26.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/48


A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. április 14.)

az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

(2014/232/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával és 218. cikke (7) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. április 16-án a 450/2007/EK rendelettel (1) jóváhagyta a Gaboni Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodást (a továbbiakban: a partnerségi megállapodás).

(2)

Az Unió tárgyalásokat folytatott a Gaboni Köztársasággal egy új jegyzőkönyvről, amely a halászat tekintetében a Gaboni Köztársaság felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak.

(3)

Ezen új jegyzőkönyvet a 2013/462/EU határozattal (2) összhangban aláírták és azt 2013. július 24-től kezdődően ideiglenes alkalmazzák (3).

(4)

Az új jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni.

(5)

A partnerségi megállapodás létrehozott egy vegyes bizottságot, amelynek feladata a megállapodás alkalmazásának ellenőrzése. Ezen túlmenően a vegyes bizottság a jegyzőkönyvvel összhangban a jegyzőkönyvre vonatkozóan módosításokat hagyhat jóvá. Ezen módosítások jóváhagyásának elősegítése érdekében a Bizottságot helyénvaló felhatalmazni arra, hogy meghatározott feltételek mellett a szóban forgó módosításokat egyszerűsített eljárás keretében hagyja jóvá,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) a Tanács az Unió nevében jóváhagyja (4).

2. cikk

A Tanács elnöke az Unió nevében megteszi a jegyzőkönyv 15. cikkében előírt értesítést.

3. cikk

A mellékletben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően és az ott szereplő feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében jóváhagyja a jegyzőkönyvnek a vegyes bizottságban elfogadott módosításait.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2014. április 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. TSAFTARIS


(1)  A Tanács 450/2007/EK rendelete (2007. április 16.) a Gaboni Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (HL L 109., 2007.4.26., 1. o.).

(2)  A Tanács 2013/462/EU határozata (2013.július 22.) az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 250., 2013.9.20., 1. o.).

(3)  Tájékoztatás az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról (HL L 229., 2013.8.28., 1. o.).

(4)  A jegyzőkönyvet az aláírására vonatkozó határozattal együtt kihirdették (HL L 250., 2013.9.20., 2. o.).


MELLÉKLET

Az Unió álláspontjának a vegyes bizottságban történő kialakítására vonatkozó felhatalmazás hatálya és az ehhez kapcsolódó eljárás

1.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy tárgyalásokat folytasson a Gaboni Köztársasággal és – adott esetben – az e melléklet 3. pontjának megfelelően megállapodjon a jegyzőkönyvnek a következő kérdések tekintetében történő módosításáról:

a)

a halászati lehetőségek felülvizsgálata a jegyzőkönyv 5. és 6. cikkének megfelelően;

b)

az ágazati támogatás módjaira vonatkozó döntés meghozatala a jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően;

c)

a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet értelmében a vegyes bizottság hatáskörébe tartozó műszaki leírások és szabályok.

2.

A halászati partnerségi megállapodás keretében létrehozott vegyes bizottságban az Unió:

a)

a közös halászati politika keretében kitűzött uniós célkitűzésekkel összhangban lép fel;

b)

a közös halászati politika külpolitikai vetületéről szóló közleményről szóló, 2012. március 19-i tanácsi következtetésekkel összhangban végzi tevékenységét;

c)

olyan álláspontokat mozdít elő, amelyek összeegyeztethetők a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott vonatkozó szabályokkal.

3.

Amikor a vegyes bizottság ülésének napirendjén egy, a jegyzőkönyvnek az 1. pontban említett módosításait érintő határozat elfogadása szerepel, minden szükséges lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az Unió nevében kifejtett álláspont figyelembe vegye a Bizottsághoz eljuttatott legfrissebb statisztikai, biológiai és egyéb információkat.

Ebből a célból, a fenti információk alapján a Bizottság szolgálatai – elegendő idővel a vegyes bizottság adott ülése előtt – megküldik az Unió javasolt álláspontjának konkrét részleteit rögzítő dokumentumot a Tanácsnak vagy a Tanács előkészítő szerveinek, vizsgálat és jóváhagyás céljából.

Az 1. pont a) alpontjában említett kérdések tekintetében a tervezett uniós álláspontnak a Tanács által történő jóváhagyásához minősített szavazati többség szükséges. A többi esetben az előkészítő dokumentumban megfogalmazott uniós álláspontot elfogadottnak kell tekinteni abban az esetben, ha az ellen a tagállamok blokkoló kisebbséget kitevő számban nem emelnek kifogást a Tanács előkészítő szervének valamely ülésén vagy – amennyiben ez hamarabb következik be – az előkészítő dokumentum kézhezvételétől számított 20 napon belül. Kifogás esetén az ügyet a Tanács elé kell terjeszteni.

Amennyiben a későbbi, többek között a konferencia helyszínén sorra kerülő ülések során nem lehetséges megállapodásra jutni az uniós álláspontról az új elemek figyelembevételét illetően, a kérdést vissza kell utalni a Tanács vagy előkészítői szervei elé.

A Bizottság felkérést kap arra, hogy – kellő időben – tegye meg a vegyes bizottság által meghozott határozat nyomán szükségessé váló lépéseket, adott esetben beleértve a vonatkozó határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését, valamint az e határozat végrehajtásához szükséges bármely javaslat benyújtását.