2013.12.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 355/60


A BIZOTTSÁG 1423/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 20.)

az intézményekre vonatkozó szavatolótőke-követelmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtási technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 437. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére és 492. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 575/2013/EU rendelet magában foglalja a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által a bankokra vonatkozóan meghatározott harmadik nemzetközi szabályozási keretrendszerben (2) (a továbbiakban: Bázel III) előírt nemzetközileg elfogadott előírásokat. Következésképp, és tekintettel arra, hogy a nyilvánosságra hozatali követelmények célja az átláthatóság javításának segítése a szabályozói tőke területén, az összehasonlíthatóság érdekében a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerint felügyelt európai intézmények nyilvánosságra hozatali szabályainak – az uniós szabályozási keret és annak sajátosságai figyelembevétele érdekében kiigazítva – összhangban kell állniuk a nemzetközi keretrendszerrel (amelyet a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságnak a tőkeösszetételre vonatkozó nyilvánosságra hozatali követelményekről szóló dokumentuma (4) ismertet).

(2)

Az 575/2013/EU rendelet egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a nyilvánosságra hozatalhoz táblacsoportot kell kidolgozni. Ennek tartalmaznia kell egy, a szavatolótőke nyilvánosságra hozatalára vonatkozó táblát, amelynek célja az, hogy tükrözze az intézmények részletes tőkepozícióját; továbbá egy, a tőkeinstrumentumok jellemzőire vonatkozó táblát, amelynek célja az, hogy tükrözze egy intézmény tőkeinstrumentumainak jellemzőire vonatkozó nyilvánosságra hozatal előírt részletességének szintjét.

(3)

Az intézmények tekintetében a számviteli célokból és a szabályozási célból történő konszolidáció köre eltérő, és ez különbségeket eredményez a szavatolótőke kiszámítása során felhasznált információk és a közzétett pénzügyi kimutatások, különösen a szavatolótőke-elemek terén felhasznált információk között. A szavatolótőke kiszámítása során felhasznált adatok és az intézmény pénzügyi kimutatásaiban használt adatok közötti eltérés kezelése érdekében szükséges annak közzététele is, hogy a szabályozási célú konszolidáció alkalmazásakor hogyan változnak meg a pénzügyi kimutatások szavatolótőke kiszámítása során használt elemei. Ezért a rendeletnek tartalmaznia kell egy olyan mérlegegyeztetési módszertant, amely tájékoztatást nyújt a szavatolótőke és a szabályozói tőkekövetelmények kiszámítása során használt mérlegtételek közötti egyeztetésről. Ennek érdekében egy olyan felügyeleti mérleget kell használni, amely csak a szavatolótőke tételeire vonatkozik.

(4)

E nyilvánosságra hozatali követelmények hatálya alá tartozó egyes intézmények pénzügyi kimutatásai nagy terjedelműek és összetettek. Egységes, egyértelműen meghatározott lépéseket követő megközelítésre van szükség annak elősegítése érdekében, hogy az intézmények elvégezhessék mérlegük egyeztetését.

(5)

E rendelet rendelkezései szoros összefüggésben állnak egymással, mivel a szavatolótőke-elemek nyilvánosságra hozatalára vonatkoznak. Azon rendelkezések közötti összhang biztosítása érdekében, amelyeknek azonos időben kell hatályba lépniük, valamint abból a célból, hogy elősegítsék az említett kötelezettségek hatálya alá tartozó személyek számára ezek átfogó áttekintését és a hozzájuk történő egyszerű hozzáférést, kívánatos az, hogy egyetlen rendelet tartalmazza az 575/2013/EU rendelet által előírt mindazon végrehajtási technikai standardokat, amelyek a szavatolótőke nyilvánosságra hozatalára vonatkoznak.

(6)

Az 575/2013/EU rendelet jelentős számú átmeneti rendelkezést tartalmaz a szavatolótőkére és a szavatolótőke-követelményekre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy világos képet lehessen kapni az intézmények fizetőképességéről, az átmeneti időszak tekintetében helyénvaló a nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó eltérő táblát bevezetni, amely tükrözi az 575/2013/EU rendelet átmeneti rendelkezéseit.

(7)

Mivel az 575/2013/EU rendelet alkalmazásának kezdete 2014. január 1-je és az intézményeknek a rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés céljából ki kell igazítaniuk rendszereiket, elegendő időt kell biztosítani számukra ahhoz, hogy ezt megtehessék.

