28.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 353/43


A BIZOTTSÁG 1419/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 17.)

a termelői és az ágazatközi szervezetek elismeréséről, a termelői és az ágazatközi szervezetekre vonatkozó szabályok kiterjesztéséről, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt intervenciós árak közzétételéről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21., 27. és 32. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1379/2013/EU rendelet rendelkezik a termelői és az ágazatközi szervezetek elismeréséről, a termelői és az ágazatközi szervezetekre vonatkozó szabályok kiterjesztéséről, valamint a tárolási mechanizmust aktiváló intervenciós árak rögzítéséről.

(2)

Meg kell határozni a termelői és az ágazatközi szervezetek elismeréséhez, illetve az elismerés visszavonásához kapcsolódó határidőket, eljárásokat és kérelmek formátumát, valamint az elismerésről vagy az elismerés visszavonásáról szóló döntéseikről a tagállamok által a Bizottságnak küldendő értesítésre vonatkozó formátumot, határidőket és eljárásokat.

(3)

Indokolt megállapítani azon értesítések formátumát és a rájuk vonatkozó eljárásokat, amelyekben a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a szabályokról, amelyeket egy vagy több meghatározott területen valamennyi termelői szervezet vagy piaci szereplő számára kötelezővé kívánnak tenni.

(4)

Meg kell határozni azon intervenciós árak tagállamok általi közzétételének formátumára vonatkozó szabályokat, amelyeket az adott tagállam területén elismert termelői szervezetek kötelesek alkalmazni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a halászati és akvakultúra-termékekkel foglalkozó vizsgálóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „termelői szervezetek”: az 1379/2013/EU rendelet 6. és 9. cikke alapján létrehozott halászati és akvakultúra-ágazati termelői szervezetek és azok társulásai;

b)   „ágazatközi szervezetek”: az ágazati szereplőknek az 1379/2013/EU rendelet 11. cikke alapján létrehozott szervezetei.

2. cikk

A termelői és az ágazatközi szervezetek elismeréséhez kapcsolódó határidők és eljárások, valamint az elismerés iránti kérelem formája

(1)   Az elismerés iránt az 1379/2013/EU rendelet 14. és 16. cikke alapján benyújtott kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül az érintett tagállam döntéséről írásban tájékoztatja a termelői vagy ágazatközi szervezetet. Ha a tagállam visszautasítja az elismerést, megindokolja azt.

(2)   A termelői szervezetek és ágazatközi szervezetek elismerése iránti kérelem formáját az I. melléklet határozza meg.

3. cikk

A termelői és az ágazatközi szervezetek elismerésének visszavonására vonatkozó határidők és eljárások

Ha egy tagállam az 1379/2013/EU rendelet 18. cikke alapján vissza kívánja vonni egy termelői vagy ágazatközi szervezet elismerését, szándékáról és a visszavonás indokairól értesíti az érintett szervezetet. A tagállam lehetőséget biztosít a termelői vagy ágazatközi szervezetnek arra, hogy két hónapon belül megtegye észrevételeit.

4. cikk

Az elismerés odaítélésével vagy visszavonásával kapcsolatos döntések közlésére vonatkozó formátum, határidők és eljárások

(1)   A termelői vagy ágazatközi szervezetek tekintetében az elismerés megadásával vagy visszavonásával kapcsolatos, az 1379/2013/EU rendelet 14., 16. vagy 18. cikke alapján meghozott döntéseiket a tagállamok a II. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően közlik a Bizottsággal.

(2)   Az első albekezdésben említett közleményt a tagállamok az adott döntés időpontjától számított két hónapon belül küldik el.

(3)   A tájékoztatást közleményenként egy XML-fájlban kell elküldeni. Az XML-fájlt a Bizottságnak csatolmányként kell elküldeni a következő e-mail címre: MARE-B2@ec.europa.eu, a tárgysorban pedig a következő szöveget kell feltüntetni: communication on POs/IBOs.

5. cikk

Az olyan szabályok bejelentésére vonatkozó formátum és eljárás, amelyeket a tagállamok valamennyi termelő és gazdasági szereplő számára kötelezővé kívánnak tenni

(1)   Azoknak a termelői vagy ágazatközi szervezetekre vonatkozó szabályoknak a tekintetében, amelyeket a tagállamok az 1379/2013/EU rendelet 22. és 23. cikkében előírtak szerint egy vagy több meghatározott terület tekintetében valamennyi termelő és gazdasági szereplő számára kötelezővé kívánnak tenni, a tagállamok által a Bizottság részére küldendő értesítés formátumát a III. melléklet határozza meg.

(2)   A tagállamok az értesítést legalább két hónappal a szabályok kiterjesztésének tervezett hatálybalépési időpontja előtt elküldik a Bizottságnak.

(3)   A valamennyi termelő vagy gazdasági szereplő számára kötelezővé tett szabályok bármilyen tervezett módosítását az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelően be kell jelenteni.

