18.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/10


A BIZOTTSÁG 1352/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 4.)

a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formanyomtatványok kidolgozásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére és 12. cikke (7) bekezdésére,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 608/2013/EU rendelet meghatározza, hogy a vámhatóságok milyen feltételek és eljárások alapján intézkedhetnek azokban az esetekben, amikor feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő áruk a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) alapján vámfelügyelet vagy vámellenőrzés alatt állnak, vagy az alatt kellett volna állniuk.

(2)

A 608/2013/EU rendelettel összhangban az arra jogosultsággal rendelkező személyek és szervezetek kérelmet nyújthatnak be az illetékes vámszervekhez, hogy azok járjanak el az ilyen áruk ügyében (kérelem), továbbá kérhetik a vámhatóságok általi – a korábban jóváhagyott kérelemnek megfelelő – intézkedésre megállapított határidő meghosszabbítását (határidő-hosszabbítás iránti kérelem).

(3)

A kérelem és a határidő-hosszabbítás iránti kérelem egységes feltételeinek biztosítása érdekében formanyomtatványokat kell kidolgozni.

(4)

A formanyomtatványok az 1383/2003/EK rendelet (3) végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról szóló 1891/2004/EK bizottsági rendeletben (4) meghatározott formanyomtatványok helyébe lépnek, az 1383/2003/EK tanácsi rendeletet pedig a 608/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezi.

(5)

Az 1891/2004/EK bizottsági rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(6)

A 608/2013/EU rendelet 2014. január 1-jétől alkalmazandó és ezért ezt a rendeletet is ugyanezen időponttól kell alkalmazni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 608/2013/EU rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében említett Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 608/2013/EU rendelet 6. cikkében említett, a feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő árukkal kapcsolatos vámhatósági intézkedés megtételére irányuló kérelmet az e rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

(2)   A 608/2013/EU rendelet 12. cikkében említett, a vámhatóságok általi intézkedésre megállapított határidő meghosszabbítása iránti kérelmet (határidő-hosszabbítás iránti kérelem) az e rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

(3)   Az I. és II. mellékletben meghatározott formanyomtatványokat a III. mellékletben foglalt felhasználói útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

2. cikk

A 608/2013/EU rendelet 5. cikke (6) bekezdésének sérelme nélkül az e rendelet I. és II. mellékletében meghatározott formanyomtatványokat szükség esetén olvasható kézírással is ki lehet tölteni.

A formanyomtatványok nem tartalmazhatnak törléseket, átírt szavakat vagy egyéb módosításokat, valamint két példányban kell azokat benyújtani.

A kézzel írt formanyomtatványokat tollal és nyomtatott betűvel kell kitölteni.

3. cikk

Az 1891/2004/EK rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 181., 2013.6.29., 15. o.

(2)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).

(3)  A Tanács 2003. július 22-i 1383/2003/EK rendelete az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről (HL L 196., 2003.8.2., 7. o.).

(4)  A Bizottság 2004. október 21-i 1891/2004/EK rendelete az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági rendelkezésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 1383/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról (HL L 328., 2004.10.30., 16. o.).


I. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


III. MELLÉKLET

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

I.   A KÉRELMEZŐ ÁLTAL KITÖLTENDŐ, AZ I. MELLÉKLETBEN FOGLALT INTÉZKEDÉS IRÁNTI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYON SZEREPLŐ ROVATOK MEGHATÁROZÁSAI

A formanyomtatványon csillaggal (*) jelölt mezőket kötelező kitölteni.

Amennyiben egy rovaton belül több mezőt is plusz (+) jelöléssel láttak el, legalább az egyiket ki kell tölteni.

A „vámszervek számára fenntartott hely” megjelöléssel ellátott rovatokba nem szabad beleírni.

1. rovat:   Kérelmező

A kérelmezőre vonatkozó adatokat ebben a rovatban kell feltüntetni. A rovat tartalmazza a kérelmező nevére, teljes címére, telefonszámára, mobilszámára vagy faxszámára vonatkozó adatokat. A kérelmező adott esetben feltüntetheti adóazonosító jelét, bármely egyéb nemzeti nyilvántartási számot és azonosító számát, amely az Unión belül egységes, a vámtevékenységekben részt vevő gazdasági szereplők számára tagállami vámhatóság által kibocsátott szám. A kérelmező adott esetben megjelölheti e-mail címét és weboldalának címét is.

