11.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/64


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. június 6.)

a nyomtatott papír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló 2012/481/EU határozat módosításáról

(az értesítés a C(2014) 3590. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/345/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2012/481/EU bizottsági határozat (2) kizárja a 400 g/m2-t meghaladó karton hordozófelületeket, mivel e határozat előírja, hogy a nyomtatott papírtermék kizárólag a 2011/333/EU bizottsági határozat (3) vagy a 2012/448/EU bizottsági határozat (4) szerinti uniós ökocímkével ellátott papírra nyomtatható. Ugyanakkor a 2012/481/EU határozat hatálya alá tartozó bizonyos termékkategóriák, így például az írótömbök, a jegyzetfüzetek, füzetek, spirálfüzetek és fedeles naptárak esetében olyan karton hordozófelület használata szükséges, amelynek súlya meghaladja a 400 g/m2-t. Ezért bizonyos termékek esetében a kritériumok teljesítése nem volt lehetséges.

(2)

A 2014/256/EU bizottsági határozat (5) hatálya alá tartoznak azok az irodai papírtermékek, amelyek legalább 70 tömegszázalékban papírt, kartont vagy egyéb papíralapú hordozófelületet tartalmaznak, és a határozat követelményeket határoz meg a 400 g/m2 alapsúlyt meghaladó hordozófelületek vonatkozásában.

(3)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkében létrehozott bizottság véleményével.

(4)

A 2012/481/EU határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/481/EU határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A »nyomtatott papír« termékcsoportba a legalább 90 tömegszázalékban papírt, kartonpapírt vagy egyéb papíralapú hordozófelületet tartalmazó nyomtatott papírtermékek tartoznak azon könyvek, katalógusok, füzetek vagy űrlapok kivételével, amelyek csak legalább 80 tömegszázalékban tartalmaznak papírt, kartonpapírt vagy papíralapú hordozófelületet. A nyomtatott papírból álló késztermék összes nyomtatott papír része, inzert- és fedőlapja a nyomtatott papírtermékhez tartozónak tekintendő.”.

2.

Az 1. cikk (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

mappák, borítékok, gyűrűs irattartók és irodai papírtermékek.”.

3.

A 2. cikk 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

»könyv«: fűzött és/vagy ragasztott, kemény vagy puha kötésű nyomtatott papírtermék, például tankönyv, szépirodalmi vagy tényirodalmi kiadvány, napló, kézikönyv és zsebkönyv. A folyóiratok, brosúrák, képes újságok, rendszeres időközönként megjelenő katalógusok és éves jelentések nem minősülnek könyvnek.”.

4.

A 2. cikk 9. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„9.

»nyomtatott papírtermék«: nyomtatáshoz használt anyag feldolgozása révén előállított termék. Feldolgozás alatt elsősorban a papírra való nyomtatás értendő. A nyomtatáson kívül a feldolgozás lehet kikészítés, például összehajtás, nyomtatás, vágás vagy összeállítás, adott esetben ragasztás, kötés vagy fűzés segítségével. Nyomtatott papírtermékek többek között az újságok, a reklámanyagok és a hírlapok, a folyóiratok, a katalógusok, a könyvek, a füzetek, a brosúrák, a poszterek, a névjegykártyák és a címkék.”.

5.

A 2012/481/EU határozat mellékletében a 3. kritérium a következőképpen módosul:

„3. kritérium: Újrafeldolgozhatóság

A nyomtatott papírterméknek újrafeldolgozhatónak kell lennie. Követelmény továbbá, hogy a nyomtatott papírt mentesíteni lehessen a festéktől, és a nyomtatott papírtermék nem papíralapú összetevőit könnyen el lehessen távolítani annak érdekében, hogy ne gátolják az újrafeldolgozást.

a)

Nedvesszilárdságot növelő anyagok kizárólag akkor alkalmazhatók, ha a késztermék újrafeldolgozhatósága bizonyítható.

b)

Ragasztóanyagok kizárólag akkor alkalmazhatók, ha eltávolíthatóságuk bizonyítható.

c)

Bevonólakkok és lamináló szerek, köztük a polietilén és/vagy polietilén/polipropilén kizárólag könyvek, képes újságok és katalógusok borítólapjához alkalmazhatók.

d)

A nyomdafesték eltávolíthatóságát bizonyítani kell.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek be kell nyújtania a nedvesszilárdságot növelő anyagok újrafeldolgozhatóságával és a ragasztóanyagok eltávolíthatóságával kapcsolatos vizsgálati eredményeket. A referenciának tekintett vizsgálati módszer a nedvesszilárdságot növelő anyagok esetében a PTS-módszer (PTS-RH 021/97), a nem oldható ragasztók eltávolíthatóságával kapcsolatban pedig a 12. INGEDE-módszer, illetve az ezekkel egyenértékű módszerek. A nyomdafesték eltávolíthatóságának bizonyítására a European Recovered Paper Council (az európai papírhasznosítók tanácsa) által kiadott »festékeltávolítási eredménytábla« (6) vagy azzal egyenértékű vizsgálati módszer használható. A vizsgálatokat 3 különböző típusú papíron: bevonat nélküli, bevont és felületileg enyvezett papíron kell elvégezni. Amennyiben egy adott nyomdafestéket csak egy vagy két papírtípushoz forgalmaznak, elegendő mindössze a kérdéses papírtípus(oka)t vizsgálni. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bevont és a laminált nyomtatott papírtermékek megfelelnek a 3. c) pontban foglaltaknak. Ha a nyomtatott papírtermék könnyen eltávolítható alkotórészt tartalmaz (például műanyag borítót), az újrafeldolgozhatóságot ezen összetevő nélkül is lehet vizsgálni. A nem papíralapú összetevők eltávolíthatóságának egyszerű voltát a hulladékpapír-begyűjtő vagy az újrafeldolgozást végző vállalat, illetve az ilyen tevékenységeket végző egyéb szervezetek nyilatkozatával kell igazolni. E kritérium vonatkozásában olyan vizsgálati módszerek is alkalmazhatók, amelyek e kérdésekben illetékes, független harmadik fél tanúsítása szerint egyenértékű eredményekre vezetnek.

(6)  Assessment of Print Product Recyclability – Deinkability Score – User's Manual (Nyomdai termékek újrahasznosíthatóságának értékelése – Festékmentesítési eredménytábla – Felhasználói kézikönyv), www.paperrecovery.org, »Publications« (Kiadványok).”"

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 6-án.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2012. augusztus 16-i 2012/481/EU határozata a nyomtatott papír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 223., 2012.8.21., 55. o.).

(3)  A Bizottság 2011. június 7-i 2011/333/EU határozata a másolópapírra és a grafikai célra szánt papírra vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 149., 2011.6.8., 12. o.).

(4)  A Bizottság 2012. július 12-i 2012/448/EU határozata az újságnyomópapír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 202., 2012.7.28., 26. o.).

(5)  A Bizottság 2014. május 2-i 2014/256/EU határozata a feldolgozott papírtermékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 135., 2014.5.8., 24. o.).