát figyelembe véve a felülvizsgált kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek e határozat elfogadásának időpontjától számítva négy évig célszerű érvényben maradniuk.

(7)

Ennek megfelelően indokolt a 2009/567/EK határozatot ezzel a határozattal helyettesíteni.

(8)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a módosított kritériumokhoz és követelményekhez igazodó termékváltoztatások végrehajtására, átmeneti időszakot kell biztosítani azon gyártók számára, akiknek termékei korábban a 2009/567/EK határozatban előírt kritériumok alapján megkapták a textiltermékekre vonatkozó uniós ökocímkét.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A „textiltermékek” termékcsoportba az alábbi termékek sorolandók:

a)

„textilruházat és kiegészítők”: ruhadarabok és kiegészítők, amelyek legalább 80 tömegszázalékban tartalmaznak szövött, nem szövött vagy kötött textilszálakat;

b)

„lakástextilek”: beltéri használatra szánt textiltermékek, amelyek legalább 80 tömegszázalékban tartalmaznak szövött, nem szövött vagy kötött textilszálakat;

c)

„szálak, fonalak, szövetek és kötött elemek”: textilruházathoz és kiegészítőkhöz, illetve lakástextilekhez, köztük kárpitokhoz és matrachuzatokhoz még a merevítés és a késztermék előállításával összefüggő kezelések előtt felhasznált anyagok;

d)

„onem textil elemek”: húzózárak, gombok és a termékbe foglalt egyéb kiegészítők. Membránok, bevonatok és laminátok;

e)

„háztartási termékek”: felületek nedves vagy száraz tisztítására, valamint konyhai eszközök szárazra törlésére szolgáló szövött vagy nem szövött textiltermékek.

(2)   Az alábbi termékek nem tartoznak a „textiltermékek” termékcsoportba:

a)

az egyszer használatos termékek;

b)

a 2009/967/EK bizottsági határozat (3) hatálya alá tartozó padlóborítók;

c)

a kültéri használatra szánt szerkezetek részét képező szövetek.

(3)   Az alábbiakat tartalmazó ruhaneműk, szövetek vagy szálak nem tartoznak ebbe a termékcsoportba:

a)

elektronikus eszközök vagy elektromos áramkör szerves részét képező eszközök;

b)

a környezeti feltételeket vagy azok változásait érzékelő, illetve azokra reagáló impregnált anyagok vagy eszközök.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

a)

„textilszálak”: a természetes és a szintetikus szálak, valamint a mesterséges cellulózszálak;

b)

„természetes szálak”: a pamut és az egyéb természetes cellulóz magszálak, a len és az egyéb háncsrostok, a gyapjú és az egyéb keratinszálak;

c)

„szintetikus szálak”: az akril, az elasztán, a poliamid, a poliészter és a polipropilén;

d)

„mesterséges cellulózszálak”: a lyocell, a modál és a viszkóz.

3. cikk

A „textilruházat és kiegészítők” és a „lakástextilek” esetében az e határozat hatálya alá tartozó szálakból előállított töltőanyagot, bélést, betétet, membránt és bevonatot nem kell figyelembe venni a textilszálak százalékos arányának meghatározásakor.

4. cikk

A nem textilszálakból előállított töltőanyagoknak meg kell felelniük a melléklet 10. kritériumában foglalt, a segédanyagokra, a felületaktív anyagokra, a biocidokra és a formaldehidre vonatkozó korlátozásoknak.

5. cikk

A 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkének az e határozat 1. cikkében meghatározott „textiltermékek” termékcsoportba tartozó termékek részére történő odaítélésére vonatkozó kritériumokat, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket e határozat melléklete tartalmazza.

6. cikk

A mellékletben megállapított kritériumok és a kapcsolódó értékelési követelmények e határozat elfogadásának napjától fogva négy évig érvényesek.

7. cikk

A „textiltermékek” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „016”.

8. cikk

A 2009/567/EK határozat hatályát veszti.

9. cikk

(1)   A „textiltermékek” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásától számított két hónapon belül benyújtott uniós ökocímke-kérelmek egyaránt alapulhatnak a 2009/567/EK határozatban, illetve az ebben a határozatban megállapított kritériumokon. A kérelmek elbírálásakor az alapul vett határozat kritériumait kell figyelembe venni.

(2)   A 2009/567/EK határozatban megállapított kritériumok alapján odaítélt uniós ökocímke-használati engedély ezen határozat elfogadásának napjától számítva 12 hónapig érvényes.

10. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 5-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009. július 9-i 2009/567/EK határozata a textiltermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 197., 2009.7.29., 70. o.).

(3)  A Bizottság 2009. november 30-i 2009/967/EK határozata a textil padlóborítók közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 332., 2009.12.17., 1. o.).


MELLÉKLET

Az uniós ökocímke odaítélésének kritériumai textiltermékek esetében és a csoportosítás alkategóriái:

Textilszálak

1.

Pamut és egyéb természetes cellulóz magszálak

2.

Len és egyéb háncsrostok

3.

Gyapjú és egyéb keratinszálak

4.

Akril

5.

Elasztán

6.

Poliamid

7.

Poliészter

8.

Polipropilén

9.

Mesterséges cellulózszálak (lyocell, modál és viszkóz)

Alkotórészek és kellékek

10.

Töltőanyagok

11.

Bevonatok, laminátok és membránok

12.

Kellékek

Vegyi anyagok és eljárások

13.

Korlátozott anyagok listája (RSL)

14.

Veszélyes anyagok helyettesítése festés, nyomás és kikészítés során

15.

Mosás, szárítás és keményítés energiahatékonysága

16.

Levegőbe és vízbe történő kibocsátások kezelése

Használatra való alkalmasság

17.

Méretváltozás mosás és szárítás során

18.

Mosással szembeni színtartóság

19.

Savas vagy lúgos izzadsággal szembeni színtartóság

20.

Színtartóság nedves dörzsöléssel szemben

21.

Színtartóság száraz dörzsöléssel szemben

22.

Színtartóság fénnyel szemben

23.

A tisztításra használt textíliák mosási ellenállása

24.

Szövet ellenállása göbösödéssel és dörzshatással szemben

25.

Funkció tartóssága

Vállalati társadalmi felelősség

26.

Alapvető munkahelyi elvek és jogok

27.

Farmervászon homokfúvással való koptatásának korlátozása

Kiegészítő információk

28.

Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

Az 1. függelék emellett tartalmazza a 13. kritériumban hivatkozott RSL listát. A lista azoknak a veszélyes anyagoknak a korlátozásait sorolja fel, amelyek textiltermékek gyártásához használhatók, és amelyeket a késztermék tartalmazhat.

Az ökocímke-kritériumok a textilpiac környezetvédelmi szempontból legjobban teljesítő termékeit tükrözik. A gyártási eljárás vegyi termékek felhasználásával és szennyező anyagok kibocsátásával jár, ugyanakkor az uniós ökocímkével ellátott termék garanciát jelent a fogyasztó számára, hogy az ilyen anyagok felhasználása a használatra való alkalmasság csökkentése nélkül a lehető legnagyobb mértékig korlátozott.

A kritériumok lehetőség szerint kizárják vagy a lehető legkisebb mértékűre korlátozzák az ember egészségére és a környezetre nézve veszélyesként vagy potenciálisan veszélyesként azonosított, a textilek gyártásához (bizonyos funkciók és tulajdonságok elérése érdekében) használható számos anyag koncentrációját. Az ökocímke csak abban az esetben teszi lehetővé a mentességet az ilyen anyagok alkalmazása tekintetében, ha azokra fogyasztói teljesítményelvárások vagy az adott termékre vonatkozó törvényi előírások (például égéskésleltetés) miatt van szükség, és nem állnak rendelkezésre alkalmazott és bevizsgált helyettesítő anyagok.

A mentességet az elővigyázatosság elve, illetve tudományos és műszaki bizonyítékok alapján kell értékelni, különös tekintettel arra a körülményre, ha biztonságosabb termékek is rendelkezésre állnak a piacon.

A korlátozott veszélyes anyagok jelenlétét azért szükséges megvizsgálni a termékek esetében, hogy ez a fogyasztóknak hiteles biztosítékul szolgáljon. A víz- és levegőszennyezés korlátozása és a munkaerő lehető legkisebb expozíciója érdekében szigorú feltételeket kell szabni a textilek gyártási technológiái tekintetében is. A kritériumok betartásának ellenőrzését olyan módon kell elvégezni, amely hiteles biztosítékul szolgál a fogyasztók számára, jelzi a kérelmezők képességét arra, hogy a gyakorlatban információkat kapjanak az ellátási lánc szereplőitől, és kizárja a „potyázó” kérelmezőket.

Értékelés és ellenőrzés A kritériumok betartásának bizonyításához a kérelmezőnek az alábbi információkat tartalmazó nyilatkozatot kell tennie a termékéről (termékeiről) és ellátási láncáról:

Minden egyes kritérium részletes ellenőrzési követelményeket tartalmaz, amelyek előírják, hogy a kérelmező nyilatkozatokat, dokumentációkat, elemzéseket, vizsgálati jelentéseket és egyéb bizonyítékokat állítson össze a termék(ek)re és ellátási láncukra vonatkozóan.

Az engedély érvényessége a kérelem ellenőrzésén, illetve – amennyiben a 13. kritérium előírja – termékvizsgálaton alapul, amelynek eredményét ellenőrzés céljából az illetékes testületek részére be kell nyújtani. Az engedélyezett termékekhez tartozó beszállítók és gyártóhelyek változásait a kiegészítő információkkal együtt be kell jelenteni az illetékes testületek felé, hogy igazolható legyen az engedély feltételeinek további betartása.

Az illetékes testületek előnyben részesítik az ISO 17025 szerint akkreditált laboratóriumok által végzett vizsgálatokat és az EN 45011 szabvány vagy ezzel egyenértékű nemzetközi szabvány szerint akkreditált testület által végzett ellenőrzéseket.

Az a funkcionális egység, amelyre a beviteli és kiviteli mennyiségeknek vonatkozniuk kell, 1 kg tömegű textiltermék, a normál környezeti viszonyokat alapul véve (65 % ± 4 % relatív páratartalom és 20 °C ± 2 °C; ezeket a feltételeket az „ISO 139 Textíliák – standard környezetek kondicionáláshoz és vizsgálathoz” szabvány határozza meg).

Amennyiben a kérelmező tanúsító rendszert alkalmaz önálló ellenőrzések céljából, a kiválasztott rendszer és az ellenőrök akkreditálásához kapcsolódó rendszerek tekintetében be kell tartani az EN 45011 és ISO 17065 általános követelményeit. Adott esetben az illetékes testületek kiegészítő dokumentációkat kérhetnek, illetve független ellenőrzéseket és helyszíni bejárásokat végezhetnek.

Az illetékes testületeknek ajánlott figyelembe venniük az elismert környezetvédelmi irányítási rendszerek, pl. az EMAS, az ISO 14001 és az ISO 50001 alkalmazását a kérelmek elbírálásakor, illetve a kritériumoknak való megfelelőség folyamatos ellenőrzése során (megjegyzés: az ilyen irányítási rendszerek alkalmazása nem követelmény.)

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI

A kérelmezőknek bizonyítaniuk kell a kritériumok betartását az anyagösszetétel, a kémiai összetétel, a gyártóhely és a használatra való alkalmasság tekintetében azoknál a termékeknél, amelyeken az ökocímkét alkalmazni kívánják.

1.   A TEXTILSZÁLAKRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

Ebben a szakaszban az alábbi textilszáltípusokra vonatkozóan adjuk meg a kritériumokat:

a)

természetes szálak: Pamut és egyéb természetes cellulóz magszálak, len és egyéb háncsrostok, gyapjú és egyéb keratinszálak;

b)

szintetikus szálak: Akril, elasztán, poliamid, poliészter és polipropilén;

c)

mesterséges cellulózszálak: lyocell, modál és viszkóz.

Egy adott száltípus esetén nem kell teljesíteni a kritériumokat, ha a szál a termék össztömegének 5 %-ánál kevesebbet tesz ki, vagy ha a szálak bélést vagy betétet alkotnak. A poliamidot és a poliésztert nem tekintve az említett kritériumok teljesítése nem követelmény:

a)

az egész termék esetében, ha olyan szálak vannak benne, amelyek a termék teljes száltartamának legalább 70 tömegszázalékában újrafeldolgozott anyagot tartalmaznak;

b)

az ökocímkével ellátott termék részét képező olyan szálak esetében, amelyek legalább 70 tömegszázalékban tartalmaznak újrafeldolgozott anyagot.

Ebben az összefüggésben az újrafeldolgozott anyagot tartalmazó szálak olyan szálak, amelyek termelési hulladékból (pl. polimer és szálkészítési hulladék, textil- és ruhakészítő szabászhulladékai) és felhasználás utáni hulladékból (textil és mindenféle szál- és textiltermékek illetve nem textil hulladék, beleértve a PET ivópalackokat és halászhálókat) származnak.