2. rovat:   Uniós/nemzeti kérelem

A megfelelő rovatot be kell jelölni annak feltüntetése érdekében, hogy a kérelem a 608/2013/EU rendelet 2. cikkének (10) és (11) bekezdésében foglaltak alapján uniós vagy nemzeti kérelemnek minősül.

3. rovat:   A kérelmező jogállása

A megfelelő rovatot be kell jelölni a kérelmező jogállásának a 608/2013/EU rendelet 3. cikke értelmében történő feltüntetése érdekében. A kérelemnek tartalmaznia kell azon iratokat, amelyek alapján az illetékes vámszerv megbizonyosodhat arról, hogy a kérelmező jogosult a kérelem benyújtására.

4. rovat:   A kérelmező nevében kérelmet benyújtó képviselő

Amennyiben a kérelmező képviselő útján nyújt be kérelmet, a képviselő személy adatait ebben a rovatban kell feltüntetni. A kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő személy képviseleti jogának igazolását, a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállam jogszabályaival összhangban, és a megfelelő rovatot ki kell pipálni.

5. rovat:   Annak a jognak/azoknak a jogoknak a típusa(i), amelyekkel kapcsolatban a kérelmet beadták

A megfelelő rovat kipipálásával be kell jelölni az érvényesíteni kívánt szellemi tulajdonjogok típusát/típusait.

6. rovat:   Azon tagállam, vagy uniós kérelem esetén azon tagállamok, ahol vámhatósági intézkedést kérnek

Uniós kérelem esetén a megfelelő rovat kipipálásával be kell jelölni azon tagállamot, vagy azokat a tagállamokat, ahol vámhatósági intézkedést kérnek.

7. rovat:   Jogi ügyek képviselője

A kérelmező által kijelölt, a jogi ügyekben illetékes képviselő adatait fel kell tüntetni ebben a rovatban.

8. rovat:   Technikai ügyek képviselője

Amennyiben a technikai ügyeket más személy képviseli, mint a 7. rovatban megjelölt jogi ügyeket képviselő személy, a technikai ügyekben illetékes képviselő adatait ebben a rovatban kell feltüntetni.

9. rovat:   Uniós kérelem esetén a jogi és technikai ügyek kijelölt képviselőinek adatai

Uniós kérelem esetén a kérelmező által kijelölt, a technikai és jogi ügyekben a 6. rovatban megjelölt tagállamokban illetékes képviselő vagy képviselők adatait egy külön mellékletben kell feltüntetni, amely tartalmazza a 7. és 8. rovatban kért információk részleteit. Amennyiben egy képviselőt egynél több tagállamban történő eljárásra jelöltek ki, egyértelműen fel kell tüntetni, hogy e kijelölés mely tagállamokra vonatkozik.

10. rovat:   A kis csomagokra vonatkozó eljárás

Amennyiben a kérelmező a 608/2013/EU rendelet 26. cikkében meghatározott kiscsomagokra vonatkozó megsemmisítési eljárás alkalmazását kívánja kérelmezni, úgy ezt a rovatot ki kell pipálni.

11. rovat:   Azon jogok felsorolása, amelyekkel kapcsolatban a kérelmet beadták

Az érvényesíteni kívánt joggal vagy jogokkal kapcsolatos információkat ebben a rovatban kell feltüntetni.

A „Szám” oszlopban fel kell tüntetni azon szellemi tulajdonjogokra vonatkozó egymást követő számokat, amelyek vonatkozásában a kérelmet benyújtották.

A „jog típusa” oszlopban fel kell tüntetni a szellemi tulajdonjogok típusát a megfelelő rövidítések felhasználásával, amelyek zárójelben jelennek meg az 5. rovatban.

Az „árujegyzék, amelyre a jog vonatkozik” oszlopban fel kell tüntetni a releváns szellemi tulajdonjog által érintett áruk típusát és azon árukat, amelyek vonatkozásában a kérelmező vámhatósági érvényesítést kíván igénybe venni.

A 12–28. rovatban a „korlátozott hozzáférés” alpont

Amennyiben a kérelmező úgy kívánja, hogy az általa a 12–28. rovatban megadott információkat a 608/2013/EU rendelet 31. cikkének (5) pontja értelmében korlátozott hozzáférésűnek minősítsék, úgy ezt az alpontot ki kell pipálni.

2. oldal:   Az eredeti árukkal kapcsolatos információk a 12–19. rovatban

A kérelmező a 12–19. rovatban adott esetben feltünteti az eredeti áruk pontos leírását és műszaki adatait, a vámhatóságok által a szellemi tulajdonjogot feltehetően sértő áruk azonosításának lehetővé tételéhez szükséges információkat, valamint a vámhatóságok által az érintett szellemi tulajdonjog(ok) megsértése kockázatának elemzése és értékelése során felhasználható információkat.