6. cikk

Az intervenciós árak közzétételének formátuma

Az 1379/2013/EU rendelet 31. cikkének (4) bekezdése szerinti intervenciós árak közzétételének formátumát e rendelet IV. melléklete határozza meg.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.


I. MELLÉKLET

AZ ELISMERÉS IRÁNTI KÉRELMEK FORMÁJA

A termelői vagy ágazatközi szervezetek elismerése iránti kérelmeknek az alábbi információkat kell tartalmazniuk:

a)

a termelői vagy ágazatközi szervezet alapszabálya;

b)

a belső működési szabályok az 1379/2013/EU rendelet 17. cikkében megállapított elvekkel összhangban;

c)

a termelői vagy ágazatközi szervezet érdekében és nevében eljárásra felhatalmazott személyek neve;

d)

bizonyíték arról, hogy a termelői vagy ágazatközi szervezet megfelel az 1379/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében, illetve 16. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek;

e)

a termelői vagy ágazatközi szervezet által végzett tevékenység részletei, beleértve a tevékenység végzésének területét, valamint az elismerés tárgyát képező halászati és akvakutúra-termékek ismertetését.


II. MELLÉKLET

AZ ELISMERÉS MEGADÁSÁRA VAGY VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEK KÖZLÉSÉNEK FORMÁTUMA

Az elismerés megadására vagy visszavonására vonatkozóan meghozott döntésekről szóló, a tagállamok által a Bizottságnak küldendő értesítésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

Övezet neve

Elem neve (1)

Karakterek maximális száma

Meghatározás és megjegyzések

Tagállam

MS

3

Az elismerés megadásáról vagy visszavonásáról szóló döntést küldő tagállam (hárombetűs–ISO-kód)

Szervezet típusa

TO

3

PO: termelői szervezet; APO: termelői szervezetek társulása; IBO: ágazatközi szervezet

Nyilvántartási szám

RN

Az a szám, amely alatt a szervezetet nyilvántartásba vették

Szervezet neve

NO

A PO, APO vagy IBO neve, amely alatt a szervezetet nyilvántartásba vették

Kapcsolat

CO

100

Szabad szöveg. A cím legyen kellően világos ahhoz, hogy a szervezettel kapcsolatba lehessen lépni: levelezési cím, telefon, fax, e-mail és a weboldal címe

Tevékenységi terület

AA

N: nemzeti T: határokon átnyúló (a többi érintett tagállamot a hárombetűs ISO-kóddal kell feltüntetni)

Illetékességi terület

AC

100

Az alábbiak közül határozzon meg egy vagy több területet:

 

PO esetében: tengeri akvakultúra, édesvízi akvakultúra; part menti halászat a kisüzemi halászatot is beleértve; nyílt tengeri halászat és távoli halászterületeken folytatott halászat; más (határozza meg)

 

IBO esetében: termelés (halászati vagy akvakultúra); feldolgozás; forgalmazás; más (határozza meg)

Az elismerés időpontja

DR

10

éééé-hh-nn

Az elismerés visszavonásának időpontja

DW

10

éééé-hh-nn, adott esetben


(1)  Ezeket az elemeket az ORG gyökérelemen belül kell elhelyezni. A névtér a következő: urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1


III. MELLÉKLET

A SZABÁLYOK KITERJESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS FORMÁTUMA

A tagállamok által a Bizottságnak küldendő, az általuk kiterjeszteni kívánt szabályokról szóló értesítésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a)

az érintett termelői vagy ágazatközi szervezet neve és levelezési címe;

b)

az annak igazolásához szükséges valamennyi információ, hogy a termelői vagy ágazatközi szervezet az 1379/2013/EU rendelet 22. cikkének (2) bekezdése, 22. cikkének (3) bekezdése, illetve 23. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően reprezentatív;

c)

a kiterjesztendő szabályok;

d)

a szabályok kiterjesztésének indoklása, amelyet megfelelő adatok és más releváns információk támasztanak alá;

e)

az a terület vagy területek, amely(ek) vonatkozásában a szabályokat kötelezővé kívánják tenni;

f)

a szabályok kiterjesztésének alkalmazási időszaka;

g)

a hatálybalépés napja.


IV. MELLÉKLET

AZ INTERVENCIÓS ÁRAK KÖZZÉTÉTELÉNEK FORMÁTUMA

A tagállamok által a területükön alkalmazandó intervenciós árakat felsoroló közzétételnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a)

az intervenciós árak alkalmazási időszaka;

b)

az érintett tagállam;

c)

adott esetben azon régió vagy régiók neve, ahol az intervenciós árak alkalmazandók, valamint e régió(k)nak az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) szerinti NUTS-kódja;

d)

az intervenciós árak rögzítésének hatálya alá tartozó halászati termékek megnevezése az egyes fajok hárombetűs FAO-kódjával együtt;

e)

az egyes fajok esetében az alkalmazandó intervenciós ár tömeg szerinti bontásban;

f)

a használt pénznem.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).