A poliészter gyártására használt PET palackok kivételével az újrafeldolgozott tartalomnak teljesítenie kell a 13 RSL-kritérium követelményeit. Ide tartozik a meghatározott anyagcsoportok éves, véletlenszerű elemző vizsgálata.

Az újrafeldolgozott tartalom értékelése és ellenőrzése : az újrafeldolgozott tartalomnak visszakövethetőnek kell lennie az alapanyagok újrafeldolgozásáig. Ezt a felügyeleti láncba tartozó független harmadik fél általi tanúsítással vagy az alapanyag-beszállítók és újrafeldolgozást végző szolgáltatók által nyújtott dokumentációkkal kell igazolni. Amennyiben a 13. kritérium előírja, a szálgyártóknak és alapanyag-beszállítóknak nyilatkozatot és laboratóriumi vizsgálati eredményeket kell adniuk.

1. kritérium: Pamut és egyéb természetes cellulóz magszálak (ideértve a kapokot)

A pamut és egyéb természetes cellulóz magszálaknak (továbbiakban pamut) tartalmazniuk kell az előírt legkisebb mennyiségben biogyapotot (lásd az 1. a) kritériumot) vagy integrált növényvédelmi eljárás (IPM) szerint termesztett gyapotot (lásd az 1. b) kritériumot). Továbbá:

valamennyi felhasznált hagyományos gyapotnak és IPM-gyapotnak teljesítenie kell az 1. c) kritériumban megadott peszticid korlátozásokat,

az 1. a) biotermelési szabvány esetében valamennyi felhasznált hagyományos gyapotnak és IPM-gyapotnak genetikailag nem módosított fajtákból kell származnia,

valamennyi bio- és IPM-gyapotnak teljesen visszakövethetőnek kell lennie az 1. d) kritérium szerint,

a 3 évesnél fiatalabb csecsemők ruházatának legalább 95 %-ban kell biopamutot tartalmaznia

A bio- vagy IPM-gyapotra vonatkozóan meghatározott küszöbértékeknek megfelelő termékeken az ökocímke mellett a tartalmat leíró kiegészítő szöveg helyezhető el. Az erre vonatkozó útmutatót a 28. kritérium tartalmazza.

1. a)   Biotermelési követelmény

Az alábbiakban felsorolt termékek kivételével a gyapot legalább 10 %-át a 834/2007/EK rendeletben (1) lefektetett előírások, az USA National Organic Programme (NOP) vagy az unió kereskedelmi partnerei által meghatározott ekvivalens jogi kötelezettségek szerint kell termeszteni. A biogyapot-tartalom tartalmazhat ökológiai termesztésű gyapotot és ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó gyapotot is.

Az alábbi termékek előírt legkisebb biopamut-tartalma 95 %: pólók, női felsők, alkalmi ingek, farmerruhák, pizsamák és hálóingek, alsóneműk és zoknik.

Értékelés és ellenőrzés : Független ellenőrző testületnek kell tanúsítania, hogy a biotartalom a 834/2007/EK rendeletben, az USA National Organic Programme-ban (NOP) lefektetett és más kereskedelmi partnerek által meghatározott gyártási és ellenőrzési követelmények szerint készült. Az ellenőrzést évente kell elvégezni minden származási ország vonatkozásában.

A genetikailag nem módosított pamutfajtákat a 2003. szeptember 22-i genetikailag módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről szóló 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint kell ellenőrizni.

1. b)   Gyapottermesztés IPM irányelvek szerint

A gyapot legalább 20 %-át az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) IPM programjában meghatározott IPM irányelvek vagy az IPM irányelveket magukba foglaló integrált növénytermesztési (ICM) rendszerek szerint kell termeszteni, és be kell tartani az 1. c) kritérium peszticidkorlátozásait.

Az alábbi termékek esetében a fentiekben meghatározott IPM irányelvek szerint termesztendő gyapot legkisebb százalékaránya 60 %: pólók, női felsők, alkalmi ingek, farmerruhák, pizsamák és hálóingek, alsóneműk és zoknik.

Értékelés és ellenőrzés : A kérelmezőnek bizonyítékkal kell szolgálnia arról, hogy a gyapotot olyan gazdálkodók termesztették, akik részt vettek az ENSZ FAO hivatalos képzési programjaiban vagy kormányzati IPM- és ICM-programokban, és/vagy akiket harmadik felek által tanúsított IPM-rendszerek keretében vizsgáltak. Az ellenőrzést származási országonként évente vagy a termék gyártásához vásárolt valamennyi IPM-gyapotbála tanúsítványa alapján kell elvégezni.

A peszticid korlátozásának betartása nem szükséges azoknál a rendszereknél, amelyek tiltják az 1. c) kritériumban felsorolt anyagok használatát, és ahol vizsgálatot végeznek, vagy a gazdálkodói és/vagy gazdálkodó-termesztői csoportok nyilatkozatot adnak a használat mellőzéséről, amit a nemzeti kormányok vagy elismert bio vagy IPM-tanúsító rendszerek által akkreditált ellenőrző testületek helyszíni bejárások során tanúsítanak.

A biogyapottal együtt használt genetikailag nem módosított IPM-gyapotot az 1830/2003/EK rendelet szerint kell ellenőrizni. A genetikailag módosított gyapotot kizáró IPM-rendszerek az IPM-tartalom betartásának bizonyítékaként fogadhatók el.

1. c)   Hagyományos és IPM-gyapotra vonatkozó peszticidkorlátozások

A biogyapot és az 1. b) pont alapján mentességet élvező IPM-rendszerekből származó gyapot kivételével az ökocímkével ellátott textiltermékekben használt minden gyapotfélét valamennyi alábbi anyag mellőzésével kell termeszteni:

Alaklór, aldikarb, aldrin, kamfeklór (toxafén), captafol, klórdán, 2,4,5-T, klórdimeform, klórbenzilát, cipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb és sói, endoszulfán, endrin, glifoszulfát, heptaklór, hexaklórbenzol, hexaklórciklohexán (minden izomer), metamidofosz, metil-o-dematon, metil-paration, monokrotofosz, neonikotinoidok (klotianidin, imidakloprid, tiametoxám) paration, foszfamidon, pentaklórfenol, tiofanex, triafanex, traizofosz

A gyapot az összes fenti anyagból 0,5 ppm mennyiségnél többet nem tartalmazhat.

Értékelés és ellenőrzés : A gyapotot be kell vizsgálni a fenti anyagok tekintetében. A vizsgálati jegyzőkönyvet értelemszerűen a következő vizsgálati módszerek alapján kell megadni:

US EPA 8081 B (szervesklór-peszticidek, ultrahangos vagy Soxhlet-extrahálás és apoláris oldószerek (izooktán vagy hexán) használatával),

US EPA 8151 A (klórozott herbicidek metanol használatával),

US EPA 8141 B (szerves foszforvegyületek),

US EPA 8270 D (félig illékony szerves vegyületek).

Valamennyi származási ország esetén a vizsgálatot nyers gyapotmintákon kell elvégezni az esetleges nedves kezelés előtt. A vizsgálatot valamennyi származási ország esetén az alábbiak alapján kell elvégezni:

i.

ahol csak egy gyapottétel használatos évente, véletlenszerűen választott bálából kell mintát venni;

ii.

ha évente két vagy több gyapottétel használatos, összetett mintákat kell venni a bálák 5 %-ából.

Nem kell megvizsgálni a gyapotot, ha azt a felsorolt anyagok használatát tiltó IPM-rendszer tanúsította.

1. d)   Bio- és IPM-gyapotra vonatkozó nyomonkövethetőségi követelmények

Az ökocímkével ellátott textiltermékek gyártásához használt bio és IPM termelési szabványok szerint termesztett gyapotnak a termelési szabvány ellenőrzési pontjától legalább a grézs szövet gyártásáig nyomonkövethetőnek kell lennie.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek bizonyítania kell a legkisebb gyapottartalomra vonatkozó követelmény betartását a vásárolt éves gyapotmennyiség vagy a késztermék(ek) gyártásához használt gyapotkeverék esetében és minden egyes terméksornál:

i.

Éves alapon: Tranzakciós nyilvántartást és/vagy számlákat kell bemutatni, amelyek dokumentálják a gazdálkodóktól vagy termesztői csoportoktól éves alapon megvásárolt gyapot mennyiségét és/vagy a tanúsított bálák össztömegét a grézs szövet gyártásáig.

ii.

Késztermék alapon: Dokumentációkat kell bemutatni a fonási és/vagy szövetgyártási fázisokról. Valamennyi dokumentációban hivatkozni kell az Ellenőrző Testületre vagy a különböző gyapotformák tanúsítójára.

2. kritérium: Len és egyéb háncsrostok (ideértve a kendert, a jutát és a ramit)

2. a)   A lent és egyéb háncsrostokat környezeti feltételek mellett és hőenergia-ráfordítás nélkül kell áztatni.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek nyilatkozatot kell tennie a gazdálkodó és/vagy a szálat leszállító tiloló üzem által alkalmazott áztatási módszerről.

2. b)   Amennyiben medenceáztatást alkalmaznak, az áztatómedencékből származó szennyvizet olyan módon kell tisztítani, hogy a KOI vagy az összes szerves széntartalom legalább 75 %-kal csökkenjen kenderrost esetén, illetve legalább 95 %-kal len és egyéb rostszálak esetén.

Értékelés és ellenőrzés : medenceáztatás alkalmazása esetén a kérelmezőnek vizsgálati jegyzőkönyvet kell benyújtania a megfelelőség tanúsítására és az alábbi vizsgálati módszer használatáról: ISO 6060 (KOI).

3. kritérium: Gyapjú és egyéb keratinszálak (ideértve a juh- és báránygyapjút, illetve a teve-, alpaka- és kecskeszőrt)

3. a)   A nyersgyapjúban a mosás előtti gyapjú ektoparaziticid-koncentrációk nem haladhatják meg a 2. táblázatban megadott összegeket.

Ezeket a követelményeket nem kell alkalmazni, ha dokumentált bizonyíték mutatható be, amely igazolja azoknak a gazdálkodóknak a kilétét, akik a szóban forgó gyapjú- vagy keratinszálak legalább 75 %-át állították elő, csatolva a helyszíni bejárásokon alapuló független igazolást arról, hogy a fentiekben felsorolt anyagokat nem alkalmazták az érintett földeken vagy az állatokon.

2. táblázat

A gyapjú ektoparaziticid koncentrációira vonatkozó összes korlátozás

Ektoparaziticid-csoportok

Összesített határérték

γ-hexaklór-ciklohexán (lindán), α-hexaklór-ciklohexán, β-hexaklór-ciklohexán, δ-hexaklór-ciklohexán, aldrin, dieldrin, endrin, p, p'-DDT, p, p'-DDD

0,5 ppm

Cypermetrin, deltametrin, fenvalerát, cihalotrin, flumetrin

0,5 ppm

Diazinon, propetamfosz, klórfenvinfosz, diklórfention, klórpirifosz, fenklórfosz

2 ppm

Diflubenzuron, triflumuron, dicyclanil

2 ppm

A gyapjúvizsgálatra vonatkozó követelmény alól mentesülnek azok a gyapjúmosók, akik zárt ciklusú rendszereket működtetnek szennyvízkibocsátás nélkül, és akik a mosási maradékban és iszapban esetleg jelenlevő fent említett ektoparaziticideket égetés útján megsemmisítik, azonban a 3. c) pontban említettek közül legalább két intézkedést meg kell tenniük.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek be kell nyújtania a fenti dokumentációt, vagy vizsgálati jegyzőkönyveket kell készítenie az alábbi vizsgálati módszer használatáról: IWTO 59. vizsgálati eljárás tervezete. A vizsgálatot a nyersgyapjú eladási tételeken származási országonként (ha kevert), illetve nedves feldolgozás előtt kell elvégezni. Feldolgozási tételenként az egyes származási országokból származó több tétel legalább egy összetett mintáját be kell vizsgálni. Az összetett mintának az alábbiakat kell tartalmaznia:

i.

gyapjúszálak legalább 10 véletlenszerűen kiválasztott gazdálkodó tételből az eladási tételen belül; vagy

ii.

egy összetett minta a tételeket szállító minden gazdálkodó esetén, ahol a feldolgozási tételen belül 10-nél kevesebb eladási tétel van.

Másik lehetőségként maradvány vizsgálati tanúsítványokat lehet benyújtani a feldolgozási tételen belüli valamennyi eladási tételre vonatkozóan.

Mentesülés esetén a kérelmezőnek a mosóüzem felépítését igazoló bizonyítékot, illetve a mosási maradékban és iszapban esetleg jelenlevő ektoparaziticidek megsemmisítését bemutató laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania.

3. b)   Gyapjúmosási műveletek során a szennyezés eltávolításának optimalizálásával és zsírregenerálással, majd a 3. táblázatban meghatározott érték szerinti, telephelyen belüli vagy kívüli kezeléssel kell minimálisra csökkenteni a kifolyó KOI szintet. Az alábbi KOI korlátok durva és finom zsíros gyapjú mosására vonatkoznak. A finom gyapjú ≤ 23,5 mikron átmérőjű merinógyapjút jelent.

