26.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/20


A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. március 18.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy szlovák tagjának kinevezéséről

(2014/168/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 302. cikkére,

tekintettel a szlovák kormány által benyújtott jelölésre,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. szeptember 13-án elfogadta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak a 2010. szeptember 21-től2015. szeptember 20-ig terjedő időtartamra történő kinevezéséről szóló 2010/570/EU, Euratom határozatot (1).

(2)

Dušan BARČIK hivatali idejének lejártát követően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Anton SZALAY-t (President of Slovak Trade Union of Health and Social Services) a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2015. szeptember 20-ig, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjává nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. VENIZELOS


(1)  HL L 251., 2010.9.25., 8. o.