28.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/54


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2014. február 20.)

a monetáris finanszírozás tilalmáról és a nemzeti központi bankok által a kormányzati betétekre fizetendő díjazás tilalmáról

(EKB/2014/8)

(2014/303/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 132. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 34.1. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 271. cikke d) pontjának, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 35.6. cikkének, a 3603/93/EK tanácsi rendelet (1) (9) preambulumbekezdésével történő együttes értelmezése alapján a Kormányzótanács felhatalmazással rendelkezik a nemzeti központi bankok (NKB-k) Szerződésekből eredő kötelezettségeinek történő megfelelésének értékelésére. E célból a Kormányzótanács ellenőrzi az NBK-k által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 123. cikkében meghatározott monetáris finanszírozás tilalmának történő megfelelést. E határozat célja azon szempontoknak a pontosítása, amelyeket az Európai Központi Bank (EKB) a Kormányzótanács fenti ellenőrző szerepének céljaira a Szerződés monetáris finanszírozásról szóló tilalmával kapcsolatosan a kormányzatok és közigazgatási szervek által a központi bankjuknál tartott betétekre fizetendő díjazás tekintetében alkalmazni fog.

(2)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 123. cikkében meghatározott monetáris finanszírozás tilalmának történő megfelelés nyomon követése során az EKB figyelembe fogja venni a kormányzati betétekre fizetendő díjazást, amely nem lehet magasabb, mint az irányadó pénzpiaci kamaton alapuló díjazás. E határozat a Szerződésnek történő megfelelés ellenőrzése során 2014. december 1-jétől figyelembe veendő, a kormányzati betétekre fizetendő díjazás felső korlátjaként szolgáló piaci kamatokat határozza meg,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)   „kormányzat”: valamennyi, a Szerződés 123. cikkében a 3603/93/EK rendeletre tekintettel értelmezetten meghatározott állami szerv, a köztulajdonban lévő olyan hitelintézetek kivételével, amelyeket az NBK-k pénzkínálatának vonatkozásában az NKB-k és az EKB részéről a magántulajdonban lévő hitelintézetekkel azonos elbánásban részesülnek;

b)   „kormányzati betétek”: az NKB-k által bármely kormányzattól elfogadott, egynapos és lekötött betétek;

c)   „fedezet nélküli betétek egynapos piaci kamata” (unsecured overnight market rate): i. az euróban meghatározott egynapos betétek esetében az euro egynapos indexátlag kamata (euro overnight index average – EONIA); és ii. az eltérő pénznemben meghatározott egynapos betétek esetében egy összehasonlítható kamat;

d)   „fedezettel rendelkező betétek piaci kamata” (secured market rate): i. az euróban meghatározott lekötött betétek esetében az euro repópaici kínálati kamat (euro repo market offer – EUREPO); és ii. az eltérő pénznemben meghatározott lekötött betétek esetében egy összehasonlítható kamat.

2. cikk

A kormányzati betétekre fizetendő díjazás és a monetáris finanszírozás tilalmának történő megfelelés

(1)   A monetáris finanszírozás tilalmának történő megfelelés figyelemmel kísérése érdekében az NKB-knál elhelyezett kormányzati betétekre fizetendő díjazásra a következő korlátokat kell alkalmazni:

a)

az egynapos betétekre a fedezet nélküli betétek egynapos piaci kamata;

b)

lekötött betétekre a fedezettel rendelkező betétek piaci kamata, vagy annak hiányában a fedezet nélküli betétek egynapos piaci kamata.

(2)   Az (1) bekezdésben hivatkozott felső korlátoknak történő megfelelést az egyes egyedi esetekre vonatkozó valamennyi lényeges tény figyelembevételével kell értékelni.

3. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ezen határozat rendelkezéseit az EKB 2014. december 1-jétől alkalmazza.

(2)   Ez a határozat 2014. február 22-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. február 20-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  A Tanács 1993. december 13-i 3603/93/EK rendelete a Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról (HL L 332., 1993.12.31., 1. o.).