8.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 39/60


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. február 6.)

bizonyos közös repülésbiztonsági szabályoktól való eltérésnek a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének (6) bekezdése alapján Svédország és az Egyesült Királyság számára történő engedélyezéséről

(az értesítés a C(2014) 559. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/69/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Számos tagállam kérte, hogy eltérhessen a 216/2008/EK rendelet végrehajtásának szabályai között szereplő közös repülésbiztonsági szabályoktól. Az említett rendelet 14. cikkének (6) bekezdése alapján a bizottsági szolgálatok az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) ajánlásainak megfelelően felmérték a kért eltérések szükségességét, valamint az így elérhető védelmi szintet. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy eltérés esetén a közös repülésbiztonsági szabályok alkalmazásával elért szinttel egyenértékű védelem biztosítható, feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek. Az eltéréseket engedélyező jelen határozat külön mellékletekben ismerteti az egyes eltérések, valamint az alkalmazásukhoz kapcsolódó feltételek értékelését.

(2)

Az egyik tagállamnak engedélyezett eltérésről a 216/2008/EK rendelet 14. cikkének (7) bekezdése szerint valamennyi tagállamot értesíteni kell, amelyek szintén felhatalmazást kapnak az eltérés alkalmazására. E határozatot tehát az összes tagállamnak kell címezni. Az egyes eltérések leírásának, valamint a hozzájuk kapcsolódó feltételeknek lehetővé kell tenniük a többi tagállam számára, hogy hasonló helyzetben a Bizottság további jóváhagyása nélkül alkalmazzák az adott intézkedést. Mindazonáltal a tagállamoknak közölniük kell az eltérések alkalmazását, mivel azoknak az adott tagállam területén kívül is lehetnek hatásai.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Svédország és az Egyesült Királyság kormánya engedélyezheti az e határozat mellékleteiben leírt, a 216/2008/EK rendelet szerinti bizonyos végrehajtási szabályoktól történő eltéréseket.

2. cikk

Az 1. cikkben említett, e határozat mellékleteiben leírt intézkedéseket valamennyi tagállam jogosult alkalmazni. A tagállamok erről értesítik a Bizottságot, az Ügynökséget és a nemzeti légiközlekedési hatóságokat.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 6-án.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az Egyesült Királyság eltérése az 1178/2011/EU bizottsági rendelettől  (1) a földi repülésgyakorló berendezésen oktatók (SFI-k) jogosultságai tekintetében

1.   A KÉRELEM LEÍRÁSA

Az FCL rész FCL.905.SFI pontjának a) bekezdése szerint az SFI jogosultságai az adott légijármű-kategórián belül földi repülésgyakorló berendezésen történő oktatásra terjednek ki: a) műszerjogosítás (IR) kiadása, meghosszabbítása és megújítása céljából, feltéve, hogy az oktató rendelkezik vagy rendelkezett IR-rel az adott légijármű-kategóriában, valamint elvégezte a műszerjogosítás-oktatói (IRI) tanfolyamot.

2012. november 27-én levél érkezett a Bizottsághoz, amelyben az Egyesült Királyság kormánya arról értesítette a Bizottságot és az EASA-t, hogy a 216/2008/EK rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 14. cikkének (6) bekezdése alapján szándékában áll eltérni az 1178/2011/EU rendelet (a továbbiakban: a polgári légi közlekedésről szóló rendelet) FCL.905.SFI pontjának a) bekezdésétől.

Az Egyesült Királyság azt javasolta, hogy külön kell választani az IRI-tanfolyam elvégzése iránti követelményt és az első IR megszerzésével kapcsolatos oktatásra vonatkozó jogosultságot az SFI-kre vonatkozó egyéb követelményektől, továbbá lehetővé kell tenni azon SFI-knek, akik nem végeztek IRI-tanfolyamot, hogy típusspecifikus IR meghosszabbításával és megújításával kapcsolatos képzést tartsanak.

2.   A KÉRELEM ÉRTÉKELÉSE

2.1.   Szükségesség

Jelenleg nincs elegendő számú olyan repülésoktató, aki a képzések megtartásához megfelelő képesítéssel rendelkezne, továbbá nincs elegendő jóváhagyott IRI-tanfolyam, amely a leendő SFI-k számára lehetőséget nyújtana a képesítés megszerzésére. Az Egyesült Királyság illetékes hatósága kiemelte, hogy az IRI-tanfolyam elvégzése iránti követelmény nem szándékolt nehézséget okoz, mivel nem áll rendelkezésre elegendő repülésoktató. Ez a probléma orvosolható azáltal, ha lehetővé teszik az IRI-tanfolyamot nem végzett SFI-k számára, hogy típusspecifikus IR meghosszabbításával és megújításával kapcsolatos képzést tartsanak. Az Ügynökség megállapította, hogy az Egyesült Királyság kellőképpen bizonyította az FCL.905.SFI pont követelményeitől való eltérés szükségességét.

