14.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 9/9


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2013. december 18.)

a 2010/2/EU és a 2011/278/EU határozatnak a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2013) 9186. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/9/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10a. cikke (1) és (13) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2010/2/EU bizottsági határozat (2) a 2003/87/EK irányelv alapján meghatározza a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listáját.

(2)

A 2011/278/EU bizottsági határozat (3) a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke alapján meghatározza a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztásának uniós szintű átmeneti szabályait.

(3)

A CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listája minden évben további ágazatokkal vagy alágazatokkal egészülhet ki, amennyiben analitikus jelentés igazolja, hogy a listára felvenni kívánt ágazat vagy alágazat a tevékenységeire alapvetően kiható változás következtében megfelel a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (14)–(17) bekezdésében szereplő feltételeknek.

(4)

Néhány olyan ágazat esetében, amelyről a 2010/2/EU határozat a 4 számjegyű NACE-kódok szintjén nem állapítja meg a CO2-kibocsátás-áthelyezés jelentős kockázatát, további bontásra került sor, és ennek nyomán vizsgálat tárgyává vált több olyan alágazat, amelynek bizonyos megkülönböztető sajátosságai az ágazat többi részéhez képest jelentősen eltérő hatásokra engedtek következtetni.

(5)

A „liszt, dara, pehely, granulátum és labdacs (pellet) szárított burgonyából”, a „fagyasztott burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban vagy részben olajban sült, majd lefagyasztott burgonyát is, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet)” és a „tejsavó és módosított tejsavó, por, granulátum vagy más szilárd alakban, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával is” alágazatok vizsgálata során megállapítást nyert, hogy megkülönböztető jellemzőik alapján ezek az alágazatok egyértelműen elkülöníthetők a többi alágazattól, és eleget tesznek a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (15) bekezdésében foglalt kvantitatív feltételeknek. A szóban forgó alágazatokat ezért fel kell venni a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listájára.

(6)

A „közlőműtengely, vezérműtengely, forgattyústengely és forgattyú részei szabadalakító kovácsolással megmunkált vasból” alágazat vizsgálata során megállapítást nyert, hogy megkülönböztető jellemzői alapján ez az alágazat egyértelműen elkülöníthető a többi alágazattól, és eleget tesz a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (16) bekezdésének b) pontjában foglalt kvantitatív feltételnek. A szóban forgó alágazatot ezért fel kell venni a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listájára.

(7)

A „gipszgyártás” és az „építési gipsztermék gyártása” ágazatok (NACE-kód: 2653, illetve 2662) újraértékelésre kerültek 2012-ben. Az elvégzett kvalitatív értékelés rámutatott arra, hogy ebben az ágazatban a piacot rendkívüli kihívások jellemzik, úgymint a kereskedelem bővülése és különösen az alacsony gyártási költségekkel dolgozó országokból származó behozatal növekedése, az erős nemzetközi versenynyomás, valamint szerény haszonkulcs az értékelt években, ami korlátozza a létesítmények befektetési és kibocsátáscsökkentési kapacitását. Az említett tényezők összesített hatásait figyelembe véve ezek az ágazatok a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatnak tekintendők, és fel kell venni őket a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listájára.

(8)

A 2010/2/EU és a 2011/278/EU határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/2/EU határozat módosítása

A 2010/2/EU határozat melléklete e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2011/278/EU határozat módosítása

A 2011/278/EU határozat I. melléklete e határozat II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 18-án.

a Bizottság részéről

Connie HEDEGAARD

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  HL L 1., 2010.1.5., 10. o.

(3)  HL L 130., 2011.5.17., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 2010/2/EU határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. szakasz a következőképpen módosul:

a)

A szakasz az 15331427 kódszámú bejegyzés előtt a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Prodcom-kód

Leírás

„15311230

Liszt, dara, pehely, granulátum és labdacs (pellet) szárított burgonyából

15311250

Fagyasztott burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban vagy részben olajban sült, majd lefagyasztott burgonyát is, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet)”

b)

A szakasz az 155154 kódszámú bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

Prodcom-kód

Leírás

„15515533

Tejsavó és módosított tejsavó, por, granulátum vagy más szilárd alakban, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával is”

c)

A szakasz a 26821620 kódszámú bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

Prodcom-kód

Leírás

„28401133

Közlőműtengely, vezérműtengely, forgattyústengely és forgattyú részei szabadalakító kovácsolással megmunkált vasból”

2.

A 3. szakasz a 2640 kódszámú bejegyzés után a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Prodcom-kód

Leírás

„2653

Gipszgyártás

2662

Építési gipsztermék gyártása”


II. MELLÉKLET

A 2011/278/EU határozat I. mellékletében a referenciaként meghatározott „Kötőanyag”, „Szárított szekunder gipsz” és „Gipszkarton” termékre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Referenciaként meghatározott termék

Az érintett termékek meghatározása

Az érintett folyamatok és kibocsátások meghatározása (rendszerhatárok)

A 2010/2/EU bizottsági határozatban a 2013. és 2014. évre meghatározott CO2-kibocsátás-áthelyezésnek való kitettség

Referenciaérték

(kibocsátási egység/t)

„Kötőanyag

Kötőanyag égetett gipszből vagy kalcium-szulfátból (épületekben való felhasználásra, szövetek vagy burkolólapok kikészítésére, fogászatban, talajremediációban való felhasználásra is) gipszvakolat tonnájában. Ez a termék-referenciaérték nem tartalmazza az alfa gipszet.

Az őrlés, szárítás és égetés gyártási lépcsőihez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó valamennyi folyamat beletartozik.

Igen

0,048”,

„Szárított szekunder gipsz

Szárított szekunder gipsz (az energiaipar melléktermékeként újrahasznosított vagy építési és bontási hulladékból újrahasznosított szintetikus gipsz) terméktonnában kifejezve.

A szekunder gipsz szárításához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó valamennyi folyamat beletartozik.

Igen

0,017”,

„Gipszkarton

A referenciaérték kizárólag a gipszből/gipsz alapú összetételből készült, papírral/papírlemezzel (nem) bevont/megerősített kartonokra, lemezekre, panelekre, burkolólapokra és hasonló cikkekre terjed ki, a gipsszel agglomerált, díszített cikkek kivételével (gipszvakolat tonnájában). Ez a termék-referenciaérték a nagy sűrűségű préselt gipsz rostlemezekre nem terjed ki.

Az őrlés, szárítás, égetés és lemezszárítás gyártási lépcsőihez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó valamennyi folyamat beletartozik. A közvetett kibocsátások meghatározásához csak a szárítási fázisban használt hőszivattyúk villamosenergia-fogyasztását veszik figyelembe.

Igen

0,131”.