3. táblázat

A gyapjúmosásból távozó végleges szennyvízkibocsátás KOI értékei

Gyapjú típusa

Végleges szennyvízkibocsátás a környezetbe (g KOI/kg zsíros gyapjú)

Durva gyapjú

25 g/kg

Finom gyapjú

45 g/kg

Értékelés és ellenőrzés : A kérelmezőnek be kell nyújtania az említett kritériumra vonatkozó adatokat és vizsgálati jegyzőkönyveket az ISO 6060 szabványban rögzített vizsgálati módszer szerint. Az adatoknak bizonyítaniuk kell, hogy a gyapjúmosó hely, vagy – ha az elfolyó szennyvizet telephelyen kívül tisztítják – a szennyvízkezelő üzem betartja az előírásokat. A kritérium betartását az alkalmazást megelőző hat hónap havi átlaga alapján kell vizsgálni.

3. c)   A gyapjúmosóknak az alábbi intézkedések közül legalább egyet el kell végezniük az ökocímkével ellátott gyapjútermékekhez használt mosóhelyről származó oxidált zsír, rost, gyapjúzsír vagy iszap értékének visszaállítására:

i.

regenerálás vegyi alapanyagként történő eladáshoz;

ii.

komposzt vagy folyékony trágya készítése;

iii.

termékek, például építőanyagok gyártása;

iv.

kezelés és energetikai hasznosítás anaerob lebontással vagy égetéssel.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek jegyzőkönyvet és hulladékátadási feljegyzéseket kell benyújtania, amelyek igazolják a regenerált hulladék típusát és arányát, illetve az alkalmazott módszert.

4. kritérium: Akril

4. a)   Az akrilnitril levegőbe történő kibocsátása (a polimerizáció alatt és a fonásra kész oldatig) éves átlagban kifejezve legyen kevesebb, mint az előállított szál 1,0 g/kg-ja.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek be kell nyújtania az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes dokumentációt és/vagy vizsgálati jegyzőkönyvet, a szálgyártó(k) megfelelőségi nyilatkozatával együtt.

4. b)   A polimerizálás és a fonás alatt az N,N-dimetil-acetamid (127-19-5) munkahelyi levegőbe történő kibocsátása nem haladhatja meg a 10,0 ppm indikatív munkahelyi expozíciós határértéket (IOELV).

Értékelés és ellenőrzés : a kibocsátást azokban a feldolgozási fázisokban kell mérni, amelyekben az anyagokat használják. Értékét 8 órás átlag szerint (műszak átlagérték) kell kifejezni. A kérelmezőnek vizsgálati jegyzőkönyveket és a szálgyártó(k)tól származó nyomonkövetési adatokat kell benyújtania, amelyek a kritériumnak való megfelelést tanúsítják.

5. kritérium: Elasztán

5. a)   Nem használhatók fel szerves ónvegyületek a szálak gyártására.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek be kell nyújtania a szálgyártó(k) nyilatkozatát a használat mellőzéséről.

5. b)   A polimerizálás és fonás során az alábbi anyagok munkahelyi levegőbe történő kibocsátása nem haladhatja meg a következő indikatív munkahelyi expozíciós határértékeket (IOELV):

i.

difenil-metán-4,4'-diizocianát (101-68-8) 0,005 ppm

ii.

toluol-2,4-diizocianát (584-84-9) 0,005 ppm

iii.

N,N-dimetil-acetamid (127-19-5) 10,0 ppm

Értékelés és ellenőrzés : a kibocsátást azokban a feldolgozási fázisokban kell mérni, amelyekben az anyagokat használják. Értékét 8 órás átlag szerint (műszak átlagérték) kell kifejezni. A kérelmezőnek vizsgálati jegyzőkönyveket és a szálgyártó(k)tól származó nyomonkövetési adatokat kell benyújtania, amelyek a kritériumnak való megfelelést tanúsítják.

6. kritérum. Poliamid (vagy nejlon)

A poliamid termékeknek a 6. a) és 6. b) alkritériumokban felsorolt termelési szabványok közül legalább egynek meg kell felelniük.

A legkisebb újrafeldolgozott küszöbértéknek megfelelő termék esetében az ökocímke mellett a tartalmat leíró kiegészítő szöveg helyezhető el. Az erre vonatkozó útmutatót a 28. kritérium tartalmazza.

6. a)   1. termelési követelmény: Legkisebb újrafeldolgozott tartalom.

A szálakat legalább 20 % nejlontartalmú termelési és/vagy felhasználás utáni hulladék újrahasznosításával kell gyártani.

Értékelés és ellenőrzés : az újrafeldolgozott tartalomnak visszakövethetőnek kell lennie az alapanyagok újrafeldolgozásáig. Ezt a felügyeleti láncba tartozó független tanúsítással vagy a beszállítók és feldolgozók által nyújtott dokumentációkkal kell igazolni.

6. b)   2. termelési szabvány: N2O kibocsátások monomer előállításból.

A nejlon monomer előállítás éves átlagban kifejezett levegőbe történő N2O kibocsátása nem haladhatja meg a 9,0 g N2O/kg kaprolaktam (nejlon esetében 6) vagy apidinsav (nejlon esetében 6,6) értéket.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek dokumentációkat vagy vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania, amelyek tanúsítják a nyomonkövetési adatokon alapuló megfelelőséget, csatolva a szálgyártó(k) és az alapanyag beszállítóik megfelelőségi nyilatkozatát.

7. kritérium: Poliészter

Az elsődlegesen fogyasztóknak eladásra szánt textiltermékek esetében az a) és b) alkritériumokat kell teljesíteni. Az elsődlegesen kereskedelmi vagy közszektorba tartozó vevőknek eladásra szánt textiltermékek esetében az a) és a b) vagy c) alkritériumokat kell teljesíteni.

A legkisebb újrafeldolgozási küszöbértéknek megfelelő termék esetében az ökocímke mellett az újrafeldolgozott tartalmat leíró kiegészítő szöveg helyezhető el. Az erre vonatkozó útmutatót a 28. kritérium tartalmazza.

7. a)   A poliészterszálakban jelenlevő antimon mennyisége nem haladhatja meg a 260 ppm-et. Az újrahasznosított PET palackokból gyártott poliészterszálak mentesülnek a követelmény alól.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy nem használt antimont, vagy benyújtja a következ ő módszerekkel végzett vizsgálatról készült jegyzőkönyvet: direkt meghatározás atomabszorpciós spektrometriával vagy induktív csatolású plazma-spektroszkópia (ICP) tömegspektrometriával. A vizsgálatot nyers szálak összetett mintáján kell elvégezni mindennemű nedves feldolgozás előtt. Nyilatkozatot kell benyújtani az újrafeldolgozott PET palackokból gyártott szálakra vonatkozóan.

7. b)   A szálakat termelési és/vagy felhasználás utáni hulladék újrahasznosításából származó minimális PET tartalommal kell gyártani. A vágott szálak legkisebb tartalma 50 %, az elemi szálaké 20 %. A követelmény alól mentesülnek a mikroszálak, és helyette a c) kritériumnak kell megfelelniük.

Értékelés és ellenőrzés : az újrafeldolgozott tartalomnak visszakövethetőnek kell lennie az alapanyagok újrafeldolgozásáig. Ezt a felügyeleti láncba tartozó független tanúsítással vagy a beszállítók és feldolgozók által nyújtott dokumentációkkal kell igazolni.

7. c)   A poliészter gyártása során az illékony szerves vegyületek éves átlagban kifejezett kibocsátásai, beleértve mind a pontforrásokat, mind a diffúz kibocsátásokat, nem haladhatják meg az 1,2 g/kg értéket PET forgácsok és a 10,3 g/kg értéket elemi szálak esetében.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek nyomonkövetési adatokat és/vagy vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania, amelyek tanúsítják az EN 12619 vagy ekvivalens vizsgálati módszert alkalmazó szabványok szerinti megfelelőséget. Az ökocímkével ellátott termékek esetében a gyártóhelyek összes szerves vegyület kibocsátásának havi átlagát az alkalmazást megelőző legalább hat hónapra vonatkozóan kell megadni.

8. kritérium: Polipropilén

Ólomalapú színezékek nem alkalmazhatók.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy a fenti anyagot nem használta.

9. kritérium: Mesterséges cellulózszálak (pl. viszkóz, modál és lyocell)

Cellulózgyártási alkritérium

9. a)   A cellulózrostok legalább 25 %-át az ENSZ FAO által meghatározott fenntartható erdőgazdálkodás elvei szerint termesztett fákból kell gyártani. A cellulózrostok többi részét törvényes erdészetekből és ültetvényekből származó cellulózból kell gyártani.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek a rost gyártójától (gyártóitól) érvényes, független felügyeleti lánc által tanúsított tanúsítványokat kell beszereznie, amelyek igazolják, hogy a farostokat fenntartható erdőgazdálkodási irányelvek szerint és/vagy törvényes forrásokból állították elő. FSC, PEFC vagy azoknak megfelelő rendszereket kell független tanúsításként elfogadni.

A rostgyártónak tanúsítania kell, hogy a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) meghatározottak szerint követték a kellő gondosságú eljárásokat a faanyag törvényes betakarítása érdekében. A törvényes beszerzés bizonyítékaként érvényes EU FLEGT (erdészeti jogszabályok végrehajtása, erdészeti irányítás és kereskedelem) vagy UN CITES (egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről) engedélyek és/vagy harmadik felek tanúsítványai fogadhatók el.

9. b)   A gyapothulladékokból gyártott cellulóznak legalább az 1. a) vagy 1. b) gyapot kritérium követelményeit kell teljesítenie.

Értékelés és ellenőrzés : a vonatkozó kritériumnál megadott módon

9. c)   A rostok gyártásához használt cellulózt elemi klór használata nélkül kell fehéríteni. A kész rostokban található klór és a szervesen megkötött klór összes mennyisége (OX) nem haladhatja meg a 150 ppm értéket, illetve a cellulózgyártásból származó szennyvízben (AOX) nem haladhatja meg a 0,170 kg/ADt cellulóz értéket.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek vizsgálati jegyzőkönyvet kell benyújtania, amely tanúsítja az OX vagy AOX követelmény szerinti megfelelőséget és a megfelelő vizsgálati módszer használatát: OX: ISO 11480 (ellenőrzött égés és mikrocoulometria).

AOX: ISO 9562

9. d)   A rostok gyártásához használt cellulóznak legalább 50 %-át olyan viszkózcellulóz üzemekből kell beszerezni, amelyek az elhasznált technológiai folyadékból úgy nyernek értéket, hogy:

i.

helyszínen generálnak elektromos áramot és gőzt;

ii.

vegyi társtermékeket gyártanak.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek listát kell benyújtania a rostok készítéséhez használt nyersanyagot biztosító cellulózszállítókról és az általuk szállított cellulóz arányáról. Dokumentációkat és bizonyítékokat kell benyújtani arról, hogy a szállítók a szükséges arányban rendelkeznek a megfelelő elektromos áramgeneráló berendezésekkel és/vagy társtermék regeneráló és gyártó rendszerekkel, amelyeket az adott gyártóhelyeken telepítettek.

Rostfeldolgozási alkritérium

9. e)   Viszkóz- és modálrostok esetében a rostfeldolgozási eljárások során a kénvegyületek levegőbe történő kibocsátásainak kéntartalma éves átlagban kifejezve nem haladhatja meg a 4. táblázatban szereplő alábbi teljesítményértékeket.

4. táblázat

Viszkóz- és modálszál kénkibocsátási értékei

Rost típusa

Teljesítmény érték (g S/kg)

Vágott rost

30 g/kg

Elemi rost

 

Kötegelt mosás

Integrált mosás

40 g/kg

170 g/kg

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmező benyújtja az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes dokumentációt és/vagy vizsgálati jegyzőkönyvet, a megfelelőségi nyilatkozattal együtt.

2.   ALKOTÓELEMEKRE ÉS KELLÉKEKRE VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

Az e részben leírt kritériumok a késztermék részét képező alkotóelemekre és kellékekre vonatkoznak.

10. kritérium: Töltőanyagok

10. a)   A textilszálakból álló töltőanyagoknak – a felhasználási mód függvényében – meg kell felelniük a textilszálakra vonatkozó kritériumoknak (1–9.).

10. b)   A töltőanyagoknak meg kell felelniük a biocidokra és formaldehidre vonatkozó textil RSL követelményeknek (lásd az 1. függeléket).

10. c)   A töltőanyagok (pehely, toll, természetes vagy szintetikus szálak) mosására használt mosószereknek és egyéb vegyi anyagoknak meg kell felelniük a segéd vegyszerekre és mosószerekre, lágyítószerekre és komplexképző anyagokra vonatkozó textil RSL követelményeknek ((lásd az 1. függeléket).

Értékelés és ellenőrzés : a vonatkozó kritériumnál megadott módon

11. kritérium: Bevonatok, laminátok és membránok

11. a)   A poliuretánból készült komponenseknek meg kell felelniük a szerves ónra vonatkozó 5. a) és a munkahelyi aromás diizocianát és DMA expozíciókra vonatkozó 5. b) textilszál-kritériumoknak.