12. rovat:   Az áruk adatai

A 12. rovat tartalmazza az eredeti áruk leírását, ideértve a kikészítést, a grafikai jelzéseket, a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjaikat és az uniós belső piaci értéküket. A kérelmező adott esetben a szóban forgó áruk képeit is rendelkezésre bocsátja. Az információkat a különböző árutípusok vagy különböző árucsoportok szerint kell elrendezni.

13. rovat:   Az áruk megkülönböztető jegyei

A 13. rovat tartalmazza az eredeti áruk tipikus tulajdonságait összefoglaló információkat, például jelöléseket, címkéket, biztonsági szálakat, hologramokat, gombokat, függő címkéket és vonalkódot, feltüntetve az árukon a tulajdonságok pontos helyét és megjelenését.

14. rovat:   A gyártás helye

A 14. rovat tartalmazza az eredeti áruk gyártási helyével kapcsolatos információkat.

15. rovat:   Érintett vállalatok

A 15. rovat tartalmazza az engedéllyel rendelkező importőrökkel, szállítókkal, gyártókkal, fuvarozókkal, a címzettekkel vagy exportőrökkel kapcsolatos információkat. Az információkat a különböző árutípusok szerint kell elrendezni.

16. rovat:   Kereskedők

A 16. rovat tartalmazza a szellemi tulajdonjog(ok) használatát igénylő termékek kereskedelmével felhatalmazott személyekkel és szervezetekkel kapcsolatos információkat. Ezen információk magukban foglalják az említett személyek és szervezetek nevét, címét és nyilvántartási számát, például EORI azonosító számát. Ezenfelül az információk tartalmaznak arra vonatkozóan is információkat, hogy miként igazolhatják az engedélyesek a szóban forgó szellemi tulajdonjog(ok) használatára szóló engedélyüket.

17. rovat:   Az áruk vámvizsgálatával és forgalmazásával kapcsolatos információk

A 17. rovat tartalmazza az eredeti áruk forgalmazási láncával kapcsolatos információkat, például a központi raktárakra, elosztóhelyekre, közlekedési módokra, közlekedési útvonalakra és szállításra, valamint a vámeljárásokra és az eredeti áruk vámkezelést végző vámhivatalokra vonatkozó információkat.

18. rovat:   Csomagok

E rovat tartalmazza az eredeti áruk csomagolására vonatkozó információkat, például az alábbiakat:

a)

a csomagok fajtáit, megjelölve a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (1) 38. mellékletében megadott vonatkozó kódok használatával;

b)

a csomagok tipikus tulajdonságait (például jelöléseket, címkét, biztonsági szálakat, hologramokat, gombokat, függő címkéket és vonalkódot), ideértve a tulajdonságok csomagon belüli pontos helyét;

c)

különleges csomagolási kivitelt (szín, alak);

d)

adott esetben ezen áruk képeit.

19. rovat:   Kísérődokumentumok

A 19. rovat tartalmazza az eredeti árukat kísérő dokumentumokkal, például tájékoztató füzetekkel, használati utasításokkal, garancialevéllel vagy egyéb hasonló cikkekkel kapcsolatos információkat.

3. oldal:   A feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő árukkal kapcsolatos információk a 20–27. rovatban

A kérelmező adott esetben feltünteti a 20–27. rovatban a vámhatóság által, az érintett szellemi tulajdonjog(ok) megsértése kockázatáról végzett elemzéssel és értékeléssel kapcsolatos információkat.

20. rovat:   Az áruk adatai

A 20. rovat tartalmazza a szellemi tulajdonjogot feltehetően sértő áruk (jogsértő áruk) leírását, ideértve a kikészítést és a grafikai jelzéseket. A kérelmező adott esetben a szóban forgó áruk képeit is rendelkezésre bocsátja. Az információkat a különböző árutípusok vagy különböző árucsoportok szerint kell elrendezni.

21. rovat:   Az áruk megkülönböztető jegyei

A 21. rovat tartalmazza a feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő áruk tipikus tulajdonságait összefoglaló információkat, például jelöléseket, címkét, biztonsági szálakat, hologramokat, gombokat, függő címkéket és vonalkódot, feltüntetve az árukon a tulajdonságok pontos helyét és megjelenését.

