20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/27


A BIZOTTSÁG 1372/2013/EU RENDELETE

(2013. december 19.)

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 92. cikkére,

mivel:

(1)

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottsághoz több kérelem érkezett, amelyben a tagállamok a 883/2004/EK rendelet VIII. és XI. mellékletének, valamint a 987/2009/EK rendelet 1. és 5. mellékletének módosítását javasolták annak érdekében, hogy a mellékletek és a nemzeti jogszabályi változások nagyobb összhangban legyenek egymással, illetve hogy egyszerűbbé váljon a rendeletek alkalmazása.

(2)

A 883/2004/EK rendelet mellékletei áttekintést nyújtanak egyrészt azon tagállamokról, amelyek nem alkalmaznak arányos számítást az öregségi és a túlélő hozzátartozói nyugdíjak esetében, másrészt pedig a tagállami jogszabályok alkalmazására vonatkozó különleges rendelkezésekről.

(3)

A 987/2009/EK rendelet mellékletei áttekintést nyújtanak a kétoldalú megállapodások továbbra is hatályos végrehajtási rendelkezéseiről és azokról a tagállamokról, amelyek az előző naptári évben a saját jogszabályaik szerint nyújtott munkanélküli-ellátások átlagos összege alapján határozzák meg a munkanélküli-ellátások legnagyobb megtéríthető összegét.

(4)

A szociális rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság egyetértett a kért módosításokkal és benyújtotta a Bizottságnak a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet mellékleteinek technikai módosításához szükséges javaslatokat.

(5)

A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a (4) preambulumbekezdésben említett mellékleteket kiegészítsék a technikai módosításokra vonatkozó javaslatokkal.

(6)

A 883/2004/EK rendeletet és a 987/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 883/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A VIII. melléklet 2. része a következőképpen módosul:

a)

az „AUSZTRIA” című szakaszban az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A 2004. november 18-i általános nyugdíjtörvény (APG) szerinti nyugdíjszámlán alapuló öregségi nyugdíj és az az alapján számított túlélő hozzátartozói nyugdíj;”;

b)

a szöveg a „BULGÁRIA” című szakasz után a következő új szakasszal egészül ki:

„CSEH KÖZTÁRSASÁG

A 426/2011 Sb. számú törvény alapján létrehozott második pillér rendszeréből fizetett nyugdíjak.”.

2.

A XI. melléklet „HOLLANDIA” című szakasza az f) pont után a következő fa) ponttal egészül ki:

„fa)

Amíg el nem éri az öregségi biztosításról szóló általános törvény (Algemene Oudersdomswet) 7a. cikke szerinti nyugdíjkorhatárt, az egészségbiztosítási törvény (Zorgverzekeringswet) 69. cikkének (1) bekezdése által említett minden személyt, akinek a 65. életévének betöltését megelőző hónap utolsó napján e szakasz (1) bekezdésének f) pontja alapján Hollandia által fizetendő nyugdíjat vagy ellátást folyósítanak, úgy kell tekinteni mint e rendelet 22. cikke szerinti nyugdíjigénylőt.”.

2. cikk

A 987/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 1. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „DÁNIA–FRANCIAORSZÁG” című szakaszt el kell hagyni;

b)

a „DÁNIA–HOLLANDIA” című szakaszt el kell hagyni;

c)

a „GÖRÖGORSZÁG–HOLLANDIA” című szakaszt el kell hagyni;

d)

a „SPANYOLORSZÁG–HOLLANDIA” című szakaszt el kell hagyni;

e)

a „FRANCIAORSZÁG–LUXEMBURG” című szakaszban

i.

az a) és a b) pontot el kell hagyni;

ii.

a c) és a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az 1976. július 2-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek az 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítéséről történő lemondásról;

b)

Az 1995. július 17-i és szeptember 20-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 93., 95. és 96. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezésének feltételeiről”;

f)

a „FRANCIAORSZÁG–HOLLANDIA” című szakasz a következőképpen módosul:

i.

a b) és a c) pontot el kell hagyni;

ii.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1997. április 28-i megállapodás az 574/72/EGK rendelet 105. cikke értelmében végzett igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról”;

g)

az „OLASZORSZÁG–HOLLANDIA” című szakaszt el kell hagyni;

h)

a „HOLLANDIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” című szakasz a következőképpen módosul:

i.

a b) pontot el kell hagyni;

ii.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1954. augusztus 11-i egyezmény végrehajtásáról szóló, 1956. június 12-i igazgatási megállapodás 3. cikkének második mondata.”

2.

Az 5. melléklet a „NÉMETORSZÁG” című szakasz után a „HOLLANDIA” című szakasszal egészül ki.

3. cikk

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.