28.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/86


A TANÁCS 1385/2013/EU RENDELETE

(2013. december 17.)

az 850/98/EK és az 1224/2009/EU tanácsi rendelet, valamint az 1069/2009/EK, a 1379/2013/EU és a 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2012/419/EU európai tanácsi határozatával (3)2014. január 1-jével módosította Mayotte Unióval kapcsolatos jogállását. Az említett időponttól Mayotte nem tartozik a tengerentúli országok és területek közé, és az Unió egyik - az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349.cikke és 355. cikkének (1) bekezdése szerinti - legkülső régiójává válik. Mayotte jogállásának e fenti megváltozását követően az uniós jogot 2014. január 1-től alkalmazni kell Mayotte-on. Tekintettel Mayotte sajátos társadalmi és gazdasági strukturális helyzetére, amelyet távoli fekvése, sziget jellege, illetve kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyai súlyosbítanak több területen helyénvaló bizonyos különleges intézkedéseket megállapítani.

(2)

A halászat és az állategészségügy területén szükség van a következő rendeletek módosítására.

(3)

A 850/98/EK tanácsi rendeletet (4) érintően egyrészt a rendelet területi hatályát ki kell terjeszteni a Mayotte, mint új legkülső régió körüli vizekre, másrészt a Mayotte szigete közelében élő, nagytermetű vándorló halak halrajainak megőrzése érdekében a sziget alapvonalától számított 24 mérföldes körzetben a tonhal és a makrahalszerűek halrajainak erszényes kerítőhálóval történő halászatát meg kell tiltani.

(4)

A 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (5) illetően a halászati termékek címkézésére vonatkozó szabályok alkalmazása – Mayotte nagyon széttagolt és kevéssé fejlett forgalmazási rendszerei miatt – a fogyasztókhoz eljuttatott információhoz képest aránytalanul nagy terhet jelentene a kiskereskedők számára. Következésképp helyénvaló átmeneti eltérést biztosítani a kiskereskedelmi forgalomban a végső fogyasztónak Mayotte-on felkínált halászati termékek címkézésére vonatkozó szabályoktól.

(5)

A közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (6) illetően különleges intézkedéseket kell bevezetni a halászati kapacitás és a hajóflotta-nyilvántartás vonatkozásában.

(6)

A francia lobogó alatt hajózó és Mayotte francia megyéből üzemelő flotta egy jelentős része olyan, 10 méternél rövidebb és a sziget körül elszórtan tevékenykedő és meghatározott kirakodóhellyel nem rendelkező hajókból áll, amelyeket még azonosítani kell, amelyek méretét meg kell határozni és amelyeket fel kell szerelni a minimális biztonsági felszerelésekkel ahhoz, hogy bekerülhessenek az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásba. Így Franciaország a nyilvántartást 2021. december 31-ig nem fogja tudni elkészíteni. Franciaországnak ugyanakkor a nyilvántartásban nem szereplő halászhajók elterjedésének megelőzése érdekében egy, az e szegmenshez tartozó hajók alapvető azonosítását garantáló átmeneti hajóflotta-nyilvántartást kell vezetnie.

(7)

Tekintettel arra, hogy Franciaország fejlesztési tervet nyújtott be az Indiai-óceáni Tonhalbizottsághoz (IOTC), amelyben felvázolta a mayotte-i flotta indikatív méretét és a Mayotte-on – mint új legkülső régióban – állomásozó, 23 méternél rövidebb hosszúságú, mechanikus hálóemelővel felszerelt hosszú horogsoros hajók és erszényes kerítőhálós hajók kevéssé fejlett flottájának várható alakulását, és amely tervvel kapcsolatban az IOTC-megállapodás egyetlen szerződő fele – így az Unió sem – emelt kifogást, helyénvaló az említett tervben szereplő referenciaértékeket a Mayotte kikötőiben nyilvántartásba vett, 23 méternél rövidebb hosszúságú, mechanikus hálóemelővel felszerelt hosszú horogsoros hajók és erszényes kerítőhálós hajók flottájának a kapacitása vonatkozásában felső korlátként használni. Eltérve az általánosan alkalmazandó uniós szabályoktól, Mayotte jelenlegi sajátos társadalmi és gazdasági helyzete miatt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy Franciaország 2025-ig meg tudja növelni a kisebb hajókból álló flottája fent említett, kevéssé fejlett szegmensének kapacitásait.