11. b)   A poliészterből készült komponenseknek meg kell felelniük az antimontartalomra és az illékony szerves vegyületek polimerizálás alatti kibocsátására vonatkozó 7. a) és 7. c) textilszál kritériumoknak.

11. c)   A polimereknek meg kell felelniük az e határozat 1. függelékében szereplő RSL g(v) követelményeknek.

Értékelés és ellenőrzés : a megfelelő kritériumokban és az e határozat 1. függelékében megadottak szerint.

12. kritérium: Kellékek

A fém és műanyag alkotóelemeknek, például cipzáraknak, gomboknak és patentoknak az RSL kellékekre vonatkozó követelményeinek kell megfelelniük (lásd az 1. függeléket).

Értékelés és ellenőrzés : a vonatkozó kritériumnál megadott módon.

3.   VEGYI ANYAGOKRA ÉS ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

Az e részben megadott kritériumok az alábbi gyártási fázisokra vonatkoznak adott esetben:

i.

Fonás

ii.

Szövetkészítés

iii.

Előkezelés

iv.

Festés

v.

Nyomás

vi.

Kikészítés

vii.

Szabás/varrás/kellékezés

Ellenkező megállapítás hiányában ezek a kritériumok a véletlenszerű vizsgálatra vonatkozó követelményekkel együtt az újrafelhasznált tartalmú szálakra is vonatkoznak.

13. kritérium: Korlátozott anyagok listája (RSL)

13. a)   Általános követelmények

A késztermék és a késztermék gyártásához használt gyártási receptek nem tartalmazhatják a Korlátozott anyagok listájában felsorolt veszélyes anyagokat a meghatározott koncentrációs határértékeken vagy azok fölött, illetve a meghatározott korlátozások szerint. Az RSL az 1. függelékben található meg. Az RSL korlátozásai előnyben részesítendők a 6. táblázat 14. kritériumában felsorolt mentesülésekkel szemben.

Az RSL-ről tájékoztatni kell a beszállítókat és a gyártás fonási, festési, nyomási és kikészítési fázisaiért felelős ügynököket. Az ellenőrzési és vizsgálati követelményeket az egyes gyártási fázisokra és a késztermékre vonatkozóan az RSL-ben határozták meg.

A laboratóriumi vizsgálatokat szükség esetén véletlenszerű mintavétel alapján kell az egyes terméksorokra vonatkozóan elvégezni. A vizsgálatot évente kell elvégezni az engedélyezési időszak alatt az RSL szerinti folyamatos megfelelés bizonyítása érdekében.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell adnia az RSL szerinti megfelelőségről a késztermék gyártásához használt anyagoktól és gyártási receptektől függően megfelelő bizonyítékkal alátámasztva. A követelményeket az RSL tartalmazza, és közéjük tartoznak a kapcsolódó gyártási fázisokért felelős felektől beszerzett nyilatkozatok, a vegyi anyagok szállítóitól kapott nyilatkozatok és a késztermék mintáin végzett laboratóriumi elemzés vizsgálati eredményei. A gyártási fázisoktól kapott nyilatkozatokat gyártási receptek esetében biztonsági adatlapokkal (SDS), illetve szükség esetén a vegyi anyagok szállítóinak nyilatkozataival kell alátámasztani. Az SDS adatlapot az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) II. melléklete 2., 3., 9., 10., 11. és 12. pontjában leírt útmutató szerint kell kitölteni (Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez). Nem teljes SDS esetén a vegyi anyagok beszállítóinak nyilatkozataira is szükség van.

A késztermék laboratóriumi elemzését, amennyiben azt az RSL előírja, az engedélyezett terméksorokra jellemző módon, illetve a felsorolt vizsgálati módszerek szerint kell elvégezni. Szükség esetén a kérelmezés után és azt követően évente egyszer kell elvégezni a vizsgálatot az egyes terméksorokon véletlenszerű minta alapján, majd az eredményeket közölni kell a megfelelő illetékes testület felé. Az ipari RSL-ek és egyéb rendszerek szerinti megfelelőség céljából kapott vizsgálati adatokat akkor lehet elfogadni, ha a vizsgálati módszerek ekvivalens értékűek, és a késztermék jellemző mintáján végezték el őket.

Az engedélyezési időszak alatt a vizsgálati eredmény sikertelensége esetén az adott terméksort újra kell vizsgálni. Ha a második vizsgálati eredmény is sikertelen, akkor az engedélyt fel kell függeszteni az adott gyártósorra vonatkozóan. Ekkor javító intézkedés szükséges az engedély visszaállítása érdekében.

13. b)   Különösen veszélyes anyagok (SVHC-k)

A bármilyen alkotóelemet vagy kelléket tartalmazó késztermék külön mentesség hiányában nem tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek:

i.

megfelelnek az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében meghatározott kritériumoknak;

ii.

az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke (1) bekezdésében leírt eljárás szerint lettek azonosítva, amely megállapítja a különösen veszélyes anyagok jelöltlistáját.

Ez azokra az anyagokra vonatkozik, amelyek funkciót adnak a készterméknek, illetve azokra az anyagokra, amelyeket szándékosan használtak fel a gyártási receptekben.

A két feltétel bármelyikének megfelelő anyagok tekintetében nem adható mentesség, ha azok textilcikkben vagy összetett textilcikk bármely homogén részében 0,10 %-nál nagyobb koncentrációban vannak jelen (tömeg szerint).

Értékelés és ellenőrzés : Az egyes gyártási fázisok során használt anyagokat és recepteket az ECHA által kiadott jelöltlista legfrissebb változata szerint kell szűrni. A kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell összeállítania az egyes gyártási fázisokra vonatkozóan a dokumentációk szűrésével alátámasztva.

Mentesség megadása esetén a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy az anyag használata megfelel az RSL-ben lefektetett koncentrációs határértékeknek és mentességi feltételeknek.

14. kritérium: Festés, nyomás és kikészítés során használt veszélyes anyagok helyettesítése

A festési, nyomási és kikészítési eljárások során szövetekben és kötött elemekben használt anyagok, amelyek a késztermékben maradnak, és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) vagy a 67/548/EGK tanácsi irányelv (5) szerint megfelelnek a besorolási kritériumoknak az 5. táblázatban felsorolt veszélyességi osztályok vagy R mondatok alapján, nem használhatók fel külön mentesség hiányában. Ezek a korlátozások a gyártás során szintetikus szálakba épített funkcionális anyagokra is vonatkoznak.

14. a)   Veszélyességi besorolási korlátozások

A veszélyességi besorolások korlátozását az 5. táblázat tartalmazza. Az Európai Unió által elfogadott legújabb besorolási szabályok előnyben részesítendők a felsorolt veszélyességi besorolásokkal és R mondatokkal szemben. A kérelmezőknek ezért biztosítaniuk kell, hogy a besorolások a legújabb besorolási szabályokon alapuljanak.

A fenti követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az anyagok vagy keverékek, amelyek jellemzői a feldolgozás hatására olyan mértékben módosulnak (például biológiai úton már nem vehetők fel vagy kémiailag átalakulnak), hogy az esetükben azonosított veszélyek már nem állnak fenn. Ide tartoznak azok a polimerek, amelyeket funkció beépítése céljából módosítottak, illetve azok a monomerek vagy adalékok, amelyek kovalens módon kötődnek polimerekhez.

5. táblázat

Korlátozott veszélybesorolások és R mondatok, illetve azok CLP kategorizálása

Akut toxicitás

1. és 2. kategória

3. kategória

H300 Lenyelve halálos (R28)

H301 Lenyelve mérgező (R25)

H310 Bőrrel érintkezve halálos (R27)

H311 Bőrrel érintkezve mérgező (R24)

H330 Belélegezve halálos (R23/26)

H331 Belélegezve mérgező (R23)

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet (R65)

EUH070 Szembe kerülve mérgező (R39/41)

Célszervi toxicitás

1. kategória

2. kategória

H370 Károsítja a szerveket (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Károsíthatja a szerveket (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (R48/20, R48/21, R48/22)

Légzőszervi szenzibilizáció és bőrszenzibilizáció

1A kategória

1B kategória

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki (R43)

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki (R43)

H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat (R42)

H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat (R42)

Karcinogén, mutagén vagy reprodukciót károsító

1A és 1B kategória

2. kategória

H340 Genetikai károsodást okozhat (R46)

H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz (R68)

H350 Rákot okozhat (R45)

H351 Feltehetően rákot okoz (R40)

H350i Belélegezve rákot okozhat (R49)

 

H360F Károsíthatja a termékenységet (R60)

H361f Feltehetően károsítja a termékenységet (R62)

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket (R61)

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket (R63)

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket (R60, R60/61)

H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket (R62/63)

H360Fd Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket (R60/63)

H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja (R64)

H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsíthatja a termékenységet (R61/62)

 

A vízi környezetre veszélyes

1. és 2. kategória

3. és 4. kategória

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra (R50)

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz (R52/53)

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz (R50/53)

H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra (R53)

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz (R51/53)

 

Veszélyes az ózonrétegre

EUH059 Veszélyes az ózonrétegre (R59)

 

14. b)   Textil anyagcsoportokra vonatkozó mentességek

A 66/2010/EK rendelet 6. cikke (7) bekezdése szerint a 6. táblázatban levő anyagcsoportok kifejezetten mentesülnek a 14. a) kritérium követelményei alól, illetve a 6. táblázatban leírt mentességi feltételek szerint. Az egyes anyagcsoportok esetében az összes mentességi feltétel a meghatározott veszélybesorolásokhoz van megadva. Ezek a mentességek egyúttal a gyártásuk során a mesterséges szintetikus és cellulózszálakhoz adott anyagokra is vonatkoznak.

6. táblázat

Mentesség tárgyát képező veszélybesorolások anyagcsoportonként

Azok az anyagok, amelyek funkciót kölcsönöznek a készterméknek

Anyagcsoport

Mentesség tárgyát képező veszélybesorolások

Mentességi feltételek

i.

Festékanyag festéshez és nem színezékes nyomáshoz

H301, H311, H331, H317, H334

Pormentes festékkeverékeket vagy a festékek automata adagolását és szórását kell alkalmazni a festőházaknak és nyomtatóknak a dolgozó expozíciójának lehető legkisebbre csökkentése érdekében;

H411, H412, H413

Az ilyen besorolású reaktív, direkt, csáva, kénes színezékeket használó színezési eljárások során az alábbiak közül legalább egy feltételnek teljesülnie kell:

Nagy megkötőképességű színezékek használata

3,0 %-nál kisebb selejtarány elérése

Színegyeztető műszerek használata

Standard működési eljárások alkalmazása a színezési folyamathoz

Színeltávolítás alkalmazása a szennyvíz kezeléséhez a 16. a) kritérium szerint

Az oldatos színezés és/vagy digitális nyomás használata mentesül a fenti feltételek alól.

ii.

Égéskésleltetők

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

A terméket olyan alkalmazásokban kell használni, amelyek esetében ISO, EN, a tagállami vagy állami szektor beszerzési szabványainak és rendeleteinek tűzvédelmi eljárásait kell betartani.

A terméknek meg kell felelnie a funkció tartósságára vonatkozó követelményeknek (lásd a 25. kritériumot).

A H351 mentességet élvez van az antimon-trioxid kölcsönhatás-fokozó alkalmazása esetén, amely lakástextilekhez szolgál alaprétegként.

A terméket olyan alkalmazásokban kell használni, amelyek esetében ISO, EN, a tagállam vagy állami szektor beszerzési szabványainak és rendeleteinek tűzvédelmi eljárásait kell betartani.

A levegőbe történő kibocsátásnak meg kell felelnie a nyolc órára vonatkozó 0,50 mg/m3 munkahelyi expozíciós határértéknek ott, ahol égéskésleltetővel kezelik a textilterméket.

iii.

Optikai színélénkítők

H411, H412, H413

Csak az alábbi esetekben használhatók optikai színélénkítők:

Fehér színű nyomtatásnál.

Fokozott színélénkítés elérése egyenruhákon és munkaruházaton.

Adalékként poliamid és poliészter gyártása során újrahasznosított tartalom használatával.

iv.

Víz-, por- és folttaszítók

H413

A taszítóanyagok és azok bomlástermékei könnyen és/vagy önmaguktól biológiailag lebomlanak, és nem halmozódnak biológiailag vizes környezetben, beleértve a vízi üledéket.

A terméknek meg kell felelnie a funkció tartósságára vonatkozó követelményeknek (lásd a 25. kritériumot).

Egyéb maradvány anyagok, amelyek a késztermékben megtalálhatók

v.

Kiegészítő anyagok:

Vivőanyagok,

Egalizálószerek,

Diszpergálószerek,

Felületaktív anyagok,

Sűrítőszerek,

Kötőanyagok,

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

A recepteket automata adagolórendszerekkel kell létrehozni, és az eljárások során követni kell a standard működési eljárásokat.

