18.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/10


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. február 14.)

a 2004/558/EK határozat I. mellékletének a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisének Olaszország egy régiójában történő felszámolására irányuló felügyeleti program tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2014) 737. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/90/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 64/432/EGK irányelv megállapítja a szarvasmarhafélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó szabályokat. Az irányelv 9. cikke előírja, hogy az a tagállam, amelyben kötelező országos ellenőrző program működik az irányelv E. mellékletének (II) részében felsorolt ragályos betegségek ellenőrzésére, a Bizottság elé terjesztheti a programját jóváhagyás céljából. Ebben a mellékletben szerepel a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise. A szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise esetén az 1-es típusú marhaherpeszvírussal (BHV1) való fertőzöttség legszembetűnőbb klinikai tünetei jelentkeznek.

(2)

A 64/432/EGK irányelv 9. cikke rendelkezik ezenfelül a Közösségen belül történő kereskedelemhez előírható további garanciák meghatározásáról is.

(3)

A 2004/558/EK bizottsági határozat (2) jóváhagyja az I. mellékletének táblázatában felsorolt tagállamok által az 1-es típusú marhaherpeszvírus felügyeletére és felszámolására benyújtott programokat az említett mellékletben felsorolt régiók tekintetében, amelyekre további garanciák vonatkoznak.

(4)

Olaszország programot nyújtott be a Valle d’Aosta autonóm régióban jelen lévő BHV1 felügyeletére és felszámolására. Ez a program megfelel a 64/432/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak. A program szabályokat ír elő továbbá a szarvasmarhaféléknek e régión belüli, illetve e régióba történő szállítására vonatkozóan; ezek a szabályok megfelelnek a korábban Olaszország Bolzano autonóm tartományában végrehajtott szabályoknak, amelyek ott a betegség sikeres felszámolásához vezettek.

(5)

Az Olaszország által a Valle d’Aosta autonóm régióra vonatkozóan benyújtott programot, valamint a 64/432/EGK irányelv 9. cikkével összhangban benyújtott további garanciákat jóvá kell hagyni.

(6)

A 2004/558/EK határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/558/EK határozat I. mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 14-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

(2)  A Bizottság 2004. július 15-i 2004/558/EK határozata a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról (HL L 249., 2004.7.23., 20. o.).


MELLÉKLET

A 2004/558/EK határozat I. mellékletének a helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

Tagállamok

A tagállamok azon régiói, melyekre a 64/432/EGK irányelv 9. cikke szerint a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozóan további garanciák érvényesek

Cseh Köztársaság

Minden régió

Németország

Bajorország szövetségi állam kivételével minden régió

Olaszország

Friuli-Venezia Giulia régió

Valle d’Aosta régió

Trento autonóm tartomány”