22. rovat:   A gyártás helye

A 22. rovat tartalmazza a jogsértő áruk ismert vagy feltételezett származási helyével, eredetével és szállításával kapcsolatos információkat.

23. rovat:   Érintett vállalatok

A 23. rovat tartalmazza a releváns szellemi tulajdonjogok megsértésében feltehetően érintett importőrökkel, szállítókkal, gyártókkal, fuvarozókkal, a címzettekkel vagy exportőrökkel kapcsolatos információkat.

24. rovat:   Kereskedők

A 24. rovat tartalmazza az érvényesíteni kívánt szellemi tulajdonjog(ok) használatát igénylő termékek kereskedelméhez engedéllyel nem rendelkező azon személyekkel és szervezetekkel kapcsolatos információkat, akik és amelyek a múltban már a szóban forgó termék kereskedelmét bonyolították.

25. rovat:   Az áruk forgalmazásával kapcsolatos információk

A 25. rovat tartalmazza a jogsértő áruk forgalmazási láncával kapcsolatos információkat, például a raktárakra, elosztóhelyekre, közlekedési módokra, közlekedési útvonalakra és szállítási helyekre, valamint a vámeljárásokra és a jogsértő áruk vámkezelést végző vámhivatalokra vonatkozó információkat.

26. rovat:   Csomagok

E rovat tartalmazza a feltehetően a jogsértő áruk csomagolására vonatkozó információkat, például az alábbiakat:

a)

a csomagok fajtáit, megjelölve a 2454/93/EGK rendelet 38. mellékletében megadott vonatkozó kódok használatával;

b)

a csomagok tipikus tulajdonságait (például jelöléseket, címkéket, hologramokat, gombokat, függő címkéket és vonalkódot), ideértve a tulajdonságok csomagon belüli pontos helyét;

c)

különleges csomagolási kivitelt (szín, alak);

d)

adott esetben ezen áruk képeit.

27. rovat:   Kísérődokumentumok

A 27. rovat tartalmazza a jogsértő árukat kísérő dokumentumokkal, például tájékoztató füzetekkel, használati utasításokkal, garancialevéllel vagy egyéb hasonló cikkekkel kapcsolatos információkat.

28. rovat:   További információk

A kérelmező a 28. rovatban további információkat adhat meg a vámhatóság által, az érintett szellemi tulajdonjog(ok) megsértése kockázatáról végzett elemzéssel és értékeléssel kapcsolatban, például a feltehetően jogsértő áruk tervezett szállításával kapcsolatos információkat, ideértve a közlekedési módokra, konténerekre és az érintett személyekre vonatkozó konkrét információkat is.

29. rovat:   Kötelezettségvállalások

Kérjük, ne változtassa meg a szöveget és ne írjon ebbe a rovatba.

30. rovat:   Aláírás

A 30. rovatban a kérelmező vagy a 4. rovatban megjelölt kérelmező képviselője feltünteti a kérelem kitöltésének helyét és időpontját, és aláírja a kérelmet. Az aláíró személy nevét nyomtatott nagybetűvel kell beírni.

II.   A HATÁROZAT JOGOSULTJA ÁLTAL KITÖLTENDŐ, A II. MELLÉKLETBEN FOGLALT HATÁRIDŐ-HOSSZABBÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYON SZEREPLŐ ROVATOK MEGHATÁROZÁSAI

A formanyomtatványon csillaggal (*) jelölt mezőket kötelező kitölteni.

Az egy rovaton belül plusz (+) jelöléssel ellátott több mező közül legalább az egyiket ki kell tölteni.

Kérjük, ne írjon a „vámszervek számára fenntartott hely” megjelöléssel ellátott rovatokba.

1. rovat:   A határozat jogosultjára vonatkozó adatok

A határozat jogosultjára vonatkozó adatokat ebben a rovatban kell feltüntetni.

2. rovat:   Határidő-hosszabbítás iránti kérelem

Ebben a rovatban meg kell adni a kérelem nyilvántartási számát, amelyben szerepel a kérelmet engedélyező tagállamot képviselő iso/alpha-2 kóddal ellátott első két számjegy. A határozat jogosultjának is fel kell tüntetnie a megfelelő rovat kipipálásával, hogy kérelmezi-e a kérelemben foglalt információk módosítását.

3. rovat:   Aláírás

A 3. rovatban a határozat jogosultja vagy a határozat jogosultjának képviselője megjelöli a kérelem kitöltésének helyét és időpontját, valamint aláírja azt. Az aláíró fél nevét nyomtatott nagybetűvel kell megadni.


(1)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).