13.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/42


A TANÁCS 2014/349/KKBP HATÁROZATA

(2014. június 12.)

az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) (1) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, 42. cikkének (4) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. február 4-én elfogadta az 2008/124/KKBP együttes fellépést (2).

(2)

A Tanács 2010. június 8-án elfogadta a 2010/322/KKBP határozatot (3), amely módosította és két évvel – 2012. június 14-ig – meghosszabbította az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépést.

(3)

A Tanács 2012. június 6-án elfogadta a 2012/291/KKBP határozatot (4), amely módosította és két évvel – 2014. június 14-ig – meghosszabbította az EULEX KOSOVO-ról szóló 2008/124/KKBP együttes fellépést.

(4)

A 2014-ben elfogadott stratégiai felülvizsgálatban megfogalmazott ajánlások nyomán az EULEX KOSOVO-t további két évvel meg kell hosszabbítani.

(5)

A Tanács 2013. május 27-én elfogadta a 2008/124/KKB együttes fellépés módosításáról szóló 2013/241/KKBP határozatot (5) a 2013. június 15-től2014. június 14-ig tartó időszakra vonatkozó új pénzügyi referenciaösszeg meghatározása céljából. A 2008/124/KKBP együttes fellépést a 2014. június 15-től2014. október 14-ig tartó átmeneti időszakra vonatkozó új pénzügyi referenciaösszeg meghatározása céljából módosítani kell.

(6)

Az EULEX KOSOVO végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat és veszélyeztetheti az Unió külső tevékenységének a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzéseit.

(7)

A 2008/124/KKBP együttes fellépést ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/124/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   A misszióvezető a misszió képviselője. A misszióvezető – általános felelőssége mellett – átruházhatja a személyzeti és pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos irányítási feladatait a misszió állományának tagjaira.”;

b)

az (5) bekezdést el kell hagyni;

c)

a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép::

„(9)   A misszióvezető biztosítja, hogy az EULEX KOSOVO szorosan együttműködjön és összehangolja tevékenységét a koszovói hatóságokkal és az érintett nemzetközi szereplőkkel, többek között a NATO/KFOR-ral, az UNMIK-kel, az EBESZ-szel és a koszovói jogállamiság kérdésében érintett harmadik államokkal.”.

2.

A 9. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A személyzet minden tagja a misszió érdekében jár el és végzi feladatát. A személyzet minden tagja tiszteletben tartja a 2013/488/EU tanácsi határozatban (6) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

(6)  A Tanács 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).”;"

3.

A 10. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A nemzetközi és helyi személyzet alkalmazási feltételeit, valamint jogait és kötelezettségeit az EULEX KOSOVO és a személyzet adott tagja között megkötendő szerződésben kell meghatározni.”;

4.

A 14. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   A misszióvezető az 2013/488/EU határozattal összhangban biztosítja az EU-minősített adatok védelmét.”;

5.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„15a. cikk

Jogi rendelkezések

Az EULEX KOSOVO ezen együttes fellépés végrehajtása érdekében szolgáltatásokat és árukat szerezhet be, szerződéseket és igazgatási megállapodásokat köthet, személyzetet alkalmazhat, bankszámlát tarthat fenn, vagyoni eszközöket szerezhet és idegeníthet el, teljesítheti a fizetési kötelezettségeit, valamint eljárhat bíróság előtt.”;

6.

A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EULEX KOSOVO kiadásainak fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2010. október 14-ig265 000 000 EUR.

Az EULEX KOSOVO kiadásainak fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2010. október 15-től2011. december 14-ig165 000 000 EUR.

Az EULEX KOSOVO kiadásainak fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2011. december 15-től2012. június 14-ig72 800 000 EUR.

Az EULEX KOSOVO kiadásainak fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2012. június 15-től2013. június 14-ig111 000 000 EUR.

Az EULEX KOSOVO kiadásainak fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2013. június 15-től2014. június 14-ig110 000 000 EUR.

Az EULEX KOSOVO kiadásainak fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2014. június 15-től2014. október 14-ig34 000 000 EUR.

Az EULEX KOSOVO számára a következő időszakra előirányzandó pénzügyi referenciaösszegről a Tanács határoz.”

b)

az (4)–(6) bekezdések helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az EULEX KOSOVO felel a misszió költségvetésének végrehajtásáért. Az EULEX KOSOVO e célból megállapodást ír alá a Bizottsággal.

