11.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 8/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. december 5.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Grúzia közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2014/7/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 212. cikkére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. június 18-án felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Grúzia közötti keretmegállapodásról (1) szóló jegyzőkönyvről (a továbbiakban: „a jegyzőkönyv”).

(2)

E tárgyalások lezárultak.

(3)

A jegyzőkönyv célja, hogy meghatározza mindazokat a pénzügyi és technikai szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy Grúzia részt vegyen bizonyos uniós programokban. A jegyzőkönyv által létrehozott horizontális keret a gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködésre vonatkozó olyan intézkedés, amely lehetővé teszi az Unió által a különböző uniós programok keretében biztosított – különösen pénzügyi – támogatáshoz való hozzájutást. Ez a keret csak azokra az uniós programokra vonatkozik, amelyek tekintetében az azokat létrehozó jogalkotási aktusok rendelkeznek Grúzia részvételének lehetőségéről. Ezért a jegyzőkönyv megkötése nem jár a programok által érintett különböző ágazati szakpolitikákra vonatkozó hatáskörök gyakorlásával; e hatásköröket az ilyen programok létrehozásakor gyakorolják.

(4)

A jegyzőkönyvet az Unió nevében alá kell írni, és a megkötésére vonatkozó eljárások lezárásáig ideiglenes jelleggel alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Grúzia közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek (a továbbiakban: „a jegyzőkönyv”) az Unió nevében történő aláírása – feltételezve annak megkötését – ezúton jóváhagyásra kerül.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az Unió nevében a jegyzőkönyv aláírására jogosult személyt vagy személyeket.

3. cikk

A megkötéséhez szükséges eljárások lefolytatásáig a jegyzőkönyvet az aláírásának napjától (2) kezdődően ideiglenes jelleggel alkalmazni kell.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. A. BARAKAUSKAS


(1)  HL L 205., 1999.8.4., 3. o.

(2)  A jegyzőkönyv aláírásának dátumát a Tanács Főtitkársága teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.