A H311, H331, H317 (1B) besorolású anyagok nem lesznek 1,0 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban a késztermékben.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek minden egyes festő, nyomó és feldolgozó gyártóhelytől, illetve szükség esetén a vegyi anyagok szállítóitól meg kell szereznie a megfelelőségi nyilatkozatokat. Ebben ki kell jelenteniük, hogy amennyiben a következő anyagok használatosak a gyártási receptekben, azok a felhasznált és a késztermékben esetleg megmaradó kiegészítő funkcionális anyagokkal együtt nem felelnek meg az 5. táblázatban felsorolt egy vagy több veszélybesorolásnak és R mondatnak a besorolási kritériumok szerint:

biocidok

színezékek és pigmentek

segéd hordozóanyagok, egalizálószerek és diszpergálószerek

optikai fehérítők

nyomtatás sűrítők, kötőanyagok és képlékenyítők

térhálósító anyagok (könnyen kezelhető megmunkálásokból és nyomtatásból)

égésgátlók és kölcsönhatás fokozók

víz-, por- és foltlepergetők

szövetlágyítók

Amennyiben a 6. táblázat szerint anyagok mentességet élveznek, akkor a nyilatkozatban külön azonosítani kell ezeket a mentesített anyagokat, és alátámasztó bizonyítékot kell adni, amely igazolja, hogyan teljesülnek a mentességi feltételek.

A mentessség (v.) kiegészítő pontjai igazolást írnak elő a késztermék laboratóriumi vizsgálata alapján, ha a termékreceptek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a megadott veszélyesanyag-besorolásokkal jellemezhetők.

Az alábbi műszaki információkat kell megadni a besorolás vagy nem besorolás nyilatkozatának alátámasztására az egyes anyagok esetében:

i.

azoknál az anyagoknál, amelyek nem lettek regisztrálva az 1907/2006/EK rendelet alapján, vagy amelyek még nem rendelkeznek harmonizált CLP besorolással: a rendelet VII. mellékletében felsorolt követelményeknek megfelelő információk;

ii.

azoknál az anyagoknál, amelyek regisztrálva lettek az 1907/2006/EK rendelet alapján, és amelyek nem felelnek meg CLP besorolásra vonatkozó követelményeknek: a REACH regisztrációs dosszién alapuló információk, amelyek megerősítik az anyag nem besorolt állapotát;

iii.

azoknál az anyagoknál, amelyek harmonizált besorolással rendelkeznek vagy nem önbesorolásúak: SDS, ha elérhető. Ha ezek nem érhetők el, vagy ha az anyag önbesorolású, akkor az információkat az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint kell az anyagok veszélybesorolása szerint megadni;

iv.

keverékek esetében: biztonsági adatlapok, ha vannak. Ha nem érhetők el, akkor a keverék besorolásának számítását az 1272/2008/EK rendelet szerinti szabályok alapján kell megadni az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti keverék veszélybesorolásnak megfelelő információkkal együtt.

Az SDS adatlapot az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete 2., 3., 9., 10., 11. és 12. pontjában megadott útmutató (az SDS elkészítésére vonatkozó követelmények) szerint kell kitölteni. Nem teljes SDS esetén a vegyi anyagok beszállítóinak nyilatkozataira is szükség van.

15. kritérium: Mosás, szárítás és keményítés energiahatékonysága

A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy az ökocímkével ellátott termékek festési, nyomási és kikészítési lépéseihez kapcsolódó mosási, szárítási és keményítési lépésekben felhasznált energiát egy energiagazdálkodási vagy széndioxid-kibocsátási irányítási rendszer részeként mérik és hasonlítják össze.

Emellett be kell mutatniuk, hogy a gyártóhelyek a legjobb elérhető technikákat (BAT), energiahatékonysági technikákat az előírt minimális számban alkalmazzák a 7. táblázatban meghatározottak és a határozat 3. függelékében felsoroltak szerint.

7. táblázat

Mosási, öblítési és szárítási energiahatékonysági technikák

BAT témák

Gyártott mennyiség

< 10 tonna/nap

> 10 tonna/nap

1.

Általános energiagazdálkodás

Két technika

Három technika

2.

Mosási és öblítési eljárások

Egy technika

Két technika

3.

Szárítás és keményítés feszítőkeretek használatával

Egy technika

Két technika

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek jegyzőkönyvet kell készítenie az energiagazdálkodási irányítási rendszerekről az egyes festő, nyomó és kikészítő gyártóhelyek esetében. Az energiagazdálkodási irányítási rendszer bizonyítékaként ISO 50001 vagy energia- vagy szén-dioxid-kibocsátásokra vonatkozó ekvivalens rendszerek fogadhatók el.

A BAT megvalósításánál szükséges bizonyítékoknak tartalmazniuk kell legalább a helyszíni fényképeket, az egyes technikák műszaki leírását és az elért energia-megtakarítások értékelését.

16. kritérium: Levegőbe és vízbe történő kibocsátások kezelése

16. a)   Szennyvízkibocsátások nedves feldolgozásból

A szennyvizek környezetbe történő kibocsátása nem haladhatja meg a 20 g KOI értéket 1 kg textil feldolgozása esetén. Ez a követelmény vonatkozik a termék(ek) gyártásához használt szövési, festési, nyomási és kikészítési eljárásokra. A követelmény teljesülését a helyi szennyvízkezelő üzem és/vagy a feldolgozó helyekről szennyvizet fogadó szennyvízkezelő üzemen kívüli hely után kell mérni.

Ha a kibocsátott szennyvizet a helyszínen kezelik, és közvetlenül felszíni vizekbe eresztik ki, meg kell felelnie a következő követelményeknek:

i.

6,0 és 9,0 közötti pH-érték (ha a befogadó víz pH-értéke a tartományon kívül van)

ii.

a hőmérséklet 35 °C alatt van (kivéve, ha a befogadó víz hőmérséklete ezen érték fölött van)

Ha színeltávolítás szükséges a mentességi feltétel alapján a 14. kritérium szerint, akkor a következő spektrális abszorpciós együtthatóknak kell teljesülniük:

i.

436 nm (sárga szektor) 7 m-1

ii.

525 nm (piros szektor) 5 m-1

iii.

620 nm (kék szektor) 3 m-1

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek részletes dokumentációkat és vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania az ISO 6060 és ISO 7887 szerint, értelemszerűen, amely bizonyítja a kritérium betartását a kérelmezést megelőző hat hónap havi átlaga alapján, a megfelelőségi nyilatkozattal együtt. Az adatoknak bizonyítaniuk kell, hogy a gyártóhely, vagy – ha az elfolyó szennyvizet telephelyen kívül tisztítják – a szennyvízkezelő üzem betartja az előírásokat.

16. b)   A nyomási és kikészítési eljárások levegőbe történő kibocsátásai

Az 1999/13/EK tanácsi irányelvben (6) meghatározottak szerint az ökocímkés termék(ek) gyártásához használt textilnyomó és -kikészítő gyártóhelyek összes szervesvegyület-kibocsátása nem haladhatja meg a 100,0 mg C/Nm3 értéket.

Amennyiben a textilbevonó és szárító eljárások lehetővé teszik az oldószerek visszanyerését és újrafelhasználását, 150,0 mg C/Nm3 kibocsátási határérték érvényes.

A kikészítési eljárások közé tartozik a keményítés hőhatással, a thermosol eljárás, a textilek bevonása és impregnálása, beleértve a szárítási (feszítés) eszközöket.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek bizonyítania kell az EN 12619 vagy más egyenértékű szabvány szerinti megfelelőségét. A gyártóhelyek összes szervesvegyület-kibocsátásának havi átlagát a kérelmezést megelőző hat hónapra vonatkozóan kell megadni. Ahol az oldószereket visszanyerik és újrafelhasználják, nyomonkövetési adatokat kell benyújtani a rendszerek működésének tanúsítására.

4.   A HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

Az e fejezetben megadott kritériumok a közbenső szövetre és kötöttárura, illetve a késztermékre vonatoznak.

17. kritérium: Méretváltozás mosás és szárítás során

A háztartási vagy ipari mosási hőmérsékletek és feltételek miatt mosás és szárítás után bekövetkező méretváltozások nem haladhatják meg a 8. táblázatban megadott értékeket.

8. táblázat

Méretváltozási toleranciák mosás és szárítás alatt

Textiltermékek vagy az anyag típusa

Méretváltozás mosás és szárítás során

Kötöttáruk

± 4,0 %

Sűrű kötés

± 6,0 %

Hurkolás

± 5,0 %

Szőtt textíliák:

 

Pamut és pamutkeverék

Gyapjúkeverék

Szintetikus szálak

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Zoknik és harisnyák

± 8,0 %

Fürdőszobai ruhanemű, beleértve a frottírtörülközőket és finom bordás szöveteket

± 8,0 %

Mosható és levehető szőtt kárpit – Függönyök és bútorszövet

± 2,0 %

Matrachuzat

± 3,0 %

Nem szőtt szövet

 

Matrachuzat

Minden más szövet

± 5,0 %

± 6,0 %

A követelmény nem vonatkozik az alábbiakra:

a)

szálak és fonalak;

b)

„csak vegyileg tisztítható” címkével vagy hasonló módon jelölt termékek;

c)

nem cserélhető és nem mosható bútorkárpitok.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania a termékre vonatkozó szabványok használatáról.

Háztartási mosásnál az EN ISO 6330 és az EN ISO 5077 az alábbiak szerint alkalmazandó együttesen: három mosás a terméken jelzett hőmérsékleteken, szárítógépes szárítással minden egyes mosási ciklus után.

Ipari mosodákban történő ipari mosás esetében az ISO 15797 és az EN ISO 5077 alkalmazandó együttesen legalább 75 °C-on vagy a szabványban a szál és fehérítés kombinációra megadottak szerint. A szárítást a termékcímkén megadottak szerint kell végezni.

Másik lehetőségként a levehető és mosható matrachuzat esetén az EN ISO 6330 és az EN 25077 alkalmazandó együtt. Az alapértelmezett feltétel 3A (60 °C) mosás és C (teregetéses) szárítás a termékcímke ellenkező utasítása hiányában.

18. kritérium: Mosással szembeni színtartóság

A mosással szembeni színtartóságnak legalább 3–4-es fokozatúnak kell lennie a színváltozás és lefogás tekintetében.

Ez a kritérium nem vonatkozik a „csak vegytisztítás” vagy ennek megfelelő címkével ellátott termékekre (amennyiben az ilyen termékek esetében ez a címkézés elfogadott gyakorlat), a fehér termékekre, a nem színezett és nem nyomott termékekre, valamint a nem mosható bútorkárpitokra.

Értékelés és ellenőrzés : háztartási mosás esetén a kérelmezőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania a vizsgálati módszer használatáról: ISO 105 C06 (perborát porral történő egyszeri mosás a terméken megjelölt hőmérsékleten).

Ipari mosodákban történő ipari mosás esetében az ISO 15797 és az ISO 105 C06 alkalmazandó együttesen legalább 75 °C-on vagy a szabványban a szál és fehérítés kombinációra megadottak szerint.

19. kritérium: Savas vagy lúgos izzadsággal szembeni színtartóság

A (savas és lúgos) izzadsággal szembeni színtartóságnak legalább 3–4-es fokozatúnak (színváltozás és lefogás) kell lennie. A 3. fokozat azonban megengedett az olyan szövetek esetében, amelyek sötét színűek (szabvány színmélység > 1/1), és regenerált gyapjúból készültek. Ez a kritérium nem vonatkozik a fehér termékekre, a nem színezett és nem nyomott termékekre, a bútorkárpitokra, a függönyökre vagy a hasonló, beltéri dekorációnak szánt textilekre.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania az alábbi vizsgálati módszer használatáról: ISO 105 E04 (savas és lúgos, összehasonlítás többszálas szövettel).

20. kritérium: Nedves dörzsöléssel szembeni színtartóság

A nedves dörzsöléssel szembeni színtartóságnak legalább 2-3. fokozatúnak kell lennie. A 2. fokozat azonban megengedett az indigóval festett farmervászon esetében.

Ez a kritérium nem vonatkozik a fehér termékekre, a nem színezett és nem nyomott termékekre.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania az alábbi vizsgálati módszer használatáról: ISO 105 X12.

21. kritérium: Száraz dörzsöléssel szembeni színtartóság

A száraz dörzsöléssel szembeni színtartóságnak legalább 4. fokozatúnak kell lennie. A 3-4. fokozat azonban megengedett az indigóval festett farmervászon esetében.

Ez a kritérium nem vonatkozik a fehér termékekre, a nem színezett és nem nyomott termékekre, a függönyökre, valamint a hasonló, beltéri dekorációnak szánt textilekre.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania az alábbi vizsgálati módszer használatáról: ISO 105 X12.

22. kritérium: Fénnyel szembeni színtartóság

A bútorkárpitnak, függönynek vagy drapériának szánt szövetek esetében a fénnyel szembeni színtartóságnak legalább 5. fokozatúnak kell lennie. Minden egyéb termék esetében a fénnyel szembeni színtartóságnak legalább 4. fokozatúnak kell lennie.