(8)

Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (7) érintően meg kell jegyezni, hogy Mayotte nem rendelkezik az állati melléktermékek feldolgozásához szükséges ipari kapacitással. Helyénvaló tehát Franciaország részére lehetővé tenni, hogy öt év alatt létrehozza az állati melléktermékeknek az 1069/2009/EK rendeletnek teljes mértékben megfelelő azonosításához, kezeléséhez, szállításához, megmunkálásához és ártalmatlanításához szükséges infrastruktúrát Mayotte szigetén.

(9)

A 1224/2009/EK tanácsi rendeletet (8) érintően úgy tűnik, hogy Mayotte legkülső régióvá válásának napjáig Franciaország nem lesz képes eleget tenni az összes uniós ellenőrzési kötelezettségnek a mayotte-i flotta „Mayotte. Nyíltvízi és tengerfenéken élő fajok. Hosszúság < 10 m.” szegmense tekintetében. Az ehhez a szegmenshez tartozó, a sziget körül elszórtan tevékenykedő, meghatározott kirakodóhellyel nem rendelkező hajókat még azonosítani kell. Ezenfelül még ki kell képezni a halászokat és az ellenőröket, és ki kell építeni a megfelelő igazgatási és fizikai infrastruktúrát. Ezért tehát átmeneti eltérést kell biztosítani az említett flottaszegmens vonatkozásában a halászhajók ellenőrzésére és jellemzőire, a tengeren folytatott tevékenységükre, felszerelésükre és fogási mennyiségeikre vonatkozó bizonyos szabályoktól, a kifogott mennyiségeknek a hajótól a piacra kerüléséig tartó összes szakasz tekintetében. Annak érdekében azonban, hogy az 1224/2009/EK rendelet legfontosabb célkitűzései közül legalább bizonyosak teljesüljenek, Franciaországnak létre kell hoznia egy nemzeti ellenőrző rendszert, amely lehetővé teszi a flotta ezen szegmense által végzett tevékenységek ellenőrzését és nyomon követését, illetve az Unió által előírt nemzetközi jelentési kötelezettségeknek való megfelelést.

(10)

A 850/98/EK, az 1069/2009/EK, az 1224/2009/EK, a 1379/2013/EU és a 1380/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 850/98/EK rendelet módosításai

A 850/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„h)

8. régió

Franciaország felségjoga vagy joghatósága alá tartozó minden vízterület Réunion és Mayotte, Franciaország tengerentúli megyéi partjainál.”

2.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„34g cikk

A halászati tevékenységek korlátozása a Mayotte szigetét körülvevő 24 mérföldes zónában

A hajóknak tilos bármilyen fajta erszényes kerítőhálót használni a tonhal és a makrahalszerűek halrajainak halászata céljából Mayotte mint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikke értelmében vett legkülső régió partjától, azaz a felségvizek mérésének alapját képező alapvonaltól mért 24 mérföldes területen belül.”.

2. cikk

A 1379/2013/EU rendelet módosítása

A 1379/2013/EU rendelet 35. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6)   A kiskereskedelmi forgalomban a végső fogyasztónak Mayotte-on – mint az EUMSZ. 349. cikke értelmében vett legkülső régióban – felkínált termékekre az (1), (2) és (3) bekezdés 2021. december 31-ig nem alkalmazandó.”

3. cikk

A 1380/2013/EU rendelet módosításai

A 1380/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az (1) bekezdéstől eltérve, Franciaország 2025. december 31-ig engedélyt kap új kapacitások bevezetésére a II. mellékletben említett, különböző, Mayotte-on – mint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikke értelmében vett legkülső régióban (a továbbiakban: „Mayotte”) – meglévő szegmensekben anélkül, hogy az új kapacitással egyenértékű kapacitáscsökkentést kellene végrehajtania.”

2.

A 36. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(5)   Az (1) bekezdéstől eltérve, Franciaország 2021. december 31-ig mentesül azon kötelezettsége alól, hogy az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásában szerepeltesse a 10 méternél kisebb teljes hosszúságú és Mayotte-ról üzemelő hajókat.