(8)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által az Európai Bizottságnak benyújtott végrehajtási technikaistandard-tervezeteken alapul.

(9)

Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációkat bonyolított le az e rendelet alapját képező végrehajtási technikaistandard-tervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az 575/2013/EU rendelet 437. cikke (1) bekezdésének a), b), d) és e) pontja és 492. cikkének (3) bekezdése szerinti nyilvánosságra hozatal céljára szolgáló egységes táblákat.

2. cikk

A szavatolótőke-elemek teljes körű egyeztetése az auditált pénzügyi kimutatásokkal

Annak érdekében, hogy a szavatolótőke-elemek auditált pénzügyi kimutatásokkal való teljes körű egyeztetésére vonatkozó, az 575/2013/EU rendelet 437. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott nyilvánosságra hozatali követelményeknek megfeleljenek, az intézmények kötelesek az I. mellékletben említett módszertan alkalmazására, és az e módszertan alkalmazásának eredményeként született mérlegegyeztetési információk közzétételére.

3. cikk

Az intézmények által kibocsátott elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok, kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok és járulékos tőkeinstrumentumok főbb jellemzőinek leírása

Az intézmények által kibocsátott elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok, kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok és járulékos tőkeinstrumentumok főbb jellemzőinek közzétételére vonatkozó, az 575/2013/EU rendelet 437. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett követelményeknek való megfelelés érdekében az intézmények kötelesek a III. mellékletben található utasítások szerint kitölteni és közzétenni a tőkeinstrumentumok fő jellemzőire vonatkozó táblát, amelyet a II. melléklet tartalmaz.

4. cikk

Meghatározott szavatolótőke-elemek jellemzőinek és összegének nyilvánosságra hozatala

A meghatározott szavatolótőke-elemek főbb jellemzőinek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó, az 575/2013/EU rendelet 437. cikke (1) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében az intézmények az V. mellékletben található utasítások szerint kitöltik és közzéteszik a szavatolótőke általános nyilvánosságra hozatalának célját szolgáló táblát, amelyet a IV. melléklet tartalmaz.

5. cikk

Meghatározott szavatolótőke-elemek jellemzőinek és összegének nyilvánosságra hozatala az átmeneti időszak alatt

A 4. cikktől eltérve a 2014. március 31. és 2017. december 31. közötti időszakban a kiegészítő szavatolótőke-elemek nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet 492. cikke (3) bekezdésében előírt követelményeknek való megfelelés érdekében az intézmények a szavatolótőke általános nyilvánosságra hozatalának céljára szolgáló, a IV. mellékletben található és az V. melléklet utasításai szerint kitöltendő tábla helyett a VII. mellékletben található utasítások szerint kitöltik és közzéteszik a szavatolótőke nyilvánosságra hozatalának céljára szolgáló, átmenetileg alkalmazandó táblát, amelyet a VI. melléklet tartalmaz.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2014. március 31-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(4)  http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


I. MELLÉKLET

Mérlegegyeztetési módszertan

(1)

Az intézményeknek az e mellékletben meghatározott módszertant kell alkalmazniuk a szavatolótőke és a szabályozói tőkekövetelmények kiszámítása során használt mérlegtételek közötti egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás nyújtása érdekében. Az auditált pénzügyi kimutatásokban található szavatolótőke-elemeknek tartalmazniuk kell mindazokat az elemeket, amelyek a szabályozói tőkekövetelmények összetevői vagy abból kerülnek levonásra, beleértve a saját tőkét, a kötelezettségeket, mint például az adósságot, vagy egyéb olyan mérlegtételeket, amelyek érintik a szabályozói tőkekövetelményeket, így például immateriális javakat, cégértéket, halasztott adóköveteléseket.

(2)

Az intézmények kiindulópontként használják a szavatolótőke kiszámítására használt vonatkozó mérlegtételeket, hasonlóan, mint a közzétett pénzügyi kimutatásaikban. A pénzügyi kimutatások akkor minősülnek auditált pénzügyi kimutatásoknak, amikor elvégzik az évi végi pénzügyi kimutatások alapján történő egyeztetést.