2.2.   A védelmi szint egyenértékűsége

Az FCL részben előírtaknak megfelelően az IRI-tanfolyam elvégzése általános követelmény, amely az SFI-k IR-rel kapcsolatos összes oktatási jogosultságára vonatkozik. Így tehát a típusspecifikus IR meghosszabbításával és megújításával kapcsolatos oktatásra vonatkozó jogosultságra, valamint az első IR megszerzésével kapcsolatos oktatásra vonatkozó további jogosultságokra is érvényes.

Az Egyesült Királyság hangsúlyozta, hogy a tervezett eltérés estén is egyenértékű védelem biztosítható, mivel ezzel az eltéréssel is teljesülnek a JAR-FCL előírásai.

Az Egyesült Királyság továbbá azt javasolta, hogy IRI-tanfolyam elvégzését csak az első IR megszerzésével kapcsolatos oktatásra vonatkozó jogosultsággal összefüggésben írják elő, és hogy az ilyen tanfolyamot nem végzett SFI-k jogosultságait a típusjogosítás, többek között a típusspecifikus IR meghosszabbításával és megújításával kapcsolatos képzésre korlátozzák. Az Egyesült Királyság emellett azt javasolta, hogy SFI a teljes IRI-tanfolyam elvégzése nélkül csak akkor tarthasson ilyen képzést, ha az előző 12 hónapban megfelelt az adott légijármű-típusra vonatkozó készségellenőrzésen, ideértve a műszerjogosítást is. Az ilyen képesítéssel rendelkező, de teljes IRI-tanfolyamot nem végzett SFI nem oktathat műszerjogosítás első kiállításával vagy a típusjogosítás meghosszabbításához vagy megújításához nem kapcsolódó műszerjogosítás meghosszabbításával vagy megújításával kapcsolatosan.

Az eltérés iránti kérelem vizsgálata után az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy helytálló az Egyesült Királyság azon állítása, miszerint az SFI jogosultságai a JAR-FCL-hez képest megváltoztak az FCL részben. Az új követelmény, miszerint IR-rel kapcsolatos repülésoktatás nyújtásához az SFI-nek IRI-tanfolyamot kell végeznie, kiegészítő feltételként került be, mivel a jogosultságok kiterjesztése szempontjából szükségesnek ítélték.

Az Ügynökség elfogadta az Egyesült Királyság értékelését, amely szerint a javasolt eltérés az FCL rész alkalmazásával elért szinttel egyenértékű védelmet biztosít, mivel nem teszi lehetővé az e konkrét csoportba tartozó SFI-k számára, hogy IRI-tanfolyam elvégzése nélkül általános IR meghosszabbításával vagy megújításával kapcsolatos képzést tartsanak, csak a típusspecifikus IR meghosszabbításával vagy megújításával kapcsolatos képzés megtartását teszi lehetővé.

3.   AZ ELTÉRÉS LEÍRÁSA

Az Egyesült Királyság az 1178/2011/EU rendelet FCL.905.SFI pontjának a) bekezdésétől eltérve engedélyezheti SFI-k számára, hogy típusspecifikus IR meghosszabbításával és megújításával kapcsolatos képzést tartsanak anélkül, hogy IRI-tanfolyamot végeztek volna.

4.   AZ ELTÉRÉS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az ilyen képesítéssel rendelkező SFI IRI-tanfolyam elvégzése nélkül nem tarthat általános IR meghosszabbításával és megújításával kapcsolatos képzést.

5.   AZ ELTÉRÉS ÁLTALÁNOS ALKALMAZHATÓSÁGA

Ezt az eltérést minden tagállam alkalmazhatja, feltéve, hogy a 4. pontban leírt feltételek teljesülnek.


(1)  A Bizottság 2011. november 3-i 1178/2011/EU rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).


II. MELLÉKLET

Az Egyesült Királyság eltérése az 1178/2011/EU rendelettől a szimulátorvizsgáztató (SFE) jogosultságai tekintetében

1.   A KÉRELEM LEÍRÁSA

Az FCL.1005.SFE pont a) bekezdésének 2. pontja szerint az SFE jogosultságai repülőgép, illetve helyből felszálló repülőgép esetében kiterjednek arra, hogy FFS-en lefolytasson: „[…] készségellenőrzéseket a műszerjogosítások (IR) meghosszabbításához vagy megújításához, feltéve, hogy az SFE megfelel az FCL.1010.IRE pont szerinti követelményeknek a megfelelő légijármű-kategória tekintetében.”

2012. november 27-én levél érkezett a Bizottsághoz, amelyben az Egyesült Királyság kormánya arról értesítette a Bizottságot és az EASA-t, hogy a 216/2008/EK rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 14. cikkének (6) bekezdése alapján szándékában áll eltérni az 1178/2011/EU rendelet (a továbbiakban: a polgári légi közlekedésről szóló rendelet) FCL.1005.SFE pontja a) bekezdésének 2. pontjától.

