29.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. július 9.)

az Európai Unió és a légi közlekedés biztonságáért felelős európai szervezet között a fokozott együttműködés általános keretét létrehozó megállapodás megkötéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/305/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott a légi közlekedés biztonságáért felelős európai szervezettel a fokozott együttműködés általános keretét létrehozó megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás).

(2)

A megállapodást – feltételezve annak későbbi megkötését – 2012. december 20-án aláírták.

(3)

Meg kell állapítani az Európai Uniónak a megállapodás által létrehozott vegyes bizottságban való részvételére vonatkozó eljárási rendet.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a légi közlekedés biztonságáért felelős európai szervezet között a fokozott együttműködés általános keretét létrehozó megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja (1).

2. cikk

A megállapodás 13. pontjának (2) bekezdésében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg.

3. cikk

A megállapodás 7. pontja értelmében létrehozott vegyes bizottságban az Uniót a Bizottság képviseli.

4. cikk

(1)   A Bizottság a Tanács által kijelölt különbizottsággal egyeztetve meghatározza a vegyes bizottságban az Unió nevében képviselendő álláspontot a megállapodás alkalmazása és a megállapodáshoz csatolandó mellékletek elfogadása és módosítása kapcsán.

(2)   A Bizottság meghozhatja a megállapodás 5., 6., 8., 9., 10. és 11. pontja értelmében szükséges intézkedéseket.

5. cikk

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a Tanácsot a megállapodás végrehajtásáról.

6. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. ŠADŽIUS


(1)  A megállapodást az aláírásáról szóló határozattal együtt a Hivatalos Lapban kihirdették (HL L 16., 2013.1.19., 2. o.).