A 4. fokozat megengedhető azonban akkor, ha a bútorkárpitnak, függönynek vagy drapériának szánt szövetek enyhén színezettek (szabvány színmélység < 1/12), és 20 %-nál több gyapjúból vagy egyéb keratinszálból, vagy 20 %-nál több lenből vagy egyéb rostszálból készültek.

Ez a kritérium nem vonatkozik a matrachuzatra, matracvédőkre és az alsóneműre.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania az alábbi vizsgálati módszer használatáról: ISO 105 B02.

23. kritérium: A tisztításra használt textíliák mosási ellenállása és nedvszívósága

A tisztításra használt textíliáknak mosással szemben ellenállónak és nedvszívónak kell lenniük a 9. és 10. táblázatban azonosított megfelelő vizsgálati paraméterek szerint. A nedvszívóságára vonatkozóan meghatározott vizsgálat nem alkalmazható sodort szálú termékek esetében.

9. táblázat

Értékek és paraméterek a tisztítótermékek mosással szembeni ellenállására vonatkozóan

Tisztításra használt textiltermékek vagy anyag típusa

Mosások száma

Hőmérséklet

EN ISO 6630 vizsgálati referencia

Szőtt és nem szőtt termékek nedves tisztításhoz

80

40 °C

4N eljárás

Mikroszálas termékek poroláshoz

200

40 °C

4N eljárás

Újrafelhasznált textilszálakból származó termékek

20

30 °C

3G eljárás

Felmosóruhák padlófelmosáshoz

200

60 °C

6N eljárás

Törlőruhák padló felmosáshoz

5

30 °C

3G eljárás


10. táblázat

A tisztításra használt textiltermékek nedvszívóságára vonatkozó értékek és paraméterek

Tisztításra használt textiltermékek vagy anyag típusa

Folyadékfelszívás ideje

Újrafelhasznált textilszálakból származó termékek

≤ 10 másodperc

Mikroszálas termékek felület- és padlótisztításhoz

≤ 10 másodperc

Szőtt és nem szőtt termékek nedves tisztításhoz

≤ 10 másodperc

Termékek padlófelmosáshoz

≤ 10 másodperc

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek vizsgálati jelentéseket kell benyújtania az alábbi vizsgálati módszerek esetnek megfelelő alkalmazásával: EN ISO 6330 és EN ISO 9073-6. Az EN ISO 6330 szerinti vizsgálatot „A” típusú mosógéppel kell elvégezni valamennyi termék és anyag esetében.

24. kritérium: Szövet ellenállása göbösödéssel és dörzshatással szemben

A gyapjúból, gyapjúkeverékből és poliészterből (így filcből) készült nem szőtt textíliák és kötöttáruk, kellékek és takarók göbösödéssel szemben előírt legkisebb ellenállása 3-as szintű.

A ruhaneműhöz használt szőtt pamuttextíliák göbösödéssel szemben előírt legkisebb ellenállása 3-as szintű. A poliamid harisnyanadrágok és lábszárvédők előírt legkisebb ellenállása 2-es szintű.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek jegyzőkönyveket kell benyújtania az anyagnak megfelelően elvégzett vizsgálatokról:

Kötött és nem szőtt termékek: ISO 12945-1 Dobozos vizsgálat

Szőtt textíliák: ISO 12945-2 Martindale készülékes vizsgálat

25. kritérium: Funkció tartóssága

A textiltermékek víz-, olaj- és foltlepergetését, lángállóságát és könnyű kezelhetőségét (azaz gyűrődésmentességét vagy tartós vasalását) biztosító kikészítések, kezelések és adalékok használatának a 25. a), b) és c) alkritériumokban meghatározott értékek és paraméterek szerinti tartósságot kell nyújtaniuk.

A víz-, olaj- és foltlepergetőkre vonatkozóan a fogyasztóknak útmutatót kell kapniuk arról, hogyan őrizhetik meg a terméken alkalmazott kikészítés funkcióját.

Mentesülnek e követelmények alól azok a textilszálak, szövetek és membránok, amelyek a készterméknek belső funkcionális tulajdonságokat kölcsönöznek.

Értékelés és ellenőrzés : a lényegi jellemzőkkel rendelkező termékek esetében a kérelmezőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania, amelyek bizonyítják az összehasonlítható vagy jobb teljesítményt a kikészítésként használható más termékekkel szemben.

25. a)   Víz-, olaj- és foltlepergető funkciók

A vízlepergetők 90-es értékből 80-as funkcionalitást őriznek meg 40 °C fokon végzett 20 háztartási mosási és szárítógépes szárítási ciklus után, illetve legalább 75 °C fokon végzett 10 ipari mosási és szárítási ciklus után.

Az olajlepergetők 4,0-es értékből 3,5-ös funkcionalitást őriznek meg 40 °C fokon végzett 20 háztartási mosási és szárítógépes szárítási ciklus után, illetve legalább 75 °C fokon végzett 10 ipari mosási és szárítási ciklus után.

A foltlepergetők 5,0-ös értékből 3,0-as funkcionalitást őriznek meg 40 °C fokon végzett 20 háztartási mosási és szárítógépes szárítási ciklus után, illetve legalább 75 °C fokon végzett 10 ipari mosási és szárítási ciklus után.

Az ipari mosási hőmérsékletek 60 °C fokra csökkenthetők betétszalagos ruhaneműk esetében.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek jegyzőkönyveket kell benyújtania a termékre vonatkozó alábbi szabványok szerint elvégzett vizsgálatokról:

Valamennyi termék háztartási mosási ciklusánál ISO 6330, vagy ipari mosodai ciklusoknál ISO 15797 szabványok, a következőkkel együtt:

vízlepergetők: ISO 4920

olajlepergetők: ISO 14419

foltlepergetők: ISO 22958

25. b)   Égéskésleltetési funkciók

A mosható termékeknek legalább 75 °C fokon végzett 50 ipari mosási és szárítógépes szárítási ciklus után meg kell őrizniük funkcionalitásukat. A nem mosható termékeknek áztatási vizsgálat után meg kell őrizniük funkcionalitásukat.

Értékelés és ellenőrzés : A kérelmezőnek jegyzőkönyveket kell benyújtania a termékre vonatozó alábbi szabványok szerint elvégzett vizsgálatokról:

Háztartási mosási ciklusoknál ISO 6330, vagy ipari mosodai ciklusoknál EN ISO 10528 szabványok az EN ISO 12138 szabvánnyal együtt. Ha a textil nem távolítható el, akkor BS 5651 vagy annak megfelelő szabvány.

25. c)   Könnyű kezelhetőség (azaz gyűrődésmentesség vagy tartós vasalás)

A természetes szálú termékeknek SA-3 szövetsimasági fokozatot, a kevert természetes és szintetikus szálú termékeknek SA-4 szövegsimasági fokozatot kell elérniük 40 °C fokon végzett 10 háztartási mosás és szárítógépes szárítás után.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek jegyzőkönyveket kell benyújtania az ISO 7768 vizsgálati módszer szerint végzett vizsgálatokról, amelyek a szövet mosás utáni simaságát állapítják meg.

5.   VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

Az e részben leírt kritériumok a textiltermék gyártásának szabó/varró/kellékező fázisaira vonatkoznak.

26. kritérium: Alapvető munkahelyi elvek és jogok

A kérelmezőknek gondoskodniuk kell róla, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normáiban, az ENSZ globális szerződésében és az OECD multinacionális szervezetekre vonatkozó irányelveiben leírt alapvető munkahelyi elveket és jogokat az engedélyezett termék(ek) gyártására használt valamennyi szabó/varró/kellékező gyártóhely betartsa. Az ellenőrzés céljából az ILO alábbi alapvető munkaügyi normáit kell figyelembe venni:

029

Kényszermunka

087

Az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelme

098

A szervezkedési és a kollektív tárgyalási jog

100

Egyenlő díjazás

105

A kényszermunka eltörlése

111

Megkülönböztetés (foglakoztatás és munkavégzés)

155

Munkahelyi biztonság és egészség

138

A foglakoztatás alsó korhatáráról szóló egyezmény

182

A gyermekmunka legrosszabb formáinak felszámolása

Ezeket a szabványokat közölni kell a késztermék gyártásához használt szabó/varró/kellékező gyártóhelyekkel.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek harmadik fél által végzett ellenőrzést kell tanúsítania független ellenőrzés vagy dokumentált bizonyíték alkalmazásával, beleértve a vizsgálók által elvégzett helyszíni ellenőrzéseket az ellátási láncban résztvevő szabó/varró/kellékező gyártóhelyekre vonatkozó ökocímke ellenőrzési folyamat során az engedélyezett termékekre vonatkozóan. Erre a kérelmezés után és azt követően, az engedélyezési időszakban kerül sor, ha új gyártóhelyeket vezetnek be.

27. kritérium: Farmervászon koptatásának korlátozása

Nem engedélyezett a kézi és mechanikus homokfúvás használata farmervászon koptatására.

Értékelés és ellenőrzés : a kérelmezőnek részletes információkat kell biztosítania az ökocímkés farmerszövet termékek gyártásához használt valamennyi gyártóhelyről a farmerszövet koptatásához használt alternatív eljárásokat bizonyító dokumentumokkal és fényképekkel együtt.

28. kritérium: Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

Az opcionális címke szövegmezőjében az alábbiak valamelyike tüntethető fel:

Fenntarthatóbb szálgyártás (vagy az alábbi 11. táblázatból választott szöveg)

Kevésbé szennyező gyártási eljárások

Veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozások

Tartósság szempontjából tesztelt

11. táblázat

A szöveg, amely a termék tartalmától függően megjelenhet az ökocímke mellett

Használt szálak

Gyártási specifikáció

A szöveg, amely megjelenhet

Pamutszálak

50 %-nál nagyobb biotartalom

xx % biopamutból készült

95 %-nál nagyobb biotartalom

Biopamutból készült

70 %-nál nagyobb IPM tartalom

Kevesebb peszticiddel termesztett gyapot

Mesterséges cellulózszálak

25 %-nál több tanúsított fenntartható cellulóz

xx %-ban fenntartható erdőkből származó fával készült

95 %-nál több tanúsított fenntartható cellulóz

Fenntartható erdőkből származó fával készült

Poliamid

20 %-nál nagyobb újrafelhasznált tartalom

xx % újrafelhasznált nejlonnal készült

95 %-nál nagyobb újrafelhasznált tartalom

Újrafelhasznált nejlonnal készült

Poliészter

50 %-nál nagyobb újrafelhasznált tartalom

xx % újrafelhasznált poliészterrel készült

95 %-nál nagyobb újrafelhasznált tartalom

Újrafelhasznált poliészterrel készült

Értékelés és ellenőrzés : A kérelmező köteles benyújtani a termék csomagolásának mintáját, amelyen látható a címke, továbbá egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a termék megfelel a fenti kritériumnak.


(1)  A Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.)

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 995/2010/EU rendelete a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (HL L 295., 2010.11.12., 23. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(5)  A Tanács 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 196., 1967.8.16., 1. o.).

(6)  A Tanács 1999. március 11-i 1999/13/EK irányelve a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról (HL L 85., 1999.3.29., 1. o.)

1. függelék

Uniós ökocímkével ellátott textilek – Korlátozott anyagok jegyzéke

Az uniós ökocímke RSL azokat a korlátozásokat tartalmazza, amelyek a textil-ellátási lánc alábbi gyártási fázisaira vonatkoznak:

a)

szálfonás

b)

fehérítés és előkezelés

c)

festőházak

d)

nyomási eljárások

e)

kikészítési eljárások

f)

valamennyi gyártási fázis

g)

a késztermék

A g) pont alatti korlátozások közül több arra a késztermékre is vonatkozik, amelynél elemző vizsgálat lehet szükséges.

a)   A szálfonásra és szövésre vonatkozó korlátozások

Anyagcsoport

Korlátozás köre

Határértékek

Ellenőrzési követelmények

i.

Rostokon és szálakon alkalmazott írezőszerek

Alkalmazási terület:

Fonási eljárások

Az összetevő anyagok legalább 95 %-ának (száraz tömegre vonatkoztatva) biológiailag könnyen lebomlónak kell lennie.

Minden esetben figyelembe kell venni az egyes összetevők összmennyiségét.

Biológiailag könnyen lebomló:

A feloldott szerves szén 70 %-os lebomlása 28 napon belül

vagy

60 %-os elméleti maximális oxigéncsökkenés vagy széndioxid-keletkezés 28 napon belül.

Ellenőrzés:

Vegyi anyag beszállítójának nyilatkozata OECD által vagy ISO vizsgálati eredményekkel alátámasztva

Vizsgálati módszer:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C,

(2) OECD 301 D,

ISO 10708

OECD 301 E,

OECD 301 F, ISO 9408,

ii.

Fonásioldat-adalékok, fonási adalékanyagok és készítmények hatóanyagai (ideértve a kártolási olajakat, fonási appretúrákat és kenőanyagokat)

Alkalmazási terület:

Elsődleges fonási eljárások

Az összetevők (száraz tömegre vonatkoztatva) legalább 90 %-ának biológiailag könnyen lebomlónak, biológiailag potenciálisan lebomlónak vagy szennyvíztisztító telepeken eltávolíthatónak kell lennie.