Az Egyesült Királyság azt javasolta, hogy létre kell hozni a típusjogosítással összefüggésben IR meghosszabbításával és megújításával kapcsolatos vizsgáztatásra jogosultsággal rendelkező SFE-k új kategóriáját úgy, hogy különválasztják az IRI/IRE iránti követelményt az SFE-kre vonatkozó egyéb követelményektől, a típusjogosítás, többek között a típusspecifikus IR meghosszabbítására és megújítására vonatkozó jogosultságot pedig korlátozzák.

2.   A KÉRELEM ÉRTÉKELÉSE

2.1.   Szükségesség

Jelenleg nincs elegendő jóváhagyott tanfolyam, amely a leendő SFE-k számára lehetőséget nyújtana a képesítés megszerzésére. Az Egyesült Királyság kiemelte, hogy e követelmény nem szándékolt nehézséget okoz, és ennek alátámasztásaként előadta, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre kellően képzett személyzet. Ez a probléma orvosolható azáltal, ha lehetővé teszik az IRE-vel kapcsolatos követelményeket nem teljesítő SFE-k számára, hogy típusspecifikus IR meghosszabbításával és megújításával kapcsolatos készségellenőrzéseket végezzenek. Az Ügynökség megállapította, hogy az Egyesült Királyság kellőképpen bizonyította az FCL.1005.SFE pont követelményeitől való eltérés szükségességét.

2.2.   A védelmi szint egyenértékűsége

Az Egyesült Királyság a tervezett eltérés indoklásaként a megfelelő JAR-FCL-követelményre hivatkozott, és rámutatott a vizsgáztatói kategória jogosultságait és a kérelmező által teljesítendő feltételeket érintő változásra. Az Egyesült Királyság hangsúlyozta, hogy a JAR-rendszer keretében számos nemzeti hatóság engedélyezte, hogy a szimulátorvizsgáztatók (SFE-k) a típusjogosításhoz kapcsolódó műszeres repülési jogosultságok meghosszabbításával vagy megújításával, vagyis a típusspecifikus műszerjogosítással (IR) kombinált típusjogosítás meghosszabbításával vagy megújításával kapcsolatosan vizsgáztassanak. Az SFE-k számára nem engedélyezték, hogy általános, nem típusspecifikus IR-rel vagy a típusspecifikus IR-jogosultságok első megadásával kapcsolatosan vizsgáztassanak.

Az Egyesült Királyság arra is rámutatott, hogy az SFE-k bővített jogosultságai alapján az FCL rész előírja, hogy az SFE-knek meg kell felelniük a műszerjogosítás-vizsgáztatókra (IRE-k) vonatkozó követelményeknek, ideértve a műszerjogosítás-oktatói (IRI) tanúsítás megléte iránti követelményt is. Az FCL részben előírtaknak megfelelően ez a követelmény általános előfeltétel, ezért az SFE összes IR-vizsgáztatási jogosultságára vonatkozik. Így tehát a típusspecifikus IR-ek meghosszabbítására és megújítására vonatkozó jogosultságokra, valamint a bármely IR első kiállításával kapcsolatos vizsgáztatásra vonatkozó új jogosultságokra is érvényes.

Az Egyesült Királyság kiemelte, hogy a tervezett szándékában álló eltérés estén is egyenértékű védelem biztosítható, mivel ezzel az eltéréssel is teljesülnek a JAR-FCL előírásai.

Az eltérés iránti kérelem vizsgálata után az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy helytálló az Egyesült Királyság azon állítása, miszerint az FCL.1005.SFE pont valóban nem biztosít az SFE számára jogosultságot arra vonatkozóan, hogy IR első kiállításával kapcsolatosan jártassági vizsgákat folytasson le FFS-en, hanem jogosultsága kizárólag IR meghosszabbítására és megújítására korlátozódik (lásd az a) bekezdés 2. pontját). Továbbá az Egyesült Királyság azon állítása is helytálló, miszerint a JAR-FCL értelmében az SFE jogosultsága kiterjed az IR meghosszabbításával vagy megújításával kapcsolatos készségellenőrzések elvégzésére. Az Egyesült Királyságnak abban is igaza volt, hogy a JAR-FCL értelmében az SFE-nek nem kell az IRE-/IRI-követelményeknek is megfelelnie. Helytálló az a megállapítás, hogy az SFE jogosultságai a JAR-FCL-hez képest megváltoztak.

Az Egyesült Királyság emellett azt javasolta, hogy SFE az IRE-re vonatkozó követelmények teljesítése nélkül csak akkor kapja meg a kombinált típusjogosítás és IR meghosszabbításával vagy megújításával kapcsolatos vizsgáztatásra vonatkozó jogosultságot, ha az előző 12 hónapban megfelelt az adott légijármű-típusra vonatkozó készségellenőrzésen, ideértve a műszerjogosítást is. Az ilyen képesítéssel rendelkező SFE nem vizsgáztathat műszerjogosítás első kiállításával vagy a típusjogosítás meghosszabbításához vagy megújításához nem kapcsolódó műszerjogosítás meghosszabbításával vagy megújításával kapcsolatosan.