(3)

Ha az intézmények konszolidált vagy szubkonszolidált alapon teljesítik az 575/2013/EU rendelet nyolcadik részében meghatározott kötelezettségeket, és ha a konszolidáció köre vagy a pénzügyi kimutatásokban a mérlegben használt konszolidációs módszer eltér az 575/2013/EU rendelet első része, II. címének 2. fejezete szerinti konszolidációs körtől és konszolidációs módszertől, az intézményeknek nyilvánosságra kell hozniuk a felügyeleti mérleget is, amely olyan mérleg, amelyet az 575/2013/EU rendelet első része II. címének 2. fejezete szerinti prudenciális konszolidáció szabályainak megfelelően állítottak össze, és amely a szavatolótőke elemeire korlátozódik. A felügyeleti mérlegnek legalább olyan részletesnek kell lennie, mint a szavatolótőke-elemekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokban szereplő mérlegnek, és a tételeit egyértelmű hozzárendeléssel kell feltüntetni a pénzügyi kimutatásokban szereplő mérleg szavatolótőke-tételei mellett. Az intézményeknek minőségi és mennyiségi tájékoztatást kell adniuk a szavatolótőke-elemek közötti azon különbségek tekintetében, amelyeknek oka a két mérleg konszolidációs körének és módszerének eltérése.

(4)

Másodsorban az intézményeknek a felügyeleti mérleg szavatolótőke-tételeit oly módon kell kiterjeszteniük, hogy a nyilvánosságra hozatal céljára szolgáló, átmenetileg alkalmazandó táblában és a szavatolótőke nyilvánosságra hozatalának céljára szolgáló táblában előírt valamennyi összetevő elkülönülten jelenjen meg. Az intézményeknek a mérleg elemeit csak olyan tagoltsági szintig kell kiterjeszteniük, amely szükséges ahhoz, hogy megkapják a nyilvánosságra hozatal céljára szolgáló, átmenetileg alkalmazandó táblában vagy a szavatolótőke nyilvánosságra hozatalának céljára szolgáló táblában előírt összetevőket.

(5)

Harmadrészt az intézményeknek hozzá kell rendelniük a 4. pontban meghatározott felügyeleti mérleg kiterjesztéséből eredő elemeket a nyilvánosságra hozatal céljára szolgáló, átmenetileg alkalmazandó táblában vagy a szavatolótőke nyilvánosságra hozatalának céljára szolgáló táblában található elemekhez.

(6)

Ha az intézmények konszolidált vagy szubkonszolidált alapon teljesítik az 575/2013/EU rendelet nyolcadik részében meghatározott kötelezettségeket, de a konszolidáció köre és a pénzügyi kimutatásokban a mérlegben használt konszolidációs módszer azonos az 575/2013/EU rendelet első része, II. címének 2. fejezetében meghatározott konszolidációs körrel és konszolidációs módszerrel, és az intézmények egyértelműen kijelentik, hogy nem állnak fenn különbségek a vonatkozó konszolidációs körök és módszerek között, akkor csak e melléklet 4. és 5. pontját kell alkalmazni a pénzügyi kimutatásokban található mérleg alapján.

(7)

Amennyiben az intézmények egyedi alapon teljesítik az 575/2013/EU rendelet nyolcadik részében meghatározott kötelezettségeket, e melléklet 3. pontját nem kell alkalmazni, és helyette a 4. és 5. pontot kell alkalmazni a pénzügyi kimutatásokban található mérleg alapján.

(8)

Az e mellékletben meghatározott módszertan alkalmazásából eredő, a szavatolótőke-elemekre vonatkozó mérlegegyeztetési tájékoztatás nem auditált formában is nyújtható.

II. MELLÉKLET

A tőkeinstrumentumok fő jellemzőit tartalmazó táblázat

Image 1

Szövege kép

Image 2

Szövege kép

III. MELLÉKLET

Útmutató a tőkeinstrumentumok fő jellemzőit tartalmazó táblázat kitöltéséhez

(1)

Az intézményeknek az e mellékletben található utasításokat kell követniük a tőkeinstrumentumok fő jellemzőit tartalmazó tábla kitöltése során, amelyet a II. melléklet tartalmaz.

(2)

Az intézményeknek a következő kategóriák tekintetében kell kitölteniük ezt a táblát: elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok, kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok és járulékos tőkeinstrumentumok.

(3)

A táblák a különböző instrumentumok jellemzőit feltüntető oszlopokat tartalmaznak. Azokban az esetekben, amikor azonos kategóriájú tőkeinstrumentumok azonos jellemzőkkel rendelkeznek, az intézmények kitölthetnek egyetlen oszlopot, megjelölve ezeket az azonos jellemzőket és feltüntetve azokat a kibocsátásokat, amelyekre az azonos jellemzők vonatkoznak.