Minden esetben figyelembe kell venni az egyes összetevők összmennyiségét.

Biológiailag könnyen lebomló:

Lásd az a) pont ii. alpontja alatti meghatározást

Biológiailag potenciálisan lebomló:

A feloldott szerves szén 70 %-os lebomlása 28 napon belül

vagy

60 %-os elméleti maximális oxigéncsökkenés vagy széndioxid-keletkezés 28 napon belül.

Eliminálhatóság:

A feloldott szerves szén 80 %-os lebomlása 28 napon belül

Ellenőrzés:

Vegyi anyag beszállítójának nyilatkozata OECD által vagy ISO vizsgálati eredményekkel alátámasztva

Vizsgálati módszer:

Lásd az a) pont ii. alpontja alatt a biológiailag könnyű lebonthatóságra vonatkozó vizsgálatokat. A biológiailag potenciális lebonthatóságra vonatkozóan elfogadott vizsgálatok:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C,

Eliminálhatóságra vonatkozó vizsgálatok: OECD 303A/B ISO 11733

b)   Fehérítésre vonatkozó korlátozások

Anyagcsoport

Korlátozás köre

Határértékek

Ellenőrzési követelmények

Fonalak, szövetek és késztermékek fehérítése

Alkalmazási terület:

Összes száltípus

Klórtartalmú vegyszerek nem használhatók semmilyen szál, szövet, kötöttáru vagy késztermék fehérítésére a szintetikus cellulózszálak kivételével

n/a

Ellenőrzés:

A használat mellőzéséről szóló nyilatkozat gyártási fázisonként

c)   Festőházakra vonatkozó korlátozások

Anyagcsoport

Korlátozás köre

Határértékek

Ellenőrzési követelmények

i.

Halogénezett vivőanyagok

Alkalmazási terület:

Poliészter, poliészter-gyapjú keverékek, akril és poliamid, ahol diszperziós színezékek használatosak.

Nem használhatók színezésgyorsítók (vivőanyagok) a szintetikus szálak és szövetek vagy poliészter-gyapjú keverékek színezésére.

Ilyen vivőanyag az 1,2-diklórbenzol, az 1,2,4-triklórbenzol, a klórfenoxi-etanol.

n/a

Ellenőrzés:

A vegyi anyag szállítójának nyilatkozata a használat mellőzéséről, SDS-adatlappal alátámasztva.

ii.

Azoszínezékek

Alkalmazási terület:

A 2. függelék szerinti színek alkalmazása akril, pamut, poliamid, gyapjú szálakon, kötöttárun és szöveteken.

Nem használhatók olyan azoszínezékek, amelyek rákkeltőként ismert aromás aminokat szabadítanak fel.

A 2. függelék a korlátozott aril-aminok listáját és azoknak az azoszínezékeknek az indikatív listáját tartalmazza, amelyek ilyen aril-aminokat szabadíthatnak fel. Az utóbbi útmutatóként használható azokra a színezékekre vonatkozóan, amelyeket nem szabad alkalmazni. Az aril-aminok határértékét kell alkalmazni a késztermék esetében.

30 mg/kg valamennyi amin esetében (1)

Ellenőrzés:

Az előírtak szerint elvégzendő késztermék-bevizsgálás.

Vizsgálati módszer:

EN 14362-1 és 3.

iii.

CMR színezékek

Alkalmazási terület:

Összes termék.

Rákkeltő, mutagén vagy a reprodukciót károsító színezékek nem használhatók.

A 2. függelék a nem használható CMR színezékek listáját tartalmazza.

n/a

Ellenőrzés:

A vegyi anyag szállítójának nyilatkozata a használat mellőzéséről, SDS adatlappal alátámasztva.

iv.

Potenciálisan érzékenységet kiváltó színezékek

Alkalmazási terület:

poliészter, – akril, – poliamid

Bőrrel érintkező elasztikus vagy nyújtható ruhanemű vagy alsónemű

Nem használhatók potenciálisan érzékenységet kiváltó színezékek.

A 2. függelék a nem használható érzékenységet kiváltó színezékek listáját tartalmazza.

Ellenőrzés:

A vegyi anyag szállítójának nyilatkozata a használat mellőzéséről, SDS adatlappal alátámasztva.

v.

Krómsó tartalmú színezékek

Alkalmazási terület:

Gyapjú, poliamid

Nem használhatók krómsó tartalmú színezékek.

n/a

Ellenőrzés:

A vegyi anyag szállítójának nyilatkozata a használat mellőzéséről, SDS adatlappal alátámasztva.

vi.

Fémkomplex színezékek

Alkalmazási terület:

Poliamid, gyapjú, cellulózszálak

Réz, króm és nikkel alapú fémkomplex színezékek kizárólag az alábbiak színezésére engedélyezettek:

gyapjúszálak

poliamidszálak

gyapjú és/vagy poliamid keverékei szintetikus cellulózszálakkal

nincs

Ellenőrzés:

A vegyi anyag szállítójának nyilatkozata a használat mellőzéséről, SDS adatlappal alátámasztva

d)   A nyomási eljárásokra vonatkozó korlátozások

Nyomás

i.

Színezékek és pigmentek

Az ökocímkével ellátott textíliákhoz használt színezékeknek és pigmenteknek meg kell felelniük a festőházakra vonatkozó korlátozásoknak (jelen Függelék „c” része).

Lásd a festőházakra vonatkozókorlátozásokat („c” rész)

Ellenőrzés:

A festőházakra vonatkozó előírások szerint

ii.

Nyomópaszták

Alkalmazási terület:

Nyomás alkalmazása esetén

A felhasznált nyomópaszták nem tartalmazhatnak 5 %-nál több illékony szerves vegyületeket (VOC). Ezek az alábbiak lehetnek:

alifás szénhidrogének (C10 – C20)

monomerek, például akrilátok, vinil-acetátok, sztirol

monomerek, például akrilnitril, akrilamid, butadién

alkoholok, észterek, poliolok

formaldehid

foszforsavészterek

benzol a fenti szénhidrátokból származó szennyező anyagként

ammónia (pl. karbamid lebomlás, biuret-reakció)

< 5,0 tömegszázalékban VOC-tartalom

Ellenőrzés:

A kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem került sor nyomásra

vagy

A nyomtató nyilatkozata SDS-sel és/vagy a nyomópasztára vonatkozó számításokkal alátámasztva

iii.

Plasztiszol kötőanyagok

Alkalmazási terület:

Nyomás alkalmazása esetén

Nem használhatók „plasztiszol” adalékanyagok nyomó kötőanyagokhoz, beleértve a PVC-t és korlátozott ftalátokat.

n/a

Ellenőrzés:

A kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem került sor nyomásra

vagy

A vegyi anyagok szállítóinak nyilatkozata a használat mellőzéséről, az adalékok SDS-adatlapjával alátámasztva.

e)   A kikészítési eljárásokra vonatkozó korlátozások

Funkcionális kikészítések, kezelések és adalékok

i.

Biocid szerek, amelyek biocid tulajdonságokat kölcsönöznek a késztermékeknek.

Alkalmazási terület:

Összes termék

Nem építhetők be biocidek a szálakba, szövetekbe vagy késztermékbe biocid tulajdonságok elérése érdekében.

Általános példák: triklozán, nanoezüst, cink szerves vegyületek, ón szerves vegyületek, diklór-fenil(észter) vegyületek, benzimidazol származékok és izotiazolinonok.

n/a

Ellenőrzés:

A kérelmező nyilatkozata a használat mellőzéséről

ii.

Nemezelődésgátlás és zsugorodással szembeni ellenállás

Alkalmazási terület:

Adott esetben.

Halogénezett anyagok vagy készítmények csak nyújtott gyapjúszalagokra és laza mosott gyapjúra alkalmazhatóak.

n/a

Ellenőrzés:

A gyapjúfeldolgozók nyilatkozata a használat mellőzéséről

iii.

Víz-, folt- és olajlepergető kezelések

Alkalmazási terület:

Adott esetben a funkció biztosítása érdekében.

Nem alkalmazhatók fluortartalmú víz-, folt- és olajlepergető kezelések. Idetartoznak a perfluor-tartalmú és polifluor-tartalmú kezelések.

A fluort nem tartalmazó kezelések biológiailag könnyen lebomlanak, és nem halmozódnak biológiailag vizes környezetben, így vizes üledékben. Emellett meg kell felelniük a 25. a) kritérium szerinti használatra való alkalmasságnak.

n/a

Ellenőrzés:

A használat mellőzéséről szóló nyilatkozat SDS-adatlappal alátámasztva a kikészítők által általában használt lepergetőszerek esetében.

Vizsgálati módszer:

n/a

iv.

Lángmentesítő anyagok

Alkalmazási terület:

Adott esetben és a kölcsönhatás-fokozóknál meghatározottak szerint.

Nem használhatóak az alábbi lángmentesítő anyagok:

HBCDD – hexabróm-ciklododekán

PeBDE – pentabróm-difenil éter

OcBDE – oktabróm-difenil éter

DecaBDE – dekabróm-difenil éter

PBBs – polibrómozott bifenilek

TEPA – trisz(aziridinil)-foszfinoxid

TRIS – Trisz(2,3-dibróm-propil)-foszfát

TCEP – Trisz(2-klór-etil)-foszfát

Parafin, C10-C13, klórtartalmú (SCCP)

nincs

Ellenőrzés:

Nyilatkozat a használat mellőzéséről SDS-adatlappal alátámasztva

A kölcsönhatás-fokozó tioxid (H351) csak akkor használható lakástextilek alapbevonásához kölcsönhatás-fokozóként, ha a terméknek lángmentesítőnek kell lennie, és ha a munkahelyi foglalkozási expozíciós határértékeket betartják.

Nyolc órás átlag ELV műszakérték: 0,50 mg/m3

Ellenőrzés:

Antimon-trioxid alkalmazása esetén a kikészítőnek nyomonkövetési adatokat kell megadnia.

f)   Az összes gyártási fázisra vonatkozó korlátozások

Különösen veszélyes anyagok (SVHC-k)

i.

Az ECHA által bejegyzésre jelölt anyagokról vezetett listán szereplő anyagok.

Alkalmazási terület

Összes termék.

Azok az SVHC-k, amelyek az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 59. cikke alapján megfelelnek az adott rendelet 57. cikkében foglalt kritériumoknak, és szerepelnek a REACH XIV. mellékletében végleges engedélyezésre megadott jelöltlistában („Jelöltlista”), amelyek a kérelmezés idején nincsenek jelen a késztermékben, és nem kölcsönöznek funkciót a készterméknek, vagy amelyek szándékosan kerültek használatra a gyártási fázisokban, a mentesség jóváhagyásának kivételével.

A jelenlegi Jelöltlista itt tekinthető meg:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

A kritérium teljesítése alóli mentesség nem adható meg SVHC-ként azonosított anyagok esetében, amelyek szerepelnek az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkében megadott listán, és amelyek 0,10 %-nál nagyobb koncentrációban vannak jelen a cikkben vagy annak bármely homogén részében.

n/a

Ellenőrzés:

Az összes gyártási fázis és vegyianyag-beszállítóik megfelelőségi nyilatkozata.

Felületaktív anyagok, lágyítószerek és komplexképző anyagok

ii.

Valamennyi felületaktív anyag, szövetlágyító és komplexképző anyag

Alkalmazási terület:

Valamennyi nedves eljárás

A szövetlágyítók, komplexképző anyagok és felületaktív anyagok legalább 95 tömegszázalékának:

biológiailag könnyen lebomlónak kell lennie aerob körülmények között, vagy

biológiailag potenciálisan lebomlónak kell lennie, és/vagy

szennyvíztisztító telepeken eltávolíthatónak kell lennie.

A biológiai lebonthatóság referenciapontjaként a tisztítószer-összetevők adatbázisának legfrissebb változatát kell használni:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_hu.pdf

n/a

Ellenőrzés:

A vegyi anyag beszállítójának nyilatkozat SDS-adatlappal és/vagy OECD vagy ISO vizsgálati eredményekkel alátámasztva

Vizsgálati módszer:

Lásd a méretezési és fonási anyagokat (1)a) i./ii. függelék)

iii.

Nem ionos és kationos felületaktív anyagok

Alkalmazási terület:

Valamennyi nedves eljárás

A nem ionos és kationos felületaktív anyagoknak anaerob körülmények között is biológiailag könnyen lebomlónak kell lenniük.

A biológiai lebonthatóság referenciapontjaként a tisztítószer-összetevők adatbázisát kell használni:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_hu.pdf

n/a

Ellenőrzés:

SDS és/vagy vegyi anyag beszállítójának nyilatkozata OECD által vagy ISO vizsgálati eredményekkel alátámasztva

Vizsgálati módszer:

EN ISO 11734, ECETOC 28 OECD 311

Segédanyagok

iv.

A készítményekben és anyagokban használt segédanyagok

Alkalmazási terület:

Összes termék.