Az elvégzett vizsgálat alapján az Ügynökség elfogadta az Egyesült Királyság értékelését, amely szerint a javasolt eltérés az FCL rész alkalmazásával elért szinttel egyenértékű védelmet biztosít, mivel nem teszi lehetővé az e konkrét csoportba tartozó SFE-k számára, hogy IRI-tanfolyam elvégzése nélkül IR meghosszabbításával vagy megújításával kapcsolatosan vizsgáztassanak, de biztosítja számukra a típusspecifikus IR meghosszabbításával és megújításával kapcsolatos vizsgáztatásra vonatkozó jogosultságot.

3.   AZ ELTÉRÉS LEÍRÁSA

Az Egyesült Királyság az 1178/2011/EU rendelet FCL.1005.SFE pontja a) bekezdésének 2. pontjától eltérve engedélyezheti SFE-k számára, hogy típusspecifikus IR meghosszabbításával vagy megújításával kapcsolatos készségellenőrzéseket végezzenek anélkül, hogy megfelelnének a műszerjogosítás-vizsgáztatókra (IRE) vonatkozó követelményeknek, ideértve a műszerjogosítás-oktatói (IRI) tanúsítás megléte iránti követelményt is.

4.   AZ ELTÉRÉS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az ilyen képesítéssel rendelkező SFE nem vizsgáztathat műszerjogosítás első kiállításával vagy a típusjogosítás meghosszabbításához vagy megújításához nem kapcsolódó műszerjogosítás meghosszabbításával vagy megújításával kapcsolatosan.

5.   AZ ELTÉRÉS ÁLTALÁNOS ALKALMAZHATÓSÁGA

Ezt az eltérést minden tagállam alkalmazhatja, feltéve, hogy a 4. pontban leírt feltételek teljesülnek.


III. MELLÉKLET

Az Egyesült Királyság eltérése az 1178/2011/EU rendelettől a földi repülésgyakorló berendezésen oktatók (SFI-k) korlátozott jogosultságai, valamint a vonatkozó korlátozások feloldásának eszközei tekintetében

1.   A KÉRELEM LEÍRÁSA

Az FCL.910.SFI pont b) bekezdése szerint az SFI jogosultságainak további légijármű-típusokat képviselő szimulátorokra való kiterjesztése érdekében az SFI-nek típusjogosítás-vizsgáztató (TRE) előtt vizsgát kell tennie. Az FCL rész nem teszi lehetővé, hogy az adott típusra képesítéssel rendelkező SFE folytassa le azt a vizsgát, amelynek célja az SFI jogosultságainak további típussal való bővítése.

2012. november 27-én levél érkezett a Bizottsághoz, amelyben az Egyesült Királyság kormánya arról értesítette a Bizottságot és az EASA-t, hogy a 216/2008/EK rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 14. cikkének (6) bekezdése alapján szándékában áll eltérni az 1178/2011/EU rendelet (a továbbiakban: a polgári légi közlekedésről szóló rendelet) FCL.910.SFI pontjának b) bekezdésétől.

Az Egyesült Királyság azért kéri ezt az eltérést, hogy lehetővé tegye az SFE-k számára, hogy ne kizárólag az SFI-tanúsítások első kiállítása esetén folytathassanak le vizsgákat, hanem jogosultságaik kiterjesztése révén lehetőségük legyen az SFI-k további típusokkal kapcsolatos vizsgáztatására is.

2.   A KÉRELEM ÉRTÉKELÉSE

2.1.   Szükségesség

Lehetővé kell tenni az SFE-k számára, hogy ne kizárólag az SFI-tanúsítások első kiállítása esetén folytathassanak le vizsgákat, hanem jogosultságaik kiterjesztése révén lehetőségük legyen az SFI-k további típusokkal kapcsolatos vizsgáztatására is, mivel ellenkező esetben szükségtelen teher nehezedne az ágazatra a képesített személyzet hiánya miatt. Az Ügynökség elfogadta az Egyesült Királyság ezen eltérés engedélyezésének szükségességével kapcsolatos érvelését.

2.2.   A védelmi szint egyenértékűsége

Az Egyesült Királyság a tervezett eltérés indoklásaként előadta, hogy a jogosultságok e kiterjesztése nincs káros hatással a védelmi szintre.

Az elvégzett vizsgálat alapján az Ügynökség elfogadta az Egyesült Királyság értékelését, amely szerint a tervezett eltérés egyenértékű védelmi szintet biztosít, mivel az FCL rész az SFE-k számára már lehetővé teszi, hogy az SFI-ket az első kiállított SFI-tanúsításban foglalt légijármű-típussal kapcsolatosan vizsgáztassák.