(5)   Az EULEX KOSOVO felel a megbízatása végrehajtásából eredően 2014. június 15-étől kezdődően felmerülő követelésekért és kötelezettségekért, azon követelések kivételével, amelyek a misszióvezető súlyos kötelességszegéséből erednek, és amelyekért a misszióvezető viseli a felelősséget.

(6)   A pénzügyi rendelkezések végrehajtása nem sérti az 7., 8. és 11. cikkben meghatározott parancsnoki láncot, valamint az EULEX KOSOVO operatív követelményeit, beleértve a felszerelés kompatibilitását és a csapatok interoperabilitását is.

(7)   A kiadások ezen együttes fellépés hatálybalépésének napjától számolhatók el.”.

7.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„16a. cikk

Projektegység

(1)   Az EULEX KOSOVO-n belül projektegységet kell létrehozni projektek meghatározása és végrehajtása céljából. Az EULEX KOSOVO adott esetben koordinációt, támogatást és tanácsadást biztosít a tagállamok és harmadik államok által saját hatáskörben, az EULEX KOSOVO megbízatásához kapcsolódó területeken és annak célkitűzéseit támogatva végrehajtott projektek kapcsán.

(2)   Az EULEX KOSOVO felhatalmazást kap arra, hogy az egyéb tevékenységeivel összhangban állónak és azokat kiegészítőnek minősülő projektek végrehajtása céljából igénybe vegye a tagállamok vagy harmadik államok pénzügyi hozzájárulásait, amennyiben:

a)

a projekt szerepel ezen együttes fellépés pénzügyi kimutatásában; vagy

b)

a projekt a megbízatás során kerül be a pénzügyi kimutatásba a kimutatásnak a misszióvezető kérésére történő módosítása révén. Az EULEX KOSOVO megállapodást köt ezen államokkal többek között arról, hogy milyen konkrét eljárásokat kell alkalmazni azoknak a harmadik felek részéről felmerülő panaszoknak a kezelésére, amelyek az említett államok által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználása során az EULEX KOSOVO által hozott intézkedésekkel vagy az általa elkövetett mulasztásokkal okozott károkkal kapcsolatban merülnek fel. Az említett államok pénzeszközeinek felhasználása során az EULEX KOSOVO által hozott intézkedésekért vagy az általa elkövetett mulasztásokért való felelősséget a hozzájáruló államok semmilyen esetben sem háríthatják az Unióra vagy a főképviselőre.

(3)   A projektegység számára harmadik államok által biztosított pénzügyi hozzájárulások elfogadására a PBB általi jóváhagyás alapján kerül sor.”

8.

A 18. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A főképviselő jogosult arra, hogy az EULEX KOSOVO céljaira készült EU-minősített adatokat és dokumentumokat – a 2013/488/EU határozattal összhangban – az azokra vonatkozó minősítési szintet figyelembe véve átadja az ENSZ-nek, a NATO/KFOR-nak és az ezen együttes fellépéshez csatlakozó más harmadik feleknek. Ennek elősegítésére helyi technikai megállapodásokat kell kötni.

(2)   Konkrét és azonnali operatív igény esetén a főképviselő jogosult továbbá az illetékes helyi hatóságok részére a 2013/488/EU határozattal összhangban átadni az EULEX KOSOVO céljaira készült EU-minősített adatokat és dokumentumokat »RESTREINT UE/EU RESTRICTED« szintig. Minden más esetben az illetékes helyi hatóságok részére ilyen adatokat és dokumentumokat az e hatóságok EU-val folytatott együttműködésének szintjével összhangban lévő eljárások szerint kell átadni.”.

9.

a 20. cikk második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat 2016. június 14-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

Y. MANIATIS


(1)  Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

(2)  A Tanács 2008. február 4-i 2008/124/KKBP együttes fellépése az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról, EULEX KOSOVO (HL L 42., 2008.2.16., 92. o.).

(3)  A Tanács 2010. június 8-i 2010/322/KKBP határozata az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 145., 2010.6.11., 13. o.).

(4)  A Tanács 2012. június 5-i 2012/291/KKBP határozata az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 146., 2012.6.6., 46. o.).

(5)  A Tanács 2013. május 27-i 2013/241/KKBP határozata az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról (HL L 141., 2013.5.28., 47. o.).