Az alábbi anyagok nem használhatók a textilekhez használt semmilyen készítményben vagy összetevőként, és határértékek vonatkoznak a késztermékekben való jelenlétükre:

 

Nonilfenol, kevert izomerek 25154-52-3

 

4-nonilfenol 104-40-5

 

4-nonilfenol, elágazó 84852-15-3

 

Oktilfenol 27193-28-8

 

4-oktilfenol 1806-26-4

 

4-tert-oktilfenol 140-66-9

 

Alkilfenol-etoxilátok (APEOk) és azok származékai:

 

Polioxietilénezett oktil fenol 9002-93-1

 

Polioxietilénezett nonil fenol 9016-45-9

 

Polioxietilénezett p-nonil fenol 26027-38-3

25 mg/kg összesen

Ellenőrzés:

Az alkifenolokra előírtak szerint elvégzendő késztermék-bevizsgálás.

Vizsgálati módszer:

Oldószeres extrakció, majd LCMS

 

Az alábbi anyagok nem használhatók semmilyen textilkészítményben vagy -anyagban:

 

bisz(hidrogénezett faggyú-alkil) dimetil-ammónium klorid (DTDMAC)

 

disztearil-dimetil ammónium klorid (DSDMAC)

 

di(keményített zsír) dimetil-ammónium klorid (DHTDMAC)

 

etilén-diamin-tetraacetát (EDTA),

 

Dietilén-triamin-pentaacetát (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetra-metil-butil)fenol

 

1-metil-2-pirrolidon

Nitrilotriecetsav (NTA)

n/a

Ellenőrzés:

A vegyi anyagok szállítóinak nyilatkozata a használat mellőzéséről, SDS-adatlappal alátámasztva minden gyártási fázisnál.

g)   A késztermékre vonatkozó korlátozások

i.

A Jelöltlistán szereplő mentesülő SVHC-k

Alkalmazási terület:

Elasztán, akril

N,N-dimetilacetamid (127-19-5)

Az alábbi határértékek az elasztánt és akrilt tartalmazó késztermékekre vonatkoznak:

 

Ellenőrzés:

Késztermék-bevizsgálás

Vizsgálati módszer:

Oldószeres extrakció, GCMS vagy LCMS

Csecsemők és 3 événél fiatalabb gyermekek részére készülő termékek

0,001 tömeg%

A bőrrel közvetlenül érintkező termékek

0,005 tömeg%

Bőrrel korlátozottan érintkező ruhaneműk és lakástextilek

0,005 tömeg%

ii.

Formaldehid maradványok

Alkalmazási terület:

Összes termék. Különleges feltételek vonatkoznak a könnyű kezelést biztosító szerekkel kezelt ruhaneműkre (amelyek gyűrődésmentesek vagy tartósan vasaltak)

Az alábbi határértékek vonatkoznak a könnyű kezelést biztosító szerekből visszamaradó formaldehidre:

 

Ellenőrzés:

Késztermék-bevizsgálás a könnyű kezelést biztosító szerrel kezelt termékek esetében

Minden más termék esetén nyilatkozat szükséges a használat mellőzéséről.

Vizsgálati módszer:

EN ISO 14184-1

Csecsemők és 3 événél fiatalabb gyermekek részére készülő termékek.

16 ppm

A bőrrel közvetlenül érintkező összes termék

16 ppm

A bőrrel korlátozottan érintkező ruhaneműk és lakástextilek

75 ppm

iii.

A szállítás és tárolás során a textilek védelmére használt biocidek.

Alkalmazási terület:

Összes termék

Kizárólag a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) és az 528/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) alapján engedélyezett biocidek használata engedélyezett. A kérelmezőknek ellenőrizniük kell a legfrissebb engedélyezési listát:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Az alábbi speciális biocidek korlátozottak:

Klórfenolok (sóik és észtereik)

Poliklórozott bifenilek (PCB)

Szerves ónvegyületek, így TBT, TPhT, DBT és DOT

Dimetil-fumarát (DMFu)

n/a

Ellenőrzés:

Használat mellőzéséről szóló nyilatkozat leszállítás és tárolás előtt, SDS-adatlappal alátámasztva.

iv.

Extrahálható fémek

Alkalmazási terület:

Valamennyi termék, de eltérő határértékek vonatkoznak a csecsemőkre és a 3 évesnél fiatalabb gyermekekre.

Az alábbi határértékek a csecsemők és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára készített termékekre vonatkoznak:

mg/kg

Ellenőrzés:

Késztermék-bevizsgálás

Vizsgálati módszer:

Extrakció – EN ISO 105-E04-2013 (savas édes oldat)

Észlelés – ICP-MS vagy ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arzén (As)

0,2

Kadmium (Cd)

0,1

Króm (Cr)

 

Fémkomplex színezékekkel festett textíliák

1,0

Összes egyéb textília

0,5

Kobalt (Co)

1,0

Réz (Cu)

25,0

Ólom (Pb)

0,2

Nikkel (Ni)

 

Fémkomplex színezékekkel festett textíliák

1,0

Összes egyéb textília

0,5

Higany (Hg)

0,02

Az alábbi határértékek vonatkoznak az összes többi termékre, beleértve a lakástextileket:

mg/kg

Ellenőrzés:

Késztermék-bevizsgálás

Vizsgálati módszer:

Extrakció – DIN EN ISO 105-E04-2013 (savas édes oldat)

Észlelés – ICP-MS vagy ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arzén (As)

1,0

Kadmium (Cd)

0,1

Króm (Cr)

 

Fémkomplex színezékekkel festett textíliák

2,0

Összes egyéb textília

1,0

Kobalt (Co)

 

Fémkomplex színezékekkel festett textíliák

4,0

Összes egyéb textília

1,0

Réz (Cu)

 

Ólom (Pb)

50,0

Nikkel (Ni)

1,0

Higany (Hg)

1,0

0,02

v.

Bevonatok, laminátok és membránok

Alkalmazási terület:

Amennyiben a textilszerkezetbe épülnek be

A polimerek nem tartalmazhatják az alábbi ftalátokat:

DEHP (bisz(2-etilhexil)-ftalát)

BBP (butil-benzol-ftalát)

DBP (dibutil-ftalát)

DMEP (Bis2-metoxietil) ftalát

DIBP (diizobutil-ftalát)

DIHP (Di-C6-8-elágazó alkilftalátok)

DHNUP (Di-C7-11-elágazó alkilftalátok)

DHP (di-n-hexil-ftalát)

Összesen 0,10 tömeg%

Ellenőrzés:

A polimergyártó nyilatkozata a használat mellőzéséről SDS-sel alátámasztva az anyagban használt plasztizálószerek esetében. Amennyiben nincsenek elérhető információk, bevizsgálásra lehet szükség.

Vizsgálati módszer:

MSZ EN ISO 14389

A fluorpolimer membránok és laminátok használhatók utcai viselethez és technikai külső ruházathoz. Nem gyárthatók PFOA vagy bármely magasabb homológjának használatával az OECD által meghatározottak szerint.

 

Ellenőrzés:

A membrán vagy laminátum gyártójának nyilatkozata a megfelelőségről a polimergyártás tekintetében.

vi.

Kellékek, például gombok, patentek és húzózárak

Alkalmazási terület:

Amennyiben a ruhaszerkezetbe épülnek be

Fémkellékek esetében:

 

Ellenőrzés:

A fémösszetevők összetételének vizsgálata

Vizsgálati módszerek:

Nikkel migráció esetén

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

Egyéb fémek esetén

Észlelés – GC-ICP-MS

Migrációs határérték vonatkozik a nikkel tartalmú fémötvözetekre, amelyek közvetlenül és huzamosabb ideig érintkeznek a bőrrel.

Nikkel 0,5 μg/cm2/hét

Emellett vizsgálatot kell elvégezni az alábbi fémek jelenlétében, amelyekre a következő határértékek vonatkoznak:

 

Ólom (Pb),

90 mg/kg

Kadmium (Cd)

 

csecsemők és 3 événél fiatalabb gyermekek részére készülő termékek:

50 mg/kg

összes többi termék, beleértve a lakástextileket:

100 mg/kg

Króm (Cr), ahol krómozott díszítést alkalmaznak

60 mg/kg

Higany (Hg)

60 mg/kg

Az alábbi ftalátok nem használhatók semmilyen műanyag kellékben:

DEHP (bisz(2-etilhexil)-ftalát)

BBP (butil-benzol-ftalát)

DBP (dibutil-ftalát)

DMEP (Bis2-metoxietil) ftalát

DIBP (diizobutil-ftalát)

DIHP (Di-C6-8-elágazó alkilftalátok)

DHNUP (Di-C7-11-elágazó alkilftalátok)

DHP (di-n-hexil-ftalát)

Az alábbi ftalátok nem használhatók gyermekruhákban, mert fennáll a veszélye annak, hogy a gyermekek a kelléket (pl. húzózár füle) a szájukba veszik:

DINP (di-izononil-ftalát)

DIDP (di-izodecil-ftalát)

DNOP (d-n-oktil ftalát)

n/a

Ellenőrzés:

Műanyagok esetén SDS benyújtása szükséges.


(1)  Intézkedések szükségesek a 4-amino-azo-enzol jelenlétéből származó tévesen pozitív eredmények elkerülése érdekében.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. május 22-i 528/2012/EU rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).

2. függelék

SZÍNEZÉKKORLÁTOZÁSOK

a)   Karcinogén aromás aminok

Aril-amin

CAS-szám

4-amino-difenil

92-67-1

Benzidin

92-87-5

4-klór-o-toluidin

95-69-2

2-naftil-amin

91-59-8

o-amino-azotoluol

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluol

99-55-8

4-klóranilin

106-47-8

2,4-diamino-anizol

615-05-4

4,4′-diamino-difenil-metán

101-77-9

3,3'-diklór-benzidin

91-94-1

3,3'-dimetoxi-benzidin

119-90-4

3,3'-dimetil-benzidin

119-93-7

3,3′-dimetil-4,4′-diamino-difenil-metán

838-88-0

p-krezidin

120-71-8

4,4'-metilén-bisz(2-klór-anilin)

101-14-4

4,4'-oxi-dianilin

101-80-4

4,4'-tio-dianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-diamino-toluol

95-80-7

2,4,5-trimetil-anilin

137-17-7

4-amino-azo-benzol

60-09-3

o-anizidin

90-04-0

2,4-xilidin

95-68-1

2,6-xilidin

87-62-7

b)   Azoknak a színezékeknek az indikatív listája, amelyek karcinogén aromás aminokat bocsáthatnak ki

Diszperziós színezékek

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Alap színezékek

Basic Brown 4

Basic Red 114

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Basic Red 111

 

Savas színezékek

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

Direkt színezékek

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

Direct Blue 116

Direct Green 8,1

Direct Violet 1

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

c)   CMR-nek minősülő vagy potenciálisan érzékenységet kiváltó színezékek

Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító színezékek

C.I. Acid Red 26

C. I. Direct Black 38

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Basic Red 9

C. I. Direct Blue 6

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Basic Violet 14

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Potenciálisan érzékenységet kiváltó diszperziós színezékek

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Red 11

C.I. Disperse Blue 3

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Red 17

C.I. Disperse Blue 7

C.I. Disperse Orange 1

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. Disperse Blue 26

C.I. Disperse Orange 3

C.I. Disperse Yellow 3

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Orange 76

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Red 1

C.I. Disperse Yellow 49

3. függelék

A mosás, szárítás és keményítés energiahatékonysága terén elérhető legjobb technika

Terület

BAT-technikák

1.

Általános energiagazdálkodás

1.1.

Almérés

1.2.

Folyamatkövetés és automata ellenőrző rendszerek folyamatellenőrzés, töltési mennyiségek, hőmérsékletek és időzítés esetén

1.3.

Csővezetékek, szelepek és karimák szigetelése

1.4.

Frekvenciavezérelt villanymotorok és szivattyúk

1.5.

Gépek zárt konstrukciója páraveszteség csökkentésére

1.6.

Víz- és folyadék-újrahasznosítás/-újrafelhasználás kötegelt eljárásokban

1.7.

Hővisszanyerés, pl. öblítővíz, gőzkondenzátum, technológiai levegőelszívás, füstgázok

2.

Mosási és öblítési eljárás

2.1.

Hűtővíz technológiai vízként történő használata

2.2.

Átfolyásos mosás helyettesítése elvezető/beeresztő mosással

2.3.

„Intelligens” öblítési technológiák használata vízáramlás-vezérlőkkel és ellenáramokkal

2.4.

Hőcserélők beszerelése

3.

Szárítás és keményítés feszítőkeretek használatával

3.1.

Levegőáramlás optimalizálása

3.2.

Burkolatok szigetelése

3.3.

Hatékony égetőrendszerek beszerelése

3.4.

Hővisszanyerő rendszerek beszerelése

Megjegyzés:

Az uniós tagállamok hatóságai által az Európai Bizottság textil BREF (2003) kiadványának közzététele után hivatkozott és javasolt új BAT-technikákat a fentiekben felsoroltak mellett kell figyelembe venni.