3.   AZ ELTÉRÉS LEÍRÁSA

Az Egyesült Királyság az 1178/2011/EU rendelet FCL.910.SFI pontjának b) bekezdésétől eltérve az SFE-k számára lehetővé teheti, hogy ne kizárólag az SFI-tanúsítások első kiállítása esetén folytassanak le vizsgákat, hanem jogosultságaik kiterjesztése révén lehetőségük legyen az SFI-k további típusokkal kapcsolatos vizsgáztatására is.

4.   AZ ELTÉRÉS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az SFI-k jogosultságai akkor terjeszthetők ki ugyanazon légijármű-osztály további típusait reprezentáló egyéb FSTD-berendezésekre, amikor az engedélyes:

megfelelően elvégezte a vonatkozó típusjogosítási tanfolyam szimulátoros feladatait, és

egy teljes körű típusjogosítási tanfolyamon végrehajtott legalább három órányi, az SFI feladataival kapcsolatos repülésoktatást a megfelelő típuson az erre nézve képesítéssel rendelkező TRE vagy SFE vizsgáztató felügyelete mellett és megelégedésére.

5.   AZ ELTÉRÉS ÁLTALÁNOS ALKALMAZHATÓSÁGA

Ezt az eltérést minden tagállam alkalmazhatja, feltéve, hogy a 4. pontban leírt feltételek teljesülnek.


IV. MELLÉKLET

Az Egyesült Királyság eltérése az 1178/2011/EU rendelettől a földi repülésgyakorló berendezésen oktatók (SFI-k) számára biztosított jogosultságok és a rájuk vonatkozó feltételek tekintetében

1.   A KÉRELEM LEÍRÁSA

Az 1178/2011/EU rendelet I. mellékletének FCL.905.SFI pontja meghatározza a földi repülésgyakorló berendezésen oktatók (SFI) számára biztosított jogosultságokat, és nem teszi lehetővé, hogy az SFI-k az SFI-tanúsítás kérelmezőit oktassák. Az FCL rész ilyen oktatásra kizárólag a típusjogosítás-oktatói (TRI) tanúsítás tulajdonosai számára biztosít jogosultságot, feltéve, hogy azok rendelkeznek hároméves típusjogosítás-oktatói tapasztalattal (az FCL.905.TRI pont b) bekezdése).

Az Egyesült Királyság kormánya 2012. november 27-i levelében arról értesítette a Bizottságot és az EASA-t, hogy a 216/2008/EK rendelet 14. cikkének (6) bekezdése alapján szándékában áll eltérni az 1178/2011/EU rendelet (a továbbiakban: a polgári légi közlekedésről szóló rendelet) e pontjától.

Az Egyesült Királyság azt javasolta, hogy az SFI-tanúsítások tulajdonosai kapjanak az SFI-tanúsítás kérelmezőinek oktatására vonatkozó jogosultságot anélkül, hogy teljesíteniük kellene a legalább hároméves típusjogosítás-oktatói tapasztalat iránti követelményt.

2.   A KÉRELEM ÉRTÉKELÉSE

2.1.   Szükségesség

Az Egyesült Királyság előadta, hogy korábban úgy értelmezték a JAR-FCL-t, hogy az megengedi az SFI-k számára, hogy SFI-tanfolyamok oktatói legyenek, amennyiben már elvégeztek egy meghatározott oktatói tanfolyamot, majd megfeleltek a kompetenciafelmérésen. Az Egyesült Királyság továbbá arról is beszámolt, hogy az FCL rész végrehajtása és konkrétabb megfogalmazás bevezetése következtében kizárólag azok a típusjogosítás-oktatók (TRI-k) kapják meg az SFI-tanúsítás kérelmezőinek oktatására vonatkozó jogosultságot, akik hároméves típusjogosítás-oktatói tapasztalattal rendelkeznek. Az Egyesült Királyságban számos, SFI-tanúsítás kérelmezőinek oktatójaként dolgozó és az Egyesült Királyság általi tanúsítással rendelkező SFI nem tudja teljesíteni azt a követelményt, hogy hároméves tapasztalattal rendelkező típusjogosítás-oktatóvá váljon. Ezért a továbbiakban nem lehet majd SFI-tanfolyamok oktatója. Az Egyesült Királyság emellett előadta, hogy számos jelenlegi SFI egészségügyi okokból nem tudja majd teljesíteni a TRI-kre vonatkozó követelményeket.