(6)   2021. december 31-ig Franciaország átmeneti nyilvántartást köteles vezetni a 10 méternél kisebb teljes hosszúságú és Mayotte-ról üzemelő halászhajókról. Ennek a nyilvántartásnak minden hajóra vonatkozóan tartalmaznia kell legalább annak nevét, teljes hosszúságát és azonosító kódját. Az átmeneti nyilvántartásban szereplő hajókat Mayotte-on nyilvántartott hajóknak kell tekinteni.”

3.

Az e rendelet mellékletében található, Mayotte-ra vonatkozó sorokat a 1380/2013/EU rendelet II. mellékletében található táblázatba kell beilleszteni a Guadeloupe: nyíltvízi fajok. H > 12 m sor után.

4. cikk

Az 1069/2009/EK rendelet módosítása

Az 1069/2009/EK rendelet 56. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„56. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. március 4-től kell alkalmazni.

A 4. cikk ugyanakkor Mayotte, mint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikke szerinti legkülső régió (a továbbiakban: „Mayotte”) vonatkozásában 2021. január 1-jétől alkalmazandó. A Mayotte-on 2021. január 1-je előtt képződő állati melléktermékeket és a belőlük származó termékeket az e rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kell ártalmatlanítani.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.”

5. cikk

Az 1224/2009/EK rendelet módosítása

Az 1224/2009/EK rendelet a következő cikkel egészül ki:

„2a. cikk

Az uniós ellenőrzési rendszer alkalmazása Mayotte, mint legkülső régió flottájának bizonyos szegmenseire

(1)   2021. december 31-ig az 5. cikk (3) bekezdését, a 6., 8., 41., 56., 58–62., 66., 68. és a 109. cikket Franciaországra nem kell alkalmazni a 10 méternél kisebb teljes hosszúságú és Mayotte-ról, mint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkének értelmében vett legkülső régióból (a továbbiakban: „Mayotte”) üzemelő halászhajók, azok tevékenysége és az általuk kifogott mennyiségek tekintetében.

(2)   2014. szeptember 30-ig Franciaországnak létre kell hoznia a 10 méternél kisebb teljes hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő halászhajókra alkalmazandó egyszerűsített és átmeneti ellenőrző rendszerét. Ennek a rendszernek a következőkre kell kiterjednie:

a)

a halászati kapacitás ismerete;

b)

a Mayotte vizeihez való hozzáférés;

c)

bejelentési kötelezettségek bevezetése;

d)

az ellenőrzési tevékenységekért felelős hatóságok kijelölése;

e)

olyan intézkedések, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a 10 méternél hosszabb hajókon történő bármilyen végrehajtás megkülönböztetés-mentesen történjen.

2020. szeptember 30-ig Franciaország cselekvési tervet nyújt be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 2022. január 1-jétől a 10 méternél kisebb teljes hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő halászhajók tekintetében teljes mértékben végrehajtsa az 1224/2009/EK rendeletet. A cselekvési terv Franciaország és a Bizottság közötti egyeztetés tárgya. A cselekvési terv végrehajtása érdekében Franciaország minden szükséges intézkedést megtesz.”

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. LINKEVIČIUS


(1)  2013. december 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 341., 2013.11.21., 97. o.

(3)  Az Európai Tanács 2012/419/EU határozata ( 2012. július 11. ) Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról (HL L 204., 2012.7.31., 131. o.).

(4)  A Tanács 850/98/EK rendelet (1998. március 30.) a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról (HL L 125., 1998.4.27., 1. o.)

(5)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(6)  Lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete ( 2009. október 21. ) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

(8)  A Tanács 1224/2009/EK rendelete ( 2009. november 20. ) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).


MELLÉKLET

A HALÁSZATI KAPACITÁS FELSŐ ÉRTÉKHATÁRAI A MAYOTTE-ON MINT AZ EUMSZ 349. CIKKE SZERINTI EGYIK LEGKÜLSŐ RÉGIÓBAN NYILVÁNTARTOTT FLOTTÁRA VONATKOZÓAN

Mayotte. Kerítőhálós hajók

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte.

Mechanikus hálóemelővel felszerelt hosszú horogsoros hajók H < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte.

Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. H < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  Az IOTC elé 2011. január 7-én beterjesztett fejlesztési tervnek megfelelően.

(2)  A felső értékhatárokat meghatározásukat követően, de legkésőbb 2025. december 31-ig fel kell tüntetni ebben a táblázatban.