Az Egyesült Királyság a tényleges helyzet értékelése alapján így arra a következtetésre jutott, hogy nincs elegendő számú TRI ahhoz, hogy az SFI-tanúsítás kérelmezőit elegendő létszámban oktassa, és kielégítse az ágazat képzési igényeit. Ezért hiány lép majd fel az ilyen képzést nyújtó képesített oktatókból, ami súlyos zavart okozna a pilótaképzésben, ami különösen az üzleti/vállalati célú légi járműveket érintheti. Ezért biztosítani kell az SFI-kérelmezők oktatására vonatkozó jogosultságot azon SFI-k számára, akik nem teljesítik a legalább hároméves típusjogosítás-oktatói tapasztalat iránti követelményt. Az Ügynökség elfogadta az Egyesült Királyság ezen eltérés szükségességével kapcsolatos érvelését.

2.2.   A védelmi szint egyenértékűsége

Az Egyesült Királyság emellett ellentmondást fedezett fel az FCL részben, miszerint a szimulátorvizsgáztatók (SFE-k), akiknek rendelkezniük kell SFI-tanúsítással, jogosultságot kapnak az SFI-tanúsítás kiállításával, meghosszabbításával vagy megújításával kapcsolatos kompetenciafelmérések lefolytatására, azonban nem oktathatja az érintett SFI-ket. Az a körülmény tehát, hogy az SFE, aki egyben SFI is, nem oktathat SFI-nek tanuló pilótákat, de vizsgáztathat SFI-ket, ellentmondásnak tekintendő az FCL részben, mivel az FCL rész szerinti rendszer keretében minden vizsgáztató azokkal a tanúsításokkal, jogosításokkal és engedélyekkel kapcsolatos oktatásra vonatkozó jogosultsággal is rendelkezik, amelyekkel kapcsolatosan vizsgáztathat.

Az FCL rész a JAR-FCL-rendszert tükrözi, amelynek keretében az SFI-tanúsítás kérelmezőinek oktatását kizárólag TRI-k végezhetik. Miután az Ügynökség megvizsgálta az Egyesült Királyságnak az SFI-k e feladatra való további képesítésére vonatkozó javaslatait, elfogadta az Egyesült Királyság azon értékelését, amely szerint a tervezett eltérés az FCL rész alkalmazásával elért szinttel egyenértékű védelmet biztosít, különösen az Egyesült Királyság által javasolt kiegészítő képzési és ellenőrzési követelmények alkalmazásával.

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az Egyesült Királyság e speciális oktatói tanfolyamnak az elvégzését azon TRI-k számára is előírja, akik ilyen képzést kívánnak tartani. Ezért a fent említett speciális oktatói tanfolyamot a TRI-knek nem kell elvégezniük, mivel az FCL rész már biztosítja ezt a jogosultságot az SFI-tanúsítással kapcsolatos oktatást végezni kívánó TRI-k számára, ha teljesítik a hároméves tapasztalat iránti követelményt. E tanfolyamokat ezért csak SFI-k számára kell tartani.

3.   AZ ELTÉRÉS LEÍRÁSA

Az Egyesült Királyság az FCL.905.SFI ponttól eltérve biztosíthatja az SFI-kérelmezők oktatására vonatkozó jogosultságot azon SFI-k számára, akik nem teljesítik a legalább hároméves típusjogosítás-oktatói tapasztalat iránti követelményt.

4.   AZ ELTÉRÉS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az említett SFI-knek legalább hároméves, SFI-ként szerzett oktatói tapasztalattal kell rendelkezniük, el kell végezniük egy speciális kétnapos, SFI-oktató által tartott SFI-oktatói tanfolyamot, és meg kell felelniük a kompetenciafelmérésen.

5.   AZ ELTÉRÉS ÁLTALÁNOS ALKALMAZHATÓSÁGA

Ezt az eltérést minden tagállam alkalmazhatja, feltéve, hogy a kapcsolódó feltételek teljesülnek.


V. MELLÉKLET

Az Egyesült Királyság eltérése az 1178/2011/EU rendelettől műszerjogosítás (IR) meghosszabbítása és megújítása tekintetében

1.   A KÉRELEM LEÍRÁSA

Az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) FCL.625. pontjának c) és d) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

c)   Megújítás. Amennyiben az IR lejárt, a jogosultságai meghosszabbítása érdekében a kérelmező köteles:

1.

valamely jóváhagyott képzési szervezetnél ismeretfrissítő oktatáson részt venni azért, hogy – e rész 9. függelékével összhangban – a jártassági vizsga műszerek szerinti repülés elemének sikeres teljesítéséhez szükséges készségszintet elérje; és

2.

e rész 9. függelékével összhangban megfelelni a készségellenőrzésen a vonatkozó légijármű-kategóriában.

d)   Amennyiben az IR nem került meghosszabbításra vagy megújításra az előző hét évben, akkor az engedélyesnek ismét sikeres IR elméleti vizsgát és jártassági vizsgát kell tennie.”

Az Egyesült Királyság kormánya 2013. március 18-i levelében arról értesítette a Bizottságot és az EASA-t, hogy a 216/2008/EK rendelet 14. cikkének (6) bekezdése alapján szándékában áll eltérni az 1178/2011/EU rendelet e pontjától.

2.   A KÉRELEM ÉRTÉKELÉSE

2.1.   Szükségesség

Az FCL résznek megfelelően kiállított engedélyek harmadik ország által kiállított engedélyben foglalt, ICAO-nak megfelelő IR-rel rendelkező jogosultjai számára engedélyezni kell, hogy megtartsák jogosultságaikat anélkül, hogy ismét elméleti vizsgákat kellene tenniük. A polgári légi közlekedésről szóló rendelet nem foglalkozik ezzel a helyzettel, ami szükségtelen terhet ró az engedélyesekre.

2.2.   A védelmi szint egyenértékűsége

Az Egyesült Királyság úgy véli, hogy az FCL.625. pont d) bekezdésében foglalt követelmények arra az esetre vonatkoznak, amikor az engedélyes hét éven át nem repül a műszeres repülési szabályok (IFR) szerint. A szabály figyelmen kívül hagyja azt a lehetőséget, hogy az engedélyes a hétéves időszakban egy harmadik ország által kiállított engedélyben foglalt IR használatával repült az IFR szerint, és ezt az IR-t az említett időszak során megújította, így az érvényes.

Az eltérés iránti kérelem vizsgálatát követően az Ügynökség egyetértett az Egyesült Királysággal abban, hogy aránytalannak minősül előírni egy harmadik ország által kiállított, érvényes vagy nemrég lejárt, az ICAO 1. mellékletének megfelelő IR-rel rendelkező pilóta számára, hogy ismét letegye a több mint hét éve lejárt, európai IR megújításához szükséges elméleti vizsgákat, tehát aránytalannak minősül ugyanazokat a követelményeket előírni az IFR szerinti repülésben friss tapasztalatokkal rendelkező pilótáknak, mint azoknak a pilótáknak, akik több mint hét éve nem repültek az IFR szerint.

Az Ügynökség elfogadja az Egyesült Királyság érvelését. A szabály figyelmen kívül hagyja azt a lehetőséget, hogy az engedélyes a hét év során egy harmadik ország által kiállított engedélyben foglalt IR használatával repült az IFR szerint, és ezt az IR-t az említett időszak során megújította, így az érvényes. A tervezett eltérés az ICAO-nak megfelelő IR-t is tartalmazó, az FCL résznek megfelelő engedélyek birtokosait érinti. Ha e pilóták bizonyos idő elteltével ilyen engedély helyett egy harmadik ország által kiállított, ICAO-n alapuló, IR-t is tartalmazó engedéllyel repülnek, majd meg kívánják újítani az európai engedélyükben foglalt IR-t, akkor kizárólag az FCL.625. pont b) bekezdésében előírt meghosszabbítási feltételeket kell teljesíteniük a harmadik ország által kiállított, érvényes IR alapján. Ez azt jelenti, hogy a jogosítás engedélyesének meg kell felelnie a készségellenőrzésen, de nem szükséges képzésen részt vennie vagy ismét elméleti vizsgákat tennie. Amennyiben a pilóta olyan, harmadik ország által kiállított IR engedélyese volt, amely már nem érvényes, de az előző hét évben meghosszabbításra vagy megújításra került, akkor a jogosítás engedélyesének teljesítenie kell az FCL.625. pont c) bekezdésében foglalt megújítási követelményeket, de szintén nem szükséges ismét elméleti vizsgákat tennie. Az Ügynökség álláspontja szerint így az FCL részben biztosított szinttel egyenértékű védelmi szint érhető el.

3.   AZ ELTÉRÉS LEÍRÁSA

Az Egyesült Királyság az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) FCL.625. pontjának c) és d) bekezdésétől eltérve az FCL résznek megfelelően engedélyek jogosultjai számára lehetővé teszi, hogy megtartsák a harmadik ország által kiállított engedélyben foglalt IR-rel kapcsolatos jogosultságaikat anélkül, hogy ismét elméleti vizsgákat kellene tenniük.

4.   AZ ELTÉRÉS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

Ez az eltérés az FCL résznek megfelelően kiállított engedélyek jogosultjaira vonatkozik, feltéve, hogy a harmadik ország által kiállított engedélyben foglalt IR megfelel az ICAO-nak.

5.   AZ ELTÉRÉS ÁLTALÁNOS ALKALMAZHATÓSÁGA

Ezt az eltérést minden tagállam alkalmazhatja, feltéve, hogy a 4. pontban leírt feltételek teljesülnek.


VI. MELLÉKLET

Svédország eltérése a 748/2012/EU bizottsági rendelettől  (1) a behozott légi járművek légi alkalmassági bizonyítványának kiállítására vonatkozó meglévő rendelkezések tekintetében

1.   A KÉRELEM LEÍRÁSA

A 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) 21.A.174. pontja b) bekezdése 3. pontjának ii. alpontja szerint a harmadik országból behozott légi járművek esetében minden légi alkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot annak az államnak az illetékes hatóságától, ahol a légi járművet nyilvántartásba vették, amely nyilatkozatban feltüntetik a légi jármű nyilvántartás szerinti állapotát az átruházáskor.

A svéd közlekedési hivatal 2011. január 24-i levelében értesítette a Bizottságot és az EASA-t, hogy szándékában áll eltérni a 748/2012/EU rendelettel hatályon kívül helyezett 1702/2003/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezéseitől, és eltekinteni attól a követelménytől, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a fent említett nyilatkozatot.

2.   A KÉRELEM ÉRTÉKELÉSE

2.1.   Szükségesség

Svédország megállapította, hogy el kell térni ettől a szabálytól, mivel bizonyos esetekben ilyen nyilatkozat nem áll rendelkezésre, és nem szerezhető be.

2.2.   A védelmi szint egyenértékűsége

A légi jármű nyilvántartásba vétele szerinti állam illetékes hatósága által kibocsátott nyilatkozatra – amelyben EASA-tagállamba történő behozatal esetén feltüntetik a légi jármű nyilvántartás szerinti légi alkalmassági állapotát az átruházáskor – amiatt van szükség, hogy a importáló állam ellenőrizhesse, hogy a légi jármű megfelel-e az EASA típusalkalmassági bizonyítvány szerint jóváhagyott típustervnek, hogy minden kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt, módosítást és javítást jóváhagytak-e a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) megfelelően, és hogy az alkalmazandó légi alkalmassági irányelveket végrehajtották-e.

A svéd kormány által javasolt intézkedés, amely szerint el kell tekinteni attól a követelménytől, hogy a kérelem tartalmazza a fent említett nyilatkozatot, a 748/2012/EU rendelet I. mellékletében (21. rész) foglalt, alkalmazandó végrehajtási szabályokkal elért szinttel egyenértékű védelmet biztosíthat a harmadik országból behozott, használt légi jármű légi alkalmassági bizonyítványának kiállításához szükséges dokumentumokkal kapcsolatosan, feltéve, hogy a szükséges biztosítékról más eszközökkel gondoskodnak. Ezeket az eszközöket a 4. pont ismerteti.

3.   AZ ELTÉRÉS LEÍRÁSA

Svédország a harmadik országból behozott légi járművek esetében elfogadhatja a légi alkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmeket a légi járművet nyilvántartásba vevő állam illetékes hatóságától származó nyilatkozat nélkül, amely nyilatkozat a légi jármű nyilvántartás szerinti, átruházáskori légi alkalmassági állapotát tükrözné.

Az eltérés mindaddig alkalmazható, amíg e kérdés megoldása érdekében az RMT.0020 szabályalkotási feladat keretében a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) H. alrészének (Légi alkalmassági bizonyítványok és korlátozott légi alkalmassági bizonyítványok) módosítását el nem fogadják, és az hatályba nem lép.

4.   AZ ELTÉRÉS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az illetékes hatóság megvizsgálja a légi jármű dokumentációját, és az alábbiak ellenőrzése céljából átvizsgálja a légi járművet:

a légi jármű korábbi adatai hiánytalanok, és elegendőek a légi jármű gyártási és átalakítási szabványának megállapításához,

a légi járművet az EASA típusalkalmassági bizonyítvány alapjául szolgáló típustervnek megfelelően gyártották. Ezzel összefüggésben a korábbi adatoknak tartalmazniuk kell az új légi járműre kiállított első légi alkalmassági bizonyítvány vagy kiviteli engedély egy példányát. A légi alkalmassági bizonyítvány kérelmezője ehelyett a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjától beszerezhet egy, a tervező állam által jóváhagyott nyilatkozatot a gyártási állapotról,

a légi jármű megfelel valamely, típusalkalmassági bizonyítvány szerint jóváhagyott típustervnek,

az esetleges kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokat, módosításokat és javításokat a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) megfelelően jóváhagyták,

az alkalmazandó légi alkalmassági irányelveket végrehajtották.

Az illetékes hatóságnak végül meg kell győződnie arról, hogy az általa elvégzett vizsgálat eredményei összhangban állnak a 2042/2003/EK bizottsági rendelet (3) I. mellékletének (M. rész) megfelelő légi alkalmassági felülvizsgálatot végző szervezet által végzett vizsgálat eredményeinek.

5.   AZ ELTÉRÉS ÁLTALÁNOS ALKALMAZHATÓSÁGA

Ezt az eltérést minden tagállam alkalmazhatja, feltéve, hogy a 4. pontban leírt feltételek teljesülnek.


(1)  A Bizottság 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU rendelete járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).

(2)  A Bizottság 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK rendelete légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 243., 2003.9.27., 6. o.).

(3)  A Bizottság 2003. november 20-i 2042/2003/EK rendelete a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 315., 2003.11.28., 1. o.).